Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. maj 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 7. maj 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna III

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om møde i DI-hovedstaden om Greater Copenhagen, om undersøgelse om nyttejob, om KL’s uddannelsesworkshop, om stigning i beskæftigelsen, om undersøgelse af ressourceforløb og om tilskud til modtagelse flygtninge.

Jobcenterchefen orienterede om resultat af brugertilfredshedsundersøgelse i Jobcentret, om undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcentret, om artikel i Hvidovre Avis om en rekrutteringsopgave for KIWI-kæden og om nyhedsbrev fra Jobcentret til virksomhederne.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om KL’s JobCamp i Aalborg den 5. - 6. november 2015.


3. Beskæftigelsesplan 2016 - Præsentation af overordnede temaer

Beslutningstema

Forvaltningen vil på mødet præsentere fire temaer til Beskæftigelsesplan 2016 til drøftelse af medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget. De fire temaer vil være selvstændige temaer for Hvidovre Kommune.

Hertil vil beskæftigelsesministeren udmelde to vejledende temaer for landets jobcentre.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte de overordnede temaer for Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

Den videre proces med beskæftigelsesplan 2016

Forvaltningen vil på mødet den 7. maj præsentere medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget for temaerne til Beskæftigelsesplan 2016. På mødet den 4. juni afholder vi en drøftelse af temaerne til Beskæftigelsesplan 2016.

Jobcenter Hvidovres temaer til Beskæftigelsesplan 2016
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil på mødet præsentere fire overordnede temaer for Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2016 til drøftelse af Arbejdsmarkedsudvalget.

 1. Integration

Det første tema er ”Integration”. I en stadig mere globaliseret verden, hvor mennesker færdes på kryds og tværs af landegrænser, og kommer til Danmark som indvandrere eller flygtninge, ligger der en væsentlig opgave, for at sikre at disse mennesker, bliver integreret bedst muligt. Integrationen skal være målrettet, at den nytilkomne indvandrer eller flygtning kommer i arbejde eller uddannelse.

 1. Unge

Det andet tema er ”Unge”. I Danmark befinder vi os i en situation, hvor vi nu og over de kommende år, vil opleve at store generationer forlader arbejdsmarkedet. Generelt for samfundet ligger der en opgave i at sikre, at de unge generationer er så kvalificeret som muligt til at tage over. Jobcenter Hvidovres opgave er derfor, at hjælpe de unge til at tage en kompetencegivende uddannelse og etablere sig på arbejdsmarkedet.

 1. Langtidsledige/langtidsforsørgede

Det tredje tema, der bliver præsenteret på mødet er ”Langtidsledige/langtidsforsørgede”. Jobcenter Hvidovre vil så vidt muligt undgå, at borgere bliver langtidsledige eller langtidsforsørgede. Derfor forsøger Jobcenter Hvidovre at gøre en tidlig indsats for nyledige for at bringe dem ud på arbejdsmarkedet. For de borgere der er langtidsledige/langtidsforsørgede vil Jobcenter Hvidovre gøre en særlig indsats og derigennem begrænse gruppen af langtidsledige/langtidsforsørgede.

 1. Virksomhedsindsats

Det fjerde tema er ”Virksomhedsindsats”. Jobcenter Hvidovre vil skabe det bedst mulige samarbejde med de omkringliggende virksomheder. Ved at målrette virksomhedsindsatsen til virksomhedernes ønsker og behov, bliver det nemmere at skabe vellykkede match mellem borger og virksomhed. Matchet kan fx være, at der bliver etableret et ordinært arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik, løntilskud osv.

Ministerens mål

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen udmelder to vejledende temaer til beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre, som præsenteres på mødet.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Drøftet.


4. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2014, årets resultater

Beslutningstema

Formålet med dette dagsordenspunkt er at give Arbejdsmarkedsudvalget en opdatering på resultatet af målopfyldelsen i Beskæftigelsesplanen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2014 drøftes.

Sagsfremstilling

Siden afrapporteringen på 3. kvartal

I forhold til afrapporteringen på forudgående kvartal, opfylder jobcentret nu mål 8A men ikke længere mål 7A.

Ved sidste afrapportering forventede Jobcentret ikke at op fylde målene 8A og 8B (om langvarige sygedagpengesager), da den forudgående Sygedagpengereform bl.a. medførte nye forlængelsesmuligheder for sygedagpengemodtagere. Mål 8A er imidlertid opfyldt, og 8B er i øvrigt faldet med 2 procentpoint i forholdt til sidste afrapportering.

Mål 7A handler om brugen af virksomhedsrettede redskaber hos A-dagpengemodtagere. Målingen er i forhold til sidste afrapportering faldet fra 64,6 pct. til 58,7 pct. Målingen er dog kun for november, og Jobcentret forventer at leve op til målet, når tallene for december kommer.

Generelt om målopfyldelsen

I 2014 er der sket flere ændringer på beskæftigelsesområdet, der har haft betydning for målene i Beskæftigelsesplan 2014.

Kontanthjælpsreformen medførte ændringer af målene 5A, 6A, 6B, 7B, 7C og 7D, der nu indebærer de nye ydelser og visitationskategorier og Sygedagpengereformen medførte nye forlængelsesmuligheder for sygedagpengemodtagere, hvilket har indflydelse på målopfyldelsen af mål 8A og 8B. Jobcentret har derfor kontinuerligt taget forbehold for målopfyldelsen af disse mål.

Beskæftigelsesplanen 2014 indeholder 20 mål og delmål. Data til vurdering af målopfyldelse er for 14 af målene tilgængelige for december, for 3 af målene (6F, 7A, 7F) er der data tilgængelig for oktober eller november og for 3 af målene (1, 4, 5A) er der ingen tilgængelige data. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder på at etablere en ny måling for mål 1, men denne er endnu ikke kommet. Mål 4 og mål 5A er sat i bero af styrelsen på grund af en modernisering af CVR-registret.

Jobcentret har:

 • opfyldt 4 af de 14 mål, som har data for december.
 • opfyldt 2 af de 3 mål, der har data for oktober eller november, med forventning om - samme måling i december/ - at alle målene er opfyldt i december.
 • en forventning om at have opfyldt alle af de 3 mål, der ikke er tilgængelige data til.

Således har Jobcentret med sikkerhed opfyldt mål 2, mål 5B, mål 7D og mål 8A, og med sandsynlighed også mål 1, mål 4, mål 5A, mål 6F, mål 7A og mål 7F, når der er tilgængelige data. I alt er 10 ud af 20 mål opfyldt og forventet opfyldt.

Herunder er en oversigt over samtlige mål i Beskæftigelsesplan 2014.

Mål

Måned

Resultat

Er målet opfyldt?

1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 være på 26,0 pct.

-

Stadig ingen data

-

2.Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 126 personer i december 2014.

December

2014

39 personer (fald på 73 pct.)

Ja

3. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 335 personer i december 2014.

December

2014

367 personer (fald på 11,6 pct.)

Nej

4. Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 38,0 pct i december 2014.

-

Sat i bero

-

5. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder:

5A. Antallet af virksomheder i kommunen der har borgere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 202.

-

Sat i bero

-

5B. Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner.

December

2014

3 kampagner

Ja

6. Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad:

6A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct.

December

2014

31,7 pct.

Nej

6B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

December

2014

27,3 pct.

Nej

6C. Kontanthjælp, jobparat: 35 pct.

December

2014

25,0 pct.

Nej

6D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

December

2014

17,7 pct.

Nej

6E. A-dagpenge: 20 pct.

December

2014

15,9 pct.

Nej

6F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde).

Oktober

2014

20,65 pct.

Ja (oktober)

7. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes:

7A. A-dagpenge: 63 pct.

November

2014

58,7 pct.

Nej (november)

7B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 60 pct.

December

2014

45,0 pct.

Nej

7C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 35 pct.

December

2014

19,2 pct.

Nej

7D. Kontanthjælp, jobparat: 60 pct.

December

2014

73,6 pct.

Ja

7E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 35 pct.

December

2014

23,4 pct.

Nej

7F. Sygedagpenge: 13 pct. (delvis genoptaget arbejde)

Oktober

2014

13,3 pct.

Ja (oktober)

8. Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

8A.  Andelen af sager over 26 uger må max udgøre 36 pct. af det samlede antal sager

Uge 52

2014

34,8 pct.

Ja

8B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 pct. af det samlede antal sager

Uge 52

2014

16,7 pct.

Nej

Retsgrundlag

Kapitel 3 i ”Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats”

Politiske beslutninger og aftaler

 1. Beskæftigelsesplan 2014 blev politisk besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2014.
 1. Et tidligere arbejdsmarkedsudvalg har besluttet, at der skal afgives kvartalsvise afrapporteringer på opfyldelsen af målene i beskæftigelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Afrapportering på B-plan 2014 4. kvartal, årets resultater (pdf)

5. Budget 2016-19 - Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 skal de enkelte fagudvalg have status på budgetanalyser herunder forslag til reduktioner.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at status på budgetanalyser herunder forslag til reduktioner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2015 følgende proces for Budget 2016-19.

 • Det enkelte fagudvalg arbejder med omprioriteringsforlag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder og -ønsker inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs. at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg.
 • Med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde.
 • Der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for 2016-2019.

Af procesplanen fremgår, at der i perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. På fagudvalgsmøderne i april drøfter det enkelte udvalg, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På fagudvalgsmøderne i maj måned gives der en status for arbejdet med budgetanalyserne, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser.

Der afholdes budgettemadag i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015 og her fremlægges det enkelte fagudvalgs forslag til driftsomprioriteringer.

På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagudvalgets område.

Der afholdes budgetseminar i Kommunalbestyrelsen den 28. august, hvor udfordringerne i budgettet drøftes.  På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet.

På mødet foreligger Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen status på budgetanalyserne til understøttelse af driftsomprioriteringerne.

Arbejdsmarkedsudvalget vil modtage status på budgetanalyserne:

 • Integration
 • Unge
 • Projektpulje

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Taget til efterretning.


6. Økonomirapportering pr. 31. marts 2015

Beslutningstema

Forvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at økonomirapportering pr. 31. marts 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forventer, at budgettet på udvalgets område forventes overholdt.

Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2015 og udviklingen i aktivitetstallene foretaget vurderinger i forhold til det forventede regnskab for 2015.

Siden vedtagelsen af kommunens budget 2015 på beskæftigelsesområdet, er der landspolitisk blevet indgået en række forlig og aftaler, med betydning for kommunens budgetforudsætninger for indeværende års budget. Det drejer sig især om integrationsområdet, vedtagelsen af beskæftigelsesreformen og indførslen af Kontantydelsen. De økonomiske konsekvenser af disse aftaler var ikke kendt ved budgetlægningen og er derfor ikke indregnet i det nuværende budget. Det forventes at flere af disse tiltag vil betyde flere udgifter for kommunen. Men da det samtidig er for tidligt på året at konkludere om der vil vise sig mindreforbrug andre steder i udvalgets budget, er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at budgettet på udvalgets område forventes overholdt.

I de følgende afsnit nævnes en del af de politiske aftaler og lovgivningsmæssige ændringer, som er vedtaget eller indgået efter budgettets vedtagelse, og som kan få konsekvenser for budgetoverholdelsen i 2015.

Flere kvoteflygtninge

Der forventes merudgifter til et stigende antal kvoteflygtninge i 2015. De foreløbige kommunekvoter er i starten af 2015 udmeldt til kommunerne og for Hvidovre Kommune er der tale om 22 kvoteflygtninge i 2015. Der er ikke i budgettet afsat midler til de ekstra flygtninge og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne hvad de forventede ekstra omkostninger vil blive, da dette afhænger af flere ting. Dels vides det endnu ikke hvornår i 2015 kommunen modtager de 22 flygtninge, dels kan antallet af familiesammenføringer ændre billedet. Forvaltningen vil følge området tæt og vende tilbage med en beregning når vidensgrundlaget bliver mere sikkert.

Kvoteflygtninge Hvidovre Kommune 2011 – 2015

2011: 0

2012: 9

2013: 10

2014: 15

2015: 22 (foreløbig udmelding)

Der er afsat en pulje på 250 mio. kr. for hele landet til integrationsområdet, især til indkvartering og modtagelse af flygtninge. Hvordan puljen fordeles til kommunerne er endnu ikke blevet udmeldt og derfor kendes kommunens eventuelle andel i puljen endnu ikke.

Beskæftigelsesreformen

Kommunens merudgifter som følge af Beskæftigelsesreformen forventes på nuværende tidspunkt, at blive på 4,8 mio. kr. Dog kan dette tal ændre sig, da de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke er forhandlet mellem regeringen og KL. Samtidig og som konsekvens af reformen har kommunen fået tilsagn om andel i en regional uddannelsespulje på 0,7 mio. kr. i 2015. Den resterende merudgift på 4,1 mio. kr. skyldes især merudgifter til jobrotationsordningen, hvor refusionssatsen er blevet ændret, samt merudgifter til offentlige løntilskudsstillinger, hvor satserne er blevet reduceret. Kommunen forventes at blive kompenseret for disse udgifter via DUT og budgetgarantien ved midtvejsforhandlingerne i 2015.

Indførelse af Kontantydelsen

Med Finansloven indføres fra marts 2015 Kontantydelsen, en ydelse, som i en periode på maksimum 6 måneder, tilbydes personer der har opbrugt retten til A-dagpenge og Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse og som ikke er berettiget til Kontanthjælp. Kontantydelsen forventes indført fra marts måned, men der forventes først tilgang til ordningen fra 4. kvartal af 2015. De økonomiske konsekvenser i 2015 af Kontantydelsen forventes derfor at blive begrænsede, til trods for at vedtagelsen af Kontantydelsen er sket efter vedtagelsen af kommunens budget, og udgifter til Kontantydelsen derfor ikke er indregnet i budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Budgettet forventes overholdt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Taget til efterretning.


7. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Beslutningstema

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontaktrådene (KKR) fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (vedlagt).

KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde oplægget og anbefalede, at politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller på vegne af KKR Hovedstaden til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder
 2. at drøfte status på anbefalingerne årligt i januar/februar med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015. Embedsmandsudvalget nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe med deltagelse af jobcenterchefer for syv kommuner i regionen. Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

 • Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
 • Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
 • Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
 • Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
 • Understøtte en effektiv indsats, der virker
 • Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

Med reformen forudsættes et tættere samarbejde mellem kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

 • Virksomhedsrettede indsatser
 • Borgerrettede indsatser
 • Opkvalificering af medarbejdere
 • Dokumentation af effekt af indsats.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde.  Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

 • Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.
 • Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.
 • Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse

I bilaget er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Ad 1. Gruppe A, O og Ø stillede ændringsforslag, hvor formuleringen af første punkt i pejlemærker ”Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst” bringes i bedre overensstemmelse med indholdet i teksten.

Anbefales af udvalget overfor Kommunalbestyrelsen.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Bilag vedr. tværkommunale samarbejder (pdf)

8. Hovedstadens Rekrutteringsservice

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, om de ønsker at anbefale forslaget om at Jobcenter Hvidovre indgår i samarbejde om Hovedstadens Rekrutteringsservice over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Formålet med Hovedstadens Rekrutteringsservice er at give virksomhederne én indgang til rekruttering af medarbejdere på tværs af hovedstadsområdets jobcentre og kommunegrænser til store bygge- og anlægsprojekter.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre bliver en del af samarbejdet om Hovedstadens Rekrutteringsservice.

Sagsfremstilling

De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet  som har etableret Hovedstadens Jobrotationsservice (HJS), udvider dette samarbejde til målrettet opsøgende indsats i forhold til virksomheder, som er involveret i de store bygge- og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet.

Samarbejdet består i etablering af et fælles sekretariat til den opsøgende virksomhedskontakt i forbindelse med store projekter og et styrket tværgående koordineret samarbejde om rekrutteringsopgaven, kaldet Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS).

Hovedstadens Rekrutteringsservice hovedopgave vil være - gennem opsøgende indsats i forhold til store projekter og hjemtagelse af jobordrer til besættelse - at bistå virksomheder med store jobordrer gennem rekruttering af ledige på tværs af kommunerne i Hovedstadsområdet.

Hovedstadens Rekrutteringsservice målretter den opsøgende indsats til bygge- og anlægsområdet, hvor jobcentrene har erfaringer med en koordineret indsats med Frederiksberg som koordinator på Metroprojektet, og hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Indholdet i samarbejdet om opsøgende virksomhedskontakt og rekruttering koncentrerer sig om følgende:

 • Opsøgende indsats til virksomheder med behov for arbejdskraft inden for bygge- og anlægsområdet i Hovedstadsområdet
 • En fælles indgang og et fælles telefonnummer: 7080 8055 (det eksisterende nummer til 9-kommune-samarbejdet) 
 • Det jobcenter, hvor virksomheden ligger, har kontakten til virksomheden og koordinerer rekrutteringsopgaven med øvrige jobcentre i HRS, med mindre andet aftales
 • Fælles principper for visitering og screening af ledige til indkomne jobordrer
 • Fælles skabelon for CVer (til brug for udsøgning) til ledige på dansk og engelsk
 • Fælles opfølgning i forbindelse med ansættelse på de store projekter gennem en fælles indslusningskonsulent til ledige, som formidles til de ledige job
 • Samarbejde om opkvalificering af ledige til store bygge- og anlægs-projekter

Hovedstadens Rekrutteringsservice kan eventuelt indgå skriftlige samarbejdsaftaler med virksomheder, der over en længere periode skal rekruttere et større antal medarbejdere, og som ønsker dette.

Forslaget om etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice ligger i forlængelse af visionerne på beskæftigelsesområdet i KKR Hovedstaden. KKR foreslår i bilag til KKR-mødet den 23. februar 2015 om tværkommunale samarbejder:

 • At alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab
 • At alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).

Hvis Hvidovre Kommune ønsker at indgå i Hovedstadens Rekrutteringsservice vil samarbejdet være med følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Hovedstadens Rekrutteringsservice etableres pr. 1. juni 2015 og fortsætter frem til udgangen af 2018. Jobcentrene skal senest den 21. april 2015 afgive svar om de ønsker at være en del af Hovedstadens Rekrutteringsservice.

Yderligere information om forslaget til etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice kan ses i bilaget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Sekretariatet for Hovedstadens Rekrutteringsservice bemandes med 2 opsøgende virksomhedskonsulenter samt 1 indslusningskonsulent. De medvirkende jobcentre finansierer i fællesskab de 3 medarbejdere incl. overhead på 1,8 mio. kr.

Forudsat at den samlede udgift til 3 medarbejdere bliver 1,8 mio. kr., og at udgiften betales ligeligt af de 16 deltagende jobcentre, vil investeringen for det enkelte jobcenter være tjent hjem, når rekrutteringssamarbejdet har medført ansættelse af en forsikret ledig i 6,27 måned (en fuldtidsforsikret får 17.918 kr. i dagpenge om måneden).

Hvis alle 16 jobcentre deltager, er beløbet pr. jobcenter 112.500 kr. om året.

Udgiften finansieres indenfor Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetramme.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice (pdf)

9. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Ingen sager i træffetiden.


10. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Intet.