Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 30. oktober 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 30. oktober 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog for Benthe Viola Holm.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Godkendt, punkt 3 udsat til senere møde.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om en konference på Frederiksberg Rådhus om ledige handicappede, hvor Finn Amby fortalte om hans forskning på området.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om brev fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering om aktivering af unge ledige, om antallet af flygtninge, som kommer til kommunen i den kommende tid og om bevilling af midler fra en pulje til at øge timetallet i fleksjob på få timer.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om ansættelsesprocessen i forbindelse med ansættelse af ny leder af Ungdommens Uddannelsescenter.


3. Præsentation af Sygedagpengeopfølgningen

Beslutningstema

Formålet med præsentation af Sygedagpengeopfølgningen er at give Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer indsigt i Jobcentrets arbejde.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager præsentationen af Sygedagpengeopfølgningen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det igangværende introduktionsforløb for udvalget vil afdelingsleder Susanne Mariager Rasmussen præsentere Sygedagpengeopfølgningen i Jobcentret.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Punktet blev udskudt til et senere møde.


4. Beskæftigelsesreformen og KL's politiske partnerskab

Beslutningstema

Hvidovre Kommune deltager i KL’s politiske partnerskab om beskæftigelse, og forvaltningen orienterer om arbejdet.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at Forvaltningens orientering om beskæftigelsesreformen og KL’s politiske partnerskab bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Beskæftigelsesreformen og KL’s politiske partnerskab” vil være et fast punkt på dagsordnen over en række møder. Dette er for at sikre den rette udvikling i Hvidovre på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesreformen

Regeringen og en række af Folketingets partier indgik d. 18. juni 2014 et forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Lovudkastet er sendt i høring, og forvaltningen vil på mødet orientere om indholdet af lovudkastet.

KL’s politiske partnerskab

KL indbød sidste år landets kommuner til et politisk partnerskab om beskæftigelse.

Målet var, at 10 kommuner ville indgå i et partnerskab med KL og udvalgte eksperter om at udvikle den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen og sikre en effektiv indsats i de deltagende kommuner. 

Hvidovre Kommune tilmeldte sig partnerskabet.

26 kommuner meldte sig til, og der blev etableret to forløb.

Hvidovre Kommune er med i det andet forløb, som blev opstartet d. 11. april 2014, hvor Borgmesteren, Arbejdsmarkedsudvalgsformanden, Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektøren og Arbejdsmarkedschefen deltog. Der har efterfølgende været møde i partnerskabet d. 22. august 2014.

Baggrunden for partnerskabet er, at KL arbejder på at sikre bedre rammer for kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet, blandt andet med udgangspunkt i en nylig undersøgelse som KL har udarbejdet, der dokumenterer at det politiske ejerskab i kommunerne har en afgørende betydning for at skabe gode resultater på området.

Erfaringerne fra partnerskabet vil efterfølgende blive udbredt til alle kommuner.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet orientere om arbejdet i partnerskabet og den videre proces.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Præsentation af Beskæftigelsesreform 2015-2017 - til ARU (pdf)

5. Parlør til beskæftigelsesområdet

Beslutningstema

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en parlør, der giver et kort overblik over beskæftigelsesområdet. Punktet tages til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager parløren til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet er et komplekst felt med mange ydelsesformer, begreber, interessenter mv. For at lette udvalgets arbejde har forvaltningen udarbejdet en oversigt over området.

Udkastet til parløren blev uddelt på mødet d. 2. oktober 2014.

Udvalget har til mødet d. 30. oktober 2014 læst udkastet og kommer med bemærkninger til udkastet på mødet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Taget til efterretning.


6. Økonomirapportering pr. 31. august 2014

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2014.

Indstilling

KTMA indstiller til AMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Økonomirapportering pr. 31. august 2014 tages til efterretning
 2. at forvaltningen indenfor udvalgsrammen budgetomplacerer fra områder med mindreforbrug til områder med merforbrug
 3. at 3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Sagsfremstilling

På det lovbundne område forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette er en forbedring på 1 mio. kr. sammenlignet med Halvårsregnskabet. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at en række reformer er under implementering, samt at den ved budgetlægningen indregnede effekt af den forkortede dagpengeperiode endnu ikke er blevet fuldt indfaset. At budgettet trods dette forventes overholdt skyldes den fortsat positive udvikling på sygedagpengeområdet samt en forventning om, at effekten af den forkortede dagpengeperiode for forsikrede ledige vil slå igennem i løbet af året.

Der forventes på driften følgende mer- og mindreudgifter:

Funktion

Afvigelse

Afvigelse i alt

05.46 Integration

-1

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

-1

05.57 Kontante ydelser

-1

A-dagpenge til forsikrede ledige

-5

Uddannelsesordning for forsikrede ledige

-2

Arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige

-5

Sygedagpenge

10

Refusion af hjælp til flygtninge

1

05.58 Revalidering

5

Ressourceforløbsydelse

5

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

0

Seniorjob

2

Udgifter til mentorordning

-2

Afvigelse i alt

3

Alle tal i netto mio. kr.

(- = merforbrug, + = mindreforbrug)

05.46 Integration

Siden vedtagelsen af budgettet for 2014 er Hvidovre Kommune blevet tildelt yderligere kvoteflygtninge. Udgifter til disse kvoteflygtninge er ikke indregnet i budgettet. På baggrund af forbrugsudviklingen, og med forventningen om at der ikke kommer en yderligere tilgang af flygtninge og indvandrere til ordningen i år, forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

05.57 Kontante ydelser

Med Finansloven for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale om en uddannelsesordning for forsikrede ledige, der havde opbrugt deres dagpengeret i 2013. Aftalen betød, at målgruppen havde ret til uddannelsesydelse samt ret til relevant uddannelse under ordningen. Ordningen blev udfaset ved udgangen af juni 2014. For Hvidovre Kommune har ordningen i 2014 betydet merudgifter på 2,0 mio. kr. Kommunen kompenseres helt eller delvist for merudgiften via budgetgarantien.

Siden 1. januar 2014 har det været muligt for alle der mister dagpengeretten og som ikke har ret til særlig uddannelsesydelse, at modtage arbejdsmarkedsydelse. Ordningen er midlertidig og forventes udfaset frem mod sommeren 2016. Der forelå meget få oplysninger om arbejdsmarkedsydelsen ved budgetvedtagelsen for 2014 og udgifterne hertil er derfor ikke indregnet i budgettet. Data for området er endnu sparsomme men på baggrund af forbrugsudviklingen forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. på ordningen.

Samtidig forventes et merforbrug på A-dagpenge til forsikrede ledige på 5,0 mio. kr. Budgettet for A-dagpenge er beregnet på grundlag af en forventning om, at der i 2014 ville være udgifter til 850 forsikrede ledige. Imidlertid har der gennemsnitligt været 940 fuldtidspersoner på A-dagpenge i første halvår. Merforbruget skyldes således, at der ikke er kommet så mange forsikrede ledige i arbejde, som forventet ved budgetlægningen, samtidig med, at der i Hvidovre Kommune er færre der har mistet retten til A-dagpenge end i Østdanmark som helhed. Ledighedsprocenten i Hvidovre er dog den laveste på Vestegnen og 0,5 procentpoint lavere end den samlede ledighed i Region Hovedstaden.

Der forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Antallet af sygedagpengemodtagere er lavere end forventet ved budgetlægningen. Årsagen til faldet er, at Jobcenteret har gjort en ekstraordinær indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengesager. 1. juli trådte dele af reform af sygedagpengeområdet i kraft. Reformen ventes på sigt at betyde forskydninger mellem en række ydelser, herunder sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Men de økonomiske konsekvenser af reformen er usikre da datagrundlaget på nuværende tidspunkt er meget begrænset.

Refusionsindtægt for hjælp til flygtninge med 100% refusion skal af tekniske årsager konteres på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Udgiften til området ligger under andre fagudvalg. Der forventes i år en indtægt på området på 1 mio. kr. som ikke indgår i budgettet.

05.58 Revalidering

Med vedtagelsen af reform af lov om fleksjob og førtidspension blev der i 2013 indført en ny ydelse, ressourceforløbsydelse, til forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Tilgangen til ordningen har været langsom, men støt stigende i gennem 2013 og den første halvdel af 2014. I juni 2014 er der 103 personer på ordningen. Tilgangen til ordningen forventes fortsat at stige i den resterende del af 2014 og i 2015, ikke mindst på grund af sygedagpengereformen, som også betyder en stigende tilgang til ordningen. Dog forventes forbruget ikke at nå forventningen som lå til grund for budgettet. Der forventes derfor et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på ressourceforløb.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Som følge af Kontanthjælpsreformen har kommunen stigende udgifter til mentorer, og der forventes på dette område et merforbrug på 2,0 mio. kr. Kommunen er blevet delvist DUT kompenseret for denne udgift.

Ved budgetlægningen var der en stigende tendens i antallet af personer ansat i seniorjobordningen og der var en forventning om at denne stigning ville fortsætte i 2014. Siden har tilgangen til ordningen udjævnet sig og udgifterne til ordningen forventes derfor at blive 2,0 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. som anbefales tilført kassebeholdningen. Der er dog usikkerhed om det endelige regnskabsresultat som følge af de mange reformer som endnu er helt eller delvist under indfasning, herunder sygedagpengereformen, som vil få effekt allerede i anden halvdel af 2014.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

1. – 3. at anbefales.


7. Fastsættelse af Arbejdsmarkedsudvalgets møder 2015

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har godkendt mødekalenderen for 2015 som herved fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget træffer beslutning om mødedatoer og mødetidspunkter for 2015

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Arbejdsmarkedsudvalget i 2014:

Torsdag den 15/1

Torsdag den 5/2

Torsdag den 5/3

Torsdag den 9/4

Torsdag den 7/5

Torsdag den 4/6

Mandag den 10/8

Torsdag den 3/9

Torsdag den 8/10

Torsdag den 29/10

Torsdag den 26/11

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 18.00 bortset fra mandag den 10/8 hvor mødetidspunktet udmeldes senere.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 20

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens beslutning om møderække for 2015 fra 30. september 2014.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Godkendt.

Bilag

 1. mødekalender (pdf)

8. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Ingen sager i træffetiden.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2014

Mikail Erman (A) spurgte til den nye borgerrådgiverfunktion i forhold til udvalgets arbejde.

Ømer Kuscu (A) spurgte til sag i spørgetiden.

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om møde på Hvidovre Produktionsskole.