Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 29. august 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 29. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-08-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-08-2016

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om:

·At nogle kommuner bruger sms eller e-mail i kontakten til unge. Formanden omdelte artiklen Unge får råd på sms fra Søndagsavisen. Udvalget anbefaler, at forvaltningen kontakter Brøndby Kommune og hører om konkrete erfaringer.

Jobcenterchefen:

·Gav svar på spørgsmål stillet af udvalgsmedlem Mogens Leo Hansen (Ø).

Svar sendes til medlemmerne.

·Orienterede om, at socialøkonomisk virksomhed bliver placeret under pejlemærket langtidsforsørgede i Beskæftigelsesplan 2017. Notat blev omdelt.

·Bemærkede, at udvalget har fået fremsendt artikel om konsekvenserne af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Bilag

 1. Socialøkonomiske virksomheder - Beskæftigelsesplan 2017 (pdf)

3. Orientering om midlertidig boligplacering af flygtninge i Bytoften 29

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget får en orientering om forløbet med at anvende Bytoften 29 som midlertidig boligplacering af flygtninge

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-08-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

D. 21. juni 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at den tidligere politistation på Bytoften 29 bygning A kunne anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016. Et flertal i Økonomiudvalget havde på mødet d. 13. juni 2016 givet forvaltningen tilladelse til, at gå i gang med klargøring af bygningen.

Forvaltningen fik klargjort bygningen til modtagelse af flygtninge d. 1. juli 2016.

Første sal er taget i brug til boliger, hvor der nu bor 10 flygtninge. Der vil tidligst komme flere beboere d. 1. oktober, da der er fundet løsninger for de tre flygtninge, som kommer d. 1. september 2016.

I kælderen er der fælles køkken, opholdsstue, vaskeri og badefaciliteter.

Venligboerne i Hvidovre og andre frivillige har bidraget med inventar og aktiviteter for flygtningene.

D. 28 juni 2016 kl. 17:00 var der åbent hus for alle, og der kom ca. 150 besøgende. Ved arrangementet deltog nogle af flygtningene og repræsentanter fra forvaltningen.

Der er ansat en mentor til flygtningene, som har sin daglige base på Bytoften 29.

Forvaltningen vil på Økonomiudvalgets møde d. 12. september 2016 fremlægge forslag til erstatning for boligerne på Bytoften 29, som skal nedrives begyndelsen af 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen d. 21. juni 2016, punkt 13.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


4. Beslutning om godkendelse af afrapportering på Beskæftigelsesplan 2016

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet godkende første afrapportering på Beskæftigelsesplan 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2016.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-08-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at forvaltningen i 2016 skal arbejde med mål inden for pejlemærkerne:

 • Unge
 • Virksomhedsindsats
 • Langtidsforsørgede
 • Integration

Beskæftigelsesplan 2016 indeholder i alt 18 mål inden for de 4 pejlemærker.

Afrapporteringen indeholder et bilag med en oversigt, der viser en status på målopfyldelsen samt giver overblik over, hvornår der afrapporteres på de mere kvalitative mål. De kvalitative mål ledsages af et bilag, hvor der afrapporteres mere i dybden på nogle få mål.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §4.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 - Bilag ARU den 29. august 2016 (pdf)

5. Orientering om ændring af procedure for sager Rehabiliteringsteamet behandler

Beslutningstema

Der er kommet en ny mulighed for at undtage to sagstyper på førtidspensionsområdet fra behandling i rehabiliteringsteamet. Arbejdsmarkedsudvalget skal orienteres, fordi denne type sager og selve behandlingen i rehabiliteringsteamet får stor medieopmærksomhed. Kultur, Miljø og Vækst ønsker derfor, at Arbejdsmarkedsudvalget får mulighed for at følge udviklingen på området i et lokalt perspektiv.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-08-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden oprettelsen af rehabiliteringsteamet 1. januar 2013 har kommunen ikke kunnet træffe afgørelse om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob eller førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt dialogforum med repræsentanter fra det kommunale beskæftigelsesområde, socialområde, sundhedsområde, samt en sundhedskoordinator (læge) fra Regionen H.

Rehabiliteringsteamet har afgivet deres indstilling, hvorefter kommunen efterfølgende har truffet en afgørelse. I næsten alle 950 sager over de sidste 3½ år har kommune fulgt rehabiliteringsteamets indstilling.

Det er vurderingen at følgende to sagsstyper ikke behøver at blive forelagt og loven er nu også ændret til, at kommunerne kan vælge at undlade at forelægge de nedenstående sager for rehabiliteringsteamet. Det drejer sig om:

 • Sager om tilkendelse af førtidspension, når kommune vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.
 • Ansøgningssager på det foreliggende grundlag, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.

Ansøgningssager på det foreliggende grundlag er sager, hvor Jobcentret slet ikke mener, at borgeren er berettiget til førtidspension, men hvor borgeren, uanset Jobcentrets vurdering, ønsker sin sag forelagt, så der bliver truffet en afgørelse.

Arbejdsmarkedsafdelingen vil til oktober tage stilling til, om man vil udnytte den nye mulighed for at undtage de to sagstyper, som loven giver mulighed for. Årsagen er, at Arbejdsmarkedsafdelingen har i gang sat en proces, som netop skal se på, alle typer sager, der bliver indstillet til rehabiliteringsteamet. Denne proces forventes afsluttet i oktober.

Retsgrundlag

Lov om social pension nr. 10 af 12. januar 2015, § 17-19

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


6. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-08-2016

Ingen sager i træffetiden.


7. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-08-2016

Ingen bemærkninger.