Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 28. august 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 28. august 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om møde i KL’s partnerskab på beskæftigelsesområdet og frivillighedsmessen.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om forsikringsforhold i forbindelse med virksomhedspraktik.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om svar på spørgsmål om sygedagpenge fra sidste møde, KL’s JobCamp, arbejdet med at arrangere en studietur for udvalget, sygedagpengereformen og flygtningekvoten for 2015.

Bilag

 1. Orientering om regler for lukning af sygedagpengesager (pdf)

3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2014 og udviklingen i aktivitetstallene foretaget vurderinger i forhold til det forventede regnskab for 2014.

På det lovbundne område forventes fortsat et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at en række reformer er under implementering, samt at den ved budgetlægningen indregnede effekt af den forkortede dagpengeperiode endnu ikke er blevet fuldt indfaset. At budgettet trods dette forventes overholdt skyldes den fortsat positive udvikling på sygedagpengeområdet samt en forventning om, at effekten af den forkortede dagpengeperiode for forsikrede ledige vil slå igennem i løbet af året.

Der forventes på driften følgende mer- og mindreudgifter:

Funktion

Afvigelse

Afvigelse i alt

05.46 Integration

-1

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

-1

05.57 Kontante ydelser

3

A-dagpenge til forsikrede ledige

-5

Uddannelsesordning for forsikrede ledige

-2

Arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige

-5

Ressourceforløbsydelse

5

Sygedagpenge

10

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

0

Udgifter til mentorordning

-3

Seniorjobordningen

3

Afvigelse i alt

2

Alle tal i netto mio. kr.

(- = merforbrug, + = mindreforbrug)

05.46 Integration

Siden vedtagelsen af budgettet for 2014 er Hvidovre Kommune blevet tildelt yderligere kvoteflygtninge. Udgifter til disse kvoteflygtninge er ikke indregnet i budgettet. På baggrund af forbrugsudviklingen, og med forventningen om at der ikke kommer en yderligere tilgang af flygtninge og indvandrere til ordningen i år, forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

05.57 Kontante ydelser

Med Finansloven for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale om en uddannelsesordning for forsikrede ledige, der havde opbrugt deres dagpengeret i 2013. Aftalen betød, at målgruppen havde ret til uddannelsesydelse samt ret til relevant uddannelse under ordningen. Ordningen blev udfaset ved udgangen af juli 2014. For Hvidovre Kommune betød ordningen i 2014 merudgifter på 2,0 mio. kr. Kommunen kompenseres helt eller delvist for merudgiften via budgetgarantien.

Siden 1. januar 2014 har det været muligt for alle der mister dagpengeretten og som ikke har ret til særlig uddannelsesydelse, at modtage arbejdsmarkedsydelse. Ordningen er midlertidig og forventes udfaset frem mod sommeren 2016. Der forelå meget få oplysninger om arbejdsmarkedsydelsen ved budgetvedtagelsen for 2014 og udgifterne hertil er derfor ikke indregnet i budgettet. Data for området er endnu sparsomme men på baggrund af forbrugsudviklingen forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. på ordningen.

Samtidig forventes et merforbrug på A-dagpenge til forsikrede ledige på 5,0 mio. kr. Budgettet for A-dagpenge er beregnet på grundlag af en forventning om, at der i 2014 ville være udgifter til 850 forsikrede ledige. Imidlertid har der gennemsnitligt været 940 fuldtidspersoner på A-dagpenge i første halvår, et tal som ligger tæt på gennemsnittet for 2013. Merforbruget skyldes således, at der ikke er kommet så mange forsikrede ledige i arbejde, som forventet ved budgetlægningen, samtidig med, at der i Hvidovre Kommune er færre der har mistet retten til A-dagpenge end i Østdanmark som helhed. Ledighedsprocenten i Hvidovre er dog den laveste på Vestegnen og 0,5 procentpoint lavere end den samlede ledighed i Region Hovedstaden.

Der forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Antallet af sygedagpengemodtagere er lavere end forventet ved budgetlægningen. Årsagen til faldet er, at Jobcenteret har gjort en ekstraordinær indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengesager. 1. juli trådte dele af reform af sygedagpengeområdet i kraft. Reformen ventes på sigt at betyde forskydninger mellem en række ydelser, herunder sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Men de økonomiske konsekvenser af reformen er usikre da datagrundlaget på nuværende tidspunkt er meget begrænset.

Med vedtagelsen af reform af lov om fleksjob og førtidspension blev der i 2013 indført en ny ydelse, ressourceforløbsydelse, til forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Tilgangen til ordningen har været langsom, men støt stigende i gennem 2013 og den første halvdel af 2014. I juni 2014 er der 103 personer på ordningen. Tilgangen til ordningen forventes fortsat at stige i den resterende del af 2014 og i 2015, ikke mindst på grund af sygedagpengereformen, som også betyder en stigende tilgang til ordningen. Dog forventes forbruget ikke at nå forventningen som lå til grund for budgettet. Der forventes derfor et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på ressourceforløb.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Som følge af Kontanthjælpsreformen har kommunen stigende udgifter til mentorer, og der forventes på dette område et merforbrug på 3,0 mio. kr. Kommunen er blevet delvist DUT kompenseret for denne udgift.

Ved budgetlægningen var der en stigende tendens i antallet af personer ansat i seniorjobordningen og der var en forventning om at denne stigning ville fortsætte i 2014. Siden har tilgangen til ordningen udjævnet sig og udgifterne til ordningen forventes derfor at blive 3,0 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Der er dog usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, som følge af de mange reformer som endnu er helt eller delvist under indfasning, herunder sygedagpengereformen, som vil få effekt i anden halvdel af 2014.


4. Præsentation af arbejdsmarkedsområdet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager præsentationen af Beskæftigelsesafklaring til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af det igangværende introduktionsforløb for udvalget vil afdelingsleder Anita A. J. Andersen præsentere Beskæftigelsesafklaringen i Jobcentret.


5. Ansøgning om godkendelse af etablering af sprogcenter

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Clavis kan etablere et sprogcenter i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Sprogcentret Clavis ønsker at flytte deres virksomhed fra Greve Kommune til Hvidovre Kommune.

Ifølge Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

§ 11a, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor en sprogskole ønsker at drive virksomhed fra, godkende etableringen af sprogcentervirksomhed, også selvom kommunen ikke har driftsoverenskomst med det pågældende sprogcenter.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at sprogcentret har en driftsoverenskomst med en kommune. Forvaltningen har kontrolleret, at Clavis har en driftsoverenskomst. Clavis har driftsoverenskomst med Roskilde Kommune.

Hvidovre Kommune har for de få sprogcenterelever, der er omfattet af Integrationsloven indgået aftale med det fælleskommunale sprogcenter ”Vestegnens Sprog- og kompetencecenter” om sprogundervisning.

Langt den største gruppe af elever kan frit vælge, hvilket sprogcenter de ønsker at benytte. Ved seneste opgørelse af elever, havde Clavis 6 elever fra Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Anmodning om godkendelse af etablering af sprogcenter i Hvidovre Kommune (pdf)

6. Status på sygedagpengeområdet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at status på sygedagpengeområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet den faste opgørelse på sygedagpengeområdet, som fremlægges på hvert femte af udvalgets møder.

Punktet er opdelt i en fast afrapportering på antal af sager fordelt på varighed og derudover et tema, som er forskelligt fra gang til gang. Fokus er denne gang på status før sygedagpenge.

Opdeling på varighed

Bilag 1 viser udviklingen i antallet sygedagpengesager opdelt efter varighed fra uge 1 i 2011 til og med uge 26 i 2014.

Figur 1 viser, at der i uge 26 2014 var 620 sygedagpengesager i alt, og antallet var således mindre end i 2011 og 2012. For samme uge i 2013 var antallet af sager derimod på 569 i alt. Denne niveauforskel gør sig gældende i forskellige grad for alle sagerne uanset varighed, jf. også figur 2, 3 og 4. 

Af figur 2 fremgår det, at der var 39 sygedagpengesager med en varighed på 0-4 uger (100 pct. refusion) i uge 26 2014.

Antallet af 5-52 ugers sager (30/50 pct. refusion) i uge 26 2014 ligger på 488, jf. figur 3.

I uge 26 2014 var der 93 sager med en varighed på over 52 uger (0 pct. refusion), jf. figur 4.

Status før sygedagpenge

Den faste afrapportering på sygedagpengeområdet suppleres hver gang af et tema med forskelligt fokus. Denne gang er fokus på hvor sygedagpengemodtageren kommer fra umiddelbart før sygedagpengeforløbet påbegyndes.

Bilag 2 viser fordelingen af status før sygedagpenge for sygedagpengemodtagere i 1. kvartal 2014. Fordelingen er hentet fra jobindsats.dk og opgjort efter antal fuldtidspersoner, hvorfor tallene kan variere lidt fra den faste opgørelse efter varighed.

Figur 1 viser fordelingen af antal fuldtidspersoner i Hvidovre. Størstedelen af sygedagpengemodtagerne i 1. kvartal 2014 kom fra beskæftigelse som lønmodtagere, hvor gruppen udgjorde 508 ud af 779 fuldtidspersoner i alt (svarende til 65,2 pct.). Dernæst kom 197 fuldtidspersoner fra ledighed med a-dagpenge (25,3 pct.), 42 fuldtidspersoner kom fra at være selvstændige erhvervsdrivende (5,4 pct.) og 33 kom fra at være på fleksjob (4,2 pct.).

Figur 2 viser antal fuldtidspersoner på sygedagpenge som andel af arbejdsstyrken i Jobcenter Hvidovre og på landsplan.

Antallet af sygedagpengemodtagere udgjorde i alt 3,1 pct. af arbejdsstyrken i Hvidovre i 1. kvartal 2014, hvorimod de udgjorde 2,9 pct. af arbejdsstyrken på landsplan. Det fremgår af figur 2, at Hvidovre stort set har samme fordeling som hele landet hvad angår andel af arbejdsstyrken og status før sygedagpenge.

Bilag

 1. Bilag til ARU den 28-08-14, Status på sygedagpengeområdet bilag 2 (pdf)
 2. Bilag til ARU den 28-08-14, Status på sygedagpengeområdet bilag 1 (pdf)

7. Orientering om hjælp til betaling af husleje

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orientering om ”hjælp til huslejeudgifter, jf. § 81 i Lov om aktiv social politik” tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1.Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede kort på mødet den 12. juni 2014, at det var svært for nogle af de flygtninge, som Hvidovre Kommune havde modtaget og skal modtage, at betale deres husleje. Udvalget ønskede på det kommende møde en kort orientering, om en tilføjelse til lov om aktiv social politik (LAS) kunne anvendes til situation.

2.Tilføjelsen 

Den tilføjede § 81b i LAS giver Ydelsescentret mulighed for at yde midlertidig huslejehjælp i maksimalt 6 måneder til

 • unge under 30 år,
 • der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse,
 • og er i en udsat boligsituation.

Der er således ikke tale om en tilføjelse, der retter sig mod flygtninge, men en tilføjelse, der skal forebygge og afhjælpe hjemløshed hos unge, som er i en udsat boligsituation, og som ikke har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig med en lavere husleje. Hvis flygtningen opfylder kriterierne ovenfor kan de få hjælp efter denne paragraf.

Området hører under Social- og Sundhedsudvalget, da det jævnfør Lov ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats ikke må hører under Arbejdsmarkedsudvalget, men området administreres af Ydelsescentret.

Ydelsescentret kan vælge at betinge hjælpen af, at den unge:

 • Indgår en administrationsaftale
 • Lægger en plan for at finde en billigere bolig
 • Deltager i gældsrådgivning

Det er kun muligt for Ydelsescentret at benytte ordningen én gang i et ydelsesforløb, og den kan slet ikke benyttes, hvis den unge er omfattet af en sanktion fra Jobcentret.

3.Andre muligheder i LAS og Integrationsloven

Der findes også § 81a i LAS, som afhjælper de situationer, hvor borgeren er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer og ikke kan betale. Det er alle, der kan få hjælp efter denne paragraf, og den er ikke begrænset på grund af alder eller ydelsestype.

I Integrationsloven findes der ikke særlige paragraffer, der gør det muligt for Ydelsescentret at afhjælpe problemet over for flygtninge. Der findes kun en særlig hjemmel (§ 39) til at betale for flytteudgifter, såfremt flygtningen ønsker at flytte til en anden kommune.

Økonomiske konsekvenser

Fuldt indfaset i 2015 skønnes huslejehjælpen udbetalt til op mod 20 personer forstået som antal personer, der modtager hjælpen i løbet af et kalenderår.

Den afsatte ramme til ordningen tager udgangspunkt i en hjælp på gennemsnitligt knap 2.000 kr. månedligt, der i gennemsnit udbetales i cirka fem måneder pr. modtager.

Kommunerne afholder udgiften fuldt ud og kompenseres via en regulering af det årlige bloktilskud indtil 2017, hvor ordningen ophører.


8. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de ændringer som blev fremlagt på mødet, og som indarbejdes i planen. Målene er fremkommet efter drøftelse med Danske Handicaporganisationer i Hvidovre.

Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejdet af henholdsvis LO Hovedstaden og Danske Handicaporganisationer i Hvidovre indgik i behandlingen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Beskæftigelsesplan 2015.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

Beskæftigelsesplanen skal mindst indeholde følgende:

 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.
 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer.
 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats.
 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen.

Forvaltningen har udarbejdet planen i dialog med Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd.

Kommunalbestyrelsen skal godkende beskæftigelsesplanen med bemærkninger fra Det lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregionen. Arbejdsmarkedsafdelingens lokalMED afgiver ligeledes bemærkninger til planen, som tidligere besluttet af Arbejdsmarkedsudvalget.

Planen godkendes før budget for beskæftigelsesindsatsen er vedtaget. Budgettet tilføjes planen inden offentliggørelse i januar 2015.

Tidsplan

Tidsplan for behandling af Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 ser således ud.

Tidspunkt

Aktivitet

Senest 20. juni 2014

Udkast af beskæftigelsesplan skal sendes til beskæftigelsesregionen.

Senest 1. juli 2014

Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR og LokalMED i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Senest 29. august 2014

LBR, Beskæftigelsesregionen og LokalMED i Arbejdsmarkedsafdelingen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen.

Senest 15. oktober 2014

Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen.

Senest 31. oktober 2014

Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til Det regionale Beskæftigelsesråd med LBR’s bemærkninger.

Senest 31. januar 2015

Den endelige beskæftigelsesplan inkl. budget og LBR’s virksomhedsplan skal offentliggøres.

Bilag

 1. Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015 (pdf)
 2. Beskæftigelsesplan 2015 (pdf)
 3. Tilføjelse af mål til Beskæftigelsesplan 2015 (pdf)
 4. LO høringssvar (pdf)
 5. DH høringssvar (pdf)

9. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektørenog Arbejdsmarkedschefen orienterede om to sager.


10. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Ømer Kuscu spurgte til sagsbehandlernes sikkerhed.


11. Afrapportering på Borgmesterklager

Lukket sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2014

Taget til efterretning.