Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 10. april 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 10. april 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog i stedet for Benthe Viola Holm

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Godkendt.

Indstilling

.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om LBR-kenference d. 26. marts og om udviklingen i bruttoledigheden

Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om møde om det politiske partnerskab på beskæftigelsesområdet, som KL faciliteter.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om projektet Brug for alle 2 og omdelte pjece om beskæftigelsesprojekterne i Jobcentret.

Jobcenterchefen orienterede om udvikling i besparelsespotentialet, hvor Hvidovre har et besparelsespotentiale på 0 kr.


3. Præsentation af arbejdsmarkedsområdet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager præsentationen af Virksomhedsservice og fleksgruppen til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af det igangværende introduktionsforløb for udvalget vil afdelingsleder Hanne Mørup præsentere Afdelingen for virksomhedsservice og fleksjob i Jobcentret.


4. Budgetanalyser 2015 på Arbejdsmarkedsområdet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at sagen drøftes med henblik på Kommunalbestyrelsens udpegning af budgetanalyser, der gennemføres frem til ”Budgettemadag 2” den 20. juni 2014.

Sagsfremstilling

Et element i den vedtagne politiske procesplan for budget 2015 er, at alle fagudvalgene på deres møder i april drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilke budgetanalyser der bør/kan igangsættes. Det sker med henblik på at Kommunalbestyrelsen kan drøfte prioriterede områder for 2015. Direktionen har forud for det kommende arbejde med budgettet for 2015-2018 drøftet målet og potentialet ved at gennemføre en række analyser inden for de forskellige forvaltningsområder.

Indholdsmæssigt er det overordnede udgangspunkt for drøftelserne Hvidovre Kommunes vision, der sigter mod at være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Hertil kommer Kommuneplanen, samt det enkelte fagområders politikker, strategier og planer.

Økonomisk er det overordnede udgangspunkt overslagsåret 2015, som det tager sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014. Heraf fremgår det, at der i 2015 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 18,8 mio. kr. For årene 2016 og 2017 ventes finansieringsunderskuddet at vende til et finansieringsoverskud. Disse beløb kan ændre sig i takt med, at de endelige skøn for en række elementer i budgettet kendes. Det sker kontinuerligt gennem 1. halvår 2014.

Ud fra et finansieringssynspunkt er der flere håndtag at gribe fat i, for at imødegå budgetubalancen. Man kan vælge et eller flere af nedenstående elementer i kombination.

-Man kan regulere på driftsudgifterne

-Man kan regulere det afsatte beløb til anlægsinvesteringer

-Man kan ændre på afdragsprofilen for gældsafvikling

-Man kan ændre fx skatteprocenten

-Man kan ændre låneoptaget.

Hvidovre Kommune står overfor at skulle skære i det allerede lagte anlægsbudget for 2015, da man forventer at kommuneaftalen ikke vil åbne økonomisk rum for at have et anlægsbudget der er større end for 2014. Bruttoanlægsrammen for 2014 udgør 136 mio.kr. og for 2015 udgør den 165 mio.kr.

Ved en budgetprioritering på anlægsområdet, der bringer bruttoanlægsrammen for 2015 på niveau med 2014, vil man imødegå den samlede finansieringsubalance for 2015. På det foreliggende grundlag er det følgelig direktionens vurdering, at budgetanalyserne i vidt omfang vil kunne udarbejdes som grundlag for Kommunalbestyrelsens samlede drøftelser af omprioriteringer indenfor den bestående ramme, samt budgettilretninger.

Derudover er der endnu uudmøntet besparelser for 2015 og 2016 fra den tidligere 0,5%-2,0 % besparelse. Forslag til udmøntning sker sideløbende, og forelægges samtidig med de budgetanalyser Kommunalbestyrelsen vælger.

Analyserne skal dermed dels ses som et led i det almindelige administrative budgetarbejde, hvor der løbende foretages en vurdering af de nuværende budgetter, og det kommende udgiftsbehov. Dels er det en mulighed for – igennem analyser - at afdække områder med henblik på eventuelle beslutninger om omprioritering.

På den baggrund kan Kultur og Arbejdsmarkedsforvaltningen nævne følgende områder som man til brug for prioriteringsdrøftelserne på ”Budgettemadag 2” iværksætter:

1.Investeringstiltag for at nedbringe forsørgelsesudgifterne

2.Rehabiliteringsteam som følge af sygedagpengereformen

1. Investeringstiltag for at nedbringe forsørgelsesudgifterne

Investeringstankegangen går i korthed ud på, at der indsættes ekstra resurser på konkrete fagområder med henblik på at øge indsatsen til gavn for borgerne, sagsbehandlerne og kommunens økonomi. Det er erfaringerne fra arbejdsmarkedsområdet, at en ekstra medarbejderresurse på et område med særlig fokus kan tjene sin løn hjem adskillige gange. Konkret foreslår forvaltningen, at der gøres en særlig indsats for at få borgerne hurtigere i et uddannelsestilbud eller i arbejde.

Fx er udgiften til kommunens medfinansiering af en a-dagpengesag ca. 136.000 kr. pr. år. Bringer en medarbejder ekstraordinært en ledig a-dagpengemodtager i arbejde hver anden måned, så har medarbejderen tjent sin løn hjem allerede i det første år.

Udfordringen er, at udgiften til den skærpede indsats konteres inden for servicerammen (konto 06), mens forsørgelsesudgiften konteres uden for servicerammen under det lovbundne område (konto 05); men kommunens samlede finansielle position styrkes.

2. Rehabiliteringsteam som følge af sygedagpengereformen

Analysen rækker ind over flere udvalgsområder.

I forbindelse med sygedagpengereformen skal der etableres rehabiliteringsteam for sygedagpengemodtagerne, der har været sygemeldt i 5 måneder. Teamet er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra arbejdsmarkedsområdet, det sociale område, det kommunale sundhedsvæsen og det regionale hospitalsvæsen.

I lovforslaget, som er sendt i høring, fremgår, at teamet vil være udgiftsneutralt, da det vil medføre besparelser på andre områder.

Erfaringerne fra indførelse af rehabiliteringsteam som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen er, at det er svært at pege på, at der er opnået besparelser. Dels skal de involverede afdelinger (Arbejdsmarkedsafdelingen og Ældre- og handicapafdelingen) stille med personale, og dels skal Arbejdsmarkedsafdelingen betale hospitalsvæsenet for den deltagende læge. Derudover er der en række andre forhold, som gør det svært at påvise konkrete besparelser. Et par eksempler:

•Antallet af borgere som tilkendes førtidspension er reduceret væsentligt. De får i stedet et ressourceforløb og de modtager ydelse fra Ydelsescentret. Havde de fået førtidspension, ville Udbetaling Danmark overtage ydelsesudbetalingen. Udbetaling Danmark får færre opgaver, mens Ydelsescentret får flere opgaver.

•Sygedagpengereformen er først fuldt implementeret i 2033. Det er en af årsagerne til, at det er svært at pege på, at ressourcerne kan findes nu. De vil for alvor først kunne findes om en længere årrække. Det samme er gældende for førtidspensions- og fleksjobreformen.

Analysen skal afdække, hvilke udgifter der er i implementeringsfasen, og hvornår det kan forventes, at effekten af reformen slår igennem på ressourceforbruget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen


5. Overblik over Koch-udvalgets anbefalinger

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at overblikket over Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats tages til efterretning.
 2. at gennemgangen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Regeringen nedsatte i februar 2013 en ekspertgruppe, populært kaldet Carsten Koch-udvalget, som fik til opgave at udrede den aktive beskæftigelsesindsats og komme med anbefalinger til en ny og bedre indsats, der varigt løfter beskæftigelsen. 

Ekspertgruppen fremlagde i februar 2014 deres første rapport med 39 konkrete anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for forsikrede ledige. Pressemeddelelsen fra d. 25. februar 2014 samt ”Oversigt over ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats” er vedlagt som bilag. I det følgende gives et overblik over anbefalingerne set i forhold til indsatsen i Jobcenter Hvidovre. Anbefalingerne er fra ekspertgruppens side sammenfattet til 34 konkrete punkter.

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en gennemgang af anbefalingerne i Carsten Koch-udvalgets rapport. Forvaltningen vil på mødet gennemgå anbefalingerne og sammenligne med den indsats, som Jobcentret yder i dag.

Ekspertgruppens anbefalinger

Den virksomhedsrettede indsats - borgerne

 1. Tilbud om hjælp til afskedigede allerede i opsigelsesfasen og større fleksibilitet i varslingsindsatsen til gavn for alle ledige
 2. Fremrykning af aktiveringsindsatsen til 6 måneder med virksomhedsrettede tilbud for ledige over 30 år (efter 3 måneder for unge under 30 år)
 3. Harmonisering af reglerne for offentlige og private løntilskud
 4. Øget fleksibilitet i brugen af virksomhedspraktik
 5. Målretning og forenkling af jobrotationsordningen
 6. Styrket og målrettet voksenlærlingeordning

Den virksomhedsrettede indsats - virksomhederne

 1. Systematisk opsøgende virksomhedskontakt fra jobcentrene baseret på viden om arbejdsmarkedet
 2. Systematisk styrkelse af sagsbehandleres viden om arbejdsmarkedet
 3. Bedre og lettere hjælp fra jobcentrene til virksomhedernes rekruttering af ledig arbejdskraft samt opkvalificering og fastholdelse af eksisterende medarbejdere (herunder voksenlærlinge og jobrotation)
 4. Styrket samarbejde på tværs af kommuner
 5. Etablering af én indgang for landsdækkende virksomheder med rekrutteringsbehov
 6. Årlige oversigter over igangværende og kommende infrastrukturprojekter og andre større anlægsarbejder

Den individuelle indsats i jobcentret

 1. Jobsøgningsforløb med intensiverede samtaler det første halve år og relevante og differentierede samtaler og jobsøgningsaktiviteter
 2. Afskaffelse af gentagen ret-og-pligt aktivering
 3. Afskaffelse af proceskrav til indkaldelse til samtaler samt afskaffelse af pligt til gentagen aktivering
 4. Ret til korte, jobrettede kurser til langtidsledige med jobgaranti
 5. Ret til realkompetenceafklaring
 6. Mulighed for brobygningsforløb
 7. Styrket inddeling af ledige efter risiko for langtidsledighed og skærpet pligt til at understøtte ledige i høj risiko (baseret på profiling)
 8. Mulighed for at ledige med lav risiko for langtidsledighed kan vælge at gennemføre de første seks måneders samtaleforløb i a-kassen
 9. Selvbooking af samtaler og jobsøgningsstøtteaktiviteter i den første ledighedsfase
 10. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i a-kasser og jobcentre
 11. Krav om løbende dokumentation af intensiv, bred og realistisk søgning i joblog
 12. Styrket mulighed for sanktionering af manglende rådighed

Opkvalificering og uddannelse, herunder indsatsen for unge

 1. Opkvalificering skal målrettes motiverede ledige med behov for opkvalificering
 2. Ret til basale kurser i at læse, regne og skrive (FVU og OBU kurser)
 3. Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 6 måneders ledighed efter aftale med jobcentret
 4. Ret til uddannelsesløft for ledige med størst behov (erhvervsuddannelse for ufaglærte ledige over 30 år)
 5. Skærpet pligt for jobcentrene til at rådgive unge om mulighederne for uddannelse

Den overordnede indsats og organisering

 1. Omlægning af den kommunale refusion i tråd med Arbejdsmarkedskommissionens forslag, hvor refusionen er ens på tværs af ydelser og uanset indsats og aftagende over tid
 2. Afskaffelse af det kommunale beskæftigelsestilskud for at forenkle investeringskalkulen for kommunerne og fremme det tværkommunale samarbejde
 3. De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og 4 regionale beskæftigelsesråd sammenlægges og organiseres i et antal nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der i højere grad afspejler de naturlige arbejdskraftoplande (8-12 stk.)
 4. De nye råd skal blandt andet understøtte samarbejdet kommunerne imellem, mellem kommuner og a-kasser, samt mellem jobcentrene, VEU-centrene og de regionale Vækstfora
 5. Rådene skal udmønte regional pulje til særlig jobrettet opkvalificering, herunder tilpasset efterspørgslen som følge af infrastrukturprojekter

Anbefalingerne og rapporten kan findes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside: www.bm.dk.

Bilag

 1. Bilag til ARU d. 10-04-14, Pressemeddelse fra Ekspertgruppen d. 25. februar 2014.pdf (pdf)
 2. Oversigt over anbefalinger - faktaark - anbefalinger (pdf)

6. Afrapportering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at afrapporteringen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning tages til efterretning

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejning UU-center syd er et samarbejde mellem kommunerne Hvidovre, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk. I det følgende vil placeringsstatistik i uddannelsessystemet for de 15 – 24årige for marts 2014 blive fremstillet.

Der er samlet set 15587 unge i alderen 15 – 24 år i kommunerne Hvidovre, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk. Fordelingen af unge i de forskellige kommuner er således:

1. Hvidovre:

6744

2. Brøndby:

4252

3. Ishøj:

2984

4. Vallensbæk:

1607

Samlet:

15587

Hvidovre er den kommune med flest unge i alderen fra 15 – 24 år. Dette afspejler sig også ved, at det er Hvidovre kommune, der har flest unge tilknyttet de forskellige kategorier – dog med enkelte undtagelser. I Hvidovre kommune udgør de 15 – 17årige 1850 unge, mens de 18 – 24årige udgør 4894 unge.

De følgende oversigter vil være opdelt efter den procentmæssige andel af unge fra 15 - 24 år i den pågældende kategori for hver enkel kommune. Hvad dette svarer til i antal unge, vil være udtrykt i parenteser.

Erhvervsuddannelser

I kategorien ”Erhvervsuddannelser” er fordelingen af unge således:

1. Ishøj:

21,4%

(639)

2. Hvidovre:

21,2%

(1430)

3. Brøndby:

21,2%

(900)

4. Vallensbæk:

16,1%

(259)

Samlet:

20,7%

(3228)

For Hvidovre kommune er tilknytningen til erhvervsuddannelser størst i blandt de 18 – 24årige med 1316 unge, mens de 15 – 17årige udgør 114 unge. Den samlede fordeling af 18 – 24årige i Hvidovre kommune til erhvervsuddannelserne er 26,9 pct., mens den kun er på 6,2 pct. i blandt de 15 – 17årige.

Forberedende og udviklende aktiviteter

Kategorien ”Forberedende og udviklende aktiviteter” dækker blandt andet over områder som: ”arbejde – deltid; arbejde – fuldtid; højskole; produktionsskole; VUC-AVU niveau; VUC-HF niveau.” De her nævnte områder, er de steder, hvor de fire kommuner har flest unge indskrevet i målgruppen 15 – 24 år.

Områderne med størst tilslutning er ”VUC-HF niveau”, ”arbejde – fuld tid” og ”produktionsskole”, hvor der for Hvidovre kommune er tilknyttet henholdsvis, 3,1 pct. (208), 2,8 pct. (188) og 1,5 pct. (102) af kommunens unge.

I den modsatte ende med færrest tilknytning indenfor kategorien ”Forberedende og udviklende aktiviteter” finder vi ”TAMU” (Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser) og ”Voksenspecialundervisning”. For begge disse kategorier er der fordelt over de fire kommuner, samlet set kun fire unge tilknyttet. For TAMU er der tre unge fra Hvidovre og én borger fra Vallensbæk. Brøndby er den eneste kommune med unge, der modtager voksenspecialundervisning.

Samlet set er fordelingen af unge i kategorien ”Forberedende og udviklende aktiviteter” sådan:

1. Ishøj:

11,6%

(345)

2. Hvidovre:

10,0%

(673)

3. Brøndby:

9,5%

(404)

4. Vallensbæk:

8,3%

(134)

Samlet:

10,0%

(1556)

Grundskolen

Unge indskrevet i grundskolen fordeler sig som følgende i de fire kommuner:

1. Vallensbæk:

20,0%

(322)

2. Ishøj:

19,0%

(566)

3. Brøndby:

17,9%

(759)

4. Hvidovre:

17,3%

(1168)

Samlet:

18,1%

(2815)

62 pct. af alle de 15 – 17årige i Hvidovre kommune er placeret i grundskolen, hvilket svarer til 1147 unge.

Gymnasiale uddannelser

Vallensbæk er den kommune med størst andel af sine unge med tilknytning til de ”Gymnasiale uddannelser”:

1. Vallensbæk:

49,1%

(789)

2. Brøndby:

42,5%

(1805)

3. Hvidovre:

41,8%

(2817)

4. Ishøj:

40,1%

(1198)

Samlet:

42,4%

(6609)

27,2 pct. af Hvidovre kommunes 15 - 17årige er indskrevet i gymnasiale uddannelser. 47,3 pct. af de 18 – 24årige i Hvidovre går i gymnasium.

Midlertidige aktiviteter

Brøndby er den kommune med størst andel af unge tilknyttet kategorien ”Midlertidige aktiviteter”.

1. Brøndby:

5,1%

(217)

2. Ishøj:

3,5%

(104)

3. Hvidovre:

3,1%

(207)

4. Vallensbæk:

1,7%

(27)

Samlet:

3,6%

(555)

Kategorien ”Midlertidige aktiviteter” dækker over placeringer som ”Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven; fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven; ledig; offentlig forsørgelse; orlov; strafafsoning; sygdom; værnepligt”. I denne kategori finder vi i Hvidovre kommune 0,3 pct. (6 unge) af de 15 – 17årige og 4,1 pct. (201 unge) af de 18 – 24årige.

Videregående uddannelser

Hvidovre kommune har flest unge tilknyttet videregående uddannelser:

1. Hvidovre:

3,2%

(219)

2. Vallensbæk:

2,4%

(38)

3. Ishøj:

1,5%

(46)

4. Brøndby:

1,4%

(60)

Samlet:

2,3%

(363)

4,5 pct. af de 18 – 24årige unge fra Hvidovre kommune er i gang med en videregående uddannelse.

Bilag

 1. UU statistik.pdf (pdf)

7. Status på Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at status på Beskæftigelsesplan 2013 4. kvartal tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen havde sat nogle ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre for 2013. Nedenfor kan ses resultaterne for størstedelen af dem.

Mål

Måned

Resultat

Er målet opfyldt?

1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i december 2013 (år til dato) være på 21,3 pct., svarende til en stigning på 1,0 pct.-point fra december 2011 til december 2013

Jan-apr 2013

11,2 pct. (Stigning på 0,2 pct. point)

Vides ikke. Data opdateres ikke længere  for dette mål

2.Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 74 pct. fra december 2011 til december 2013

Dec. 2013

94 personer (fald på 59%)

Nej

3. Antallet af langtidsledige, dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 368 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 11 pct. fra december 2011 til december 2013

Dec. 2013

369 personer (fald på 11%)

Nej

4. Styrket samarbejde med virksomheder:

4A. Sikre at mindst 6 virksomhedscentre er i drift

Dec. 2013

6 centre i drift

Ja

4B. Antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge-, kontanthjælps- eller starthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 201, svarende til en stigning på 17 pct.

Okt. 2013

154 personer (svarende til et fald på 21%)

Endnu ikke data for dec. 2013

4C. Gennemføre mindst 3 kampagner, hvoraf mindst en kampagne skal rette sig mod fleksjob

Dec. 2013

4 kampagner (inklusiv en enkelt rettet mod fleksjob)

Ja

4D. Oprette mindst 5 rotationsprojekter

Dec. 2013

38 projekter

Ja

4E. Betjene lokale virksomheder med 25 voksenlærlingeaftaler for beskæftigede og ledige.

Dec. 2013

17 voksenlærlinge

Nej

4F. Understøtte, at 50 borgere fastholdes eller opnår ansættelse med de handicapkompenserende ordninger.

Dec. 2013

59 borgere

Ja

4G. Afvikle et arrangement med deltagelse af Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervskontaktudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd.

Dec. 2013

Afholdes:

26. marts 2014

Nej

5. Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad:

5A. Kontanthjælp match 1: 35 %

Dec.2013

21,4 %

Nej

5B. Kontanthjælp match 2: 30 %

Dec.2013

37,7 %

Ja

5C. A-dagpenge: 20 %

Dec.2013

18,3 %

Nej

5D. Sygedagpenge: 12 % (inkl. delvis genoptaget arbejde)

Dec.2013

22,1 %

Ja

6. Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb:

6A. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 36 % af det samlede antal forløb

Dec.2013

33,3 %

Ja

6B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 % af det samlede antal sager

Dec.2013

13,5 %

Ja

7. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes i aktiveringsforløbene:

7A. A-dagpenge: 63 %

Dec.2013

65 %

Ja

7B. Kontanthjælp match 1: 60 %

Dec.2013

53 %

Nej

7C. Kontanthjælp match 2: 35 %

Dec.2013

25 %

Nej

7D. Ungeindsatsen: 35 %

Dec. 2013

26 %

Nej

7E. Sygedagpenge (inkl. delvis genoptaget arbejde): 13 %

Dec.2013

15,7 %

Ja

Bilag

 1. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013 4. kvartal (docx)

8. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Formanden orienterede om en sag i træffetiden.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 10-04-2014

Mikail Erman roste den omdelte pjecen, og spurgte til tilbuddene.