Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 30. maj 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 30. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst orienterede om arbejdet med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april 2016. Opfølgningen går videre til Kommunalbestyrelsen.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om forslag til aktiveringsprojekt fra borger og om udvalgets budget til aktivering.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst orienterer om arbejdet med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 26/4-2016.

Bilag

 1. Notat vedr. borgere som overgår til lavere ydelse som følge af nye regler om opholdskrav jfr. Lov om aktiv socialpolitik § 11 (pdf)

3. Opfølgning på indsats og økonomi i jobcentret

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget vil på mødet blive orienteret om, hvordan jobcentret følger op på effekterne af indsatsen og om jobcentrets økonomi. Orienteringen skal tages til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På dette møde vil Kultur, Miljø og Vækst præsentere, hvordan jobcentret laver opfølgning på effekterne af sin indsats. Der vil endvidere blive redegjort for jobcentrets økonomi.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Rigrevisionens vurdering af gennemførelsen af reformer på beskæftigelsesområdet

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal orienteres om, at Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse af, hvordan de seneste års beskæftigelsesreformer er gennemført. Rigsrevisionens undersøgelse medfører kritik af Beskæftigelsesministeriet for ikke at sørge for, at de virkemidler, som kommunerne skal bruge for at træffe lovlige afgørelser, var klar og for ikke at sørge for, at IT understøtningen var klar.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet har ressortansvaret for beskæftigelsesområdet. Det indebærer bl.a., at det er ministeriets ansvar at forberede ny lovgivning på området og dernæst at sikre, at lovgivningen bliver implementeret. Ministeriets ansvar omfatter bl.a. at understøtte kommunerne, der skal gennemføre reformerne, så de politiske intentioner omsættes til resultater for borgere og virksomheder.

Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan Beskæftigelsesministeriet har understøttet kommunernes indsats for at implementere 3 reformer, som trådte i kraft i perioden januar 2013 – januar 2015.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet i tilstrækkelig grad har sikret rammerne for kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen.

Rigsrevisionen valgte at igangsætte undersøgelsen, fordi der er tale om 3 reformer, der i løbet af en kort periode har medført hyppige og gennemgribende ændringer i centrale dele af beskæftigelsespolitikken. Det har betydning for borgernes økonomi og retssikkerhed, at reformerne bliver korrekt implementeret og administreret i kommunerne. Lovgivningen gælder fra den dag, hvor den træder i kraft, og kommunerne skal derfor kunne vejlede borgerne korrekt og behandle

deres sager fra dag 1.

Konklusion

Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret rammerne for kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen.

Undersøgelsen viser, at kommunerne vurderer, at de virkemidler, som ministeriet har anvendt i implementeringen, overvejende har fremmet deres arbejde, men også at de vigtigste virkemidler ikke har været klar i god tid før reformernes ikrafttræden.

De redskaber, der er vigtigst for kommunernes arbejde i form af bekendtgørelser og vejledninger, lever ikke op til Justitsministeriets anbefalede praksis, idet de ikke er klar i god tid før reformernes ikrafttræden. Ingen af de bekendtgørelser og vejledninger, som Beskæftigelsesministeriet har udstedt som følge af de 3 reformer, blev offentliggjort mere end 7 arbejdsdage før reformernes ikrafttræden. 8 % af bekendtgørelserne og 87 % af vejledningerne kom først efter reformernes ikrafttræden. Den tidsmæssige forskydning gør det vanskeligt for kommunerne at nå at tilrette deres organisation og arbejdsgange, før lovgivningen træder i kraft, hvor de skal i gang med at vejlede og sagsbehandle på områder, der har stor økonomisk betydning for borgerne. Konsekvenserne for borgerne kan være forlænget sagsbehandlingstid og uensartet behandling af deres sager.

Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer, at det er særlig vigtigt, da sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet er særdeles regeltung og kompleks.

Undersøgelsen viser også, at de kommunale jobcentre vurderer, at det i høj grad har hæmmet implementeringen af reformerne, at it-understøttelsen ikke var klar til tiden. Kommunerne har i forbindelse med reformernes ikrafttræden været belastet af ustabil drift og lange svartider fra it-systemer. Det er ofte uigennemsigtigt for kommunerne, om driftsproblemerne skal løses af deres egen it-leverandør eller af Beskæftigelsesministeriet.

De kommunale sagsbehandlere har måttet finde ad hoc-løsninger eller udsætte behandlingen af borgernes sager, til systemerne virkede igen. Beskæftigelsesministeriet har en central rolle i forhold til de mange it-systemer, der skal udveksle oplysninger på beskæftigelsesområdet. Ministeriet har taget initiativer til at understøtte, at de kommunale it-systemer bliver klar til drift, når reformer træder i kraft, men initiativerne har vist sig ikke at være tilstrækkelige.

Rigsrevisionen finder, at ministeriet bør gennemføre systematiske undersøgelser af de fejl, der opstår, når systemerne går i drift. Det vil give ministeriet mere viden og dermed større mulighed for at forebygge, at fejlene sker igen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Beretning til Statsrevisorerne om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer.pdf (pdf)

5. Integrationsrådets beretning 2015

Beslutningstema

Der skal tages stilling til beretning 2015.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Integrationsrådets beretning for 2015 til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

Kommunalbestyrelsen tog Integrationsrådets beretning for 2015 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning for Integrationsrådets virksomhed i 2015 er vedlagt som bilag.

I beretningen har Integrationsrådets afgivet sin udtalelse om kommunens integrationsindsats, som har følgende ordlyd:

Integrationsrådets udtalelse om kommunens integrationsindsats

I forhold til de oplæg Integrationsrådet har fået fra de forskellige forvaltninger, omkring integration af flygtninge kan vi med tilfredshed konstatere at Hvidovre kommune gør en stor indsats for at tilgodese flygtningenes behov.

Integrationsrådet ved at der er udfordringer ift. at skaffe boliger og job, og vil gerne opfordre til at man uddanner mentorer (f.eks. seniorjobordning) i eget regi og laver virksomhedspraktik med efterfølgende uddannelse/ansættelse f.eks på Materialegården og evt. indgår samarbejde med Boligselskaber om praktikpladser, så vi kan få flere yngre uddannede folk på områder, hvor gennemsnitalderen er høj.

Bruge de kompetencer de har med sig i et længere praktikforløb med sprogundervisning, så de ikke ”glemmer ” deres egne faglige kompetencer. Evt. gøre brug af et screeningsværktøj til afdækning af kompetencer hos de tilkomne flygtninge, der måske ikke har papirer med sig, der kan dokumentere de faglige uddannelser og erfaring de måtte have med sig fra hjemlandet.

Det er dejligt at kommunen sørger for at der bliver taget sig godt af de børn, der kommer hertil med traumer og andet, helt fra daginstitutioner til modtageklasser i skolen. Integrationsrådet vil gerne være med til at bevare modtageklasserne med differentieret udskoling til normalklasserne i Hvidovre.

En optimal inddragelse af forældrene gennem hele skoleforløbet er i høj grad vigtig for forståelsen af barnets sproglige og sociale udvikling ift. til den kulturforandring der vil ske fremadrettet.

Vedr. de sprogmæssige barrierer, vi ser hos ældre indvandrere, der kan have brug for en daghjemsplads eller plejehjemplads, kunne Integrationsrådet godt se en fordel i at gøre brug af de sundhedsformidlere, der er uddannet til at fortælle om kommunens tilbud på sundhedsområdet.

Integrationsrådet mener at det vil være et god idé, hvis sundhedsformidlerne kom ud på plejehjemmene/centrene til hjælp for personalet, der skal tage imod den nye beboer og til de pårørende, og kunne fortælle om daghjem/centers og plejehjem/centres funktion, for udlændinge, der ikke kender ret meget til hvordan et plejehjem fungerer. Evt. fungere som tolk ved nyindflytning af ældre indvandrere.

Integrationsrådet anerkender at det er svært for Hvidovre kommune at skaffe boliger eller midlertidige opholdssteder til de flygtninge der kommer hertil, men håber at der er lys forude mht. til at anvise en passende bolig til de flygtninge vi får i 2016.

Det er et ønske fra flertallet i Integrationsrådet at de politikere der bliver udpeget til rådet også er positivt indstillet til rådets arbejde og vil arbejde for en ordentlig integrationsindsats, da det ellers kan blive svært at bevare troen på at Kommunalbestyrelsen vil tage Integrationsrådets indsats alvorligt. Vi har også drøftet om det overhovedet er nødvendigt at der sidder 3 politikere i rådet.

Retsgrundlag

Beretningen afgives i medfør af § 16 i forretningsorden for Integrationsrådet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Integrationsrådets beretning 2015 (pdf)

6. Ankestyrelsens praksisundersøgelse på sygedagpengeområdet

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om Ankestyrelsens praksisundersøgelse, fordi Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for sygedagpengeindsatsen i Jobcentret. Arbejdsmarkedsudvalget skal sikre, at Jobcentrets praksis følger Ankestyrelsens praksis og at undersøgelsens anbefalinger indarbejdes i Jobcentrets sagsbehandling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af 16 kommuners praksis om anvendelsen af sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Hvidovre var ikke med i undersøgelsen.

Baggrunden for undersøgelsen er sygedagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli 2014. Det var med reformen ikke hensigten, at vurderingen efter § 7 skulle være anderledes end før den 1. juli 2014.

Formålet med undersøgelsen er at belyse kommunernes anvendelse af § 7. § 7 handler om, at kommunen løbende skal vurdere om borgeren er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Kun hvis borgeren vurderes at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, kan udbetalingen af sygedagpenge forsætte. Undersøgelsen belyser også om sagerne er tilstrækkeligt belyste på vurderingstidspunktet.

Undersøgelsen viser, at kommunerne overordnet set træffer rigtige afgørelser. I 98 ud af 115 sager er reglerne efter § 7 overholdt. Det svarer til, at afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis i 85 procent af sagerne.

I 2015 behandlede Ankestyrelsen 12 sygedagpengesager fra Hvidovre Kommune, hvor der var truffet afgørelse om, at sygedagpengene skulle ophører, fordi borger ikke kunne betragtes som uarbejdsdygtig.

Af de 12 sager blev 11 stadfæstet af Ankestyrelsen, mens en sag blev hjemvist til fornyet behandling i Jobcentret. Jobcentrets vurdering var altså korrekt i 91 % af sagerne, hvilket ligger lidt over det gennemsnit, som praksisundersøgelsen viser.

Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at være opmærksomme på

 • at indhente relevante oplysninger, herunder lægelige oplysninger om den sygemeldtes tilstand, hvis der er tvivl om, hvorvidt borgeren er uarbejdsdygtig
 • at der kan være sket en afgørende forværring i den helbredsmæssige tilstand siden en eventuel tidligere sygemelding. Det gælder for sager, hvor der gives afslag på sygedagpenge fra første fraværsdag
 • at inddrage arbejdsgiver i sagen, herunder når borgeren er sygemeldt på grund af arbejdspladsproblemer
 • at henvise til de faktiske forhold, der er lagt vægt på i begrundelsen i selve afgørelsen om ophør af sygedagpenge
 • at træffe afgørelse efter det relevante stykke i § 7. Det skal desuden fremgå af afgørelsen, hvilke bestemmelser afgørelsen er truffet efter

Jobcentret vil gennemgå praksisundersøgelsen for medarbejderne og indarbejde anbefalingerne i arbejdsgangene.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1052 af 08.09.2015, § 79a

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpenglovens § 7 om uarbejdsdygtighed (pdf)

7. Tilmelding til jobCAMP 2016

Beslutningstema

JobCAMP 2016 bliver afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center. Afrejse vil være onsdag aften den 9. november. Hjemkomst vil være fredag den 11. november 2016. Medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte om de ønsker at deltage.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at træffe beslutning om deltagelse i jobCAMP 2016.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Udvalget besluttede at deltage.

Sagsfremstilling

KL afholder den torsdag den 10. til fredag den 11. november 2016 sin årlige konference om Beskæftigelsespolitik med titlen jobCAMP 2016. Afrejse for medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget vil være onsdag aften den 9. november fra Kastrup Lufthavn. Hjemrejse vil være den 11. november.

Målgruppen for konferencen er for kommunalpolitikere, medlemmer af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), kommunale ledere, samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet.

JobCAMP finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

KL har endnu ikke fastlagt prisen for deltagelse.


8. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Ingen sager i træffetiden.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2016

Mogens Leo Hansen spurgte til:

-Hvilke ydelser modregnes der i, hvis borgere har modtaget erstatninger?

-I hvor høj grad anvendes negativ motivationseffekt over for stressramte?

-I hvor høj grad inddrages borgerens egne løsningsforslag?

Benthe Viola Holm spurgte til ressourceforløb.