Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 31. oktober 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 31. oktober 2016
Mødetidspunkt: Kl. 15:05
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Maria Durhuus deltog for Benthe Viola Holm fra kl. 15.13 fra punkt 3, som blev behandlet før punkt 2.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om

 • brev fra Integrationsministeren om sanktioner i forhold til at borgere nægter at arbejde med alkohol, svinekød mv. af religiøse årsager,
 • en undersøgelse fra FTF om, at effekterne af revalideringsforløb er bedre end af ressourceforløb,
 • brev fra det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) om rekrutteringssituationen.

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst orienterede om

 • headspace.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om

 • udvalgets deltagelse i KL’s JobCamp.

Jobcenterchefen orienterede om

 • ledighedsprocenten i september, som i Hvidovre Kommune var 3,7%.

Sagsfremstilling

Under meddelelser orienteres om:

-brev fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden om rekrutteringssituationen (se bilag)

-udmøntning af budgetaftalen vedrørende samarbejde med ”headspace” (se bilag).

Bilag

 1. Brev fra RAR Hovedstaden om rekrutteringssituationen (pdf)
 2. Headspace - ny samarbejdsmodel m. satellit-kommuner (pdf)
 3. Headspace - Samarbejdsmodel for headspace satellit Hvidovre (docx)

3. Orientering om erstatning og modregning i ydelser

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget fik på møde den 29. august 2016 en orientering om, hvilke ydelser der modregnes i, hvis en borger har modtaget en erstatning.

På mødet den 31. oktober 2016 deltager faglig konsulent, Thomas Strøm Schildt, fra Borgerservice- og Ydelsescentret, og han uddyber reglerne omkring erstatning og ydelser.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har spurgt til, hvorvidt ydelsesmodtagere bliver reduceret i deres ydelse, hvis de modtager en erstatning.

Faglig konsulent, Thomas Strøm Schildt, fra Borgerservice- og Ydelsescentret vil på mødet uddybe reglerne omkring erstatning og ydelser.

Retsgrundlag

Lov om aktiv social politik

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Lov om erstatningsansvar

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag_Erstatning og modregning i ydelser (pdf)

4. Orientering om indsats i forbindelse med 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en orientering om indsatsen over for borgere, der rammes af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en orientering om, hvilken indsats der gives borgere, der er omfattet af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet.

Borgerservice – og Ydelsescenterchef, Margit Halberg, deltager på mødet og giver indblik i indsatsen.

Oversigt over forløbet vedr. implementering af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet.

I forbindelse med implementeringen af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, har der været en række tiltag, som har været skrevet ind i lovgivningen.

•April 2016 loven træder i kraft med virkning fra 01.10.2016.

•Maj 2016 Ydelsescentret sender vejledningsbreve til alle ydelsesmodtagere om, at loven træder i kraft.

•Juni 2016 de første varslingsbreve sendes til borgere, som skal dokumentere 113 timers ustøttet arbejde.

•August 2016 der sendes partshøringsbreve til alle, som bliver ramt af loftet, og orienteringsbreve til borgere som er omfattet og ikke bliver ramt på nuværende tidspunkt.

•August 2016 sendes partshøringsbreve i forhold til 225 timer overgangsreglen (113 timer).

•Medarbejderne i ydelsescentret er orienterede om deres vejledningspligt, der henvises i tilfælde hvor det vurderes aktuelt til, at borgere kan kontakte forbrugerrådets gældsrådgivning.

•Vi er forberedt på, at antallet af ansøgninger om enkeltydelser stiger i løbet af 4 kvartal, vi har klædt medarbejderne på for at sikre, at de er forberedt på stigningen.

•Vi har ændret proceduren i forhold til indkomne ansøgninger for at sikre, at medarbejderne ikke bliver unødigt påvirkede af den øgede sagsmængde.

•Vi har set på de vejledende rådighedssatser, som har en indflydelse på vurderingen af enkeltydelser.

•Udover det er borgerne naturligvis vejledt om deres muligheder, når de har henvendt sig til deres beregner og forklaret deres situation, herunder henvisning til at søge billigere bolig.

•I øjeblikket er vi i dialog med Udbetaling Danmark om alle sager, hvor der er tale om supplementsbegning – fordi de stopper boligsikringen primo oktober, som ikke startes op igen før til december.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv socialpolitik.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Godkendelse af mødekalender for 2017

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har godkendt den overordnede mødekalender for 2017, som nu lægges til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende mødeplanen for 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst foreslår følgende mødedage og mødetidspunkter for Arbejdsmarkedsudvalget i 2017:

Måned

Dato

Ugedag

Tidspunkt

Januar

30.

Mandag

15:00

Februar

27.

Mandag

15:00

Marts

27.

Mandag

15:00

April

27.

Torsdag

15:00

Maj

29.

Mandag

15:00

August

14. (budget)

Mandag

15:00

August

28.

Mandag

15:00

September

25.

Mandag

15:00

Oktober

30.

Mandag

15:00

November

27.

Mandag

15:00

Udvalget gøres opmærksom på, at KL Jobcamp 2017 afholdes den 2. og 3. november 2017.

Der afholdes kommunalvalg tirsdag den 21. november 2017.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1 træffer Arbejdsmarkedsudvalget beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal holdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte mødedage og tidspunkter for kommunalbestyrelsens møder i 2017 på møde den 30. august 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. KB mødekalender 2017 (pdf)

6. Justerede flygtningekvoter

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har modtaget en justeret fordeling af flygtninge til landets kommuner i 2016 og 2017. Justeringen betyder, at Hvidovre Kommune skal modtage færre flygtninge end tidligere oplyst.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen om flygtningekvoter for 2016 og 2017 til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har oplyst, at kvoterne til fordeling af flygtninge til landets kommuner i 2016 og 2017 er justeret som følge af, at færre flygtninge er kommet til Danmark end forventet.

Landstallet for 2016 er nedjusteret til 7.500 flygtninge, hvor der tidligere har været udmeldt et landstal for 2016 på først 12.000, dernæst 17.000 og herefter 9.500-13.500 og nu 7.500 flygtninge.

På samme måde er landstallet for 2017 nedjusteret til 8.500 flygtninge mod tidligere udmeldt landstal på 15.000.

Dette betyder, at Hvidovre Kommunes flygtningekvoter for 2016 og 2017 er reduceret tilsvarende.

Hvidovre Kommunes flygtningekvoter fremgår af tabellen:

Tidligere kvoter

Ny kvote

2016

25, 43, 24-34

17

2017

61

38

Udlændingestyrelsens beregnede landskvoter for flygtninge i 2016 og 2017 er godkendt af Kommunekontaktrådet og Kommunernes Landsforening og vedlægges som bilag.

Flygtningekvoterne er gældende for perioden 1. april til 31. marts. Hvidovre Kommune har i perioden den 1. april 2016 til den 1. oktober 2016 modtaget 17 flygtninge og har således modtaget kvoten for 2016. Med den nye kvote forventer forvaltningen, at kommunen først skal modtage flygtninge igen fra den 1. april 2017.

Retsgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) § 6-8.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til indsatsen for flygtninge og familiesammenførte indgår i de løbende budgetopfølgninger.

Bilag

 1. Beregnede_kommunekvoter_2016 (pdf)
 2. Beregnede_kommunekvoter_2017 (pdf)

7. Økonomirapportering pr. 31. august 2016 - Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2016 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling, der reducerer udvalgets ramme.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2016 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til nettomindreudgifter på 3,9 mio. kr. til områder uden for servicerammen og nettomerudgifter på 0,4 mio. kr. til områder inden for servicerammen.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Ad 1. og 2.

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område inden for servicerammen på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på udvalgets område uden for servicerammen.

Indenfor servicerammen

Det forventes, at budgettet inden for servicerammen overskrides med 0,4 mio. kr. Dette skyldes merforbrug på kommunens udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-centeret).

En større andel af unge, end forudsat i seneste vejledningsreform, har brug for vejledning af UU-Centeret, hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 0,4 mio.

Udenfor servicerammen

Det forventede mindreforbrug uden for servicerammen på 3,9 mio. kr. fordeler sig således:

Integrationsområdet

Kommunen har over de seneste tre år modtaget knap 50 flygtninge. Hertil kommer et antal flygtninge, som er kommet hertil via familiesammenføring. I 2. halvår af 2015 var der en markant stigning i antallet af flygtninge og indvandrere, som søgte mod Danmark. Der var derfor ved budgetlægningen en forventning om, at der i 2016 ville være en markant stigning i ydelsesudgifterne til integrationsområdet. Hvidovre Kommune har foreløbigt modtaget færre flygtninge end forventet ved budgetlægningen. Den seneste udmeldte kvote for 2016 er på 17 personer, som alle er modtaget i kommunen.

Ny lovgivning betyder, at en del af flygtningene fremover modtager den lavere integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Effekten af dette vil være lavere ydelsesudgifter for de flygtninge, som er berørt af de nye regler, som har virkning i 2. halvår af 2016.

På denne baggrund forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på ydelsesudgifterne på integrationsområdet på 3,0 mio. kr.

Ydelsesområderne

På ydelsesområderne forventes mindreforbrug på Kontant- og Uddannelseshjælp (5,0 mio. kr.), samt Dagpenge til forsikrede ledige (2,0 mio. kr.), som modsvares af merforbrug på Ressource- og Jobafklaringsforløb (5,5 mio. kr.) samt Sociale Formål (0,6 mio. kr.).

Samlet set er der et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på disse udgiftsområder. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring datamaterialet, der modtages fra Styrelsen og som danner grundlag for en del af kommunens udgifter og indtægter på ydelsessiden. Det forventes, at datagrundlaget ved næste budgetopfølgning vil være mere sikkert.

Driftsloftet for aktiveringsudgifter er sænket i 2016

Efter budgetvedtagelsen har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i december 2015 meddelt, at en del af kommunens statsrefusion på aktivering, som følge af Finanslovsaftalen, bliver reduceret i 2016. Dette betyder, at kommunen modtager 6,6 mio. kr. mindre i indtægter gennem statsrefusion på aktivering, end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Denne nedgang i budgetterne betyder en betydelig økonomisk udfordring for aktiveringsområdet. Forvaltningen har i årets første halvår arbejdet på at nedbringe udgifterne på aktiveringsområdet tilsvarende. Dette er sket i et tæt samarbejde med Økonomi, gennem et øget fokus på stram styring af ressourcerne, herunder de økonomiske ressourcer. Bl.a. er der sket en kraftig opbremsning i udgifterne til mentorer ligesom økonomistyringen på afsnitsniveau er blevet forbedret.

På denne baggrund forventer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at aktiveringsbudgettet kan overholdes.

Udgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område er omfattet af budgetgarantien, hvilket som udgangspunkt betyder, at ovenstående nettomindreudgifter reduceres i kommunens bloktilskud fra staten.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgik i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. august med en ligeledes samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august 2016 forventes samlede netto mindreudgifter på 3,9 mio. kr. på udvalgets område uden for servicerammen og nettomerudgifter på 0,4 mio. kr. til områder inden for servicerammen.

De økonomiske konsekvenser indgik i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen


8. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Ingen sager i træffetiden.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 31-10-2016

Ømer Kuscu (A) spurgte til mentor- og kontaktpersonsordninger.