Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 14. januar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

  • Benthe Viola Holm (A)
  • Ivan Fogtmann (O)
  • Mikail Erman (A)
  • Mogens Leo Hansen (Ø)
  • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 14-01-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 14-01-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden bød velkommen til udvalget og ønskede et godt samarbejde.

Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om Carsten Koch udvalgets arbejde fra Kommunaløkonomisk forum.

Arbejdsmarkedschefen orienterede kort om sygedagpengereformen.

Udvalgets medlemmer ser med bekymring på problemstilling i Avedøre beskrevet på forsiden i Hvidovre Avis den 14. januar 2014.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden bød velkommen til udvalget og ønskede et godt samarbejde.

Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om Carsten Koch udvalgets arbejde fra Kommunaløkonomisk forum.

Arbejdsmarkedschefen orienterede kort om sygedagpengereformen.

Udvalgets medlemmer ser med bekymring på problemstilling i Avedøre beskrevet på forsiden i Hvidovre Avis den 14. januar 2014.


3. Forretningsorden for Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 14-01-2014

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om ændringsforslag til forretningsordenens § 8.2, § 13 og § 14, således at teksten ændres til:

”Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, hvis dette medlem stemmer imod en beslutning. Et medlem, der har undladt at stemme, kan kræve sin afvigende mening om procedurespørgsmål tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der skal fremsendes til andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller anden myndighed, kan medlemmet kræve, at disse samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem, kan senest ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. ”

§ 13 indsættes gældende fra den 1. februar 2014.

§ 14 indsættes godkendt den 14. januar 2014.

Godkendt med ændringsforslag.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

  1. at godkende forslag til ny forretningsorden (bilag 1).

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2013 vedtog kommunalbestyrelsen endeligt en ny udvalgsstruktur og på baggrund heraf blev der også vedtaget en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt er trådt i kraft den 1. januar 2014.

Som følge af ændringen af udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt har det været nødvendigt, at foretage en ændring af de stående udvalgs forretningsordener. Derudover er der foretaget en modernisering af sprogbrugen og tilretning af teksten, således at den er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Der er ikke foretaget betydelige indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere forretningsorden. 

Bilag

  1. Forretningsorden (docx)

4. Præsentation af Arbejdsmarkedsudvalgets område

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 14-01-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

  • at Arbejdsmarkedsudvalget tager præsentation af Arbejdsmarkedsudvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil på mødet præsentere Arbejdsmarkedsudvalgets fagområdet for udvalget og samtidig præsentere en introduktionsplan for de kommende møder, hvor forvaltningen vil gennemgå området mere detaljeret.


5. Virksomhedspraktik og løntilskud

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 14-01-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

  1. at oversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rapporteringen sætter fokus på antal personer i virksomhedspraktik og løntilskud pr. 20. november 2013 sammenlignet med forrige afrapportering d. 20. august 2013. Ud over den almindelige rapportering vil der hver gang fokuseres på et nyt tema, og denne gang er der fokus på i hvilke kommuner borgerne i Hvidovre kommer ud i virksomhedspraktik eller løntilskud.

Virksomhedspraktik

Antallet af personer i virksomhedspraktik er 164 personer d. 20. november 2013. Det er en stigning på 15 deltagere i forhold til forrige afrapportering d. 20. august 2013. Der er flest personer i virksomhedspraktik på private arbejdspladser, hvor der er 115 personer i praktik, svarende til 70,1 pct. af det samlede antal.

Tabel 1: Virksomhedspraktik

Virksomhedstype

20/8 2013

20/11 2013

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

3

4

Kommunal arbejdsplads

34

39

Privat arbejdsplads

104

115

Regional arbejdsplads

5

4

Statslig arbejdsplads

3

2

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

149

164

Løntilskud

D. 20. november 2013 er der 177 personer i løntilskud, hvilket er et fald på 16 personer i forhold til 20. august 2013. Faldet er fordelt ud på private og kommunale arbejdspladser, samt foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner. Der er flest personer i løntilskud på private og kommunale arbejdspladser, der består af henholdsvis 45 pct. (private) og 46 pct. (kommunale).

Tabel 2: Løntilskud

Virksomhedstype

20/8 2013

20/11 2013

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner

9

3

Kommunal arbejdsplads

86

81

Privat arbejdsplads

85

79

Regional arbejdsplads

6

6

Statslig arbejdsplads

7

7

Anden offentlig arbejdsplads

0

0

I alt

193

177

TEMA: Byer og kommuner med praktik- og løntilskudspladser

I denne rapportering vil der være fokus på, hvor borgere i Hvidovre Kommune kommer i virksomhedspraktik eller løntilskud. Opgørelsen er opgjort pr. 20. november 2013.

Tabel 1 i bilag 1 viser antal personer i virksomhedspraktik og løntilskud efter hvilken by, praktikpladsen ligger i. Der er flest borgere i praktik eller løntilskud i selve Hvidovre, hvor 174 personer ud af 341 i alt har praktikplads. Dernæst kommer Valby, Glostrup og Københavns S med hhv. 16, 14 og 14 personer i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Figur 1 viser et kort over Sjælland, hvor de kommuner, der har borgere fra Hvidovre i løntilskud eller virksomhedspraktik, er markeret. Kortet viser, at der er en naturlig spredning af borgere i kommunerne rundt omkring Hvidovre, men at der også er borgere i praktik/løntilskud i fx Slagelse og Kalundborg.

Bilag

  1. Bilag til ARU 16.1.2014, Virksomhedspraktik og løntilskud efter by og kommune.pdf (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 14-01-2014

Mogens Leo Hansen spurgte til IT udbud og inddragelse.