Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. marts 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 5. marts 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna III

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Godkendt, dog udsættes punkt 8 til et senere møde.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om introduktionsstillinger for akademikere og om Dansk Industris forventning til vækst i de kommende år og opfordrer til, at man har fokus på efteruddannelse af de ledige til de behov for kompetencer, som virksomhederne har.

Jobcenterchefen orienterede om det seneste ledighedstal fra januar 2015, hvor Hvidovre har en bruttoledighed på 4,9%.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om møde mellem Hvidovre Hospitals direktion og kommunens direktion, hvor der bl.a. blev drøftet delepraktikordninger. Derudover orienterede direktøren om at Ydelsescentret er flyttet fra Arbejdsmarkedsafdelingen til Borgerservicecentret pr. 1. marts 2015.


3. Samlet præsentation af jobcentret

Beslutningstema

På foregående møder i Arbejdsmarkedsudvalget er medlemmerne blevet præsenteret for afdelingerne i jobcentret. På dette møde vil jobcentret blive præsenteret i sin helhed, for at give Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer et samlet overblik over jobcentrets arbejde.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om jobcentrets samlede arbejde til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har de foregående møder præsenteret de enkelte afdelinger i jobcentret. På dette møde vil jobcentret give en samlet præsentation af det arbejde jobcentret udfører. Hensigten med præsentationen er, at skabe overblik over jobcentrets arbejde, og hvordan de enkelte afdelingers arbejde bidrager til jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Taget til efterretning.


4. Projekt fleksjob født med progression

Beslutningstema

Jobcenter Hvidovre deltager sammen med 29 andre jobcentre i projektet Fleksjob født med progression. Projektet er målrettet personer i fleksjob med en ugentlig arbejdstid på ti timer eller derunder.

Da jobcenter Hvidovre havde svarfrist for tilmelding til projektet på 3 dage, besluttede jobcentret at deltage med forbehold for politisk godkendelse.

Projektet er igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende, at kommunen deltager i projektet.

Indstilling

KTMA indstiller til AMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at jobcentret deltager i projekt Fleksjob født med progression

KTMA indstiller til AMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives en omkostningsneutral indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 500.000 kr. til aflønning af en projektleder

Sagsfremstilling

Jobcenter Hvidovre deltager sammen med 29 af landets jobcentre i projektet Fleksjob født med progression.

Baggrund

Fleksjob bevilliges til personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.

Den 1. januar 2013 trådte ny lovgivning på fleksjobområdet i kraft. En væsentlig ændring var, at der blev åbnet op for, at personer med en begrænset arbejdsevne kan bevilliges et fleksjob på meget få timer (under ti timer ugentligt).

Med lovændringen mindskedes virksomhedernes administrative arbejde i forbindelse med at have medarbejdere ansat i fleksjob. Fremover betaler virksomheden kun løn for de timer, den fleksjobansatte arbejder, og så får den fleksjobansatte et supplerende løntilskud fra kommunen. Lønnen fra virksomheden og løntilskuddet fra kommunen giver tilsammen den fleksjobansatte en indtægt, der tilsvarer en almindelig løn.

I en årrække har antallet af fleksjob ligget på ca. 51.000 på landsplan. Antallet af fleksjob er den 1. juli 2014 steget til 59.000 på landsplan og heraf var ca. 9.000 fleksjob på ti timer eller mindre pr. uge (minifleksjob).

I Hvidovre Kommune er cirka 450 borgere ansat i fleksjob og heraf er 70 (15,6 pct.) ansat i minifleksjob.

Projekt Fleksjob født med progression

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker med projektet at udvikle modeller og anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan understøtte udvikling af fleksjobansattes arbejdsevne og øge de fleksjobansattes arbejdstid. Målgruppen for projektet er fleksjobansatte i minifleksjob.

Progression i fleksjob kan både handle om at øge den enkelte fleksjobvisiteredes arbejdsevne eksempelvis helbred, kvalifikationer, motivation og omstillingsevne, at arbejde med virksomhedens krav og hensyn til medarbejderen, og ikke mindst, at jobcentret sikrer, at en forbedret arbejdsevne udmønter sig i et øget timetal. Arbejdet med progression i fleksjob handler derfor i høj grad om samspillet mellem borger, virksomhed og jobcenter.

Projektet kører i to bølger, hvor første bølge startede 1. august 2014 og anden bølge, som Hvidovre er del af, startede 1. oktober 2014. Projektet løber frem til 31. august 2015.

Hvidovres projektmodel

Jobcenter Hvidovre har valgt at lave en frivillig indsats til borgere i minifleksjob parallelt med borgerens fleksjob. Projektets fokus er at forbedre de fleksjobansattes arbejdsevne for derved at understøtte en øgning i deres arbejdstid.

Jobcentrets fleksjobkonsulenter har kontaktet de 70 borgere, der i øjeblikket er ansat i minifleksjob og tilbudt dem at deltage i projektet. Har borgeren sagt ja tak, så er borgerens arbejdsplads blevet kontaktet med tilbud om også at deltage i projektet.

28 borgere og 5 virksomheder har ønsket at deltage i projektet i Hvidovre Kommune.

Borgerne i projektet er generelt karakteriseret ved at være:

 • Kvinde (68 %)
 • 50-59 år (50 %)
 • Privat ansat (75 %)
 • Ansat inden for handel, hotel og restauration (32 %)
 • Ansat 10 timer ugentlig (32 %)
 • På arbejde tre dage ugentligt (36 %)
 • Ufaglært eller faglært, da 21 % har folkeskole og 25 % har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelse

Fleksjobkonsulenterne har sammen med projektdeltagerne drøftet hvilke aktiviteter, der vil være relevante for borgeren at deltage i. Aktiviteterne vil have en positiv indvirkning på projektdeltagernes arbejdsevne og dermed understøtte borgerens mulighed for at forøge sin arbejdstid.

Størstedelen af borgerne har udtrykt ønske om at deltage i en sundhedsfremmende aktivitet. Ligeledes har kompetenceudvikling været en ønsket aktivitet.  Aktiviteterne bliver opstartet i de første måneder af 2015.

Eksempler på aktiviteter, der bliver igangsat:

 • Generel fysisk træning
 • Rygtræning
 • Fysioterapi
 • Kostvejledning
 • Massage
 • Kursus i Photo Shop
 • Kursus i regnskab
 • Rygestop
 • Gældsrådgivning

Projektdeltagerne er borgere med en begrænset arbejdsevne. Derfor forventes det ikke, at der sker en markant øgning i deltagernes arbejdstid. I enkelte tilfælde er målsætningen mere fastholdelse af det nuværende timetal end progression, da nogle borgere i fleksjob oplever, at deres arbejdsevne løbende forringes, og at timetallet tilsvarende må nedsættes.

Udover aktiviteterne til de fleksjobansatte så vil jobcentret som del af projektet gennem en kampagne informere lokale virksomheder om fleksjobordningen og herunder om mulighederne for at ansætte personer i minifleksjob.

Som del af projektet vil der være fokus på, hvordan jobcentret også efter projektperioden kan understøtte udvikling af arbejdsevne og progression i arbejdet med minifleksjob.

Hvert deltagende jobcenter modtager 500.000 kr. til at aflønne en projektleder, der skal være tovholder på projektet i jobcenteret.

Jobcenteret skal desuden bidrage til dokumentation og videnopsamling undervejs i projektet samt kvartalsvise fælles projektledermøder og to netværksseminarer med fokus på erfaringsudveksling.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune modtager 500.000 kr. til ansættelse af projektleder i projektperioden. Der ansøges om en omkostningsneutral indtægts- og udgiftsbevilling.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales.

Bilag

 1. Tilsagnsskrivelse - med underskrift (pdf)

5. Beskæftigelsesplan 2016

Beslutningstema

Formålet med dette dagsordenspunkt er en indledende drøftelse af processen i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at udvalget indledende drøfter processen for udarbejdelse Beskæftigelsesplan 2016.

Sagsfremstilling

Med ikrafttrædelsen af den nye styringslov for beskæftigelsesindsatsen (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. pr. 1. januar 2015) er der sket en afbureaukratisering for planens udarbejdelse.

Det betyder, at kommunen fortsat hvert år skal udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen skal fortsat tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som Beskæftigelsesministeren årligt udmelder. De beskæftigelsespolitiske mål angiver alene retning for tilrettelæggelsen af den kommunale indsats, som kommunerne kan lade sig inspirere af i beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne har ikke pligt til at efterleve målene.

Kommunerne får også selv mulighed for at tilrettelægge processen med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen, så den i højere grad kan tilpasses de lokale forhold.

Planen skal fremadrettet være vedtaget inden den 31. december og indeholde en resultatrevision af det foregående års beskæftigelsesindsats resultater og effekter. Når Beskæftigelsesplanen er vedtaget, skal den sendes til orientering til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Den første plan, der skal udarbejdes efter den nye lov, er Beskæftigelsesplanen for 2016. Den skal senest forelægges på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. november 2015 og vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015. 

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at inddrage Arbejdsmarkedsudvalget tidligt i processen, således at Arbejdsmarkedsudvalget allerede på møderne før sommerferien drøfter de temaer, som den kommende Beskæftigelsesplan skal fokusere på, på  baggrund af et oplæg fra forvaltningen. Beskæftigelsesplanen skal endelig forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november 2015, for at blive vedtaget af Kommunalbestyrelsen inden 31. december 2015.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Drøftet.


6. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2014 3. kvartal

Beslutningstema

Formålet med dette dagsordenspunkt er at give Arbejdsmarkedsudvalget en statusopdatering på, hvor tæt jobcentret er i forhold til opfyldelse af målsætningerne i Beskæftigelsesplanen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2014 3. kvartal drøftes.

Sagsfremstilling

Siden afrapporteringen på 2. kvartal

I forhold til afrapporteringen på forudgående kvartal, opfylder jobcentret nu mål 7A, og er rykket gevaldigt tættere på opfyldelse af mål 7B.

Således benyttes de virksomhedsnære redskaber hos 64,6 pct. af a-dagpengemodtagerne, mod et mål på 63 pct. Hos uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp benyttes redskaberne hos 50,0 pct., hvilket er 17,5 procentpoint mere end ved seneste afrapportering, og dermed kun 10 procentpoint fra målet om 60 pct. Der er således sket en betragtelig udvikling i brugen af virksomhedsnære redskaber, for modtagerne af uddannelseshjælp, og jobcentret er således rykket væsentligt tættere på målopfyldelsen i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal.

I forhold til sidste afrapportering er også mål 5B opfyldt ang. 3 virksomhedsrettede kampagner. 1) Jobcentrets fleksgruppe har ført en kampagne, hvor 200-250 virksomheder er blevet kontaktet; 2) jobcentrets virksomhedsteam har haft en kampagne med tilvejebringelse af nytteindsats rettet mod offentlige arbejdsgivere; og 3) i hele 2014 har en fleksjobambassadør været ansat i jobcentret, og har således løbende tilført flere ressourcer til området. Jobcentret har således opfyldt målsætningen om at afholde 3 virksomhedsrettede kampagner i 2014.

Jobcentret forventer ikke længere, at opfylde de to målsætninger (8A og 8B) om at nedbringe andelen af langvarige sygedagpengeforløb. Siden målfastsættelsen er der kommet ny lovgivning på området. Med Sygedagpengereformen er der blevet indført nye forlængelsesmuligheder for sygedagpengemodtagerne, og dette betyder, at jobcentret ikke forventer at målsætningerne bliver indfriet.

Generelt om målopfyldelsen

Der har ikke været tilgængelige data for mål 1, mål 4 og mål 5A. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder på at etablere en ny måling for mål 1, der kan anvendes til den løbende opfølgning på målet for uddannelsesgraden i 2014. Styrelsen har derudover sat mål 4 og 5A i bero på grund af en modernisering af CVR-registret.

I 3. kvartal af 2014 er der opfyldt 6 mål ud af de 17 mål, hvor der på nuværende tidspunkt kan trækkes data.

Kontanthjælpsreformen medførte ændringer af målene 5A, 6A, 6B, 7B, 7C og 7D, der nu indebærer de nye ydelser og visitationskategorier; Sygedagpengereformen medførte nye forlængelsesmuligheder for sygedagpengemodtagere, hvilket har indflydelse på målopfyldelsen af mål 8A og 8B. Jobcentret tager derfor forbehold for målopfyldelsen af disse mål. Jobcentret forventer at 13 af de i alt 20 delmål bliver opfyldt ved årets udgang.

Herunder er en oversigt over samtlige mål i Beskæftigelsesplan 2014.

Mål

Måned

Resultat

Er målet opfyldt?

Forventes målet at blive opfyldt?

1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 være på 26,0 pct.

-

Stadig ingen data

-

Ja

2.Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 126 personer i december 2014.

September

2014

45 personer (fald på 69 pct.)

Ja

Ja

3. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 335 personer i december 2014.

September

2014

361 personer (fald på 13 pct.)

Nej

Ja

4. Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 38,0 pct i december 2014.

-

Sat i bero

-

Ja

5. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder:

5A. Antallet af virksomheder i kommunen der har borgere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 202.

-

Sat i bero

-

Ja

5B. Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner.

September 2014

3 kampagner

Ja

Ja

6. Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad:

6A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct.

September

2014

18,7 pct.

Nej

Nej

6B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

September

2014

26,9 pct.

Nej

Ja

6C. Kontanthjælp, jobparat: 35 pct.

September

2014

25,7 pct.

Nej

Nej

6D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

September

2014

17,3 pct.

Nej

Nej

6E. A-dagpenge: 20 pct.

September

2014

14,8 pct.

Nej

Ja

6F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde).

September

2014

20,4 pct.

Ja

Ja

7. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes:

7A. A-dagpenge: 63 pct.

September

2014

64,6 pct.

Ja

Ja

7B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 60 pct.

September

2014

50,0 pct.

Nej

Nej

7C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 35 pct.

September

2014

20,6 pct.

Nej

Nej

7D. Kontanthjælp, jobparat: 60 pct.

September

2014

77,4 pct.

Ja

Ja

7E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 35 pct.

September

2014

29,1 pct.

Nej

Ja

7F. Sygedagpenge: 13 pct. (delvis genoptaget arbejde)

September

2014

13,5 pct.

Ja

Ja

8. Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

8A.  Andelen af sager over 26 uger må max udgøre 36 pct. af det samlede antal sager

September

2014

41,4 pct.

Nej

Nej

8B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 pct. af det samlede antal sager

September

2014

18,7 pct.

Nej

Nej

Retsgrundlag

Kapitel 3 i ”Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats”

Politiske beslutninger og aftaler

 1. Beskæftigelsesplan 2014 blev politisk besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2014.
 1. Et tidligere arbejdsmarkedsudvalg har besluttet, at der skal afgives kvartalsvise afrapporteringer på opfyldelsen af målene i beskæftigelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Afrapportering på B-plan 2014 3. kvartal (pdf)

7. Nøgletalspakke september 2014

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget får med nøgletalspakken en status på udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper på beskæftigelsesområdet. Nøgletalspakkens resultater drøftes på mødet.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at nøgletalspakken drøftes.

Sagsfremstilling

Status september 2014

Hvidovre Kommune har fra september 2013 til september 2014 haft en relativ god udvikling i antallet af borgere på offentlig forsørgelse på beskæftigelsesområdet.

Fra september 2013 til september 2014 er der sket et fald i antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge (1,4 pct.), kontanthjælp(5 pct[1]), revalidering (5,8 pct.) og førtidspension (5,1 pct.).

Der er derimod sket en stigning på

 • 6,3 pct. af personer på sygedagpenge
 • 2,5 pct. af personer i fleksjob

Antallet af personer i ressourceforløb er også steget fra 25 fuldtidspersoner i september 2013 til 131 fuldtidspersoner i september 2014. Denne udvikling er i tråd med implementeringen af førtidspensions- og fleksjobreform.

Antallet af langtidsledige er faldet med 5,2 pct. fra september 2013 til samme måned i 2014.[1]Som konsekvens af kontanthjælpsreformen 1. januar 2014 er en del kontanthjælpsmodtagere overgået til modtagere af uddannelseshjælp. Faldet på 5 pct. er et fald fra 1421 kontanthjælpsmodtagere i september 2013 til 1350 modtagere af kontant- og uddannelseshjælp i september 2014.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indeholdt i den løbende økonomirapportering.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Nøgletal september 2014 (pdf)

8. Kompetenceplan 2015

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget har delegeret sin beslutningskompetence efter lovene til de ansatte i forvaltningen. Det skrives i en kompetenceplan. Forvaltningen tilretter kompetenceplanen med jævne mellemrum, fordi nye love kommer til og andre udgår. Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, om de kan godkende delegationen af kompetencerne på de forskellige lovområder. 

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende Kompetenceplan 2015

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på et møde i 2007 i forbindelse med oprettelsen af Jobcentret en kompetenceplan for de lovområder, som den daværende forvaltning arbejdede inden for.

Siden 2007 og ved sidste ændring i 2013 er de vigtigste lovområder ændret flere gange og nye lovområder er kommet til. Derudover har flere af organisationsændringer flyttet opgaver mellem forvaltningerne og mellem enkelte afdelinger.

Arbejdsmarkedsafdelingen har derfor tilpasset kompetenceplanen, således at den afspejler det område som Arbejdsmarkedsafdelingen - herunder  Jobcenter og Ydelsescenter - arbejder inden for i dag og i forhold til seneste organisationsændring.

I forhold til den tidligere plan er der ikke rykket væsentlig ved kompetencefordelingen mellem aktørerne; udvalg, nævn, direktør, chefer, afdelingsledere og medarbejdere.

Retsgrundlag

Lov om organisation og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. nr. 1482/2014, § 3.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Punktet udsat til et senere møde.

Bilag

 1. Kompetenceplan 2015 - Marts (pdf)
 2. Kompetenceplan 2013 (pdf)

9. Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Udvalget bedes træffe beslutning om at afholde et fælles møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende at der afholdes et fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 2. at prioritere forslag til mødedatoer
 3. at komme med forslag til emner der ønskes drøftet i mødet

Sagsfremstilling

Formændene for Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ønsker at afholde et fællesmøde mellem de to udvalg.

Forvaltningen foreslår en af følgende datoer for afholdelse af fællesmøde:

Torsdag den 9. april forud for Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

Mandag den 4. maj forud for Social- og Sundhedsudvalgsmøde

Torsdag den 7. maj forud for Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

Udvalget bedes ligeledes beslutte, hvilke emner udvalget ønsker at drøfte på fællesmødet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udvalget ønsker en af følgende datoer:

Torsdag den 9. april eller torsdag den 7. maj 2015 - begge møder forud for møder i  Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad 3. Drøftet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Den 7. maj 2015.

Ad 3. Emner: genoptræning og hjælpemidler. Derudover drøfter Arbejdsmarkedsudvalget emner på mødet den 9. april 2015.


10. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Ingen sager i træffetiden.


11. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2015

Ømer Kuscu (A) spurgte til beskæftigelses- og sprogindsatsen for ledige med indvandrerbaggrund. Emnet drøftes på et senere udvalgsmøde i forbindelse med beskæftigelsesplanen 2016.

Mogens Leo Hansen (Ø) kommenterede problemerne med IT-systemerne på arbejdsmarkedsområdet.