Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 27. november 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 27. november 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Anders Liltorp deltog som stedfortræder for Benthe Viola Holm

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om, At Benthe Viola Holm har søgt og fået bevilget orlov og at Anders Liltorp indtræder i stedet, om KL’s Jobcamp og OS-konference om kommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om finansloven, LBR-konference og omdelte udkast til parlør.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om arbejdet med kommunens nye styringsparadigme.

Udvalget besluttede, at udvalgets møde i januar 2015 aflyses, da formand ikke kan deltage og udvalget ikke har valgt en ny næstformand.


3. Præsentation af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Beslutningstema

Formålet med præsentationen af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er at give medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget indsigt i sprogcentrets arbejde.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager præsentationen af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter til efterretning

Sagsfremstilling

Forstander Lars Nordborg Olsen vil på mødet præsentere Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter for Arbejdsmarkedsudvalget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Taget til efterretning.


4. Integrationstal

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer skal tage orienteringen ang. sprogundervisning og partnere på kontanthjælp til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om sprogundervisning

Borgere der bliver tildelt et danskundervisningsforløb bliver inddelt i en af tre kategorier alt efter deres faglige niveau. Disse tre kategorier er beskrevet i Danskuddannelsesloven. I Danskuddannelsesloven bliver de tre kategorier kaldt Danskuddannelse 1, 2 og 3. Der er ikke progression imellem disse tre kategorier. Således bliver en borger, der har modtaget Danskuddannelse 1 ikke efterfølgende tilbudt Danskuddannelse 2.

Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål. I 2013 var der i Hvidovre Kommune i alt 10 borgere, der modtog danskuddannelse på niveau 1. Gennemsnitsalderen for disse borgere er 33,6 år.

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. I 2013 var der i Hvidovre Kommune i alt 100 borgere, der modtog danskuddannelse på niveau 2. Gennemsnitsalderen for disse borgere er 33,1 år.

Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog. I 2013 var der i Hvidovre Kommune i alt 250 borgere, der modtog danskuddannelse på niveau 3. Gennemsnitsalderen for disse borgere er 29,3 år.

Orientering om partnere på kontanthjælp

Den 19. oktober 2014 bragte Jyllandsposten en artikel på sin hjemmeside hvor det fremgik at 80 pct. af alle ægtepar, hvor begge partnere var på kontanthjælp, var indvandrere. På foranledning af denne artikel blev forvaltningen spurgt, hvordan fordelingen var i Hvidovre Kommune.

Der skal tages forbehold for, at der udelukkende bliver set på kontanthjælp. Par, hvor den ene part fx modtager dagpenge, uddannelseshjælp, førtidspension eller sygedagpenge er ikke inkluderet i opgørelsen.

I Hvidovre Kommune er der i alt 44 par, hvor begge partnere er på kontanthjælp. 39 af disse par er registreret som ægtepar; 5 par er registreret som samlevende.

Ægtepar

Der er i alt 39 ægtepar, hvor begge partnere er på kontanthjælp. 37 af disse ægtepar, har et andet fødeland end Danmark. Gennemsnitsalderen for denne gruppe er 44,9 år. 1 par er dansk med en gennemsnitsalder på 38 år. 1 par er blandet hvor den ene part er født i Danmark, og den anden er født i udlandet; dette par har en gennemsnitsalder på 33,5 år. 88,6 pct. af alle ægtepar i Hvidovre Kommune, hvor begge partnere er på kontanthjælp, har et andet fødeland end Danmark.

Samlevende

Af de 44 par, hvor begge partnere er på kontanthjælp, er der i alt fem par, der er registreret som samlevende. Der er fire samlevende par, der har Danmark som fødeland; disse fire par har en gennemsnitsalder på 49,4 år. Et enkelt af de samlevende par har et andet fødeland end Danmark; dette par har en gennemsnitsalder på 46,5 år. I Hvidovre Kommune er 75 pct. af alle samlevende par, hvor begge partnere er på kontanthjælp, født i Danmark. Forklaringen er, at indvandrere ikke har tradition for at være samlevende uden at være gift.

Samlet

Bliver der fokuseret på samlevende og ægtepar over en kam, er der i alt 44 par i Hvidovre Kommune. 38 af disse par har et andet fødeland end Danmark. Et enkelt par er både dansk og udenlandsk. Fem par har Danmark som fødeland. 86 pct. af alle par i Hvidovre Kommune, hvor begge partnere er på kontanthjælp, har begge partnere et andet fødeland end Danmark.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Taget til efterretning.


5. Præsentation af jobcentrets mentorredskab

Beslutningstema

Formålet med dette dagsordenspunkt er, at give medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget nærmere indsigt i, hvordan jobcentret bruger mentorer som redskab på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at præsentationen af jobcentrets brug af mentorer bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil på mødet give præsentation vedr. jobcentrets brug af mentorer. Præsentationen vil blandt andet give svar på:

 • hvilke typer af borgere, hvor mentor som redskab er relevant
 • hvilke erfaringer jobcentret har med redskabet
 • hvordan jobcentret fremadrettet vil benytte sig af mentorer i beskæftigelsesindsatsen

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Arbejdsmarkedsudvalget har på et foregående møde bedt forvaltningen om at lave en præsentation af jobcentrets brug af mentorer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Udskydes til næste møde d. 5. februar 2015.


6. Ankestyrelsens afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget bliver orienteret om antallet og udfaldet af de sager, der har været behandlet i Ankestyrelsen i 1. halvår af 2014 for at holde øje med, om der bliver forvaltet korrekt efter de love, der er gældende for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage forvaltningens redegørelse til efterretning

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udgivet en statistik (vedlagt som bilag, Ankestatistik, 1. halvår 2014, Hvidovre Kommune) over de afgørelser, de har truffet i 1. halvår af 2014 på det sociale- og beskæftigelsesrettede område for Hvidovre Kommune og hele Danmark.

Statistikken viser, at Jobcentret, Ydelsescentret og Pensionsnævnet  forvaltes korrekt og hensigtsmæssigt efter gældende love, fordi omgørelsesprocenterne for Hvidovre Kommune ligger væsentlig lavere end landsgennemsnittet. Jobcentrets Sygedagpengeområde ligger omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen iværksætter ikke særlige tiltag på sygedagpengeområdet, fordi der efterfølgende (den 1. juli 2014) trådte en ny sygedagpengelov i kraft, som væsentligt ændrer den måde, som Jobcentrets Sygedagpengeafdeling sagsbehandler og træffer afgørelse på.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer derfor, at der på baggrund af lovændringerne vil ske en ændring for denne type af sager, uden at der skal sættes aktivt ind.

En uddybende redegørelse er vedlagt som bilag (Redegørelse - Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse  på beskæftigelsesområdet).

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Ankestatistik, 1. halvår 2014, Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Redegørelse - Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på beskæftigelsesområdet (pdf)

7. Ankestyrelsens Praksisundersøgelse om Rehabiliteringsteam

Beslutningstema

Praksisundersøgelsen skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de medvirkende kommuner, da det er et kommunalpolitisk ansvar at følge op på resultatet af praksisundersøgelser og sikre retssikkerhed i kommunens afgørelser.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering om praksisundersøgelsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunens Tværfaglige Rehabiliteringsteam og Jobcentrets Ressourceteam har deltaget i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams sammen med ni andre kommuner. Ankestyrelsen har udtaget 139 sager fra 10 kommuner, heraf 14 fra Hvidovre Kommune.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der trådte nye regler i kraft 1. januar 2013 for tilkendelse af førtidspension og fleksjob. De nye regler ændrede grundlæggende på kriterierne for tilkendelser samt på de sagsbehandlingskridt, som kommunerne skulle foretage. Blandt andet skulle kommunen nedsætte et Tværfagligt Rehabiliteringsteam, der skulle behandle alle sager, og borgerne skal som hovedregel have deltaget i mindst et ressourceforløb, førend der kan tilkendes førtidspension.

Ankestyrelsen har analyseret og vurderet lovmedholdeligheden af det Tværfaglige Rehabiliteringsteams indstillinger til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. I de sager hvor Rehabiliteringsteamet pegede på ressourceforløb, har Ankestyrelsen set på, om Jobcentrets Ressourceteam har fulgt Rehabiliteringsteamets indstilling om hvilke indsatser, der skal indgå i ressourceforløbet.

Undersøgelsens samlede resultat for alle kommunerne viser, at 107 af de indsendte sager, er i overensstemmelse med de nye regler, svarende til 77 pct. 21 afgørelser, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne, hvis de havde været forelagt Ankestyrelsen som klagesager. Det svarer til 15 pct. af sagerne. Ankestyrelsen har vurderet, at 11 af de indsendte sager har været irrelevante for undersøgelsen.

Undersøgelsens resultat for Hvidovre Kommuner viser, at 11 ud af de 14 indsendte sager var i overensstemmelse med de nye regler, svarende til 78 pct. To afgørelser ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis de havde været forelagt Ankestyrelsen som klagesager. Det svarer til 14 pct. Ankestyrelsen har vurderet, at en sag har været irrelevant for undersøgelsen.

Dog bemærkede Ankestyrelsen, at yderligere to sager manglede enkelte mindre oplysninger, men at dette ikke ville have haft betydning for afgørelsernes rigtighed.

Samlet set svarer sagsbehandlingen i Hvidovre Kommune til gennemsnittet.

I de to sager, som ville være blevet ændret af Ankestyrelse, havde Rehabiliteringsteamet indstillet, at borgeren skulle tilkendes et fleksjob. Ankestyrelsen er uenige og finder ikke, at der var grundlag for fleksjob.

Rehabiliteringsteamets indstillinger er ikke bindende, og derfor skal der i alle sager efterfølgende træffes en afgørelse. Jobcentrets Fleksnævn valgte ikke at følge Rehabiliteringsteamets indstilling, så der er ikke bevilliget fleksjob i de førnævnte konkrete sager.

På baggrund af praksisundersøgelsens resultat vil Rehabiliteringsteamet og Jobcentrets Ressourceteam fortsætte i samme retning, og vil følge Ankestyrelsens anbefalinger.

Retsgrundlag

Efter § 79a i Lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams (112 sider) (pdf)

8. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Ingen sager i træffetiden.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2014

Intet.