Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 13. marts 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 13. marts 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Afbud fra Ømer Kuscu. Maria S. Durhuus deltog i stedet for Ømer Kuscu.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Jobcenterchefen orienterede om Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens besøg i Jobcentret

Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om KL’s beskæftigelsestræf.

Udvalget ønsker en gennemgang af Carsten Koch-udvalgets rapport.

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om en henvendelse fra en borger, som er meget tilfreds med et kursus hos AOF (Intensiv 2), som Jobcentret har henvist til.


3. Præsentation af arbejdsmarkedsområdet

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

1.Udvalget tager afdelingsleder Gitte Høg Larsens præsentation af Ungeindsatsen og centerleder Allan Jørgensen præsentation af Ungdommens Uddannelsesvejledning til efterretning

2.Udvalgets medlemmer præsenterede hver deres ønsker til arbejdet i Udvalget.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget tager præsentationen af Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning til efterretning
 2. at udvalgets medlemmer udtrykker ønsker for arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsafdelingen fortsætter præsentationen af arbejdsmarkedsområdet, og afdelingen som varetager området. På dette møde vil afdelingsleder for Ungeindsatsen, Gitte Høg Larsen, og centerleder for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Allan Jørgensen, præsentere deres respektive afdelinger samt deres opgaver.

Herefter vil medlemmerne af udvalget få mulighed for, at tilkendegive deres ønsker til arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget i forhold til:

-Interesseområder og mærkesager

-Særlige politiske tanker på området


4. Nøgletalspakke december 2013

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Nøgletalspakken taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1. at nøgletalspakken tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nøgletalspakken består af en afrapportering, der viser udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Hvidovre. Nøgletalspakken fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget på hvert femte møde. Rapporteringen suppleres med en graf over niveauerne på de store forsørgelsesgrupper i Hvidovre samt grafer, hvor ydelsesgrupperne sammenlignes med udvalgte kommuner på Vestegnen. Nøgletalspakken indeholder desuden en oversigt over antal ledige stililinger på jobnet.dk, antal personer i ressourceforløb samt en opgørelse over besparelsespotentiale, når denne er opdateret.

Nøgletalspakken angiver status frem til december 2013, og der er således afrapporteret efter den daværende indretning af forsørgelsesydelserne. Virkninger af kontanthjælpsreformen vil således først fremgå næste gang, der afrapporteres på nøgletalspakken.

Udviklingen i ydelsesgrupperne

Af oversigten ”Udviklingen i Hvidovre i antal personer” i bilag 1 fremgår det, at Hvidovre i december 2013 har en god udvikling i forhold til samme periode forrige år. Der er således sket et fald i antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse og førtidspension fra december 2012 til december 2013. Der er derimod sket en stigning på 9,7 pct. af personer i fleksjob.

I forhold til ministerens mål, så er tilgangen til førtidspension faldet med 35,6 pct. fra december 2012 til samme måned 2013. Antallet af langtidsledige er faldet med 10,9 pct. For ministerens mål om uddannelsesgraden er seneste tilgængelige tal fra den akkumulerede periode januar til april 2013, og her var uddannelsesgraden lavere end den var for samme periode forrige år.

Kontanthjælp

I december 2013 var der i alt 1.393 kontanthjælpsmodtagere i Hvidovre, hvilket svarer til 5,8 pct. af arbejdsstyrken. Antallet er faldet med 16 personer i forhold til samme periode forrige år. 

Hvidovre har i december 2013 en lavere andel af arbejdsstyrken (1,4 pct.), der er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 end gennemsnittet for vestegnskommunerne (2,9 pct.) og gennemsnittet for hele landet (1,6 pct.). Andelen er den samme som i december 2012, mens den for vestegnskommunerne og hele landet er steget.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 er faldet med 4 fuldtidspersoner fra 1.058 i december 2012 til 1.054 i december 2013. Det fremgår af figur 3 i bilaget, at Hvidovre med 4,4 pct. af arbejdsstyrken i december 2013 ligger lige under vestegnskommunernes andel af arbejdsstyrken med et gennemsnit på 4,6 pct., og at Hvidovre ligger lige over landsgennemsnittet på 4 pct.

Bemærk at afrapporteringer af kontanthjælpsområdet for 2013 vil forholde sig til den gamle indretning af området med hensyn til ydelsen: kontanthjælp, og inddeling i målgrupperne: match 1, 2 og 3. Når nøgletal for 2014 skal afrapporteres, vil tallene basere sig på den nye indretning af kontanthjælpsområdet med hensyn til ydelsen: kontanthjælp og uddannelseshjælp, og visitationskategoriens målgrupper: visitationskategorierne jobparat, uddannelsesparat, åbenlys uddannelsesparat og aktivitetsparat.

A-dagpenge

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager a-dagpenge, er faldet fra 1.062 til 852 fra december 2012 til december 2013, svarende til et fald på 19,8 pct. Andelen af a-dagpengemodtagerne i forhold til arbejdsstyrken i Hvidovre er ligeledes faldet fra 4,4 pct. i december 2012 til 3,5 pct. i december 2013. Det fremgår af figur 4, at samme udvikling gør sig gældende for vestegnskommunerne og hele landet, hvor andelen af dagpengemodtagere er faldet markant siden januar 2013. Faldet kan have sammenhæng med at flere er kommet i arbejde, eller at deres dagpengeret er ophørt.

Fleksjob og ledighedsydelse

Antallet, der modtager ledighedsydelse, i Hvidovre er faldet med 12 personer fra december 2012 til december 2013 og andelen er faldet med 0,1 procentpoint til at udgøre 0,4 pct. af arbejdsstyrken i december 2013.

For personer i fleksjob gælder det, at antallet af fuldtidspersoner er steget med 40 siden december 2012 (412) til december 2013 (452), svarende til en stigning på 9,7 pct. Fleksjob udgør 1,9 pct. af arbejdsstyrken i Hvidovre mod 1,5 pct. i vestegnskommunerne og 2,1 pct. i hele landet. Andelen af personer i fleksjob i forhold til arbejdsstyrken har ligget nærmest stabilt for både Hvidovre, vestegnskommunerne og hele landet siden januar 2010, jf. figur 5.

Sygedagpenge

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge i Hvidovre, er faldet fra 860 i december 2012 til 758 i december 2013, svarende til et fald på 11,9 pct. Figur 6 viser udviklingen i andelen af sygedagpengemodtagere ud af arbejdsstyrken. Her fremgår det, at sygedagpengemodtagere udgjorde 3,5 pct. af arbejdsstyrken i december 2012 og faldt til 3 pct. i december 2013. Til sammenligning udgør sygedagpengemodtagerne gennemsnitligt 2,5 pct. i vestegnskommuner i december 2013 og 2,7 pct. i hele landet.

Førtidspension

I Hvidovre modtager 1.920 fuldtidspersoner førtidspension i december 2013 mod 1.991 tilbage i december 2012. Andelen af arbejdsstyrken, der modtager førtidspension i Hvidovre, er 7,7 pct. i december 2013, og er faldet med 0,3 procentpoint i forhold til samme periode forrige år. Gennemsnittet for resten af vestegnskommunerne er 7,8 pct. af arbejdsstyrken og landsgennemsnittet er 8,7 pct. i december 2013, jf. figur 7.

Ledige stillinger

Figur 8 viser udviklingen af antallet af ledige stillinger på Jobnet for alle kommunerne på Vestegnen (inkl. Hvidovre) og beskæftigelsesregion Hovedstaden-Sjælland. Antallet af ledige stillinger på Vestegnen har været faldende fra december 2012 til december 2013 fra 884 i december 2012 til 769 i december 2013. I regionen er antallet derimod steget med 286 stillinger, og udviklingen har generelt været mere svingende siden januar 2010 end for kommuner på Vestegnen.

En stigning i antallet af ledige stillinger gør det lettere at hjælpe ledige i beskæftigelse, selvom der er forholdsvis mange ledige om stillingerne.

Ressourceforløb

Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb er illustreret i figur 9 i bilaget. Da indsatsen endnu er forholdsvis ny, er andelen i forhold til arbejdsstyrken på 0,1 pct. i Hvidovre i december 2013, og figuren viser derfor i stedet antallet af personer sammenholdt med de forskellige kommuner på Vestegnen. I december 2013 er der 47 fuldtidspersoner i ressourceforløb i Hvidovre Kommune, hvilket er det højeste antal på Vestegnen. Ishøj følger efter med 43 personer, mens resten af kommunerne har mellem 3 og 14 personer i ressourceforløb. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ingen forklaring på forskellene i antal fuldtidspersoner i ressourceforløb på Vestegnen.

Besparelsespotentiale

For Jobcenter Hvidovre er der I perioden 4. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 et samlet besparelsespotentiale på 2,8 mio. kroner jf. jobindsats.dk som er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede tal for beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Besparelsespotentialet er udregnet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er baseret på en sammenligning mellem den faktiske andel af fuldtidspersoner og en forudsagt andel af fuldtidspersoner på nogle valgte ydelser. Det forudsagte niveau bygger på en beregning af den enkelte kommunes befolkningssammensætning og forhold på arbejdsmarkedet.

I Jobcenter Hvidovre udgør andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser 17,24 pct. af befolkningen. Den forudsagte andel af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse er 17,6 pct. På de fire kategorier for forsørgelsesydelse ligger forbruget for Jobcenter Hvidovre samlet set 13,8 mio. kroner under forventningen. For ydelserne A-dagpenge, Kontanthjælp og Sygedagpenge har Jobcenter Hvidovre færre fuldtidspersoner end forudsagt - det betyder at jobcentret klarer sig bedre end forventet. Besparelsespotentialet er 2,8 mio. kroner, da Jobcenter Hvidovre ligger over forudsigelsen på de permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension).

I det følgende vil besparelsespotentialet for hver enkel forsørgelsesydelse blive gennemgået:

For a-dagpenge modtagere udgør antallet af fuldtidspersoner 2,95 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af a-dagpenge modtagere er 3,37 pct. Denne difference udgør et minus på 140 fuldtidspersoner, svarende til at Jobcenter Hvidovre bruger 15,4 mio. kroner færre end forudsigelsen.

For kontanthjælp modtagere (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) udgør antallet af fuldtidspersoner 4,51 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af denne gruppe ydelsesmodtagere er 4,54 pct. Denne difference udgør et minus på 7 fuldtidspersoner, svarende til at Jobcenter Hvidovre bruger 0,6 mio. kroner færre end forudsigelsen.

For sygedagpenge modtagere udgør antallet af fuldtidspersoner 2,24 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af sygedagpenge modtagere er 2,25 pct. Denne difference udgør et minus på 5 fuldtidspersoner, svarende til at Jobcenter Hvidovre bruger 0,6 mio. kroner færre end forudsigelsen.

For modtagere af permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) udgør antallet af fuldtidspersoner 7,53 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af denne gruppe modtagere er 7,44 pct. Denne difference udgør en potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner på 31, svarende til at Jobcenter Hvidovre har et besparelsespotentiale på 2,8 mio. kroner på denne post.

Bilag

 1. Bilag til ARU d. 13.03.2014, Nøgletalspakken december 2013 (pdf)

5. Opfølgning på kontraktmål 2013

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Opfølgning på Kontraktmål 2013 godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget godkender opfølgningen på kontraktmål 2013

Sagsfremstilling

Vandrehjemmet Belægningen har i samarbejde med Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foretaget en opfølgning på Belægningens kontraktmål for 2013.

Kontraktmål 2013:

Mål 1:

Belægningen vil i 2013 optimere på drift og omsætning ved at indføre nyt bookingsystem.

Mål 2:

Belægningen vil i 2013 tematisere Avedørelejrens historie og særpræg i indretning og udsmykning af vandrehjemmets værelser og faciliteter.

Mål 3:

I 2013 vil Belægningen øge fokus på aktiveringsstrategier og metoder for at bidrage til de faglige pejlemærker om at reducere langtidsledighed og gøre aktiv brug af virksomhedsnære redskaber.

Målopfyldelse

Mål 1:

Målet er delvist opfyldt. Belægningen overgik 19. februar 2013 til nyt bookingsystem.

Vandrehjemmet har ikke gennemført en brugerundersøgelse som angivet i mål 1. Det skyldes, at de online bookingselskaber, Belægningen er tilknyttet, giver feedback fra brugere og anmeldelser af Belægningen. Med disse oplysninger blev en selvstændig brugerundersøgelse overflødiggjort.

Online betaling har Belægningen ikke implementeret i 2013, men den vil blive indført primo 2014. Målet om belægningsprocent på 70 pct. er desværre ikke opfyldt, belægningsprocenten i 2013 blev 61 %. Belægningen forventer at målsætningen bliver opfyldt i 2014. På trods af at belægningsprocenter ikke er steget som forventet, så er omsætningen steget i 2013 i forhold til 2012.

Mål 2:

Målet er opfyldt. Belægningen er kommet godt i gang med udsmykning og indretning af vandrehjemmets bygninger.

Alle temaerne kaserne, cirkus og film er igangsat i den grad ressourcer og donerede materialer har tilladt dette. Rettigheder til film har dog bremset film-udsmykningen, men Zentropa har i december 2013 doneret filmplakater, så der kan arbejdes videre med dette tema. Udsmykningen er blevet brugt i markedsføring af Belægningen i samarbejde med Bataillonen og Cirkusmuseet.

Mål 3:

Målet er ikke opfyldt mht. at udarbejde en hjemmeside om aktiveringsindsatsen og brug af virksomhedspraktik.

Hjemmeside om aktiveringsindsatsen og –metode er på projektplan og forventes færdiggjort primo 2014. Belægningen har udarbejdet en typologi over de aktiveredes problemer. Typologien har vist sig at være anvendelig i arbejdet med de aktiverede til at:

-Synliggøre forskellige indsatser,

-Synliggøre tidsperspektiv i indsatsen,

-Skelne mellem problemer, der forhindrer borgeren i at arbejde, og problemer der ikke forhindrer borgeren i at arbejde.

33 pct. af de aktiverede, som er afsluttet fra Belægningen i 2013, har været i virksomhedspraktik og opfylder dermed ikke målet på 50 pct. For match 2 er Belægningen tæt på at opfylde målet, mens det for hhv. match 1 og 3 er langt fra at opfylde målet.

Aktiverede i Belægningen 2013

Ledige aktiveres typisk i Belægningen med henblik på social eller faglig opkvalificering, rådighedsvurdering, afklaring af faglig interesse eller af arbejdsevne mv. Belægningen havde i 2013 58 ledige i aktivering, heraf er 54 afsluttet fra Belægningen. Af de 54 afsluttede aktiverede kom 43 % fra matchgruppe 1, 54 % kom fra matchgruppe 2, 2 % fra matchgruppe 3 og 2 % fra sygedagpenge (jf. figur 2 i bilag 2). Figur 1 i bilag 2 viser, hvad de aktiverede, som er afsluttet fra Belægningen, er udsluset til. Cirka en tredjedel er afsluttet til virksomhedsnære tilbud, hhv. virksomhedspraktik, virksomhedscentre eller løntilskud. 30 % lavede et aktiveringsskift, 11 % kom i ordinært arbejde og 13 % startede uddannelse. Borgere i arbejdsprøvning indgår ikke i tal over udslusning, det drejer sig om 4 borgere.

Bilag

 1. kontraktmålskema - Belægningen.pdf (pdf)
 2. oversigt over aktiverede 2013.pdf (pdf)

6. Godkendelse af den endelige Beskæftigelsesplan 2014

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at den endelige Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2014. Beskæftigelsesplanen har fået tilføjet:

-budget (pkt. 2.4)

-de endelige kvantitative mål (se tillæg 1 for en oversigt)

-LBR’s virksomhedsplan (tillæg 2)

Den endelige beskæftigelsesplan blev offentliggjort inden for tidsfristen den 31. januar 2014.

Også i år er det tydeligt, at beskæftigelsesplanen er et dokument, som er lang tid undervejs. Kontanthjælpsreformen blev vedtaget i juni 2013 og ændrede to fundamentale ting:

-Kontanthjælp blev delt i uddannelseshjælp og kontanthjælp

-Matchkategorisering blev fjernet, og visitation til målgrupper blev indført.

I forhold til målene i Beskæftigelsesplan 2014 får kontanthjælpsreformen betydning for mål 5, 6 og 7. Forvaltningen vurderer at det er nødvendigt at revidere de berørte mål i Beskæftigelsesplan 2014, og fremlægge målene til godkendelse i Kommunalbestyrelsen igen.

Derudover afventes en reform af sygedagpengeområdet, som  regeringen primo 2014 har indgået aftale om. Mål 8 i beskæftigelsesplanen er om sygedagpengeområdet – hvordan reformen vil påvirke målet er endnu uvist.

Økonomiske konsekvenser

Målene er i tråd med budgettet på beskæftigelsesområdet.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2014 - endelig version.pdf (pdf)

7. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Ingen sager i træffetiden.


8. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Jobcenterchefen erindrede om LBR-konference d. 26. marts 2014.


9. Afrapportering på Borgmesterklager

Lukket sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Taget til efterretning.