Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. juni 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 12. juni 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Poppelgården, Byvej 90

Medlemmer

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Afbud fra Benthe Viola Holm, i stedet deltog Maria Durhuus

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Godkendt.

Indstilling

.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om Iværksættertræfpunkt på Vestegnen, hvor han blev valgt til næstformand. Desuden orienterede formanden om, at Udlændingestyrelsen har foreslået, at Hvidovre ikke skal modtage kvoteflygtninge i 2015.

Jobcenterchefen orienterede om, at det gamle LBR (Det lokale Beskæftigelsesråd) afholdte det sidste møde i maj, og at det nye råd træder sammen i august. Jobcenterchefen orienterede om en fleksjobkampagne og om udviklingen i ledigheden.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om KL’s Jobcamp i Aalborg d. 6. - 7. november 2014, om fleksjobbonusordningen og Regeringens udspil til en refusionsreform.


3. Præsentation af arbejdsmarkedsområdet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager præsentationen af Aktivitetsområdet til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af det igangværende introduktionsforløb for udvalget vil afdelingsleder Conny Molander præsentere Aktivitetsområdet i Jobcentret.


4. Orientering om den kommende sygedagpengereform

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på mødet orientere om den kommende sygedagpengereform.

Sygedagpengereformen forventes at blive vedtaget af Folketingen inden sommerferien 2014 og træder i kraft hhv. 1. juli 2014 og 5. januar 2015.


5. Orientering om brugerundersøgelse

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsafdelingen vil på mødet orientere om arbejdet med at iværksætte en brugerundersøgelse blandt Jobcentrets brugere.


6. Løntilskud og virksomhedspraktik, herunder nytteindsats

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Oversigten taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at oversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rapporteringen sætter fokus på antal personer i løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats pr. 20. maj 2014 sammenlignet med afrapportering 3 måneder før d. 20. februar 2014. Ud over den almindelige rapportering vil der hver gang fokuseres på et nyt tema, og denne gang er der fokus på ydelsesgrupper.

Løntilskud

D. 20. maj 2014 er der 168 personer i løntilskud, hvilket er en stigning på 6 personer i forhold til 20. februar 2014. Stigningen er primært sket på de private arbejdspladser. Der er flest personer i løntilskud på private og kommunale arbejdspladser, der har henholdsvis 71 personer (private) og 79 personer (kommunale) i løntilskud.

Tabel 1: Løntilskud

Virksomhedstype

20/2 2014

20/5 2014

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

2

3

Kommunal arbejdsplads

78

79

Privat arbejdsplads

64

71

Regional arbejdsplads

7

6

Statslig arbejdsplads

11

9

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

162

168

Virksomhedspraktik

Antallet af personer i virksomhedspraktik er 183 personer d. 20. maj 2014. Det er en stigning på 34 personer i forhold til forrige afrapportering d. 20. februar 2014. Der er flest personer i virksomhedspraktik på private arbejdspladser, hvor der er 130 personer i praktik, svarende til 71 pct. af det samlede antal.

Tabel 2: Virksomhedspraktik

Virksomhedstype

20/2 2014

20/5 2014

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

7

3

Kommunal arbejdsplads

34

43

Privat arbejdsplads

97

130

Regional arbejdsplads

5

3

Statslig arbejdsplads

6

4

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

149

183

Nytteindsats

Indsatsen med nytteindsats er ny, og pr. 20. maj er der 13 personer i nytteindsats i Hvidovre. Nytteindsatsen foregår indtil videre kun på kommunale arbejdspladser, men der er også mulighed for at komme i nytteindsats på andre offentlige arbejdspladser. 

Tabel 3: Nytteindsats

Virksomhedstype

20/2 2014

20/5 2014

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

0

0

Kommunal arbejdsplads

0

13

Regional arbejdsplads

0

0

Statslig arbejdsplads

0

0

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

0

13

TEMA: Ydelsesgrupper

I denne rapportering vil der være fokus på, hvilke målgrupper der primært kommer i løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats. Opgørelsen er opgjort pr. 20. maj 2014.

Figur 1 i bilag 1 viser antal personer i virksomhedspraktik fordelt efter ydelsesgruppe. Den største gruppe i virksomhedspraktik udgøres af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (forkortet KH), mens de jobparate kontanthjælpsmodtagere udgør 22 af det samlede antal. Også personer på uddannelseshjælp (forkortet UH) udgør en stor del af personer i virksomhedspraktik, hvor der er 21 aktivitetsparate og 30 uddannelsesparate i virksomhedspraktik.

Figur 2 viser fordelingen på ydelsesgrupper for personer i løntilskud. Den overvejende andel udgøres af personer på a-dagpenge (59 personer), hvilket svarer til 35 pct. af det samlede antal i løntilskud. Herefter følger de jobparate kontanthjælpsmodtagere (29 personer), og derefter de uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp (22 personer).

Fordeling af ydelsesgrupper for personer i nytteindsats illustreres i figur 3 i bilag 1. 6 personer er på a-dagpenge, 4 personer er jobparate kontanthjælpsmodtagere og 3 personer er uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp.

Bilag

 1. Bilag til ARU d. 12.06.2014, Løntilskud og virksomhedspraktik, herunder nytteindsats - bilag 1 (pdf)

7. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2014 1. kvartal

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Afrapporteringen taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at afrapportering på Beskæftigelsesplan 2014 1. kvartal tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har sat nogle ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre, og forvaltningen forventer at opfylde langt størstedelen af dem.

Det skal bemærkes, at der ikke har været tilgængelige data for mål 1, mål 4 og mål 5A. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder på at etablere en ny måling for mål 1, der kan anvendes til den løbende opfølgning på målet for uddannelsesgraden i 2014. Styrelsen har derudover sat mål 4 og 5A i bero på grund en modernisering af CVR-registret, og det forventes at dataene vil blive tilgængelige igen i midten af 2014.

Mål

Måned

Resultat

Er målet opfyldt?

1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 (år til dato) være på 26,0 pct., svarende til en stigning på 3,7 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

-

Se forklaring ovenfor

-

2.Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 126 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 14,0 pct. fra december 2012 til december 2014.

Mar 2014

45 personer (fald på 69 pct.)

Ja

3. Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 335 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 19,0 pct.

Dec 2013

369 personer (fald på 10,9 pct.)

Nej

4. Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 38,0 i december 2014 (år til dato), svarende til en stigning på 2,2 pct. fra december 2012 til december 2014.

-

Se forklaring ovenfor

-

5. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder:

5A. Jobcenter Hvidovre vil understøtte, at antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge-, uddannelseshjælp eller kontant-hjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 202, svarende til en stigning på 20 pct. fra december 2012 til december 2014.

-

Se forklaring ovenfor

-

5B. Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner.

Mar 2014

0 kampagner

Nej

6. Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad:

6A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct

Feb 2014

18,5 pct.

Nej

6B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

Feb 2014

18,4 pct.

Nej

6C. Kontanthjælp, jobparat: 35 pct.

Feb 2014

24,2 pct.

Nej

6D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

Feb 2014

13,0 pct.

Nej

6E. A-dagpenge: 20 pct.

Feb 2014

14,6 pct.

Nej

6F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde).

Feb 2014

24,1 pct.

Ja

7. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes:

7A. A-dagpenge: 63 pct.

Feb 2014

59,9 pct.

Nej

7B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 60 pct.

Feb 2014

35,0 pct.

Nej

7C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 35 pct.

Feb 2014

15,6 pct.

Nej

7D. Kontanthjælp, jobparat: 60 pct.

Feb 2014

75,0 pct.

Ja

7E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 35 pct.

Feb 2014

41,1 pct.

Ja

7F. Sygedagpenge: 13 pct. (delvis genoptaget arbejde)

Feb 2014

16,0 pct.

Ja

8. Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

8A.  Andelen af sager over 26 uger må max udgøre 36 pct. af det samlede antal sager

Mar 2014

40,0 pct.

Nej

8B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 pct. af det samlede antal sager

Mar 2014

15,8 pct.

Nej

I 1. kvartal af 2014 er målet opfyldt på 5 mål ud af de 17 mål, hvor der på nuværende tidspunkt kan trækkes data.

Bilag

 1. Afrapportering på B-plan 2014, 1. kvartal (docx)

8. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Orienteret om møde i træffetiden.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2014

Ømer Kuscu foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for en studietur til udlandet, til inspiration til indsatsen på beskæftigelsesområdet.