Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 9. april 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om KL’s konference om lokal uddannelsespolitik den 19. maj 2015 og om KL’s jobCamp den 5-6. november 2015.

Jobcenterchefen orienterede om LO-måling af jobcentrene.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om Carsten Koch II udvalgets rapport, om Regeringens udspil på flygtningeområdet, om den foreløbige kvote vedr. flygtninge, om fremsættelse af lov om refusionsreformen og orienterede om ledigheden og sygefraværet blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.


3. Budget 2016-2019 - Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 skal de enkelte fagudvalg drøfte rammerne for budgetarbejdet samt drøfte budgetanalyser.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage servicedriftsudgifterne for budget 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget til efterretning
 2. at forslag til driftsomprioriteringer herunder budgetanalyser drøftes

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2015 følgende proces for Budget 2016-2019.

 • Det enkelte fagudvalg arbejder med omprioriteringsforslag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder og -ønsker inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs. at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg.
 • Med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde.
 • Der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for 2016-2019.

Af procesplanen fremgår, at der i perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. På fagudvalgsmøderne i april drøfter det enkelte udvalg, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På fagudvalgsmøderne i maj måned gives der en status for arbejdet med budgetanalyserne, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser.

Der afholdes budgettemadag i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015 og her fremlægges det enkelte fagudvalgs forslag til driftsomprioriteringer.

På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagudvalgets område.

Der afholdes budgetseminar i Kommunalbestyrelsen den 28. august, hvor udfordringerne i budgettet drøftes.  På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet.

Arbejdsmarkedsudvalgets servicedrift udgør 7,5 mio. kr., i 2015 priser, som er den ramme driftsomprioriteringerne skal ske indenfor.

På mødet foreligger Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag til budgetanalyser til understøttelse af driftsomprioriteringerne.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-2019 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Ad 1. Servicedriftsudgifterne for budget 2016 taget til efterretning.

Ad 2. Forslag til driftsomprioriteringer herunder budgetanalyser er drøftet. Forvaltningen arbejder videre med disse.

Bilag

 1. Skabelon for budgetanalyser (docx)

4. Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, hvilke punkter de ønsker skal på dagsordnen på et kommende fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte hvilke punkter, der skal på dagsordnen til fællesmødet mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at de vil afholde et fællesmøde.

Medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget bedes på mødet nå til enighed om, hvilke punkter de ønsker skal på dagsordnen til fællesmødet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Følgende punkter ønskes drøftet:

-Hjælpemidler

-Genoptræning

-Borgere med psykiske problemer

-Samarbejde med de praktiserende læger

-Samarbejde med Sundhedscentret


5. Kompetenceplaner 2015

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget har delegeret sin beslutningskompetence efter lovene til de ansatte i forvaltningen. Det skrives i en kompetenceplan. Forvaltningen tilretter kompetenceplanen med jævne mellemrum, fordi nye love kommer til og andre udgår. Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, om de kan godkende delegationen af kompetencerne på de forskellige lovområder. 

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsafdelingen 2015
 2. at godkende Kompetenceplan for Ydelsescenter 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på et møde i 2007 i forbindelse med oprettelsen af Jobcentret en kompetenceplan for de lovområder, som den daværende forvaltning arbejdede inden for.

Siden 2007 og ved sidste ændring i 2013 er de vigtigste lovområder ændret flere gange, og nye lovområder er kommet til. Derudover har flere af organisationsændringerne flyttet opgaver mellem forvaltningerne og mellem enkelte afdelinger.

Arbejdsmarkedsafdelingen har derfor tilpasset kompetenceplanen, således at den afspejler det område som Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder inden for i dag og i forhold til seneste organisationsændring.

Kompetenceplanen er derudover også blevet opdelt, således at Ydelsescentrets kompetencer nu fremgår af særskilt plan, da dette område organisatorisk ikke længere er en del af Arbejdsmarkedsafdelingen, men hører under Borgerservice.

Arbejdsmarkedsudvalget bad ved behandlingen i 2013 om, at den hidtidige kompetenceplan blev vedlagt til orientering ved kommende opdateringer.

I forhold til den tidligere plan er der ikke rykket væsentlig ved kompetencefordelingen mellem aktørerne; udvalg, nævn, direktør, chefer, afdelingsledere og medarbejdere.

Retsgrundlag

Lov om organisation og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. nr. 1482/2014, § 3.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Punktet udsat til et senere møde.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Bilag

 1. Kompetenceplan 2013 (pdf)
 2. Kompetenceplan for Ydelsescenter - April 2015 (pdf)
 3. Kompetenceplan for AMA - April 2015 (pdf)

6. Oversigt over løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats og jobrotation

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter oversigten over løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats og jobrotation.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at oversigten drøftes.

Sagsfremstilling

Rapporteringen sætter fokus på antal personer i løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats og jobrotation pr. 20. februar 2015 sammenlignet med afrapportering 3 måneder før den 20. november 2014.

Ud over den almindelige rapportering vil der hver gang blive fokuseret på et nyt tema, og denne gang er der fokus på fordelingen af statslige, regionale, kommunale og private arbejdspladser.

Løntilskud

”Løntilskud er et tilbud, der udvikler borgernes faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at opkvalificere borgeren til/eller fastholde dem på arbejdsmarkedet. I løntilskud arbejder borgeren på en rigtig virksomhed og gennem de arbejdsrutiner, trænes de både fagligt og socialt. Borgeren modtager løn fra virksomheden. Virksomheden modtager et tilskud fra kommunen til lønnen.” (Parlør til arbejdsmarkedsområdet, side 14).

Den 20. februar 2015 er der 141 personer i løntilskud, hvilket er et fald på 6 personer i forhold til 20. november 2014. Faldet skyldes et frafald af personer i løntilskud i foreninger, organisationer og andre selvejede institutioner, samt et fald i antallet af løntilskudsmodtagere på private arbejdspladser fra 81 i november 2014 til 67 i februar 2015 (14 personer). Der er i samme periode kommet flere løntilskudsaktiverede på kommunale, statslige og regionale arbejdspladser, som tilsammen er steget med 10 personer.

Tabel 1: Løntilskud

Virksomhedstype

20/11 2014

20/2 2015

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

3

1

Kommunal arbejdsplads

56

63

Privat arbejdsplads

81

67

Regional arbejdsplads

1

2

Statslig arbejdsplads

6

8

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

147

141

Virksomhedspraktik

”Virksomhedspraktik henvender sig til borgere, som har brug for hjælp til at finde ud af, hvilket job de skal have. I virksomhedspraktik arbejder borgeren på en rigtig virksomhed og gennem de daglige arbejdsrutiner, trænes de både fagligt, sprogligt og socialt. Borgeren modtager ikke løn, men får i stedet dagpenge eller kontanthjælp.” (Parlør til arbejdsmarkedsområdet, side 13).

Antallet af personer i virksomhedspraktik er 157 personer den 20. februar 2014. Det er et fald på 37 personer i forhold til forrige afrapportering den 20. november 2014. Faldet har baggrund i et generelt fald af personer i virksomhedspraktik på både offentlige og private arbejdspladser. Der er flest personer i virksomhedspraktik på private arbejdspladser, hvor der er 106 personer i praktik, svarende til 68 pct. af det samlede antal.

Tabel 2: Virksomhedspraktik

Virksomhedstype

20/11 2014

20/2 2015

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

4

5

Kommunal arbejdsplads

53

41

Privat arbejdsplads

128

106

Regional arbejdsplads

5

2

Statslig arbejdsplads

4

2

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

194

157

Nytteindsats

”Nytteindsats er beregnet til borgere, som egentlig ikke har brug for hjælp til at finde sig et arbejde eller søge ind på en uddannelse (men som har søgt om kontant- eller uddannelseshjælp). Nytteindsatsen består i at udføre samfundsnyttige opgaver for offentlige myndigheder.” (Parlør til arbejdsmarkedsområdet, side 13).

Pr. 20. februar er der 10 personer i nytteindsats i Hvidovre, svarende til et fald på 7 personer, i forhold til 20. november 2014.Nytteindsatsen foregår primært på kommunale arbejdspladser, men der er også mulighed for at komme i nytteindsats på andre offentlige arbejdspladser.

Tabel 3: Nytteindsats

Virksomhedstype

20/11 2014

20/2 2015

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

0

0

Kommunal arbejdsplads

16

10

Regional arbejdsplads

0

0

Statslig arbejdsplads

1

0

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

17

10

Jobrotation

”Når private eller offentlige arbejdsgivere ønsker at sende deres ansatte på uddannelse, kan de lave en aftale om jobrotation med jobcentret, hvor ledige arbejder i stedet for de medarbejdere, der er på uddannelse. Virksomheden modtager i den forbindelse et tilskud fra jobcentret.” (Parlør til arbejdsmarkedsområdet, side 14).

Pr. 20. februar er der 10 personer i jobrotation i Hvidovre, svarende til en stigning på 4 personer i forhold til 20. november 2014.Personer i jobrotation er fordelt lige mellem private og kommunale arbejdspladser.

Tabel 4: Jobrotation

Virksomhedstype

20/11 2014

20/2 2015

Privat arbejdsplads

3

5

Kommunal arbejdsplads

3

5

I alt

6

10

TEMA: Arbejdsgivere

I denne rapportering vil der være fokus på typen af arbejdsplads, personer i løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats og jobrotation er beskæftigede i pr. 20. februar 2015.

Figur 1 og figur 2 i bilaget viser, hvordan personer i løntilskud er fordelt mellem statslige-, regionale-, kommunale-, og private arbejdspladser samt foreninger, organisationer og andre selvejede institutioner, hhv. den 20. november 2014 (figur 1) og 20. februar 2015 (figur 2). I februar 2015 er næsten halvdelen (47 pct.) beskæftiget på private arbejdspladser, og næsten samme andel (45 pct.) er i løntilskud på kommunale arbejdspladser. De resterende 8 pct. er fordelt på statslige arbejdspladser (6 pct.), foreninger, organisationer og andre selvejede institutioner (1 pct.) og regionale arbejdspladser (1 pct.).

Figur 3 og figur 4 viser, hvordan personer i virksomhedspraktik er fordelt hhv. den 20. november 2014 (figur 3) og 20. februar 2015 (figur 4).  I februar 2015 er over to tredjedele (68 pct.) i virksomhedspraktik på en privat arbejdsplads, og lidt over hver fjerde (26 pct.) er på en kommunal arbejdsplads.

4 pct. er enten i foreninger, organisationer og andre selvejede institutioner (3 pct.), på en regional arbejdsplads (2 pct.) eller på en statslig arbejdsplads (1 pct.).

Der er ikke udarbejdet nogen graf til at illustrere fordelingen af nyttejobs eller jobrotation. For alle borgerne i nyttejob gælder i begge perioder, at de er beskæftigede på en kommunal arbejdsplads, og jobrotationsarbejdspladserne fordeler sig i begge perioder ligeligt mellem private og kommunale arbejdspladser.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for drøftelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Bilag ARU 09.04.2015 - Virksomhedspraktik, løntilskud, nyttejob og jobrotation (pdf)

7. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Ingen sager i træffetiden.


8. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2015

Ømer Kuscu (A) spurgte til borgerne, der er i virksomhedspraktik og løntilskud. Spørgsmålet blev drøftet.

Ømer Kuscu (A) spurgte til borgere, der skal have sprogundervisning og uddannelse. Det tages op i forbindelse med budgetanalyserne.

Mikail Erman (A) spurgte til sammensætningen af kommunens personale i forhold til etnisk baggrund, og spørgsmålet blev drøftet.