Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 15. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Borgmester Helle M. Adelborg deltog under punkterne 1-4. Næstformand Benthe Viola Holm ledte mødet.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

Næstformanden orienterede om og omdelte målsætninger og mål for beskæftigelsesplanen for 2017 til brug for udvalgets møde i september.

Næstformanden orienterede om, at ca. 500 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt integrationsydelsesmodtagere bliver ramt af kontanthjælpsloftet.

Jobcenterchefen orienterede om, at bruttoledigheden i juni 2016 var 3,8%, hvilket er det laveste længe.


3. Budget 2017-2020 - Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

1.Drøftet

2.Direktionen har ikke udarbejdet katalog på udvalgets område

3.Indstilles

4.Udvalget har ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017.

Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre.

Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017.

Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr.

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra § 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg – med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område.

Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april.

Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale.

Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner.

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget:

·Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen ”Økonomisk ramme”) og i () fremgår områdets lønsum

·Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen ”økonomisk potentiale”)

·Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne ”Vurdering 2017” og ”Vurdering 2018-2020”). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i ().

·Bemærkninger til de enkelte områder.

·Konsekvenser, herunder personalemæssige – her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion.

For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter – og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf)
 2. Afdækkende analyser til Udvalg (153 sider) (pdf)
 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf)
 4. Takster til udvalg 2017 (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2016 Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Økonomi og Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. juni 2016 til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi og Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder forbruget i 1. halvår, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på udvalgets område uden for servicerammen og det forventes, at budgettet inden for servicerammen overholdes.

Der er på nuværende tidspunkt følgende kendte udfordringer på udvalgets område:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet Regnskab

Afvigelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning

6.545

6.895

-350

Integrationsområdet

16.957

13.957

3.000

Sociale formål

1.684

2.284

-600

Kontant- og uddannelseshjælp

144.377

139.377

5.000

Dagpenge til forsikrede ledige

113.516

111.516

2.000

Ressource- og jobafklaringsforløb

43.405

48.905

-5.500

Samlet mindreforbrug

326.484

322.934

3.550

1.000 kr.

Integrationsområdet

Kommunen har over de seneste tre år modtaget knap 50 flygtninge. Hertil kommer et antal flygtninge, som er kommet hertil via familiesammenføring.

I 2. halvår af 2015 var der en markant stigning i antallet af flygtninge og indvandrere, som søgte mod Danmark. Der var derfor ved budgetlægningen en forventning om, at der i 2016 ville være en markant stigning i ydelsesudgifterne til integrationsområdet. Hvidovre Kommune har foreløbigt modtaget færre flygtninge end forventet ved budgetlægningen. Den udmeldte kvote for 2016 er på 43 personer, men i juli måned er foreløbigt modtaget 15 flygtninge. Herudover forventes yderligere tre at ankomme primo september. Det faktiske antal flygtninge, som kommer i den resterende del af året, kendes endnu ikke.

Ny lovgivning betyder, at en del af flygtningene fremover modtager den lavere integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Effekten af dette vil være lavere ydelsesudgifter for de flygtninge, som er berørt af de nye regler, som har virkning i 2. halvår af 2016.

På denne baggrund forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på ydelsesudgifterne på integrationsområdet på 3,0 mio. kr.

Ydelsesområderne og Ungdommens Uddannelsesvejledning

På ydelsesområderne forventes mindreforbrug på Kontant- og Uddannelseshjælp (5,0 mio. kr.), samt Dagpenge til forsikrede ledige (2,0 mio. kr.), som modsvares af merforbrug på Ressource- og Jobafklaringsforløb (5,5 mio. kr.), Sociale Formål (0,6 mio. kr.) samt merforbrug på Ungdommens Uddannelsesvejledning (0,4 mio. kr.). Samlet set er der et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på disse udgiftsområder.

Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring datamaterialet, der modtages fra Styrelsen og som danner grundlag for en del af kommunens udgifter og indtægter på ydelsessiden. Det forventes, at datagrundlaget ved næste budgetopfølgning vil være mere sikkert.

Driftsloftet for aktiveringsudgifter er sænket i 2016

Efter budgetvedtagelsen har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i december 2015 meddelt, at en del af kommunens statsrefusion på aktivering, som følge af Finanslovsaftalen, bliver reduceret i 2016. Dette betyder, at kommunen modtager 6,6 mio. kr. mindre i indtægter gennem statsrefusion på aktivering, end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Denne nedgang i budgetterne betyder en betydelig økonomisk udfordring for aktiveringsområdet. Forvaltningen har i årets første halvår arbejdet på at nedbringe udgifterne på aktiveringsområdet tilsvarende. Dette er sket i et tæt samarbejde med Økonomi, gennem et øget fokus på stram styring af ressourcerne, herunder de økonomiske ressourcer. Bl.a. er der sket en kraftig opbremsning i udgifterne til mentorer ligesom økonomistyringen på afsnitsniveau er blevet forbedret.

På denne baggrund forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at aktiveringsbudgettet kan overholdes.

Udgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område er omfattet af budgetgarantien, hvilket som udgangspunkt betyder, at ovenstående nettomindreudgifter reduceres i kommunens bloktilskud fra staten.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2016 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2016 forventes samlede nettomindreudgifter på 3,5 mio. kr. på områder uden for servicerammen. Merudgifterne er tilsvarende reduceret i bloktilskuddet i 2016.


5. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

Ingen sager i træffetiden.


6. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden spurgte til beskæftigelsesindsatsen overfor flygtningene.