Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 8. oktober 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ishøj CPHWest

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2015

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget orienterede om Jobcenter Slagelses succes med at få tosprogede i arbejde, og spurgte til kontrol med jobrotationsordningen og om muligheden for at lave et partnerskab med erhvervslivet for at få de unge i praktik.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om Jobcamp i Aalborg den 5. – 6. november 2015.


3. Præsentation af statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beslutningstema

Repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning vil på mødet give Arbejdsmarkedsudvalget en præsentation af Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om status på Ungdommens Uddannelsesvejledning til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt er en række statistikker, der vedrører sig Ungdommens Uddannelsesvejledning. På mødet vil repræsentanterne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning tage udgangspunkt i disse statistikker og orientere Arbejdsmarkedsudvalget om:

 1. Hvilke uddannelser de unge i alderen 15 – 24 år i perioden 2013 – 2015 har valgt at tilknytte sig. (bilag 1)
 2. Hvilke uddannelsesønsker afgangseleverne på 9. og 10. klassetrin har, og om ønskerne stemmer overens med faktisk uddannelsesstart (bilag 2).
 3. Hvordan de unge bevæger sig i uddannelsessystemet det første år efter de har forladt grundskolen - inklusiv frafaldsprocenter (bilag 3).
 4. Hvordan det er gået de unge, der har været tilknyttet AFK-forløb i perioden fra november 2014 til juli 2015 (bilag 4).
 5. Endelig vil der blive orienteret om betydningen af Erhvervsuddannelsesreformen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Bilag UU 8/10/15 (pdf)

4. Resultater fra evaluering af Rehabiliteringsteamets møder

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsafdelingens administration har i første halvdel af 2015 foretaget en undersøgelse af borgeres oplevelser omkring mødet med Rehabiliteringsteamet.

Resultaterne fra undersøgelsen er vedlagt i bilag til orientering til medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden oprettelsen af Rehabiliteringsteamet 1. januar 2013 har borgere været til møder med teamet, for at få deres sag om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension behandlet tværfagligt af repræsentanter fra relevante dele af kommunen (herunder beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet) og en sundhedskoordinator fra regionen.

I starten af 2015 igangsatte Arbejdsmarkedsafdelingen en spørgeskemaundersøgelse med det formål at afdække borgernes oplevelser omkring mødet med Rehabiliteringsteamet.

I spørgeskemaet blev der spurgt til den samlede oplevelse af mødet, viden om mødet før det fandt sted, tilpashed under mødet og om borgeren følte sig ordentligt informeret om det videre forløb.

Kort om undersøgelsens metode

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført via en spørgeskemaundersøgelse. I perioden fra 4. februar 2015 til 10. juni 2015 har hver borger, der har været til møde med Rehabiliteringsteamet, fået tilsendt et spørgeskema umiddelbart efter mødet. De borgere, der ønskede at deltage i undersøgelsen, udfyldte skemaet og sendte det retur til rådhuset i den svarkuvert, der var vedlagt spørgeskemaet.

Spørgeskemaet bestod af syv spørgsmål:

 1. Hvordan var din samlede oplevelse af mødet?
 2. Vidste du, hvad der skulle foregå på mødet?
 3. Foregik mødet, som du havde forventet?
 4. Følte du dig som en del af samtalen?
 5. Følte du dig tilpas i samtalen?
 6. Følte du dig informeret om det videre forløb, da du forlod mødet?
 7. Hvad indstillede Rehabiliteringsteamet til?

Ved hvert spørgsmål var der mulighed for at uddybe svaret skriftligt.

Spørgsmål 1 til 6 havde hver fem svarmuligheder: et meget positivt svar, et positivt svar, et neutralt svar, et negativt svar og til et meget negativt svar. I præsentationen af resultaterne er hhv. de to positive og de to negative svar lagt sammen.

Overordnet om resultaterne

I alt fik 79 borgere mulighed for at udfylde spørgeskemaet og 31 besvarede, hvilket giver en svarprocent på 39.

Overvejende har tilbagemeldingerne været positive på alle spørgsmålene. Ved hvert af de syv spørgsmål, hvor respondenterne kunne svare mere eller mindre positivt/negativt, har besvarelserne været overvejende positive. Borgerne havde desuden mulighed for at komme med bemærkninger til, hvad de synes kunne være bedre ved møderne. I nogle af besvarelserne havde borgerne skrevet bemærkninger, som vil indgå i den løbende evaluering af rehabiliteringsmøderne. Undersøgelsens resultater uddybes på mødet.

Oversigt over besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen

Spørgsmål

God / meget god

Både og

Dårlig / meget dårlig

Ved ikke / ikke svaret

1.

Hvordan var din samlede oplevelse af mødet med Rehabiliteringsteamet?

52 pct.

16 pct.

26 pct.

6 pct.

2.

Vidste du, hvad der skulle foregå på mødet?

Ja, der var ingen overraskelser / vidste det meste

Både og

Nej, ikke det hele / ingen anelse

74 pct.

10 pct.

16 pct.

3.

Foregik mødet, som du havde forventet?

Ja, der var ingen overraskelser / vidste det meste

Både og

Nej, ikke helt / overhovedet ikke

23 pct.

22 pct.

55 pct.

4.

Følte du dig som en del af samtalen?

Ja, i høj grad / meget høj grad

Både og

I lav grad / meget lav grad

58 pct.

19 pct.

23 pct.

5.

Følte du dig tilpas i samtalen?

52 pct.

24 pct.

24 pct.

6.

Følte du dig informeret om det videre forløb, da du forlod mødet?

Ja, i høj grad / meget høj grad

Både og

Nej, ikke nok / slet ikke

Ved ikke / ikke svaret

48 pct.

19 pct.

23 pct.

10 pct.

7.

Hvad indstillede Rehabiliteringsteamet?

Retur til Jobcenter

Fleksjob

Ressource-forløb

Førtids-pension

Ved ikke / ikke svaret

6 pct.

23 pct.

39 pct.

19 pct.

13 pct.

Undersøgelsen vil blive gennemført igen ultimo 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Evaluering af Rehabiliteringsteamets møder (docx)

5. Økonomirapportering pr. 31. august 2015

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling, der udvider udvalgets ramme.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2015 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 11,1 mio. kr. til områder uden for servicerammenog 1,0 mio. kr. til områder inden for servicerammen

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i forbruget i første halvår af 2015 og udviklingen i aktivitetstallene foretaget vurderinger i forhold til det forventede regnskab for 2015.

Der forventes et merforbrug på 12,1 mio. kr. Heraf ligger 1 mio. kr. inden for servicerammen og 11,1 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Afvigelse Arbejdsmarkedsudvalget

31. august 2015

Flere kvoteflygtninge

2,0

Udgifter til flygtninge med 100% refusion

1,3

Beskæftigelsesreformen

2,5

Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt

3,8

Sygedagpenge

2,5

I alt

12,1

Alle tal i Mio. kr.

Lovændringer siden budgetvedtagelsen

Siden vedtagelsen af kommunens budget 2015 på beskæftigelsesområdet, er der landspolitisk blevet indgået en række forlig og aftaler, med betydning for kommunens budgetforudsætninger for indeværende års budget. Det drejer sig om vedtagelsen af beskæftigelsesreformen samt ændringer, som blev vedtaget med Finansloven for 2015. De økonomiske konsekvenser af disse nye love og aftaler var ikke kendt ved budgetlægningen og er derfor ikke indregnet i det nuværende budget. Flere af disse tiltag vil betyde flere udgifter for kommunen svarende til i alt 6,3 mio. kr.

·Beskæftigelsesreformen

Kommunens merudgifter som følge af beskæftigelsesreformen forventes at blive på 2,5 mio. kr. Merudgiften skyldes især udgifter til jobrotationsordningen, hvor refusionssatsen er blevet ændret, samt merudgifter til offentlige løntilskudsstillinger, hvor satserne er blevet reduceret. Heraf ligger 1 mio. kr. indenfor servicerammen og 1,5 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

·Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt

I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det besluttet, at afskaffe den gensidige forsørgerpligt for samlevende par. Vedtagelsen betyder, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par vil være helt afskaffet pr. 1. januar 2016, og at den indfases med halv virkning i 2015. Denne lovændring forventes at betyde merudgifter for kommunen på 3,8 mio. kr. i 2015.

Kommunen kompenseres helt eller delvist for disse udgifter via DUT og budgetgarantien.

Herudover har sygedagpengereformen, som blev vedtaget medio 2014, vist sig at blive dyrere for kommunen end der var lagt op til ved vedtagelsen af loven.

Sygedagpenge

I de første 8 måneder af 2015 ligger forbruget på sygedagpenge og jobafklaringsforløb højere end forbruget til sygedagpenge i samme periode i 2014. Dette skyldes især en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, som kommunen ikke modtager refusion for. Der forventes på denne baggrund et merforbrug på sygedagpenge over 52 uger på 2,5 mio. kr., svarende til en stigning på 20 helårspersoner. Denne stigning er en konsekvens af sygedagpengereformen.

Sygedagpengereformen vedtaget medio 2014 medfører en flytning af ydelsesmodtagere fra sygedagpenge til en ny ydelse, jobafklaringsforløb. Borgere på jobafklaringsforløb modtager en lavere ydelse end sygedagpengemodtagere, og det var en forudsætning ved lovens vedtagelse, at besparelsen ved den lavere ydelse skulle finansiere en stigning i antallet af længerevarende sygedagpengeforløb over 52 uger.

Flere kvoteflygtninge

Der forventes merudgifter til et stigende antal kvoteflygtninge i 2015. De foreløbige kommunekvoter er i starten af 2015 udmeldt til kommunerne og for Hvidovre Kommune er der tale om 22 kvoteflygtninge i 2015. Der er ikke i budgettet afsat midler til de ekstra flygtninge. Der forventes som følge af den stigende tilgang af flygtninge et merforbrug på 2 mio. kr. Kommunen har modtaget et særtilskud på 1,3 mio. kr. til flygtningeområdet, til delvis finansiering af merforbruget.

Udgifter til flygtninge med 100% refusion

I 2014 hjemtog kommunen på baggrund af rapport fra revisionsfirmaet BDO, en indtægt på statsrefusioner på 1,3 mio. kr. til flygtningebørn med 100% refusion. Det har siden vist sig, at kommunen ikke var berettiget til at hjemtage denne indtægt og pengene skal derfor tilbagebetales. Som resultat heraf er der i 2015 en ikke budgetteret udgift på 1,3 mio. kr. til kontanthjælp til visse grupper af flygtninge.

Udgifter til mentorer

I årets første halvår har der været en stigning i udgifterne til mentorer. Mentorudgifterne er underlagt et refusionsloft, som betyder, at kommunen ikke modtager statsrefusion for udgifter udover 7,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for hele 2015 som ligger over dette beløb, men forvaltningen har iværksat initiativer for at reducere udgifterne til mentorer fra 2. halvår af 2015. Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug andre steder i aktiveringsbudgettet.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. august med en ligeledes samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august 2015 forventes samlede merudgifter på 12,1 mio. kr. på udvalgets område. Heraf ligger 1,0 mio. kr. inden for servicerammen og 11,1 mio. kr. ligger på områder uden for servicerammen.

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.


6. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2015

Ingen sager i træffetiden.


7. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2015

Ømer Kuscu (A) spurgte til rekrutteringen til Kiwi, til modtagelse af flygtninge og til antallet af møder i udvalget.

Benthe Viola Holm (A) orienterede om, at Frelsens Hær har oprettet indkvartering til flygtninge på Amager.