Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. september 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 3. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Bataillionen Café & Kulturhus

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Udvalgsformanden orienterede om udviklingen i arbejdskraften i Danmark.

Jobcenterchefen orienterede om Hvidovres  placering i Dansk Industris måling af erhvervsvenligheden i kommunerne. På målepunkterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område ligger Hvidovre Kommune pænt placeret:

 • Arbejdskraft – virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til kvalificeret arbejdskraft og jobcentrets service overfor virksomhederne. Samlet placering nr. 20 i 2015 (nr. 29 i 2014)
  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft – Placering nr. 22 i 2015 (nr. 19 i 2014)
  • Jobcentrets service overfor virksomhederne – Placering nr. 29 i 2015 (nr. 49 i 2014)

Jobcenterchefen orienterede om, at bruttoledigheden i juli i Hvidovre nu er 4,0 %. Udvalget udtrykte deres ros til medarbejdernes og ledernes arbejde med at nedbringe ledigheden.

Derudover orienterede jobcenterchefen om, at der til den landsdækkende rekrutteringsservice er indgået en stor aftale om rekruttering af medarbejdere med NCC. Jobcentret har taget kontakt til Arbejdsmarkedskontor Øst, for at få profiler på de medarbejdere, som NCC har behov for.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om KL’s JobCamp.


3. Præsentation af Produktionsskolen

Beslutningstema

Forstander Martin Taarup vil på mødet præsentere Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer for Hvidovre Produktionsskole.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage præsentationen af produktionsskolen til efterretning.

Sagsfremstilling

På dette møde vil Forstander Martin Taarup give en præsentation af det arbejde Hvidovre Produktionsskole udfører.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Taget til efterretning.


4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2015 (halvårsregnskab)

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at økonomirapportering pr. 30. juni (halvårsregnskab) 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i forbruget i første halvår af 2015 og udviklingen i aktivitetstallene foretaget vurderinger i forhold til det forventede regnskab for 2015. Der forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr. Heraf ligger 1 mio. kr. inden for servicerammen og 11,8 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Afvigelse Arbejdsmarkedsudvalget

30. juni 2015 

Ny lovgivning siden budgetvedtagelsen

6,3

Sygedagpenge

4,5

Flere kvoteflygtninge

2,0

I alt

12,8

Alle tal i Mio. kr.

Lovændringer siden budgetvedtagelsen

Siden vedtagelsen af kommunens budget 2015 på beskæftigelsesområdet, er der landspolitisk blevet indgået en række forlig og aftaler, med betydning for kommunens budgetforudsætninger for indeværende års budget. Det drejer sig om vedtagelsen af beskæftigelsesreformen samt ændringer, som blev vedtaget med Finansloven for 2015. De økonomiske konsekvenser af disse nye love og aftaler var ikke kendt ved budgetlægningen og er derfor ikke indregnet i det nuværende budget. Flere af disse tiltag vil betyde flere udgifter for kommunen svarende til i alt 6,3 mio. kr.

·Beskæftigelsesreformen

Kommunens merudgifter som følge af beskæftigelsesreformen forventes at blive på 2,5 mio. kr. Merudgiften skyldes især udgifter til jobrotationsordningen, hvor refusionssatsen er blevet ændret, samt merudgifter til offentlige løntilskudsstillinger, hvor satserne er blevet reduceret. Heraf ligger 1 mio. kr. indenfor servicerammen og 1,5 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

·Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt

I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det besluttet, at afskaffe den gensidige forsørgerpligt for samlevende par. Vedtagelsen betyder, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par vil være helt afskaffet pr. 1. januar 2016, og at den indfases med halv virkning i 2015. Denne lovændring forventes at betyde merudgifter for kommunen på 3,8 mio. kr. i 2015.

Kommunen kompenseres helt eller delvist for disse udgifter via DUT og budgetgarantien.

Herudover har sygedagpengereformen, som blev vedtaget medio 2014, vist sig at blive dyrere for kommunen end der var lagt op til ved vedtagelsen af loven.

Sygedagpenge

I første halvår af 2015 ligger forbruget på sygedagpenge og jobafklaringsforløb højere end forbruget til sygedagpenge i 2014. Dette skyldes især en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger, som kommunen ikke modtagere refusion for. Der forventes på denne baggrund et merforbrug på sygedagpenge over 52 uger på 4,5 mio. kr., svarende til en stigning på 20 helårspersoner. Denne stigning er en konsekvens af sygedagpengereformen.

Sygedagpengereformen vedtaget medio  2014 forventedes at betyde en flytning af ydelsesmodtagere fra sygedagpenge til en ny ydelse, jobafklaringsforløb. Borgere på jobafklaringsforløb modtager en lavere ydelse end sygedagpengemodtagere, og det var en forudsætning ved lovens vedtagelse, at besparelsen ved den lavere ydelse skulle finansiere en stigning i antallet af længerevarende sygedagpengeforløb over 52 uger.

Flere kvoteflygtninge

Der forventes merudgifter til et stigende antal kvoteflygtninge i 2015. De foreløbige kommunekvoter er i starten af 2015 udmeldt til kommunerne og for Hvidovre Kommune er der tale om 22 kvoteflygtninge i 2015. Der er ikke i budgettet afsat midler til de ekstra flygtninge. Der forventes som følge af den stigende tilgang af flygtninge et merforbrug på 2 mio. kr. Kommunen har modtaget et særtilskud på 1,3 mio. kr. til flygtningeområdet, til delvis finansiering af merforbruget.

Udgifter til mentorer

I årets første halvår har der været en stigning i udgifterne til mentorer. Mentorudgifterne er underlagt et refusionsloft, som betyder, at kommunen ikke modtager statsrefusion for udgifter udover 7,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for hele 2015 som ligger over dette beløb, men forvaltningen har iværksat initiativer for at reducere udgifterne til mentorer fra 2. halvår af 2015. Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug andre steder i aktiveringsbudgettet.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til Udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2015 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2015 forventes samlede merudgifter på 12,8 mio. kr. Heraf ligger 1,0 mio. kr. inden for servicerammen og 11,8 mio. kr. ligger på områder uden for servicerammen.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Taget til efterretning.


5. Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer bliver orienteret om at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indskærper overfor landets kommuner, at kommunerne overholder reglerne for udarbejdelse af integrationskontrakter. Baggrunden er Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings orientering om Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen til efterretning.

Sagsfremstilling

I slutningen af februar 2015 offentliggjorde Rigsrevisionen en beretning om integrationsindsatsen i landets kommuner. I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at ”det (er) utilfredsstillende, at kommunerne ikke i alle tilfælde iværksætter de indsatser for flygtninge og familiesammenførte, som følger af integrationsloven.”

Beretningen baserer sig på en gennemgang af 109 integrationskontrakter fra 56 kommuner. Hvidovre Kommune var ikke en af de udvalgte 56 kommuner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt et brev til borgmestrene i landets kommuner som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om brugen af integrationskontrakten.

Integrationskontrakten er en 3-årig plan, der beskriver udlændingens beskæftigelsesmål og fastlægger indholdet af de aktiviteter, som udlændingen skal gennemføre for at nå målet. Aktiviteterne kan være danskuddannelse, beskæftigelsesfremmende tilbud, gennemførelse af uddannelser etc. Kommunen skal følges op på planens gennemførelse minimum hver 3 måned.

Af brevet fremgår følgende:

1.I 65 pct. af de undersøgte kontrakter er der hverken beskrevet mål for beskæftigelse eller uddannelse.

2.I 25 pct. af sagerne er fristen på 30 dage for indgåelse integrationskontrakten ikke overholdt.

3.I 26 pct. af sagerne har den løbende opfølgning ikke fundet sted indenfor 3 måneders mellemrum mellem hver opfølgning på integrationskontrakten.

Kultur, Miljø og Vækst har foretaget en lille stikprøvekontrol. Af den fremgår det:

Ad) 1

I Hvidovre Kommune er der i 1. kvartal af 2015 153 personer med integrationskontrakter.

Der er blevet foretaget 5 stikprøver af disse integrationskontrakter.

I alle 5 sager var niveauet for dansk uddannelse beskrevet fyldestgørende. Beskrivelserne af indsatserne er beskrevet fyldestgørende i 3 ud af 5 stikprøver. I alle 5 sager manglede der tilstrækkelig dækkende beskrivelse af målsætning for beskæftigelse og uddannelse. Dette vil Arbejdsmarkedsafdelingen have fokus på fremadrettet.

Ad) 2

Af de 153 sager er fristen for indgåelse af kontrakt inden 30 dage opfyldt i alle sagerne. Ingen sager overskrider 30 dage. I Hvidovre Kommune er praksis, at vi allerede ved første samtale med personen indgår integrationskontrakten.

Ad) 3

I Hvidovre Kommune har vi i sagerne fra 1. kvartal af 2015 opfyldt kravene til opfølgningen i alle sagerne. Nogle borgere har haft en hyppigere samtalefrekvens end hver tredje måned. Alle har som minimum haft hver tredje måned.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil følge op på kommunernes brug af integrationskontrakter i 2. halvår af 2015. Jobcentret er orienteret om Rigsrevisionens beretning, og vil følge op på beretningens anbefalinger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), LBK nr. 1094 af 7/10/14, §§ 19 og 20.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Brev til kommunerne - opfølgning på Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen (pdf)

6. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal

Beslutningstema

Formålet med dette dagsordenspunkt er at give Arbejdsmarkedsudvalget en opdatering på resultatet af målopfyldelsen i Beskæftigelsesplanen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2015 drøftes.

Sagsfremstilling

Generelt om målopfyldelsen

Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder 7 mål. De 7 mål har et varierende antal delmål. Der er i alt 22 delmål i Beskæftigelsesplan 2015. Data til vurdering af målopfyldelse er for 15 af delmålene tilgængelige for marts 2015. For de resterende 7 delmål gør følgende sig gældende:

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder på at etablere en ny måling for mål 1A, men denne er endnu ikke kommet.
 • På Mål 1B er der ikke tilgængelige data, men da det er et vigtigt fokusområde for arbejdet i jobcentret, er det alligevel blevet opsat som delmål.
 • På Mål 2D er der ikke tilgængelige data i denne afrapportering. Der bliver arbejdet på en opgørelsesmetode, og der vil være data tilgængelig for de efterfølgende afrapporteringer på Beskæftigelsesplan 2015.
 • Jobindsats.dk har ingen aktuel data for mål 3.
 • Mål 4A og mål 5A er sat i bero af styrelsen på grund af en modernisering af CVR-registret.
 • Jobindsats.dk har ingen aktuel data for mål 6A.

Jobcentret har:

 • opfyldt 2 af de 15 delmål, hvor der er data for marts 2015.
 • en forventning om at opfylde alle de 22 delmål i Beskæftigelsesplan 2015.

Herunder er en oversigt over samtlige mål i Beskæftigelsesplan 2015.

Mål

Måned

Resultat

Er målet opfyldt?

Forventes målet at blive opfyldt?

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

1A: Andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp og har afsluttet forløb i jobcentret med afslutningsårsagen "ordinær uddannelse’, skal stige til x pct. i december 2015

-

Stadig ingen data

-

Ja

1B: Arbejde for, at mindst 85 pct. af alle unge, som modtager uddannelseshjælp, gennemfører en uddannelse

-

Stadig ingen data

-

Ja

Mål 2: Færre på førtidspension

2A: Førtidspension max. 80 nytilkendelser

Marts 2015

30 personer

Ja

Ja

2B: Ledighedsydelse max 110 forløb

Marts 2015

126 personer

Nej

Ja

2C: Ressourceforløb, minimum 100 nytilkendelser (påbegyndte forløb) ved udgangen af 2015.

Marts 2015

37 personer

Ja (med den nuværende kadence)

Ja

2D:

Mindst 75 pct. af de arbejdsmarkedsparate handicappede skal være i ordinær beskæftigelse.

Der bliver arbejdet på en opgørelsesmetode

Stadig ingen data

-

Ja

Mål 3: Langtidsledighed begrænses

Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langtidsledige til 338

-

Stadig ingen data

-

Ja

Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder

4A: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 37,7 pct. i december 2015.

-

Stadig ingen data

-

Ja

4B: Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner

Marts 2015

2

Nej

Ja

Mål 5: En høj aktiveringsgrad

5A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct

Marts 2015

30,1 pct.

Nej

Ja

5B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

Marts 2015

24,7 pct.

Nej

Ja

5C. Kontanthjælp, jobparat: 30 pct.

Marts 2015

20,5 pct.

Nej

Ja

5D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 20 pct.

Marts 2015

21 pct.

Ja

Ja

5E. A-dagpenge: 20 pct.

-

Stadig ingen data

-

Ja

5F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde).

Marts 2015

7,5 pct.

Nej

Ja

Mål 6: Virksomhedsnære redskaber skal anvendes

6A. A-dagpenge: 80 pct.

-

Stadig ingen data

-

Ja

6B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 58 pct.

Marts 2015

37,5 pct.

Nej

Ja

6C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

Marts 2015

16,1 pct.

Nej

Ja

6D. Kontanthjælp, jobparat: 80 pct.

Marts 2015

72,9 pct.

Nej

Ja

6E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 40 pct.

Marts 2015

31,3 pct.

Nej

Ja

6F. Sygedagpenge: 30 pct. (delvis genoptaget arbejde)

Marts 2015

17,7 pct.

Nej

Ja

Mål 7: Begrænse langvarige sygedagpengesager

Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 30 pct. af det samlede antal sager

Marts 2015

39,5 pct.

Nej

Ja

Retsgrundlag

Kapitel 3 i ”Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats”

Politiske beslutninger og aftaler

 1. Beskæftigelsesplan 2015 blev politisk besluttet af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2014.
 2. Et tidligere arbejdsmarkedsudvalg har besluttet, at der skal afgives kvartalsvise afrapporteringer på opfyldelsen af målene i beskæftigelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Afrapportering på B-plan 2015, 1. kvartal (pdf)

7. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Ingen sager i træffetiden.


8. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Benthe Viola Holm (A) spurgte til et arrangement for flygtningene.

Ømer Kuscu (A) spurgte til boligplacering af flygtninge og integrationsindsatsen.


9. Afrapportering på Borgmesterklager

Lukket sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Taget til efterretning.


10. Opsigelse af godkendelse til etablering af sprogcenter

Lukket sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 03-09-2015

Godkendt.