Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. maj 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 2. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst orienterede om status på arbejdet med  kontanthjælpsloftet og 225-timer reglen.

Orienteringen lægges på Politikerweb, sammen med orienteringen fra sidste møde.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om KL’s JobCamp d. 10-11. november 2016.


3. Dialogmøde - Beskæftigelsesplan 2017

Beslutningstema

Som del af processen for udvikling af Beskæftigelsesplan 2017, vil der på dette møde være en dialog mellem medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget og fagprofessionelle om temaerne til Beskæftigelsesplan 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte temaerne til Beskæftigelsesplan 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

Drøftet.

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april fik medlemmerne præsenteret de seks temaer, som udvalget på mødet i marts udpegede som pejlemærker til Beskæftigelsesplan 2017.

Temaerne er:

 • Unge
 • Langtidsforsørgede
 • Virksomhedsindsats
 • Integration
 • Sort arbejde
 • Socialøkonomisk virksomhed

mødet i april fik medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget udleveret et inspirationshæfte om de seks temaer til brug i forberedelsen til dette dialogmøde om temaerne til Beskæftigelsesplan 2017.

På dette møde vil Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer indgå i dialog om temaerne med hinanden og fagprofessionelle med henblik på at få defineret underemner til hver af de seks temaer.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Økonomirapportering pr. 31. marts 2016 Arbejdsmarkedsvalget

Beslutningstema

Forvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2016 til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 og forventer på nuværende tidspunkt et mindreindtægt på 6,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er på nuværende tidspunkt følgende kendte udfordringer på udvalgets område:

Driftsloftet for aktiveringsudgifter er sænket i 2016

Efter budgetvedtagelsen har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i december 2015 meddelt, at en del af kommunens statsrefusion på aktivering som følge af ny lovgivning, bliver reduceret i 2016. Dette betyder, at kommunen modtager 6,6 mio. kr. mindre i indtægter gennem statsrefusion på aktivering, end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Driftsloftet er en beregning af, hvor mange af udgifterne til aktivering kommunen kan få refusion af. Udgifter til aktivering udover loftet får man ikke refusion af. De fleste kommuner, herunder Hvidovre Kommune, har budgetlagt udgifter der er større end driftsloftet.

Reduktionen af driftsloftet har følgende betydning for Hvidovre Kommunes indtægter i 2016.

Indtægter på statsrefusion 2016

Indregnet i vedtaget budget 2016

Nyt driftsloft

Difference

Driftsudgifter til aktivering (Statsrefusion)

18,4

12,6

-5,8

Mentorer (Statsrefusion)

3,8

3,0

-0,8

I alt

22,2

15,6

-6,6

Mio. kr.

Som det fremgår af tabellen forventes et indtægtstab på 6,6 mio. kr. som følge af nedsættelsen af driftsloftet. Administrationen vurderer, hvordan denne reduktion kan indarbejdes i budgettet.

Refusionsreformen

Ved årsskiftet trådte refusionsreformen i kraft. Reformen indebærer, at der er indført et nyt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid.

Refusionsreformen betyder, at:

 • reglerne for den statslige refusion af kommunernes udgifter til offentlige forsørgelsesydelser er ændret, så der nu er samme refusionsprocent, uafhængig af ydelsestypen. Hidtil har der været forskellige refusionssatser afhængig af, om udgiften var til fx kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller førtidspension.
 • refusionssatsen nedtrappes nu over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52.
 • samtidig betyder reformen, at det i en overgangsperiode på to år er STAR som beregner og udbetaler kommunens refusion, den såkaldte overgangsperiode. Kommunerne har ikke selv mulighed for at foretage denne beregning.

Budgettet for indtægter på statsrefusioner i 2016 baserer sig på beregning fra KL udsendte medio 2015. Ifølge denne beregning kunne Hvidovre Kommune forvente en nedgang i indtægter på statsrefusion på 48,5 mio. kr. Kommunen er kompenseret for dette beløb via en forhøjelse af bloktilskuddet. Dette er indarbejdet i budgettet for 2016, men da beregningen fra KL baserede sig på regnskabsresultatet for 2014 er der en vis usikkerhed omkring nøjagtigheden af dette skøn, og dermed indtægtsbudgettet for 2016.

Kommunen har modtaget statsrefusion for januar og februar 2016, men af brev fra STAR fremgår det, at der forventes væsentlige efterreguleringer til disse udbetalinger. Eksempelvis kan der på sygedagpengeudgifterne forventes månedlige efterreguleringer på 15-20%. Kommunen har derfor ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at vurdere størrelsen af de endelige statsrefusioner i 2016, og dermed størrelsen af kommunens indtægter på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Kommunens samlede budget er på 6,5 mio. kr. til UU, som Hvidovre Kommune driver i samarbejde med Brøndby og Ishøj Kommuner. I dette afregnes der for vejledning af skoleelever, og vejledning af unge, som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse inden det fyldte 25 år. UU indstiller sager til det nyoprettede uddannelsesvisitationsnævn for de unge, som ikke får afsluttet folkeskolens afgangseksamen subsidiært ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Og endelig bistår UU med en række andre mindre vejledningsopgaver.

Imidlertid viser det sig, at UU centrets økonomi ikke forslår, da vejledningsopgaven i relation til skoleeleverne i 8. klasse er langt mere omfattende end forudsat ved vejledningsreformen. Her var det forudsat, at 20 procent af eleverne skulle vejledes af UU, men det har vist sig, at den aktuelle vejledningsopgave er på 38 procent. Det betyder, at UU centrets økonomi er ude af balance, og må tilføres midler, såfremt intentionerne i vejledningsloven skal opfyldes. Bestyrelsen vil formentlig inden sommerferien have afklaret, hvor stort det økonomiske behov er. Der vil blive fremlagt særskilt sag herom.

Mentorudgifter

I 2015 var der et merforbrug på mentorudgifterne. Arbejdsmarkedsafdelingen følger forbruget på mentorer tæt for at sikre budgetoverholdelse i 2016. Der er indført flere tiltag for at sikre budgetoverholdelse:

 • Det foreløbigt bogførte forbrug på området viser, at forbruget på mentorer er blevet bremset op.
 • Fremover vil sagsbehandlerne registrere bevilling af mentortimer på en ny måde i fagsystemet. Fagsystemet vil herefter kunne levere data til løbende at beregne, hvor stor en del af budgettet der er disponeret.
 • Disse tiltag vil, sammen med en øget overvågning af forbruget på området, betyde en bedre økonomistyring af området i 2016.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. marts.

Økonomiske konsekvenser

Beror på den konkrete vurdering.  (Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.)


5. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

Ingen sager i træffetiden.


6. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

Borgerrådgiveren inviteres til augustmødet.