Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 28. november 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 28. november 2016
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Maria Durhuus deltog for Benthe Viola Holm fra kl. 15.40 under punkt 2, som blev behandlet efter punkt 3.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst orienterede om et projekt i UU-centret med det formål at få flere unge i uddannelse og arbejde.

Arbejdsmarkedschefen uddelte Beskæftigelsesplanen 2017, og orienterede om Headspace og finansloven.


3. Orientering om virksomhedsindsatsen i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

På mødet vil Arbejdsmarkedsudvalget få en mundtlig orientering om virksomhedsindsatsen i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En repræsentant fraHvidovre Kommunes tværgående erhvervsteam vil på mødet orientere om erhvervsteamets arbejde og om virksomhedsindsatsen i Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Beslutning om godkendelse af afrapportering på Beskæftigelsesplan 2016

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet godkende anden afrapportering på Beskæftigelsesplan 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2016.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at forvaltningen i 2016 skal arbejde med mål inden for pejlemærkerne:

• Unge

• Virksomhedsindsats

• Langtidsforsørgede

• Integration

Beskæftigelsesplan 2016 indeholder i alt 18 mål inden for de 4 pejlemærker.

Afrapporteringen indeholder et bilag med en oversigt, der viser en status på målopfyldelsen samt giver overblik over, hvornår der afrapporteres på de mere kvalitative mål. De kvalitative mål ledsages af et bilag, hvor der afrapporteres mere i dybden på nogle få mål.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §4.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag til ARU den 28.11.2016 - Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 (pdf)

5. Godkendelse af retningslinjer for udvalgets udviklingspulje i 2017

Beslutningstema

Som del af budgetaftalen for 2017 har Arbejdsmarkedsudvalget fået en udviklingspulje til disposition i 2017. På mødet skal udvalget tages stilling til, hvordan puljen skal administreres.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende retningslinjer for Arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har som del af budget 2017 fået en udviklingspulje på 500.000 kr. til disposition i 2017.

Puljen er tiltænkt konkrete afgrænsede projekter, som har til formål at stimulere beskæftigelsesindsatsen. Puljen kan anvendes til projekter initieret af Arbejdsmarkedsudvalget.

Projektansøgningerne skal godkendes af udvalget og projekterne skal gennemføres i 2017.

Retningslinjer og ansøgningsskema vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understørrelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §5 stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftale i Hvidovre Kommune for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Økonomiske konsekvenser

Puljen er en del af budgetaftalen for 2017 og er indeholdt i udvalgets budget.

Bilag

 1. Bilag ARU 28.11.2016 - Ansøgningsskema til pulje (pdf)
 2. Retningslinjer for Arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje 2017 (pdf)

6. Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamets møder

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsafdelingens administration har i efteråret 2016 foretaget en undersøgelse af borgeres oplevelser omkring mødet med rehabiliteringsteamet.

Resultaterne fra undersøgelsen er vedlagt i bilag til orientering til medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden oprettelsen af Rehabiliteringsteamet 1. januar 2013 har borgere været til møder med teamet for at få deres sag om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension behandlet tværfagligt af repræsentanter fra relevante dele af kommunen (herunder beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet) og en sundhedskoordinator fra regionen.

I september 2016 igangsatte Arbejdsmarkedsafdelingen en spørgeskemaundersøgelse med det formål at afdække borgernes oplevelser omkring mødet med Rehabiliteringsteamet. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet, men for at Arbejdsmarkedsudvalget kan nå at blive informeret om evalueringens resultater i 2016, har arbejdsmarkedsafdelingen været nødsaget til at samle erfaringer fra undersøgelsen, før den er endeligt afsluttet.

 • Alle borgere, der deltager i møde i rehabiliteringsteamet i perioden den 5. september 2016 til den 30. november 2016, får efter mødet spørgeskemaet udleveret. Der bliver udleveret i alt 106 spørgeskemaer.
 • Den 3. november 2016 har arbejdsmarkedsafdelingen samlet resultaterne for den foreløbige undersøgelse. 67 borgere har på dette tidspunkt haft mulighed for at udfylde spørgeskemaet og sende det retur til arbejdsmarkedsafdelingen. 20 borgere har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på ca. 30.

I spørgeskemaet blev der spurgt til den samlede oplevelse af mødet, viden om mødet før det fandt sted, tilpashed under mødet og om borgeren følte sig ordentligt informeret om det videre forløb.
Samme undersøgelse blev foretaget i februar 2015, og arbejdsmarkedsudvalget ønskede dengang, at undersøgelsen blev gentaget efter 1½ år.

Kort om undersøgelsens metode

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført via en spørgeskemaundersøgelse. Hver borger, der har været til møde med Rehabiliteringsteamet, har fået tilsendt et spørgeskema umiddelbart efter mødet. De borgere, der ønskede at deltage i undersøgelsen, udfyldte skemaet og sendte det retur til rådhuset i den svarkuvert, der var vedlagt spørgeskemaet.

Spørgeskemaet bestod af syv spørgsmål:

 1. Hvordan var din samlede oplevelse af mødet?
 2. Vidste du, hvad der skulle foregå på mødet?
 3. Foregik mødet, som du havde forventet?
 4. Følte du dig som en del af samtalen?
 5. Følte du dig tilpas i samtalen?
 6. Følte du dig informeret om det videre forløb, da du forlod mødet?
 7. Hvad indstillede Rehabiliteringsteamet til?

Ved hvert spørgsmål var der mulighed for at uddybe svaret skriftligt.

Spørgsmål 1 til 6 havde hver fem svarmuligheder: et meget positivt svar, et positivt svar, et neutralt svar, et negativt svar og til et meget negativt svar. I præsentationen af resultaterne er henholdsvis de to positive og de to negative svar lagt sammen.

Overordnet om resultaterne

Overvejende har tilbagemeldingerne været positive på alle spørgsmålene. Ved hvert af de syv spørgsmål, hvor respondenterne kunne svare mere eller mindre positivt/negativt, har besvarelserne været overvejende positive. Borgerne havde desuden mulighed for at komme med bemærkninger til, hvad de synes kunne være bedre ved møderne.

Oversigt over besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen

Spørgsmål

God / meget god

Både og

Dårlig / meget dårlig

Ved ikke / ikke svaret

1.

Hvordan var din samlede oplevelse af mødet med Rehabiliteringsteamet?

60 pct.

5 pct.

25 pct.

10 pct.

2.

Vidste du, hvad der skulle foregå på mødet?

Ja, der var ingen overraskelser / vidste det meste

Både og

Nej, ikke det hele / ingen anelse

Ved ikke / ikke svaret

60 pct.

15 pct.

25 pct.

0 pct.

3.

Foregik mødet, som du havde forventet?

Ja, der var ingen overraskelser / vidste det meste

Både og

Nej, ikke helt / overhovedet ikke

Ved ikke / ikke svaret.

45 pct.

10 pct.

40 pct.

5 pct.

4.

Følte du dig som en del af samtalen?

Ja, i høj grad / meget høj grad

Både og

I lav grad / meget lav grad

Ved ikke / ikke svaret.

75 pct.

15 pct.

10 pct.

0 pct.

5.

Følte du dig tilpas i samtalen?

60 pct.

15 pct.

25 pct.

0 pct.

6.

Følte du dig informeret om det videre forløb, da du forlod mødet?

Ja, i høj grad / meget høj grad

Både og

Nej, ikke nok / slet ikke

Ved ikke / ikke svaret

55 pct.

25 pct.

15 pct.

5 pct.

7.

Hvad indstillede Rehabiliteringsteamet?

Retur til JC

Fleks-job

Ressource-forløb

Førtids-pension

Ved ikke / ikke svaret

10 pct.

20 pct.

55 pct.

15 pct.

0 pct.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag - Evaluering af Rehabiliteringsteamets møder (pdf)

7. Deltagelse i forslag til fyrtårnsprojekter under handlingsplanen for den regionale udviklingsstrategi (ReVUS) 2017/2018

Beslutningstema

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 en regional udviklingsstrategi (ReVUS) under overskriften ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”.

Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS. Puljen fra 2017-2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS. Handlingsplanen indeholder forslag til 10 fyrtårnsprojekter. Hvidovre Kommune skal nu på linje med øvrige kommuner i Region Hovedstaden forinden primo december 2016 tilkendegive interesse for deltagelse i projektforslagene på baggrund af involvering af den politiske organisation.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte Hvidovre Kommunes deltagelse fyrtårnsprojekt om udvikling af vækstkritiske kompetencer under ReVUS handlingsplanen for 2017/2018 på baggrund af direktørens uddybende orientering om evt. relevante projekter på udvalgsmødet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Drøftet.

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Hvidovre Kommune deltager i fyrtårn 2.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2016

Ad 1.

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget bakker op om Hvidovre Kommunes deltagelse i Fyrtårnsprojekt nr. 4. Udvalget ønsker en overordnet afklaring af økonomien i projektet inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien. Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i kommunaldirektørkredsen, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet administrativt med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt. Region Hovedstaden peger på den baggrund på 10 fyrtårnstemaer, hvor følgende er relevant for Arbejdsmarkedsområdet.

·Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse

Politisk er forslagene til fyrtårne blev drøftet på mødet i KKR Hovedstaden den 13. september og i Vækstforum Hovedstaden den 14. september.

KKR Hovedstaden pegede på, at:

– Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene

– Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse

– Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

I Vækstforum Hovedstaden blev det besluttet, at der ind til videre arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

For at sikre bredest mulig kommunal forankring og indflydelse foreslås det, at de enkelte kommuner politisk (enten i kommunalbestyrelse eller i relevante udvalg) frem til primo december tager stilling, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne.

Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

I Hvidovre Kommune er der nu tilrettelagt en proces, hvor udvalgte fagudvalg i november 2016 på baggrund af fagdirektørens uddybende orientering på udvalgsmødet drøfter deltagelse i relevante fyrtårnsprojekter med henblik på videre orientering af Økonomiudvalget primo december 2016 og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. ReVUS handlingsplan 2017/2018 (pdf)
 2. ReVUS handlingsplan 2017-18 forslag til fyrtårne (pdf)

8. Opsamling på jobCAMP 2016

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal evaluere jobCAMP 2016 og dele de erfaringer, de har gjort sig i forbindelse med jobCAMP.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at evaluere og drøfte de erfaringer, udvalget har gjort sig i forbindelse med jobCAMP 2016.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Drøftet.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget deltog den 10. og 11. november i jobCAMP 2016. JobCAMP 2016 er KL’s årlige konference om beskæftigelsespolitik.

Årets jobCAMP tog afsæt i temaet ”Det danske arbejdsmarked i en global verden” og behandlede bl.a. følgende punkter:

 • Mangel på arbejdskraft og de 600.000 ledige på kanten
 • Flere flygtninge i arbejde
 • Nye tendenser og det danske arbejdsmarked

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


9. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Ingen sager i træffetiden.


10. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2016

Jobcenterchefen fortalte om en aftale med Vestegnens Sprog og Kompetencecenter om sprogundervisning på virksomhederne, og om et fælleskommunalt initiativ i forhold til rekruttering til de kommende store infrastrukturprojekter – f.eks. letbanen og nye metrostrækninger.

Mogens Leo Hansen (Ø) fortalte fra et møde om socialøkonomiske virksomheder.

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst fortalte om tanker vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge.