Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 25. januar 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 25. januar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Jobcenterchefen orienterede om, at der er truffet en principafgørelse i højesteret, som ændrer procedurerne for, hvordan jobcentret skal lukke sygedagpengesager.

Det er alle kommuner, der er berørt af højesteretsdommen.

Der indrykkes en annonce i Hvidovre Avis.

Udvalget fik omdelt

·Ledighedsstatistik for november 2015.

·Jobcentrets nyhedsbrev til virksomheder om flygtninge.

·Det regionale arbejdsmarkedsråds (RAR) Strategi og udviklingsplan for 2016 – 2018.

·Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2016.


3. Beskæftigelsesplan 2017 - Opfølgning på indsats og proces

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget vil på mødet blive opdateret på deres viden om beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre.

Herefter vil Arbejdsmarkedsudvalget blive præsenteret for et forslag til proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017, som de skal drøfte.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orientering fra Kultur, Miljø og Vækst om effekten af jobcentrets beskæftigelsesindsats til efterretning.
 2. at drøfte processen for Beskæftigelsesplan 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Ad 1):

Som del af processen med udviklingen af beskæftigelsesplan 2017 vil Kultur, Miljø og Vækst på mødet præsentere effekten af beskæftigelsesindsatsen. Præsentationen har til formål at opdatere Arbejdsmarkedsudvalgets viden, og præsentere dem for status, trends mv. på beskæftigelsesområdet.

Ad 2):

Kultur, Miljø og Vækst vil på mødet gennemgå forslag til proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 for Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget bedes herefter drøfte forslaget til processen.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår nedenstående tidsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets deltagelse i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017:

 • ARU møde d. 25/1-2016

Opfølgning på indsats og procesmøde:

Forvaltningen fremlægger effektmålinger på jobcentrets indsats, med fokus på at opdatere fagudvalgets viden på beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen og politikerne drøfter herefter processen for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2017.

 • ARU møde d. 7/3-2016

Pejlemærkemøde:

Forslag til pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen for 2017 bliver udpeget af politikerne. Der kan fx tages udgangspunkt i beskæftigelsesplan 2016 og dennes pejlemærker kan blive foreslået opdateret, fjernet eller nye pejlemærker kan blive tilføjet.

 • ARU møde d. 11/4-2016

Pejlemærkeudfordringer præsenteres

Forvaltningen fremlægger på mødet de udfordringer, der gør sig gældende i forhold til beskæftigelsesindsatsen indenfor de pejlemærker politikerne udpegede på det foregående ARU møde. Politikerne får udleveret materiale, så de kan forberede sig til det efterfølgende dialogmøde.

 • ARU møde d. 2/5-2016

Dialogmøde:

Forvaltningen fremlægger fakta om politikernes valgte pejlemærker. Politikerne drøfter pejlemærkerne med embedsmænd fra forvaltningen, og politikerne fastsætter pejlemærkerne.

 • ARU møde d. 29/8-2016

Statusmøde:

Forvaltningen orienterer mundtligt om arbejdet med Beskæftigelsesplan 2017.

 • ARU møde d. 26/9-2016

1. Godkendelsesmøde:

Beskæftigelsesplan 2017 bliver fremlagt for politikerne med henblik på godkendelse. Hvis Beskæftigelsesplanen ikke bliver godkendt, bliver ændringer implementeret til næste ARU møde 31/10-2016. Bliver planen godkendt går den videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som skal godkende beskæftigelsesplanen senest 31/12-2016.

 • ARU møde d. 31/10-2016

2. Godkendelsesmøde: (bortfalder hvis udvalget allerede har godkendt planen):

Beskæftigelsesplan 2017 bliver genfremlagt med rettelser for politikerne med henblik på godkendelse. Bliver planen godkendt går den videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som skal godkende beskæftigelsesplanen senest 31/12-2016.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. pr. 1. januar 2015.

Kommunerne skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder. De beskæftigelsespolitiske mål angiver alene retning for tilrettelæggelsen af den kommunale indsats, som kommunerne kan lade sig inspirere af i beskæftigelsesindsatsen, men som kommunerne ikke har pligt til at efterleve. Kommunernes årlige beskæftigelsesplan kan have et flerårigt sigte.

Kommunerne får således selv mulighed for at tilrettelægge processen med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen, så den i højere grad kan tilpasses de lokale forhold.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har valgt at ensrette alle kommunens strategier, så de bliver udarbejdet efter den samme overordnede styringsmodel i alle fagudvalg i kommunen. På beskæftigelsesområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2015, 3. kvartal

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget får en opdatering på målopfyldelsen af Beskæftigelsesplanen for 3. kvartal.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at afrapporteringen på Beskæftigelsesplanen 2015 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelt om målopfyldelsen

Beskæftigelsesplanen 2015 indeholder syv mål. De syv mål har et varierende antal delmål. Der er i alt 22 delmål i Beskæftigelsesplan 2015. Data til vurdering af målopfyldelse er for 18 af delmålene tilgængelige for september 2015. For de resterende fire delmål gør følgende sig gældende:

 • Da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i det meste af 2015 har arbejdet på at etablere en ny måling for mål 1A, har det ikke været muligt konkret at fastsætte mål 1A.
 • Det har ikke været muligt at udarbejde en gyldigopgørelsesmetode for mål 1B.
 • Det har ikke været muligt at udarbejde en gyldigopgørelsesmetode for mål 2D.
 • For mål 4A er der endnu ikke opdaterede tal tilgængelige på jobindsats.dk.

Selvom det ikke har været muligt at måle på de ovenstående fire delmål, så indgår de stadig som delmål i beskæftigelsesplanen, da det er fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre.

Jobcentret har:

 • opfyldt seks af de 18 delmål, der kan opgøres for september 2015.
 • en forventning om at opfylde alle de 22 delmål i Beskæftigelsesplan 2015.

Herunder er en oversigt over samtlige mål i Beskæftigelsesplan 2015.

Mål

Måned

Resultat

Er målet opfyldt?

Forventes målet at blive opfyldt?

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

1A: Andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp og har afsluttet forløb i jobcentret med afslutningsårsagen "ordinær uddannelse’, skal stige til x pct. i december 2015

Er udgået.

Er udgået.

-

-

1B: Arbejde for, at mindst 85 pct. af alle unge, som modtager uddannelseshjælp, gennemfører en uddannelse

Er udgået.

Er udgået.

-

-

Mål 2: Færre på førtidspension

2A: Førtidspension max. 80 nytilkendelser

September 2015

36 personer

Ja

Ja

2B: Ledighedsydelse max 110 forløb

September 2015

104

personer

Ja

Ja

2C: Ressourceforløb, minimum 100 nytilkendelser (påbegyndte forløb) ved udgangen af 2015.

September 2015

137 personer

Ja

Ja

2D:

Mindst 75 pct. af de arbejdsmarkedsparate handicappede skal være i ordinær beskæftigelse.

Er udgået.

Er udgået.

-

-

Mål 3: Langtidsledighed begrænses

Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langtidsledige til 338

September 2015

350 personer

Nej

Ja

Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder

4A: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 37,7 pct. i december 2015.

Tal ikke tilgængelige for 3.kvartal

(juni)

29,9 pct.

(juni)

Nej

Ja

4B: Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner

September 2015

3

Ja

Ja

Mål 5: En høj aktiveringsgrad

5A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct

September 2015

33,3 pct.

Nej

Ja

5B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

September 2015

31,7 pct.

Ja

Ja

5C. Kontanthjælp, jobparat: 30 pct.

September 2015

27,1 pct.

Nej

Ja

5D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 20 pct.

September 2015

21,5 pct.

Ja

Ja

5E. A-dagpenge: 20 pct.

September 2015

12,8 pct.

Nej

Ja

5F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde).

September 2015

7,0 pct.

Nej

Ja

Mål 6: Virksomhedsnære redskaber skal anvendes

6A. A-dagpenge: 80 pct.

September 2015

72,2 pct.

Nej

Ja

6B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 58 pct.

September 2015

37,3 pct.

Nej

Ja

6C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct.

September 2015

16,0 pct.

Nej

Ja

6D. Kontanthjælp, jobparat: 80 pct.

September 2015

83,3 pct.

Ja

Ja

6E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 40 pct.

September 2015

37,0 pct.

Nej

Ja

6F. Sygedagpenge: 30 pct. (delvis genoptaget arbejde)

September 2015

12,3 pct.

Nej

Ja

Mål 7: Begrænse langvarige sygedagpengesager

Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 30 pct. af det samlede antal sager

September 2015

37,3 pct.

Nej

Ja

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 4

Politiske beslutninger og aftaler

 1. Beskæftigelsesplan 2015 blev politisk besluttet af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2014.
 2. Et tidligere arbejdsmarkedsudvalg har besluttet, at der skal afgives kvartalvise afrapporteringer på opfyldelsen af målene i Beskæftigelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Afrapportering på B-plan 2015, 3. kvartal (pdf)

5. Indsats for 15 til 17 årige med pligt til uddannelse eller beskæftigelse

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte organisering i forhold til unge 15 til 17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse samt finansiering af midler til uddannelsesindsatsen af denne gruppe unge. Der er ofte tale om unge, der forlader folkeskolen med nederlag og i vanskeligheder, som har brug for en målrettet indsats med en enkelt indgang til Kommunen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der nedsættes et fælles administrativt nævn, Uddannelsesvisitationsudvalget, der varetager bevilling af uddannelser efter indstilling fra Ungdommens Udannelsesvejledning.
 2. at der afsættes en samlet pulje under Arbejdsmarkedsudvalget til dette formål på 2,5 mio. kr. årligt.
 3. at Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget finansierer hver 1,25 mio. kr. af denne pulje.
 4. at Børne- og Undervisningsudvalgets del af puljen finansieres med 0,4 mio. kr. af centrale midler fra Skole- og Klubafdelingen og 0,4 mio. kr. af centrale midler på Familie- og Dagtilbudsafdelingen samt 0,45 mio. kr. fordelt på de skoler, som ved afslutning af skoleåret 2014/2015 havde elever, som forlod folkeskolen uden at have opnået et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik.
 5. at Arbejdsmarkedsudvalgets del af puljen finansieres af udvalgets budget til aktivering.
 6. at Børne- og Undervisningsudvalgets del af puljen overføres til Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Ad 1. – 6. Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslag: Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Uddannelsesvisitationsudvalget ændres til Uddannelsesvisitationsnævnet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune vil bidrage til, at vores unge får en ungdomsuddannelse, der både ruster dem til at blive en del af den fremtidige arbejdsstyrke og til at få et godt og sundt voksenliv, og sådan at Kommunen lever op til den nationale målsætning om at sikre, at 95% en ungdomsårgang gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Det er samtidig Hvidovre Kommunes ambition at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for udsatte unge, der er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har stor betydning for den unges fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, at den unge – som ofte er i en vanskelig situation - tilbydes én indgang med støtte til at forsætte i uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Særlig de unge 15-17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, har behov for særlige indsatser, der sikrer deres fremtidige erhvervskompetence.

Erhvervsgrunduddannelsesreformen medvirker til, at målgruppen er vokset, fordi der ikke længere er åben adgang til erhvervsuddannelser, uanset den unges prøveresultater efter grundskolen.

Hvidovre Kommunes forpligtelser

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at 15-17 årige unge, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse, gives nødvendige tilbud, som kan afdække og udvikle den unges interesser og kompetencer, og som kan føre til, at den unge kommer i uddannelse. Ifølge Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (i det følgende ”Vejledningsloven”) kan indgå tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er Hvidovre Kommunes opgave at føre tilsyn med, at unge overholder pligten og sikre, at forældremyndighedens indehaver løbende inddrages i indsatsen, og at den unge følger sin uddannelsesplan. Målet er, at den unge så vidt muligt får en erhvervskompetencegivende uddannelse med så få omvalg eller frafald undervejs som muligt.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings (i det følgende UU) opgave er at vejlede den unge i det rigtige valg af uddannelse eller tilbud, som kan få den unge i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. UU har ansvaret for vejledningsopgaven indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

De tilbud, som Hvidovre Kommune kan henvise en ung til, følger en bekendtgørelse til Vejledningsloven, og Hvidovre Kommune kan også tilbyde en beskæftigelsesrettet indsats til den unge, for at den unge bliver klar til uddannelse.

Til understøttelse af denne indsats foreslås der oprettet et Uddannelsesvisitationsudvalg, som består af i alt tre personer fra henholdsvis

 • Kultur, Miljø og Vækst – Arbejdsmarkedsafdelingen – Jobcentret
 • Børn og velfærd – Skole- og Klubafdelingen
 • Børn og Velfærd – Familie- og Dagtilbudsafdelingen

og som skal træffe afgørelser efter Vejledningsloven om enten

 • at fritage den unge for pligt til uddannelse efter folkeskolen, eller
 • at opretholde den unges pligt til uddannelse og bevilge uddannelse

Det foreslås, at der afsættes en samlet pulje på 2,5 mio. kr. til dækning af udgifter til disse unges uddannelse og erhvervsafklaring. Puljen foreslås afsat under Arbejdsmarkedsudvalget. Finansieringen af puljen sker ligeligt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Den administrative organisering foreslås forankret i Kultur, Miljø og Vækst i Arbejdsmarkedsafdelingen.  

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. nr. 995 af 12/09/2014, herunder de love, der henvises til i denne lov.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der har ikke tidligere været afsat midler til gruppen af unge 15 til 17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Målgruppens størrelse, må vurderes på et skøn forbundet med en vis usikkerhed, både fordi de unge i dag ikke er registreret, og fordi antallet varierer fra år til år. På den baggrund forventes der at være ca. 25 unge i målgruppen om året.

Det foreslås, at der afsættes en samlet pulje på 2,5 mio. kr., som finansieres ligeligt mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Der følges op på forbruget i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer. Såfremt der opstår mindreforbrug i forhold til det afsatte, tilbageføres dette til de respektive udvalgs rammer og omvendt skulle det vise sig, at der opstår et merforbrug tilføres midler fordeles det ligeledes ligeligt. Der udarbejdes desuden en evaluering af forbruget pr. 1. juli 2016.

Det foreslås, at budgetbeløbet på 2,5 mio. kr. samles under Arbejdsmarkedsudvalget og budgetansvaret placeres i Arbejdsmarkedsafdelingen.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område foreslås de 1,25 mio. kr. finansieret således:

·400.000 kr. finansieres af centrale midler under Familie- og Dagtilbudsafdelingen.

·400.000 kr. finansieres af centrale midler under Skole- og Klubafdelingen.

·De resterende 450.000 kr. finansieres af skolerne i forhold til, hvor mange elever fra den pågældende skole, der har forladt grundskolen, og ikke har opfyldt det faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Som en del af skolernes budgetramme fordeles de knapt 37 mio. kr. i henhold til skolernes socioøkonomi for derigennem at tildele skolerne ressourcer, der forholder sig til de vanskeligheder, unge i målgruppen er i og deraf følgende udfordringer for skolerne. Denne finansiering træder i kraft fra 2017. I 2016 finansierer Skole- og Klubafdelingen de resterende 450.000 kr. af centrale midler i afdelingen.

Arbejdsmarkedsudvalgets andel af udgifterne på området finansieres indenfor udvalgets budget til aktivering. Dette kan dog medføre et mindre aktiveringsniveau for de øvrige borgere.


6. God træning mod slidgigt i Hvidovre

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet at implementere en Gigtskole i Hvidovre Kommune som forsøg i årene 2016 og 2017. Gigtskolen forankres i Genoptræningen. Jobcentret er en vigtig samarbejdspartner i forhold til rekruttering af borgere til tilbuddet samt i forbindelse med evaluering af indsatsen. Sundhedscentret er en vigtig samarbejdspartner, særlig i forhold til fastholdelse af vaner omkring træning.

Indstilling

Børn og Velfærd samt Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget

1.at plan for God træning mod slidgigt i Hvidovre i årene 2016 og 2017 godkendes

2.at Ældrerådet og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har med midler fra SATS Puljen gennemført projekt SLID, Gigtskole i Hvidovre i samarbejde med Gigtforeningen i perioden 2013 - 2014. Projektet viste klare fordele ved at implementere gigtskole i kommunal kontekst.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2010 viser, at op mod 19 % af alle danskere over 16 år led af artrose (gigt) i 2010. Undersøgelsen forudsiger, som følge af den demografiske udvikling, at 17 % flere vil have artrose i 2020 i forhold til 2013.

Landsdækkende undersøgelser viser, at yngre mennesker i arbejde har størst effekt af træningen, målt på smerte og livskvalitet. Langtidseffekten afhænger blandt andet af, om deltagerne fastholder de gode vaner og bliver ved med at træne effektivt også om 5 og 10 år. Undersøgelser viser også, at for personer, der er sygemeldt pga. artrose, som deltager i træningen, falder sygefraværet fra 13 % til 8 %

Deltagerne i projektet i Hvidovre var lidt yngre, mere overvægtige, havde kortere uddannelse og havde problemer med deres knæ eller hofte igennem længere tid, end den generelle befolkning med artrose. Projektet bestod af 5 hold á 12 deltagere. 53 personer gennemførte projektet.

Resultaterne fra projekt Gigtskole i Hvidovre viser, at træningen har forbedret deltagernes smerte, funktion og livskvalitet. 98 % af deltagerne var tilfredse med forløbet.

Samtidig viser erfaringerne fra Gigtskolen, at den største udfordring var, at det var forholdsvis svært at rekruttere deltagere. Årsagerne hertil er flere:

·Det er ikke i tilstrækkelig grad lykkedes at opspore og rekruttere deltagere.

·Der har ikke været henvist deltagere fra de praktiserende læger.

·Flere potentielle deltagere ser ikke sig selv som deltagere i et artrose projekt.

·Projektet har koncentreret sig om de kommunale arbejdspladser, og ikke de private arbejdspladser.

Genoptræningen, Sundhedscenteret og Arbejdsmarkedsafdelingen har i samarbejde beskrevet plan for Gigtskole i årene 2016 og 2017. Se planen i bilag 1.

Det ønskes hovedsagelig, at rekruttere borgere som er ledige eller sygemeldte, eller hvor borgeren har risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen ønsker at give Gigtskolen et andet navn. Det er vigtigt at navnet signalerer, at træning er en vigtig del af hverdagen for borgeren med artrose. Det ønskes derfor at kalde indsatsen for ”God træning mod slidgigt”.

I planen for God træning mod slidgigt er der taget højde for udfordringerne fra 2013 – 2014 på følgende måde:

·Samarbejde med Jobcentret styrkes omkring rekruttering til God træning mod slidgigt.

·God træning mod slidgigt vil indgå i planer for øget samarbejde med Almen Praksis.

·Der vil blive udarbejdet en kommunikationsstrategi, så God træning mod slidgigt i højere grad appellerer til borgere med artrose.

·Kendskabet til God træning mod slidgigt udbredes til private arbejdspladser.

Sundhedscentret varetog tidligere dele af Gigtskolen. Da God træning mod slidgigt består af træning vil indsatsen fremadrettet være forankret i Genoptræningen.

Etablering af God træning mod slidgigt beskrives i bilag 1 og tager udgangspunkt i GLA:D konceptet, som er et velafprøvet træningskoncept til borgere med artrose. God træning mod slidgigt vil bestå af træning, undervisning om trænings gavnlige effekter på artrose samt håndtering af smerter i hverdagen. Der vil i forløbet blive fokuseret på fastholdelse af vaner omkring træning efter endt forløb i God træning mod slidgigt.

Af de borgere, som har kontakt med Jobcentret, forventes op til 69 borgere årligt at kunne have glæde af tilbuddet God træning mod slidgigt. Borgerne fordeler sig på følgende grupper:

·A-dagpengemodtagere & jobparate kontanthjælpsmodtagere: 5

·Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:14

·Flygtninge: 5

·Ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobbere: (ca. 5 ledige og 15 i job) 20

·Sygedagpengemodtagere/jobafklaringsforløb: 10-15

·Ressourceforløbsydelsesmodtagere: 5-10

Jobcentret vil i kontakten med borgerne fra målgruppen oplyse om God træning mod slidgigt og anbefale, at borgere med artrose benytter tilbuddet. Jobcentret vil, når det vurderes relevant, udlevere informationsmateriale om tilbuddet samt stille informationsmateriale om God træning mod slidgigt frem i ventearealet.

Derudover er der en række borgere i ordinær beskæftigelse, som ikke er kendte af Jobcentret, men som kunne få glæde af tilbuddet. Disse borgere henvises fx fra Almen Praksis. For at disse borgere og borgere i fleksjob kan få glæde af tilbuddet, er der behov for, at nogle af kurserne afvikles i de sene eftermiddagstimer.

I projektet afsættes midler til tolke, da God træning mod slidgigt også er relevant for borgere med begrænsede danskkundskaber.

Primo 2016 uddannes fysioterapeuter til at varetage God træning mod slidgigt og tilbuddet planlægges. De første hold udbydes foråret 2016.

Evaluering

Evaluering af God træning mod slidgigt består af fire dele: kvalitet i tilbuddet, rekruttering af deltagere, at deltagerne fastholder de gode vaner med træning i hverdagen og at deltagerne fastholdes på arbejdsmarkedet.

Kvalitet i tilbuddet

Ved hjælp af data fra GLA:D databasen sikres, at tilbuddet hele tiden har den kvalitet, som GLA:D konceptet fordrer.

Rekruttering af deltagere

Der arbejdes med at forbedre rekruttering til tilbuddet i forhold til Gigtskolen 2013 – 2014. Det evalueres derfor, hvor mange borgere der gennemfører forløb i God træning mod slidgigt i 2016 – 2017 sammenlignet med den forrige Gigtskole. Det evalueres tillige hvem der henviser til tilbuddet.

Fastholdelse af træning

Det evalueres hvorvidt borgeren fastholder de gode vaner om træning i hverdagen efter gennemført forløb i God træning mod slidgigt ved at ringe deltagerne op 3 måneder efter endt forløb.

Vende tilbage til arbejde
God træning mod slidgigt vil arbejde med at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, derfor evalueres om indsatsen bidrager til:
1) at sygemeldte vender tilbage til arbejdet

2) at borgere i arbejde undgår sygemelding på grund af artrose.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Politiske beslutninger og aftaler

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2015, med vedtagelse af budget 2016 besluttet, at afsætte midler til at etablere en gigtskole i årene 2016 og 2017 som forsøg.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 375.000 kr. i 2016 og 720.000 kr. i 2017 til God træning mod slidgigt.

Midlerne anvendes således:

Aktivitet i 2016

Kr.

Løn til fysioterapeuter

     255.000

Tolkebistand

       15.000

Kursus til fysioterapeuter

       20.000

Træningsudstyr

       30.000

Information og markedsføring af indsatsen

       25.000

Evaluering

       30.000

I alt

     375.000

Aktivitet i 2017

Kr.

Løn til

fysioterapeuter

560.000

Tolkebistand

25.000

Træningsudstyr

10.000

Information og markedsføring af indsatsen

25.000

Evaluering

100.000

I alt

720.000

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en fysioterapeut i Genoptræningen til opgaven i en tidsbegrænset periode.

Sundhedsmæssige konsekvenser

God træning mod slidgigt forbedrer deltagernes livskvalitet og reducerer deres smerter. Tilbuddet giver færre sygedage blandt borgere med artrose samt fastholder borgeren med artrose på arbejdsmarkedet.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-01-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Gigtskole i Hvidovre Kommune - God træning mod slidgigt (pdf)

7. Ungdommens Uddannelsesvejlednings økonomi

Beslutningstema

Kultur, Teknik og Miljø vil på mødet orientere om status på Ungdommens Uddannelsesvejlednings økonomi.

Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen om Ungdommens Uddannelsesvejlednings økonomi til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Teknik og Miljø vil på mødet afgive status på Ungdommens Uddannelsesvejlednings økonomi.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


8. Aftale om kontanthjælp - Jobreform fase 1

Beslutningstema

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 18. november 2015 indgået en aftale om et kontanthjælpssystem. Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orientering om denne aftale til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om aftale om kontanthjælp til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftalen og det kommende lovforslag vil medføre, at der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser.

Derudover indføres en 225-timers-regel som indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den fulde kontanthjælp.

Endelig ændres retten til ferie fra fem til fire uger for personer, der har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller revalideringsydelse i 12  sammenhængende måneder.

Hvidovre Jobcenter forventer, at regelændringerne vil få konsekvenser for borgere i Hvidovre. Det kan bl.a. oplyses, at Hvidovre kommunes borgere, som er på offentlige forsørgelsesydelser benytter sig af retten til ferie med ydelse og at det må forventes at denne nye regel vil afføde reaktioner.

Hvad angår kravet om 225 timers beskæftigelse inden for et år, vil Jobcentret forsætte med sin indsats og understøtte et match mellem arbejdsgivere og ledige, bl.a. via Jobcentrets Virksomhedsgruppe og formidlingsenhed.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Aftaletekst Jobreform - Fase 1 (pdf)

9. Integrationsaftale

Beslutningstema

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De konservative og Socialdemokratiet har vedtaget lovforslag om ændring af bl.a. Udlændingeloven. Ændringen giver myndighederne en række nye redskaber i forhold til flygtninge og migranter, som indrejser og opholder sig i Danmark. Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen om lovændringen til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orientering om integrationsaftale til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Loven blev vedtaget den 20. november 2015 og giver myndighederne en række nye redskaber, der skal styrke mulighederne for at håndtere en stigning i antallet af flygtninge og migranter, som indrejser og opholder sig i Danmark.

Som særlig interessant for Hvidovre Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg skal det fremhæves, at staten kan pålægge en kommune operatøransvar for asylcentre, samt at Integrationslovens bestemmelser om boligplacering af flygtninge lempes. Det vil nu være lovligt på de midlertidige indkvarteringssteder, at indkvartere enlige flygtninge af samme køn.

Der gøres samtidig opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen besluttede 24. november 2015, at forvaltningen ikke skal arbejde videre med muligheden for indgåelse af aftale med de almene boligorganisationer om etablering af deleboliger til flygtninge (i almenboligloven omtalt som ”kollektivt bofællesskab”)

Udover at der forventes et stigende antal flygtninge i 2016 (43), hvis integrationsindsats håndteres i Jobcentret, giver lovforslaget ikke anledning til yderligere opmærksomhedspunkter i forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Regeringen har fremsat en række yderligere lovændringer på området d. 8. december som forventes behandlet inden jul. Der er ikke på forhånd indgået aftale om disse ændringer, så hvad udfaldet bliver, er usikkert. Kultur, Miljø og Vækst vil på mødet redegøre for udfaldet af regeringens forslag til lovændringer.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede 24-11-2015, at forvaltningen ikke skal arbejde videre med muligheden for indgåelse af aftale med de almene boligorganisationer om etablering af deleboliger til flygtninge (i almenboligloven omtalt som ”kollektivt bofællesskab”).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Aftale om en ny stram og konsekvent udlændingepolitik (del-1) (pdf)

10. Orientering om træffetidssager

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Ingen sager i træffetiden.


11. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Udvalget spurgte til effekten af annoncen ”Kan du huse en flygtning?”.

Der blev svaret på mødet.