Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. marts 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. marts 2016
Mødetidspunkt: Kl. 15:20
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Jobcenterchefen orienterede om udviklingen i bruttoledigheden i januar, som var 4,4% i Hvidovre.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om informationsmøde om flygtninge.


3. Budget 2017-2020 - Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017 skal fagudvalgene drøfte politikområder med henblik på at finde områder med mulighed for at ændre og effektivisere.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at udvalget drøfter hvilke politik- og serviceområder forvaltningen skal arbejde videre med for at afdække mulighed for at ændre og effektivisere.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Drøftet.

Sagsfremstilling

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2017. Basisbudgettet er overslagsåret for 2017, som det var ved vedtagelsen af budget 2016. I budgetåret 2017 var der som udgangspunkt et finansieringsunderskud på 70 mio. kr. I budget 2017 er indregnet et anlægsbudget på knap 174 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det endnu er meget uvist hvorvidt kommunen får ekstraordinært likviditetstilskud og øvrige generelle tilskud, endsige den mulige størrelse af disse.

I forhold til det vedtagne budget er der på indtægtssiden i budgetåret 2017 således ikke indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære likviditetstilskud i økonomiaftalen med Regeringen. Det er et tilskud, der kun aftales for et år af gangen og som de seneste tre år har tilført kommunen mellem 26 og 30 mio. kr. om året.

Ligeledes er der ikke taget højde for eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter § 17 og § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Hvidovre har igennem de seneste år modtaget tilskud herfra i størrelsesordenen 12-15 mio. kr. årligt. Der er således potentielt ikke indregnet indtægter på op til 40 mio. kr.    

Økonomiudvalget har på mødet den 1. februar 2016 besluttet følgende:

 • Fagudvalgene drøfter politikområder med henblik på at finde områder
  med mulighed for at ændre og effektivisere
 • Der indregnes ikke 1 pct. i omprioriteringsbidrag i det kommunale budgetoplæg, idet udvalget ønsker, at afvente forhandlingerne imellem KL og Regeringen
 • Der afholdes et budgetseminar i april, hvor den videre budgetproces fastlægges. Konkret foreslås fredag den 29.april 2016 kl. 15-19

På baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget den 1. februar 2016 om at omprioriteringsbidraget udgår, vil der i basisbudgettet være en forventet ubalance (finansieringsunderskud) i 2017 på 95,1 mio. kr.

Efter fagudvalgenes drøftelser i marts vil Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret i april dels blive præsenteret for de forslag, som fagudvalgene har bedt forvaltningerne om at udarbejde dels drøfte den videre budgetproces.

Som input til budgetseminaretvil MED-systemet drøfte budgetudfordringen i marts-april med henblik på at udarbejde mulige input.

I forlængelse af budgetseminaret den 29. april vil Økonomiudvalget behandle udkast til den videre proces for budget 2017.

Udkastet forventes som minimum at indeholde oplæg til: 

 • En budgettemadag for Kommunalbestyrelsen medio/ultimo juni, hvor der vil være en gennemgang af budgetstatus, herunder konsekvenserne af Økonomiaftale for 2017 for Hvidovre Kommune.
 • Fagudvalgsmøderne i august, hvor status på budgettet for fagudvalgets område drøftes.
 • Afholdelse af budgetseminar i Kommunalbestyrelsen ultimo august, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminaret indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser af det af udvalgene bestilte materiale vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminaret.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt


4. Rekrutteringsudfordringer

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst vil på mødet redegøre for de rekrutteringsudfordringer som virksomhederne aktuelt oplever. Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer skal herefter drøfte rekrutteringsudfordringerne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte rekrutteringsudfordringerne.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Drøftet.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst vil på mødet orientere Arbejdsmarkedsudvalget om virksomhedernes rekrutteringsudfordringer.

Der er sket en stigning i meldinger fra virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere. Der er paradoksproblemer i forhold til rekruttering til ufaglærte jobs, og stillinger der kræver kort uddannelse på trods af ledighed.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for drøftelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte status på arbejdet med hovedstadens Kommunekontaktråds (KKR) anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Efter sagen er blevet behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget, skal det behandles i Kommunalbestyrelsen, hvorefter det drøftes i KKR.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte status på tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet, og evt. komme med input til fremadrettede tværkommunale indsatser.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte status på tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet, og evt. komme med input til fremadrettede tværkommunale indsatser.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

1.Drøftet.

 1. anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I bilaget findes en statusoversigt over anbefalingerne for tværkommunale samarbejder for arbejdet i 2015. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutningen forpligtede sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge. Hvidovre Kommune har fulgt samtlige ”SKAL-initiativer i 2015”. Der er i alt 8 ”SKAL-initiativer”.

Af de frivillige ”KAN-initiativer i 2015” har Hvidovre fulgt 6 af i alt 8 initiativer.

Anbefalingerne er i forhold til fremdrift blevet farvekodet efter grøn/gul/rød skala. I bemærkningsfelterne ud for anbefalingerne er status på det tværkommunale arbejde beskrevet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

KKR Hovedstaden godkendte på møde den 23. februar 2015 en række anbefalinger for tværkommunalt samarbejde. Efterfølgende har alle 29 kommuner godkendt anbefalingerne.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre godkendte anbefalingerne den 26. maj 2015.

Status og evt. input til fremadrettede indsatser sendes KKR Hovedstaden senest den 31. marts.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. - 317851-15_v1_Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet (pdf)

6. Beskæftigelsesplan 2017 - Pejlemærker

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, hvilke pejlemærker der skal være styrende for målene i Beskæftigelsesplan 2017 og dermed for jobcentrets indsats i 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte hvilke pejlemærker, der skal indgå i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2017

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Udvalget besluttede følgende nye pejlemærker: Socialøkonomisk virksomhed og Indsats overfor sort arbejde.

Derudover besluttede udvalget, at videreføre de eksisterende fire pejlemærker: Unge, Integration, Virksomhedsindsats og Langtidsforsørgede.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune skal ligesom resten af landets kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Planen skal indeholde mål for det kommende års beskæftigelsesindsats og tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der udmeldes af beskæftigelsesministeren. Arbejdsmarkedsudvalget bliver informeret om ministerens udmelding for 2017, når den er tilgængelig.

Planen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen senest den 31. december.

Hvidovre Kommune har fra 2015 indført en styringsmodel, der skal fungere som et værktøj til at udstikke den politiske kurs for Hvidovre Kommune. På arbejdsmarkedsområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Styringsmodellen består af fire elementer:

 1. Udarbejdelse af politiske pejlemærker
 2. Dialogmøder mellem politikere og de ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver
 3. Udarbejdelse af mål for den enkelte institution/afdeling
 4. Opfølgning på målene: Dokumentation af effekt.

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet beslutte hvilke pejlemærker, der skal indgå i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2017 og være retningsgivende for indsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2017.

Forvaltningen foreslår, at Arbejdsmarkedsudvalget arbejder videre med de fire pejlemærker fra Beskæftigelsesplan 2016, da de stadig er meget aktuelle. Det anbefales at målene under pejlemærkerne justeres efter behov.

Pejlemærkerne i Beskæftigelsesplan 2016 er:

 • Unge
 • Virksomhedsindsats
 • Langtidsforsørgede
 • Integration

Forvaltningen foreslår, at pejlemærkerne suppleres med yderligere nogle få pejlemærker. Det kan eventuelt være et pejlemærke, der omfatter gruppen af ledige eller sygemeldte, der har været tilknyttet jobcentret i mindre end et år.

Arbejdsmarkedsafdelingen afholder en temadag for medarbejderne den 3. marts 2016. På temadagen får medarbejderne mulighed for at komme med inspiration til Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser af pejlemærkerne for 2017. Medarbejdernes inspiration bliver præsenteret på udvalgsmødet.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april vil forvaltningen informere udvalget om hvilke udfordringer mv., der er gældende for de enkelte pejlemærker. Uddybningen af pejlemærkerne vil fungere som forberedelse til dialogmødet i maj, hvor Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte målsætninger inden for hvert pejlemærke.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.


7. Jobcenter Hvidovres besparelsespotentiale

Beslutningstema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udregner løbende besparelsespotentialet for landets jobcentre. Jobcenter Hvidovre forbruger færre ressourcer ved den seneste offentliggjorte udregning, end hvad rammevilkårene tilsiger. Arbejdsmarkedsudvalget skal tage denne orientering til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om Jobcenter Hvidovres besparelsespotentiale til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udregner løbende besparelsespotentialet for landets jobcentre.

Besparelsespotentialet er en opgørelse over, hvor meget det enkelte jobcenter vil kunne spare i forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet, hvis jobcentret kan nedbringe sine udgifter til det niveau, som man kan forvente ud fra jobcentrets rammevilkår.

Rammevilkår er en opgørelse af kommunens sammensætning af befolkningen på køn, alder, uddannelsesniveau, etnicitet, civilstand, boligform etc. samt forhold på det regionale arbejdsmarked, som fx andelen af ufaglærte job, pendlingsomfang, brancher med faldende beskæftigelse siden 2008 etc.

Besparelsespotentialet opgøres i klynger med jobcentre, som har tilsvarende rammevilkår.

Besparelsespotentialet opgøres på følgende forsørgelsesgrupper:

 • Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp),
 • Sygedagpenge,
 • Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension).

Den seneste opgørelse over jobcentrenes besparelsespotentiale dækker over perioden fra 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. Af denne opgørelse fremgår det, at Jobcenter Hvidovre ikke har noget besparelsespotentiale (se bilag). Det betyder, at Jobcenter Hvidovre på de tre ydelsesgrupper gør det bedre, end man kan forvente.

At Jobcenter Hvidovre ikke har noget besparelsespotentiale, skyldes at jobcentret har færre fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser, end hvad rammevilkårene tilsiger. Jobcentret klarer sig således bedre end styrelsens forventning i forhold til at få bragt ledige tilbage på arbejdsmarkedet eller uddannelse samt begrænse tilgangen af borgere, der overgår til førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.

Styrelsen har beregnet, at Hvidovre Kommune sammenlagt bruger 16,9 mio. kroner færre, end hvad man kunne forvente af en kommune med de rammevilkår, som gælder for Hvidovre.

Sammenlignet med klyngen er det kun Hvidovre og Vejle, der har et besparelsespotentiale på 0,0. Se oversigt over hele klyngens besparelsespotentialer i bilaget.

A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse er ikke medregnet i besparelsespotentialet på grund af tekniske problemer. Hvidovre har 69 fuldtidspersoner mere på a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, end det kan forventes ud fra kommunens rammevilkår. Dermed vil Hvidovre Kommune kunne få et besparelsespotentiale på a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, hvis Styrelsen kan indregne disse to ydelsesgrupper i opgørelsen af besparelsespotentialet.

Info om udregningsmetoden

Rammevilkårene udregnes i forhold til den enkelte kommunes befolkningssammensætning og forhold på arbejdsmarkedet. I forhold til rammevilkårene beregner man en indeksværdi for mængden af fuldtidspersoner i den arbejdsdygtige alder (16-66år) der vil være på de enkelte ydelser. Indeksværdien bliver fremskrevet årligt med den faktiske udvikling for hele klyngen af jobcentre med samme rammevilkår for at sikre, at den stadig giver et aktuelt billede af den strukturelle situation i kommunen.

Hvidovre er med i klynge 4, som består af:

Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle, Viborg og Aarhus

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Besparelsespotentiale rapport (pdf)
 2. Kommunernes besparelsespotentialer (pdf)

8. Decisionskrivelse for sociale regnskaber 2014

Beslutningstema

Staten giver refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet. Kommunen er kun berettiget til statsrefusion, hvis Jobcenter Hvidovre og Ydelsescentret administrerer lovligt efter reglerne. Derfor sendes kommunens sociale  regnskab med revisorbemærkninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som beslutter (decision), hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på som udfordringer for kommunen. De politiske udvalg skal orienteres om decisionen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering vedrørende decisionsskrivelse taget til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Taget til efterretning og anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er modtaget decisionsskrivelse i forhold til de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion til Hvidovre Kommune for de beskæftigelsesrettede områder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet alle personssagsområder på beskæftigelsesområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Derudover har der været en Temarevision i 2015, som omhandlede tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud. Også her har STAR gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet Jobcenter Hvidovre generelt har etableret hensigtsmæssige forretningsgange, generelt følger regler og praksis, samt hjemtager korrekt refusion.

Ministeriet er dog opmærksom på, at Jobcenter Hvidovre forsat skal have fokus på

 • At alle relevante oplysninger i arbejdsgivertilbuddet er udfyldt
 • At der udarbejdes (nye) arbejdsgange
 • At der vil ske en kompetenceudvikling af medarbejderne

Jobcenter Hvidovre har opdateret sine arbejdsgange for løntilskud i september og oktober 2015 og for virksomhedspraktik i april 2015.

Medarbejderne har modtaget kompetenceudvikling inden for området i forbindelse med afdelingens teammøder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 522 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse om inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressort områder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Decision - Revisionsberetning for 2014 - Hvidovre Kommune - Hvidovre.pdf (pdf)

9. Café Hjertetræet - Fornyelse af aftale 2016-17

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, om de vil forsætte aftalen med Café Hjertetræet i yderligere 2 år og øremærke udgiften inden for rammen til dette beskæftigelsesfremmende tilbud.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende udkast til allonge til aftalen mellem Hvidovre Kommune og Avedøre Kirkes Menighedsråd, om køb af opkvalificerende forløb i Café Hjertetræet, godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende aftale mellem Hvidovre Kommune og Avedøre Kirkes Menighedsråd udløb 31. december 2015.

Der er enighed mellem Menighedsrådet og Arbejdsmarkedsafdelingen om at forsætte samarbejdet i yderligere to år, bl.a. på baggrund af den seneste evaluering af samarbejdet. Jobcentret oplyser, at der i den sidste 2 årige periode har været tilknyttet 15 borgere i et eller flere forløb, og at de er enige i evalueringsrapportens konklusioner.

Der er udarbejdet allonge til aftalen. Den nye aftale er ikke endelig godkendt af Menighedsrådet, men det forventes, at det sker, idet der er forsat enighed om de grundlæggende principper i aftalen.

Der vil opstartes en forhandling af aftalen i begyndelsen af 2017.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 807 af 1. juli 2015, Kap 2a og § 32.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 413.700 kr. (2016 prisniveau) til Café Hjertetræet indenfor den afsatte økonomiske ramme på funktion 05.68.90 (driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats).

Bilag

 1. Evaluering 2015 - anonymiseret og PDF (pdf)
 2. Allonge til kontrakt.pdf (pdf)

10. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Ingen sager i træffetiden.


11. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Ømer Kuscu kommenterede svar på en henvendelse og på mødetiderne og spurgte til indkvartering på Belægningen.