Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 15. maj 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 15. maj 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om Beskæftigelseskonferencen arrangeret af det regionale Beskæftigelsesråd.

Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om UU centrets ansøgning på 1,224 mio. kr. til A. P. Møllerfonden om støtte til at opkvalificering af lærerne i forhold til erhvervsvejledning på baggrund af erfaringerne i Schweiz.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om Regeringens udspil til en beskæftigelsesreform.

Ømer Kuscu spurgte om henvendelse i kommunalbestyrelsens spørgetid d. 29. april 2014. Formanden orienterede om, at vedkommende er inviteret til møde i træffetiden, og at vedkommende får et skriftligt svar.

Bilag

 1. UU Center Syds ansøgning til A.P. Møllerfonden (pdf)

3. Præsentation af arbejdsmarkedsområdet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Præsentationen taget til efterretning

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager præsentationen af Jobservice til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det igangværende introduktionsforløb for udvalget vil afdelingsleder Jeanette Sauer præsentere Jobcentrets afdeling for Jobservice.


4. Økonomirapportering pr. 31. marts 2014

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at økonomirapportering pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014 og udviklingen i aktivitetstallene foretaget vurderinger i forhold til det forventede regnskab for 2014.

På det lovbundne område forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at en række reformer er under implementering, samt at den ved budgetlægningen indregnede effekt af den forkortede dagpengeperiode endnu ikke er blevet fuldt indfaset. At budgettet trods dette forventes overholdt skyldes den fortsat positive udvikling på sygedagpengeområdet samt en forventning om, at effekten af den forkortede dagpengeperiode vil slå igennem i løbet af året.

Der forventes på driften følgende mer- og mindreudgifter:

Funktion

Afvigelse

Afvigelse i alt

05.46 Integration

-1

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

-1

05.57 Kontante ydelser

10

Kontanthjælp

2

Uddannelsesordning for forsikrede ledige

-2

Sygedagpenge

10

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

-7

Driftsudgifter til aktivering

-4

Udgifter til mentorordning

-3

Afvigelse i alt

2

Alle tal i netto Mio. kr.

(- = merforbrug, + = mindreforbrug)

05.46 Integration

Siden vedtagelsen af budgettet for 2014 er Hvidovre Kommune blevet tildelt yderligere kvoteflygtninge. Udgifter til disse kvoteflygtninge er ikke indregnet i budgettet. En mere præcis beregning af de økonomiske konsekvenser af tilgangen af kvoteflygtninge vil foreligge ved Halvårsregnskabet. På baggrund af forbrugsudviklingen forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr.

05.57 Kontante ydelser

Kontanthjælpsreformen blev vedtaget medio 2013 og trådte i kraft 1. januar 2014. Reformen har væsentlig påvirkning på udgifterne til forsørgelse og aktivering. Reformen er stadig under implementering og datagrundlaget for en beregning af det forventede forbrug er derfor begrænset. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på kontanthjælp på 2,0 mio. kr.

Med Finansloven for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale om en uddannelsesordning for forsikrede ledige, der har opbrugt deres dagpengeret i 2013. Aftalen betyder, at målgruppen har ret til uddannelsesydelse samt ret til relevant uddannelse under ordningen. Ordningen udfases frem til juli 2014. For Hvidovre Kommune betyder ordningen i 2014 forventede merudgifter på 2,0 mio. kr. Kommunen forventes kompenseret for merudgiften via budgetgarantien.

Siden 1. januar 2014 har det været muligt for alle der mister dagpengeretten og som ikke har ret til særlig uddannelsesydelse, at modtage arbejdsmarkedsydelse. Ordningen er midlertidig og forventes udfaset frem mod sommeren 2016. Der forelå meget få oplysninger om arbejdsmarkedsydelsen ved budgetvedtagelsen for 2014 og udgifterne hertil er derfor ikke indregnet i budgettet. Der foreligger endnu ikke forbrugs- eller aktivitetstal for området. Forbrugstal ventes at foreligge første gang i maj måned. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne hvor store kommunens udgifter til arbejdsmarkedsydelse bliver. Kommunen forventes kompenseret for udgifterne via beskæftigelsestilskuddet.

Der forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Antallet af sygedagpengemodtagere er lavere end forventet ved budgetlægningen. Årsagen til faldet er, at Jobcenteret har gjort en ekstraordinær indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengesager. 1. juli forventes dele af den kommende reform af sygedagpenge-området at træde i kraft. Reformen ventes at betyde højere udgifter til en række ydelser, herunder sygedagpenge, da en del borgere, som ellers ville få lukket deres sygedagpengesag og udbetalingen af ydelse, fremover vil være sikret en ydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Men de økonomiske konsekvenser af reformen er endnu ikke færdigforhandlet mellem regeringen og KL ligesom den endelige lovtekst endnu ikke foreligger. Konsekvenserne af sygedagpengereformen er derfor ikke indregnet i den nuværende prognose.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

En lovændring betyder, at den refusion kommunen modtager fra staten til driftsudgifter til aktivering, er blevet sænket. Der forventes som følge heraf et merforbrug på 4,0 mio. kr. på driftsudgifter til aktivering.

Som følge af Kontanthjælpsreformen har kommunen stigende udgifter til mentorer, og der forventes på dette område et merforbrug på 3 mio. kr. Kommunen forventes helt eller delvist DUT kompenseret for denne udgift.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Der er dog usikkerhed om det endelige regnskabsresultat som følge af de mange reformer som endnu er helt eller delvist under indfasning. Herunder kommunens udgifter til arbejdsmarkedsydelse som endnu ikke kendes samt sygedagpengereformen, som endnu ikke er vedtaget, men som vil få effekt allerede i anden halvdel af 2014.


5. Resultatrevision 2013

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Resultatrevisionen anbefales.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Resultatrevision 2013.

Sagsfremstilling

Jobcentret har udarbejdet Resultatrevisionen for 2013. Jf. Bekendtgørelse om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Kommunalbestyrelsen godkende Resultatrevisionen senest den 30. juni 2014.

Jobcenter Hvidovre har modtaget bemærkninger til Resultatrevision 2013 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, og har taget regionens bemærkninger til efterretning. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Det lokale beskæftigelsesråd afgiver høringssvar på Resultatrevision 2013 den 6. maj. Forvaltningen vil medbringe høringssvaret fra Det lokale beskæftigelsesråd på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. maj.

Jobcenter Hvidovre har modtaget brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udarbejdelse af Resultatrevision 2013, og har fulgt anvisningerne. Brevet fremgår af bilaget. Heraf skal følgende fremhæves:

 • Det tidligere ”Scorecard” indgår ikke længere i resultatrevisionen.
 • Validiteten af målingen til opfølgning af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge skal i uddannelse, kan ikke blive sikret. Derfor indgår mål 1 ikke i resultatrevisionen.
 • Resultatoversigten er baseret på de gamle klynger.
 • Hvor stor en del af A-dagpenge modtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er aktiveret (aktiveringsgraden), indgår ikke i forbindelse med resultatrevisionen, da denne måling er under udarbejdelse.

Bilag

 1. Bemærkninger fra STAR til Resultatrevision 2013 (pdf)
 2. Retningslinjer for udarbejdelse af resultatrevision (pdf)
 3. Resultatrevision version 3 (docx)
 4. LBR's bemærkninger til resultarevision 2013 (pdf)

6. Integrationsindsatsen - Opfølgning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 • At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har overtaget ansvaret for integrationsområdet fra Økonomiudvalget ved årsskiftet. Dette er den første orientering om området og fremadrettet vil der blive afrapporteret 2 gange årligt.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fordelt Integrationsindsatsen mellem Borgerservice, Ydelsescenter og Jobcentret.

Integrationsloven opdeler udlændinge i 3 hovedtyper:

 • Flygtninge
 • Familiesammenførte
 • Indvandrer

Flygtninge

Udlændingeservice udmelder, hvor mange flygtninge Hvidovre Kommune skal modtage i et kalenderår. Tabellen viser, hvor mange flygtninge Hvidovre har og skal modtage. Flygtninge kan være både børn og voksne.

Antal

År

11 (6*)

2014

10

2013

9

2012

0

2011

*) Udlændingestyrelsen udmeldte først, at Hvidovre Kommune skulle modtage 6 flygtninge i 2014, men har siden hævet dette til 11 flygtninge. De bliver fordelt på regionsniveau og fordelingen i regionen bliver godkendt i KKR regi.

Proces

Borgerservice modtager besked fra Udlændingestyrelsen, når de har udvalgt den konkrete flygtning, som boligplaceres i Hvidovre. Herefter begynder Borgerservice arbejdet med at finde en bolig.

Borgerservice giver besked til Ydelsescentret, som opstarter en sag om udbetaling af kontanthjælp.

Borgerservice giver også besked til Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningens Udlændingekoordinator, som tager stilling til og forbereder det første praktiske i forhold til tilflytning til kommunen.

Ved flygtningens ankomsten vurderer Borgerservice, om der skal indkaldes til et visitationsmøde, hvor der vælges en ansvarlig koordinerende forvaltning ud fra flygtningens behov. Er der tale om ressourcestærke flygtningeforældre til et handicappet barn, vælges Børne- og velfærdsforvaltningen. Men er der tale om en flygtning, hvis primære problem er ledighed vælges Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det er yderst sjældent, at der tale om ressourcestærke flygtninge, hvor ledighed ikke er problem. Derfor tilknyttes de fleste flygtninge Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tilknyttes flygtninge til Udlændingekoordinatoren, som koordinerer indsatsen med de øvrige forvaltninger, så flygtningen og eventuelt familie integreres bedst mulig.

Flygtninge er omfattet af følgende bestemmelser

 • Integrationsplan, som indeholder en udredningsdel og en indsatsdel.
 • Integrationsprogram der varer i 3 år, og som omfatter danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie og beskæftigelsesrettet indsats.
 • Integrationskontrakt, som er en erklæring om integration og aktivt medborgerskab, se bilag til dagsordenspunktet.

Udlændingekoordinator anmoder Jobcentret om at stå for, at flygtninge kommer på arbejdsmarkedet ved beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om danskuddannelse.

Af tabellen fremgår forsørgelsesgrundlaget for de flygtninge over 18 år, der er kommet til Hvidovre Kommune, samt de flygtninge, Hvidovre Kommune har overtaget fra andre kommuner, fordi flytning til Hvidovre Kommune var af væsentlig betydning for integrationsforløbet eller begrundet i særlige personlige forhold.

Antal

(april 2014)

Forsørgelsesstatus (persongruppe)

2

Forrevalidering

20

Kontanthjælp

3

Selvforsørgede

Familiesammenførte

Hvis man er dansk statsborger eller har tidsubegrænset opholdtilladelse i Danmark, kan man få sin ægtefælle, børn og anden nær familie til Danmark. Hvis Udlændingestyrelsen bevilliger opholdstilladelsen kan vedkommende bosætte sig her.

Udlændingestyrelsen kan stille krav om forsørgelsesgaranti og bopælskrav til opholdstilladelsen for den familiesammenførte. Hvis der stilles krav om forsørgelsesgaranti udgør den 51.740 kr. (2014). Garantien skal dække de udgifter kommunen eksempelvis kan få til udbetaling af kontanthjælp. Den familiesammenførte kan modtage kontanthjælp, når

 • vilkårene for forsørgelsesgarantien er opfyldt,
 • garantiperioden er udløbet,
 • der ikke er stillet krav om forsørgelsesgaranti.

Familiesammenførte er omfattet af de samme bestemmelser som flygtninge og skal også have integrationsplan, integrationsprogram og en integrationskontrakt.

Proces

Familiesammenførte tilknyttes udlændingekoordinatoren i Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som står for at lægge en integrationsplan. Hvis der er tale om en person over 18 år, men under pensionsalderen, anmoder udlændingekoordinator Jobcentret om at varetage den beskæftigelsesrettede indsat og danskuddannelsesindsatsen. Såfremt der er tale om personer under 18 år eller over folkepensionsalderen giver udlændingekoordinator besked til Børne- og velfærdsforvaltningen, så indsatsen iværksættes og koordineres derfra.

Indvandrere

Indvandrere dækker over mange typer af opholdtilladelser. Eksempelvis kan det være personer, der skal varetage et bestemt job (religiøse forkyndere, forskere) eller søger et bestemt job (greencard). Der kan være tale om au-pair, studerende, praktikanter eller tidligere danske statsborgere, der ønsker af vende hjem. Indvandrere kan bosætte sig, hvor de vil.

Indvandrere er omfattet af

 • Introduktionsforløb, som består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie og beskæftigelsesrettede tilbud, såfremt de er ledige.
 • Introduktionsforløbet skal tilrettelægges, så det ikke hindrer dem i at udføre det arbejde/uddannelse, de er kommet hertil for.

Proces

Introduktionsforløbet varetages af udlændingekoordinatoren, som dog anmoder Jobcentret om at varetage danskuddannelse og den beskæftigelsesrettede indsats, hvis de er ledige.

Jobcentret varetager den beskæftigelsesrettede indsats for følgende flygtninge, indvandrer og familiesammenførte.

Antal

1

Forsørget af ægtefælle

2

Indvandrer – Selvforsørgende

21

Kontanthjælp

75

Selvforsørgende

Bilag

 1. Integrationserklæring (pdf)

7. KL's politiske partnerskab om beskæftigelse

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

KL indbød sidste år landets kommuner til et politisk partnerskab om beskæftigelse.

Målet var, at 10 kommuner ville indgå i et partnerskab med KL og udvalgte eksperter om at udvikle den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen og sikre en effektiv indsats i de deltagende kommuner. 

Hvidovre Kommune tilmeldte sig partnerskabet.

26 kommuner meldte sig til, og der blev etableret to forløb.

Hvidovre Kommune er med i det andet forløb, som blev opstartet d. 11. april 2014, hvor Borgmesteren, Arbejdsmarkedsudvalgsformanden, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren og Arbejdsmarkedschefen deltog.

Baggrunden for partnerskabet er, at KL arbejder på at sikre bedre rammer for kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet, blandt andet med udgangspunkt i en nylig undersøgelse som KL har udarbejdet, der dokumenterer at det politiske ejerskab i kommunerne har en afgørende betydning for at skabe gode resultater på området.

Erfaringerne fra partnerskabet vil efterfølgende blive udbredt til alle kommuner.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet orientere om det første møde i partnerskabet og den videre proces.


8. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2015

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2015 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle beskæftigelsespolitiske mål, som skal inddrages i planen.

Ministeren har udmeldt følgende mål for 2015:

 1. Flere unge skal have en uddannelse.

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social-, eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.

 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentligt forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

 1. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for der ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

 1. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.

Beskæftigelsesministeren har valgt at videreføre målene fra 2014 til 2015. Beskæftigelsesministeren har dog valgt at præcisere mål 2, så der ikke kun er fokus på forebyggelse af førtidspension, men at jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret kan vælge at opstille kvantitative niveaumål for mål 1, 2, 3 og 4.

Beskæftigelsesministeren vil endvidere afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum til at bruge ressourcerne på at tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i målene. Derfor vil der ikke indgå kvantitative målsætninger i de regionale kontrakter, og der vil ikke blive stillet formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i de kommunale beskæftigelsesplaner for 2015 med udgangspunkt i landsdækkende kvantitative målsætninger, som det har været tilfældet de tidligere år.

Forvaltningen udarbejder beskæftigelsesplanen og opstiller lokale mål, der supplerer ministerens mål. Udkast af planen skal sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland senest den 20. juni 2014 for bemærkninger. Senest den 1. juli 2014 sendes den i høring hos Det lokale beskæftigelsesråd (LBR), som skal afgive bemærkninger. Herefter skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober. Den godkendte plan med LBR’s og regionens bemærkninger skal efterfølgende sendes til Det regionale beskæftigelsesråd og skal senest 31. januar 2015 offentliggøres.

Bilag

 1. Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 (pdf)

9. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Ingen tider i træffetiden.


10. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden spurgte til:

·brugen af minifleksjob, hvor virksomhederne får 25.000 kr. i bonus.

·hotline for virksomheder

·projekt ”Brug for alle unge”.

·projekt, hvor udsatte unge ansættes i boligselskaberne

·den nye landsdækkende virksomhedsservice

Benthe Viola Holm orienterede om henvendelse fra en borger omkring etablering af virksomhedspraktik og løntilskud for ledige akademikere.

Ømer Kuscu ønsker, at der i Jobcentrets modtagelse opsættes et skilt om at vand og kaffe kan hentes i Borgerservice.

Mogens Leo Hansen spurgte om brug af administrative raskmeldinger i sygedagpengesager.