Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 30. september 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 30. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker ((O))

Fraværende med afbud

 • Mette Dencker (O)

Bemærkninger

Fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget. Rene Langhorn deltog i steder for Mette Dencker.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Der var ingen meddelelser.


3. Drøftelse af Kultur- og Fritidsudvalgets og Børne- og Undervisningsudvalgets samarbejde omkring den åbne skole

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget har ønsket at afholde et fælles møde med henblik på at drøfte muligheder for de to udvalgs samarbejde omkring foreninger og kulturtilbud og den åbne skole.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at drøfte mulighederne for samarbejde omkring den åbne skole

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget har ønsket at afholde et fælles møde.

Begge udvalg har ønske om at drøfte mulighederne for samarbejde mellem foreningslivet og kulturtilbud og skolerne under overskriften ”Den åbne skole”.

Baggrund

Den åbne skole er den del af folkeskolereformen, som omhandler skolernes forpligtigelse til at indlede samarbejder med aktører i lokalsamfundet – herunder idrætsforeninger, kulturtilbud og virksomheder. Dette har Hvidovre Kommunes skoler og lokale tilbud generelt haft god tradition for, men med folkeskolereformen kom et øget behov for og fokus på, at alle skoler skal være gode til at benytte alle de muligheder, som lokalsamfundet byder på.

Samarbejder mellem skolerne og lokalsamfundet giver gode muligheder for at skabe synergi, faglig udvikling og dermed en endnu mere målrettet indsats for at styrke børn og unges læring og dannelse som livsduelige mennesker og gode kommende samfundsborgere.

Når skolerne inddrager lokale aktører, sikrer skolerne en varieret skoledag for børnene mens aktører i lokalsamfundet får mulighed for at udvikle attraktive tilbud, aktiviteter og ”brande” deres fag. 

I forbindelse med folkeskolereformen iværksatte Hvidovre Kommune en række initiativer for at øge mulighederne for at skoler og aktører i lokalsamfundet kunne finde hinanden og etablere samarbejder.

 • Skoleportalen - en hjemmeside, som skal øge kendskabet til den åbne skole generelt og give mulighed for at skoler og foreninger kan efterspørge samarbejdspartnere.  Denne side har skabt kontakt mellem en forening og en skole, som nu har et samarbejde i idræt.
 • Matchmaking arrangementer – arrangementer hvor skoler og virksomheder har haft mulighed for at møde hinanden og lave aftaler om samarbejder. Dette koncept er nu også udvidet til kulturtilbud og foreninger.
 • Åben skolekontaktperson - hver skole har en kontaktperson, som også former et netværk på tværs af skolerne. Det er disse kontaktpersoner som deltager på ex. matchmaking og som sparrer med hinanden og Skole- og Klubafdelingen, om hvordan man bedst inkorporerer lokale aktører i skoledagen.

Erfaringerne viser at matchmaking arrangementerne mellem skoler og virksomheder fungerer efter hensigten. Der er dog nogle udfordringer forbundet med opstart af samarbejder mellem skoler og foreninger og skoler og kulturtilbud - bl.a. finansiering af samarbejderne. 

Hidtil har det fungeret således, at skolerne har givet et lille bidrag eller at foreningerne/kulturtilbuddene har kunnet tilbyde gratis/ sponsorerede forløb. Men nu hvor behovet stiger, er dette ikke en holdbar løsning. På et dialogarrangement d. 23/9 2015 mellem skoler, foreninger, kulturtilbud, Idrætsrådet og udvalgsformændene for hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget blev en række muligheder ifbm. den åbne skole drøftet. Disse drøftelser vil  forvaltningen medbringe på mødet d. 30/9 2015.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune i sagen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-09-2015

Mulighederne for samarbejde blev drøftet. Administrationen arbejder videre med udvalgenes anbefalinger.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Mulighederne for samarbejde blev drøftet. Administrationen arbejdere videre med udvalgenes anbefalinger.


4. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-09-2015

Intet.