Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 9. november 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 9. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 2650 Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikkel Dencker ((O))

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Godkendt.


2. Valg af midlertidig formand til Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget har mulighed for at vælge midlertidig formand i Kenneth F. Christensens orlovsperiode.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at beslutte hvorvidt der i formandens orlovsperiode skal vælges ny formand for udvalget
 2. at såfremt dette besluttes vælge en formand for udvalget i orlovsperioden.

Sagsfremstilling

Den 10. december 2013 valgte Børne- og Undervisningsudvalget Kenneth F. Christensen som formand. Kommunalbestyrelsen bevilligede Kenneth F. Christensen orlov på mødet den 27. oktober 2015.

Der er i Styrelsesloven mulighed for, at vælge ny midlertidig formand i orlovsperioden. Indtil udvalget måtte beslutte dette, varetager næstformanden formandens opgaver. Formandens midlertidige fravær skal ikke have nogen bestemt varighed, før der kan vælges ny midlertidig formand.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22 samt § 28

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 27. Oktober 2015 orlov til den siddende formand Kenneth F. Christensen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1.

Udvalget besluttede at vælge ny formand i orlovsperioden.

Ad 2.

Udvalget valgte Maria Durhuus (A) som formand i orlovsperioden.


3. Meddelelser

Indstilling

Orientering om Klasse- og elevtal, antal privatskoleelever

orientering om opgaver i BUV – paraply 2015

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Direktøren for Børn og Velfærd orienterede om Klasse- og elevtal på kommunens skoler samt antal privatskoleelever.

Direktøren orienterede ligeledes om opgaver i Børne- og Undervisningsudvalget – paraply 2015.


4. Bevillinger fra Boeing og First Scandinavia til udvidelse af Newton Room

Beslutningstema

Børn og Velfærd har modtaget bekræftelse på økonomisk støtte fra Boeing og First Scandinavia til en udvidelse af Risbjergskolens Newton Room. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godkende en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende modtagelse af økonomiske midler fra Boeing og First Scandinavia til udvidelse af Risbjergskolens Newton Room
 2. at godkende en indtægtsbevilling på 1,77 mio. kr. i 2015
 3. at godkende en udgiftsbevilling på 1,77 mio. kr. i 2015
 4. at godkende, at udvidelsen af Newton Room er blevet igangsat, selvom indtægts- og udgiftsbevillingen endnu ikke er godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har i en længere årrække haft et særligt fokus på folkeskoleelevernes læring inden for det naturfaglige område. I den forbindelse blev der i 2012 taget initiativ til etablering af et Newton Room på Risbjergskolen i Hvidovre Kommune.

Et Newton Room er et forskningslignende og teknisk veludstyret undervisningslokale, hvor eleverne får stimuleret deres interesse for det naturfaglige område gennem praktiske aktiviteter.

Undervisningskonceptet Newton Room stammer fra Norge, hvor det blev udviklet og derefter udbredt på mange af landets folkeskoler. Siden 2003 er der implementeret Newton Room på 25 skoler i Norge, mens etablering på endnu otte skoler er på vej. I Danmark findes der kun ét Newton Room, nemlig på Risbjergskolen i Hvidovre Kommune.

Alle elever i Hvidovre Kommune har adgang til Risbjergskolens Newton Room. Eleverne arbejder langt overvejende med praktiske aktiviteter og har altså en ”hands on” oplevelse, som det ellers kan være vanskeligt at praktisere i almindelige faglokaler.

Etablering af Newton Room

Risbjergskolens Newton Room implementeres i to faser.

I fase 1 blev Newton-modulet ”Robotter” implementeret. Modulet fokuserer på robotteknologi og benytter LEGOs udbredte Mindstorms-robotter.

Første del af indretningen af Newton Room blev gennemført med økonomisk støtte fra flyproducenten Boeing og nonprofitorganisationen First Scandinavia. Indretningen af de nye faciliteter blev gennemført i efteråret 2013, og Newton Room blev åbnet den 6. februar 2014. Undervisningslokalet har siden da været tilgængeligt for alle kommunens elever i 5.-9. klasse.

I fase 2 udvides det nuværende Newton Room, så der fremover kan undervises i endnu et modul: ”Engia”. Dette modul fokuserer på bæredygtig energi, fossile brændstoffer, energi og elektricitet.

Fase 2 er endnu ikke implementeret, men det indledende arbejde er gået i gang, og undervisningslokalet forventes at stå klar inden udgangen af 2015.

Økonomi i fase 2

Projektets fase 2 gennemføres ligeledes via et samarbejde med Boeing og First Scandinavia, der yder støtte til projektets udstyr.

Udgifterne til udstyr i undervisningslokalet udgør ca. 1,76 mio. kr. og finansieres af projektets eksterne samarbejdspartnere, der bidrager med nedenstående beløb: 

 • Boeing: 1,655 mio. kr.
 • First Scandinavia: 0,115 mio. kr.

De indgående midler udgør i alt 1,77 mio. kr. og dækker dermed udgifterne til udstyr.

Boeing investerer ovenstående beløb under den forudsætning, at Risbjergskolens Newton Room står klart i november 2015. Den økonomiske støtte fra Boeing medfører således en meget kort tidsramme, og det har af den årsag været nødvendigt at påbegynde etableringen af fase 2, allerede inden indtægts- og udgiftsbevillingen blev givet. Det skal dog bemærkes, at Risbjergskolen sammen med interessenterne omkring projektet er ved at afsøge mulighederne for at skubbe færdiggørelsesdatoen til den 8. december 2015, således at det nye Newton Room kan være så komplet som muligt på åbningsdagen.

Børn og Velfærd indstiller på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen godkender en indtægts- og udgiftsbevilling til den allerede iværksatte udvidelse af Newton Room, så projektet kan gennemføres til gavn for Hvidovre Kommunes folkeskoleelever. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. april 2015 en udvidelse af Risbjergskolens Newton Room (fase 2). Det blev i den forbindelse besluttet, at udvidelsen skulle igangsættes i 2015, og at anlægsudgifter på 1,7 mio. kr. til istandsættelse af de fysiske rammer på Risbjergskolen blev finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af Risbjergskolens Newton Room (fase 2) medfører anlægsudgifter til ombygning af Newton Room. Anlægsudgifterne udgør 1,7 mio. kr. og finansieres af kassebeholdningen. Midlerne blev frigivet på møde den 28. april 2015.

Hvidovre Kommune har ingen udgifter til udstyr i undervisningslokalet, da disse udgifter finansieres af projektets eksterne samarbejdspartnere. 

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1. – 4. Anbefales godkendt.


5. Brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal indgå i det fælleskommunale udbud af den nye Samarbejdsplatform.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Kommunalbestyrelsen tiltræder det fælleskommunale udbud af den nye Samarbejdsplatform på folkeskoleområdet
 2. at Kommunalbestyrelsen beslutter om Hvidovre Kommune også skal tiltræde det fælleskommunale udbud på dagtilbudsområdet
 3. at Kommunalbestyrelsen afsætter 0,84 mio. kr. i forbindelse med budget 2018 til brug for kompetenceudvikling og øget support i forbindelse med implementering af Samarbejdsplatformen på folkeskoleområdet
 4. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at øgede driftsudgifter på skoleområdet fra 2018 på årligt 0,09 mio. kr. medtages som teknisk korrektion
 5. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de yderligere driftsudgifter fra 2019 på 0,19 mio. kr. årligt, som opstår hvis det besluttes at Hvidovre Kommune også skal tiltræde det fælleskommunale udbud på dagtilbudsområdet, medtages som teknisk korrektion

Sagsfremstilling

Baggrund

Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen. Aftalen sætter rammerne for anskaffelse af to overordnede digitale løsninger til folkeskolerne i kommunerne: en Samarbejdsplatform og en Læringsplatform.

Læringsplatformen sikrer, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i.

Elever og pædagogisk personale skal endvidere kunne se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra fælles mål.

Samarbejdsplatformen skal sikre kommunikationen mellem blandt andet lærere, elever og forældre, og gøre det nemt for alle parter at finde information.

Fælleskommunalt udbud om Samarbejdsplatformen

I forbindelse med anskaffelsen af Samarbejdsplatformen tilbydes Hvidovre Kommune at indgå i et fælleskommunalt udbud, sådan at Hvidovre i fællesskab med de øvrige kommuner kan sikre en høj kvalitet og konkurrencedygtig pris på produktet.

Det fælleskommunale udbud gennemføres af KOMBIT (KOMBIT er ejet af kommunerne i fællesskab, og har gennemført en række fælleskommunale udbud på digitale fagsystemer), der af KL er blevet bedt om at gennemføre en fælleskommunal tilslutningsforretning til det kommende udbud. Det er en betingelse for det kommende udbud, at der skal tilslutte sig et antal kommuner til udbuddet, der svarer til 90 % af landets samlede elevgrundlag.

Fordelen for Hvidovre Kommune ved at tilslutte sig aftalen er, at udbudspligten løftes af KOMBIT. Det er vurderingen, at deltagelsen i et fælleskommunalt udbud vil medføre:

 • En større kvalitet i udbuddet
 • En lavere pris for Samarbejdsplatformen
 • En genkendelighed for brugere af folkeskolen på tværs af kommuner, da systemet vil være ens fra kommune til kommune
 • En løsning, der vil reducere risici i folkeskolernes systemintegrationer, da en fælles national løsning vil medføre færre integrationer til andre IT-systemer.

Hvis Hvidovre Kommune ønsker at tilslutte sig KOMBITs udbud, skal aftalen indgås senest den 22. november 2015. Det skal dog bemærkes, at Kommunalbestyrelsen først behandler denne sag den 24. november 2015, hvorfor et tilsagn om deltagelse fra Hvidovre Kommune først vil være KOMBIT i hænde den 25. november 2015. Dette er KOMBIT orienteret om.

Formålet med Læringsplatformen og Samarbejdsplatformen

Læringsplatformen og Samarbejdsplatformen har primært til formål at kvalificere folkeskolereformens nye måde at arbejde på i forhold til målstyret undervisning og digitale elevplaner, sådan at dialogen i skole-hjem-samarbejdet omkring det enkelte barns progression og trivsel understøttes bedst muligt.

Derudover skal de nye portaler understøtte et øget fokus på en mere udpræget vidensdeling i forhold til læringsforløb blandt de pædagogiske medarbejdere. Målet er, at de pædagogiske medarbejdere i højere grad skal kunne gøre brug af hinandens forløb, når forløbene er digitale og derfor lettere at dele.

De to systemer er også en opkvalificering og videreudvikling af de digitale resurser, som de eksisterende løsninger SkoleIntra og SkoleKom på nuværende tidspunkt stiller til rådighed for de pædagogiske medarbejdere.

SkoleIntra og SkoleKom er to standardløsninger, som har været udviklet og driftet over en årrække siden år 2000. Begge produkter lever, som de er nu, ikke op til kravene i målsætningerne omkring arbejdet med målstyret undervisning, digitale elevplaner og udveksling og vidensdeling af læringsforløb blandt medarbejderne. Der er behov for digitale platforme, som i højere grad kan tilpasses med de digitale resurser og enheder, som Hvidovre gør brug af nu. Samtidig kan platformene tilpasses over tid, når Hvidovres skolevæsen ændrer brugen af digitale resurser og digitale enheder i takt med, at der udvikles og udbydes bedre og mere kosteffektive løsninger. Denne forandring stiller andre krav til, hvordan kommunikations- og samarbejdsplatforme administreres af kommunen, men det giver samtidig også mere brugertilpassede, effektive og tidssvarende løsninger i forhold til brugerne af systemerne.

Tidshorisont for og udgifter til implementering og ibrugtagning af de to platforme på skoleområdet

Læringsplatformen

I forhold til arbejdet med Læringsplatformen, har Hvidovre Kommune påbegyndt arbejdet med implementeringen. Det skyldes, at to omfattende portaler var vanskelige at implementere samtidigt, da platformene samtidig understøtter nye måder at arbejde på for medarbejderne på området.

Kommunerne er selv ansvarlige for at anskaffe en Læringsplatform. Som støtte i denne proces leverer KL en kravspecifikation for Læringsplatformen, som kan justeres i forhold til kommunernes egne strategier og mål eller anvendes direkte til udbud eller i kontakt med leverandøren. Der er afsat 0,4 mio. kr. til at drive Læringsplatformen på skoleområdet i Hvidovre Kommune om året de næste fire år i forbindelse med budget 2016. På nuværende tidspunkt har arbejdet pågået siden august 2015.

Samarbejdsplatformen

Den fælleskommunale Samarbejdsplatform forventes klar til implementering ved årsskiftet 2017/18, og implementeringen forventes at ske frem til august 2018, så samarbejdsplatformen vil være i drift på alle skoler ved skolestart.

Det skal her bemærkes, at Samarbejdsplatformens implementering ændrer forholdene for, hvordan driften af digitalt samarbejde organiseres på folkeskoleområdet fra et lukket standardsystem til et lokalt modulopbygget system. Denne forandring kræver mere lokalt forankret support, hvilket der foreslås afsat midler til i opgørelsen af de økonomiske konsekvenser i sagen.

Samarbejdsplatformen udbydes, som beskrevet, som et nationalt udbud gennemført af KOMBIT. KOMBIT har sat en maksimal udgift til årlig drift på 76 kr. pr. folkeskoleelev i forbindelse med udbuddet, svarende til 0,44 mio. kr. årligt fra 2018.

Implementeringsudgifter

Den forventede udgift til implementering af Samarbejdsplatformen ventes at udgøre 1,36 mio. kr. i 2018, heraf kan de 0,52 mio. kr. finansieres af afsatte midler til IT-vejledning på skolerne. Der er således en manglende finansiering af implementeringen af Samarbejdsplatformen på 0,84 mio. kr., der indstilles afsat i forbindelse med budget 2018. Udgifterne til implementeringen indeholder bl.a. teknisk support, uddannelse af superbrugere, lærere og pædagoger, mv.

Driftsudgifter

Den løbende driftsudgift vil udgøre 0,44 mio. kr. fra 2018 og ud i årene. Heraf kan finansieres 0,35 mio. kr. fra de midler, der allerede anvendes til at drive Skolekom/Skoleintra. Den manglende finansiering af driftsudgifterne til Samarbejdsplatformen på 0,09 mio. kr. indarbejdes som teknisk korrektion.

Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet

Kommunerne har mulighed for at tilslutte sig Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet. Herved skabes der en sammenhængende kommunikationskanal for familier med børn i både skole og dagtilbud. I forhold til Læringsplatformen skal Hvidovre selv løfte udbudspligten og indgå aftale med en leverandør, der kan stille et brugbart produkt til rådighed på dagtilbudsområdet.

Udgifter til Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet

Ønsker Hvidovre Kommune at gøre brug af muligheden for at et fælles system, som også dagtilbud kan gøre brug af, skal der dertil lægges et beløb pr. barn i Hvidovre kommunes dagtilbud på 97,50 kr., svarende til 0,29 mio. kr. fra 2019. Heraf kan de 0,1 mio. kr. finansieres af allerede afsatte midler til forældreintra. Den manglende finansiering af driftsudgifterne på 0,19 mio. kr. indarbejdes som teknisk korrektion.

Årsagen til at den maksimale pris pr. barn er højere på dagtilbudsområdet end på folkeskoleområdet skyldes, at KOMBIT har sat en væsentlig lavere tilslutningsgrad i antallet af kommuner, der forventes at ville deltage i det fælleskommunale udbud. Udbuddet gennemføres ved en tilslutning svarende til 22,5 % af antallet af indskrevne børn på landsplan på dagtilbudsområdet. På folkeskoleområdet er tilslutningsprocenten 90 % før udbuddet gennemføres.

Det skal her bemærkes, at de samlede udgifter til implementering af Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet ikke er kendte.

Det skal også bemærkes, at erhvervelsen af Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet medfører, at forældreintra ikke længere vil blive anvendt på området. Forældreintra blev implementeret på dagtilbudsområdet i 2015 og vil således skulle udfases igen allerede i 2018/2019. Når der er truffet beslutning om at indføre Forældreintra på dagtilbudsområdet allerede nu skyldes det, at netop denne del af udbuddet er en mulighed og ikke et krav. Herudover vil Samarbejdsplatformen først kunne implementeres efter endt implementering på skoleområdet, altså i 2019.

Retsgrundlag

Der er ingen lovgivning på området. Det fremgår dog af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen (aftalen om folkeskolereformen) mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti, at:

Der udvikles endvidere en fælles brugerportal for folkeskolen, som understøtter et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. En forbedret digital understøttelse af elevplanen vil indgå i arbejdet med brugerportalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ikke truffet politiske beslutninger på området.

Økonomiske konsekvenser

Læringsplatformen

I forbindelse med budget 2016 er der afsat 0,4 mio.kr. årligt til drift af Læringsplatformen.

Samarbejdsplatformen

Implementering i 2018

De samlede udgifter til implementering af Samarbejdsplatformen i 2018 skønnes at udgøre i alt 1,36 mio.kr. Heri er indeholdt udgifter til teknisk support, uddannelse af superbrugere, lærere og pædagoger mv.

På skolerne anvendes ressourcer til it-vejledning, og af disse afsatte midler foreslås 0,52 mio. kr. anvendt til lignende formål i forbindelse med uddannelse af brugere.

Der opstår dermed en difference på 0,84 mio. kr., som hovedsageligt omfatter udgifter til de timer, som lærere og pædagog anvender under uddannelsen i den nye platform. Disse foreslås afsat i forbindelse med budget 2018.

Drift (Skoleområdet)

Fra 2018 vil de årlige udgifter til drift af Samarbejdsplatformen for skoleområdet udgøre 0,44 mio.kr.

Der er i budgettet afsat 0,35 mio.kr. til drift af det nuværende ”Skoleintra/Skolekom”.

Det indstilles at merudgiften på 0,09 mio.kr. indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet.

Drift (Dagtilbudsområdet)

Såfremt det besluttes, at Hvidovre Kommune også skal tiltræde det fælleskommunale udbud på dagtilbudsområdet, vil dette med virkning fra 2019 medføre årlige driftsudgifter på i alt 0,29 mio.kr.

Der er i budgettet afsat 0,1 mio.kr. til drift af det nuværende ”Intra”.

Det indstilles, at differencen på 0,19 mio.kr. indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1. – 5. Anbefales godkendt.


6. Fastlæggelse af Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2016

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2016.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2016

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd foreslår følgende mødedage og mødetidspunkter for Børne- og Undervisningsudvalget i 2016:

Torsdag den 7. januar

Torsdag den 28. januar

Torsdag den 25. februar

Torsdag den 7. april

Tirsdag den 17. maj

Torsdag den 2. juni

Tirsdag den 16. august

Torsdag den 25. august

Torsdag den 22. september

Torsdag den 3. november

Torsdag den 1. december

Børn og Velfærd foreslår alle møder begynder kl. 17:00

Udvalget gøres ligeledes opmærksom på, at KL Børn og Unge Topmøde holdes den 19. og 20. januar 2016 i Aalborg.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1 træffer Børne- og Undervisningsudvalget beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal holdes

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1. Udvalget godkendte mødekalenderen for Børne- og Undervisningsudvalget 2016.

Bilag

 1. Version 2 - Mødekalender 2016 (pdf)

7. Forslag til konkrete børnetal 2016 for 0 - 6 års området

Beslutningstema

Godkendelse af de tildelte børnetal i 0 – 6 års institutionerne i 2016.

Indstilling

Børn- og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. At udmøntning af konkrete børnetal for 2016 godkendes.
 2. At tage til efterretning, at høringssvar fra dagtilbuddene, BUPL, FOA/PMF, samt udtalelse fra ForvaltningsMED indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsafdelingen fastsætter de enkelte dagtilbuds børnetal for det kommende år ud fra børnetalsprognoser. Børnetalsprognoserne udarbejdes to gange om året i henholdsvis april og september. Fra 2016 udarbejdes børnetallene tre gange om året i hhv. januar, april og september.

Børnetallene fra 2015 er baseret på prognosen fra september 2015, og fremgår af nedenstående tabel. Tallene er indarbejdet i budget 2016 og er udslagsgivende for tildeling af midler, til drift af Hvidovre Kommunes børnepasning på 0 – 6 års området.

I forhold til septemberprognosen stiger børnetallene for 2016 med 47 børn i alderen 0 - 2 år og børnetallene falder med 17 børn i alderen 3 - 5 år i forhold til de vedtagne børnetal for 2015.

Tabel 1: Godkendte børnetal

2015

2016

0 – 2 års pladser

1.079

1.128

3 – 5 års pladser

1.819

1.802

Ovenstående børnetal skal fordeles på de enkelte institutioner. Fordelingen er vedlagt som bilag ”Børnetal 2016”.

Ændret børnetalssammensætning

Ændringerne i børnetallene betyder, at der skal placeres flere 0 – 2 årige og færre 3 – 5 årige i institutionerne end i 2015.

Forvaltningen har, på baggrund af prognoserne og det faktiske antal indskrevne børn, udarbejdet så realistiske børnetal for den enkelte institution som muligt.

I 2014 blev en omlægning af dagplejen politisk vedtaget. Det betyder, at når dagplejen er fuldt omlagt vil dagplejen kunne passe 180 børn. Dagplejen har i 2016 ansat 45 dagplejere, der hver kan passe 4 børn og 6 gæstedagplejere uden faste børn. Gæstedagplejerne skal udelukkende passe børn ved dagplejernes fravær.

Dagplejen har en støt voksende venteliste og flere forældre ønsker dagplejen som 1. prioritet. I 2015 har børnetallet været 150 børn i dagplejen. I 2016 er børnetallet for dagplejen fortsat fastsat til 150 børn. Det forventes, at dagplejen i 2017 opnormeres til 180 børn. 

Udmøntningen af børnetal for 2016 betyder uændrede eller mindre forskydninger i børnetallene i forhold til 2015. Der er ikke institutioner, som bliver berørt negativt økonomisk i børnetallene for 2016.

I distrikt Vest er der tilført 10 vuggestuebørn og fjernet 8 børnehavebørn. 

I distrikt Nord-Midt er der tilføjet 19 vuggestuebørn og fjernet 1 børnehavebarn. Årsagen til, at distrikt Nord-Midt har fået tilført relativt mange nye vuggestuebørn er, at der er truffet beslutning om at udvide Børnehuset Krogstenshave. Derudover er der foretaget en korrigering af normeringen i Sommerfuglen, så sammensætningen af børn svarer til den efterspørgsel, som er i Sommerfuglen.

I distrikt Syd er der tilføjet 20 vuggestuepladser og fjernet 8 børnehavepladser. Forklaringen på, at distrikt Syd har fået relativt mange flere vuggestuepladser er, at Strandmarken i 2015 er omlagt fra en børnehave til en kombineret institution. 11 tidligere børnehavepladser er på den baggrund konverteret til 11 vuggestuepladser.

Kapacitet

Antallet af vuggestuebørn stiger støt og antallet af børnehavebørn stiger hen over året frem til maj, hvor de store børnehavebørn skal overflyttes til SFO. Som følge heraf kan der være en ekstra kapacitetsudfordring frem til 1. maj.

Institutionernes kommentarer

Institutionerne har haft mulighed for at kommentere deres børnetal i Dagtilbudsafdelingen i to uger. Denne procedure er indført for at gøre processen mere smidig. Se svarene fra institutionerne i bilaget ” Svar fra institutionerne børnetal 2016”.

20 ud af 30 institutioner har taget mod tilbuddet om at se og kommentere børnetallene.

Høringssvar

Der er gennemført en høring hos BUPL og FOA/PMF.

Høringssvar vedlagt i bilag ”Høringssvar BUPL”, ”Høringssvar FOA/PMF.

Der har ligeledes været en høring på medarbejdersiden i BV forvaltnings MED. ForvaltningsMED tog børnetallene til efterretning.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Det øgede antal vuggestuebørn fra 0-2 år er, på trods af et fald i antallet af børnehavebørn, ensbetydende med en øget økonomisk konsekvens:

49 flere børn 0 – 2 år

5.768.721 mio. kr.

17 færre børn 3 – 5 år

-956.743 kr.

Økonomisk konsekvens i alt

4.811.978 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Børnetal 2016 (pdf)
 2. Svar fra institutionerne børnetal 2016 (pdf)
 3. Høringssvar BUPL (pdf)
 4. Høringssvar FOA / PMF (pdf)

8. Regler for indskrivning til SFO og klub

Beslutningstema

I 2012 blev det ved lov indført, at indskrivningen til blandt andet skoler og klubber skulle ske elektronisk for borgerne. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med indførelse af elektronisk indskrivning til klubplads i Hvidovre Kommune beslutte de kriterier, som børnene skal have klubplads efter. Som en del af sagen, skal Kommunalbestyrelsen også beslutte hvilket serviceniveau, der skal tilbydes i form af pladsgaranti for både SFO’er og klubber.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte kriterierne for indskrivning i SFO og klub
 2. at godkende kriterierne for indskrivning til SFO og klub

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2012 blev det ved lov besluttet, at al indskrivning til skoler, herunder SFO, og klubber skulle ske ved elektronisk ansøgning til kommunen. Hidtil har indskrivningen til skolerne foregået elektronisk, der indskrives samtidig til SFO, når forældrene indskriver deres børn i skole.

Behov for præcisering af krav på plads i SFO

I 2014 overgik Hvidovre Kommune til at oprette SFO’er i stedet for fritidshjem. Der blev dog ikke i denne sammenhæng taget stilling hvilke krav, forældrene har på en plads på skolens SFO. Nedenstående kriterier skal sikre, at der er tydelige og gennemsigtige beskrivelser af muligheden for at få en SFO plads i Hvidovre Kommune for brugerne af kommunens SFO’er.

I Hvidovre Kommune er der følgende typer af institutioner på SFO og klubområdet.

 • SFO1 – 0-3. kl. (tidligere fritidshjem)
 • SFO2 og Fritidsklub – 4. – 5. kl.
 • SFO3 og Juniorklub – 6. – 8. kl.
 • SFOUK – Ungdomsklub – 9. kl. – 18 år

Selve indskrivningen til SFO foregår på baggrund af § 3, Stk. 7. i folkeskoleloven.

”Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse”.

Kriterier for indskrivning i SFO1

På baggrund af ovenstående indstilles det, at optagelse i SFO1 sker efter følgende kriterier:

 • Der er pladsgaranti til SFO for børn på 0.-3. klassetrin indskrevet i den skole SFO’en er beliggende på
 • Der er pladsgaranti til en SFO1 på en af kommunens skoler, for børn i 0.-3. klasse, der er indskrevet i privatskole, eller med skolegang i en anden kommune efter reglerne om frit skolevalg, og som er bosiddende i skoledistriktet
 • Der er pladsgaranti for børn, der er visiteret til specialskoler eller gruppeordninger, hvor det af pædagogiske grunde er hensigtsmæssigt at vælge en bestemt SFO, der ikke nødvendigvis er tilknyttet skoletilbuddet.

Med ovenstående kriterier sikres det, at:

 • Alle børn på en af kommunens skoler er garanteret plads på den tilhørende SFO, dog ikke på en bestemt afdeling, da den endelige placering af børnene i klasser og SFO-afdelinger hører under skolelederens kompetence
 • Børn bosiddende i Hvidovre der går på privatskole, eller kommuneskole i anden kommune, efter reglerne om frit skolevalg, har ret til at blive optaget i den SFO, der er tilknyttet skolen, der hører til bopælsadressen
 • Børn bosiddende i Hvidovre Kommune, der går på specialskoler, gruppeordninger mv. i eller uden for kommunen, kan indskrives i SFO i Hvidovre Kommune ud fra en pædagogisk vurdering. Denne vurdering udføres i et samarbejde mellem skoletilbuddet, PPR og den ønskede SFO.

Indskrivning i klub/SFO2 og 3

For klubberne er indskrivningen hidtil foregået manuelt ved henvendelse til klubben. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende regler om digital indskrivning, og der er derfor behov for, at indskrivning foregår elektronisk senest 1. januar 2016. Det er dog i forbindelse med overgangen fra SFO1 til klub den 1. maj, at hovedparten af indskrivninger til klubber finder sted.

Da det i forhold til klubvalg, specielt efter 3. klasse, forsat er ønskeligt, at der kan arbejdes med, at kammeratskabsgrupperne optages samlet i klubberne, har det været nødvendigt at inddele klubberne i fire klubdistrikter med tilhørende skoler. Opdelingen af klubberne i fire distrikter skal samtidig sikre, at ingen børn har uhensigtsmæssigt langt til en klubplads. Distrikterne består af:

 • 2-3 skoler
 • 2-3 klubber/SFO2
 • De to privatskoler, der er beliggende i Hvidovre Kommune.

Der er samtidig udarbejdet en prioriteret række af kriterier for indskrivning, som klubberne i de enkelte klubdistrikter kan fordele børn efter. Denne fordeling finder sted på grundlag af ønsker, kammeratskabsgrupper og pædagogiske hensyn. Oversigten over hvilke skoler, SFO’er og klubber, der hører til hvilke distrikter er vedlagt som bilag til sagen.

Kriterier for indskrivning i klub/SFO2-3

På baggrund af ovenstående indstilles det, at børn optages i klubber efter denne rækkefølge. Det skal bemærkes, at rækkefølgen er prioriteret:

 1. Der er pladsgaranti for børn med skolegang eller bopæl i klubdistriktet til en plads i en klub/SFO2 i klubdistriktet.
 2. Barnets prioriterede ønsker
 3. Klubbens fysiske placering i forhold til skole, herunder skolevej
 4. Børn med særlige behov
 5. Klassetrin (hensyntagen til de yngste børn)
 6. Søskendetilknytning til klubben
 7. Optagelse i klubdelen i en samlet SFO bestående af SFO1, SFO2 og evt. SFO3
 8. Pædagogiske hensyn/kammeratskabsgrupper
 9. Børn fra andre klubdistrikter
 10. Lodtrækning.

Kriterierne sikrer, at:

 • Alle børn, bosiddende i Hvidovre, eller med skolegang i Hvidovre har samme adgang til klubplads i en af kommunens klubber således at kammeratskabs relationer kan bevares.
 • Alle børn kan få en klubplads inden for en overskuelig afstand til skolen.
 • Kammeratskabsgrupper og venskaber kan fastholdes - særligt i forhold til børn med skolegang uden for eget bopælsdistrikt
 • Der tages hensyn til klubbens fysiske placering i forhold til skoleveje, trafik, afstand mv.  Dette for at de mindste børn sikres kortest mulig vej mellem skole og klub
 • Børn med særlige udfordringer kan sikres plads i et relevant klubtilbud, der passer bedst muligt til dem ud fra en pædagogisk vurdering
 • Søskende kan komme i samme klub, hvis dette er ønsket
 • Der ved fordelingen tages hensyn til de børn, der allerede er indskrevet i SFO1, i en sammenhængende SFO1 – 2. kan fortsætte i den sammenhængende SFO1 – 2, hvis dette ønskes

Der skal ved indskrivningen som udgangspunkt afgives tre ønsker om klub i prioriteret rækkefølge af forældrene. Disse indgår som en del af den samlede vurdering, når der fordeles klubpladser. Hvis der er flere prioritet 1 ønsker til en klub, end der er pladser, bruges de efterfølgende kriterier i ovenstående liste. I sidste ende kan der foretages lodtrækning, hvis der fortsat er færre ledige pladser til rådighed, end der er ønsker om plads i den pågældende klub/SFO2-3.

Retsgrundlag

Optagelse i SFO finder sted efter reglerne i folkeskoleloven, § 3 Stk. 7. ”Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse”.

Optagelse i klub finder sted efter reglerne i Dagtilbudslovens §§ 67 og 68”.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge efter § 66, stk. 2-5. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 68. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i klubtilbud m.v. efter § 66, stk. 2-5.

Reglerne for elektronisk indskrivning i SFO og klub følger af Folkeskoleloven § 38, hvoraf det fremgår, at forældrene er forpligtede til at indskrive deres børn elektronisk til skole. Samt af Dagtilbudsloven § 27a. Heraf fremgår det, at indskrivning til klub skal ske med elektronisk ansøgning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. maj 2012 at forvaltningen skulle etablere obligatorisk digital selvbetjening for skoleindskrivning og opskrivning til dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Bilag - Overdsigt over distriktsinddelingen af skoler, SFO'er og klubber i Hvidovre Kommune (pdf)

9. Udviklingen i antallet af fødsler 2. og 3. kvartal 2015

Beslutningstema

Orientering om udviklingen i antallet af fødsler i Hvidovre Kommune 2. og 3. kvartal 2015.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at orienteringen om udviklingen i antallet af fødsler 2. og 3. kvartal 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget har bedt om en kvartalsvis orientering om udviklingen i antallet af fødsler. Tallene for 2. og 3. kvartal 2015 er nu opgjort.

Fødselstallene er en månedlig opgørelse over nyfødte med bopæl i Hvidovre Kommune på fødselstidspunktet.

I 2. kvartal 2015 blev der født 140 børn.

Udviklingen i antal fødsler 2. kvartal (2010 – 2015)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal

132

115

142

145

139

140

I 3. kvartal 2015 blev der født 184 børn.

Udviklingen i antal fødsler 3. kvartal (2010 – 2015)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal

180

146

166

134

175

184

Udviklingen i antal fødsler de tre første kvartaler (2010 – 2015)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal

466

402

447

431

469

470

Ovenstående tabel viser, at det samlede antal fødsler i de første 9 måneder af 2015 ligger stabilt i forhold til 2014.

Fødselstallet for det sidste kvartal af 2015 er dog udslagsgivende i forhold til det samlede antal fødsler for hele året, og derved om niveauet fra 2014 holdes.

De kvartalsvise orienteringer indeholder også en opgørelse, der særskilt viser antallet af nyfødte Hvidovreborgere samt børn der til- og fraflytter op til et år efter fødslen.

Fødsler og til- og fraflyttere 2. og 3. kvartal 2015

Antal fødsler (nyfødte med bopæl i Hvidovre Kommune på fødselstidspunktet).

324

Antal fødsler inklusiv til- og fraflyttere under 1 år

351

Nettotilflytning

27

Tallene viser, at der udover de 324 nyfødte børn indtil videre er en nettotilflytning på 27 børn under et år.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 6. februar 2012, orientering om udvikling i antal fødsler for 2011. I den forbindelse bad udvalget om, at der fremadrettet blev udarbejdet kvartalsvise opgørelser over udviklingen i fødselstallene.

Økonomiske konsekvenser

Når det sidste kvartals fødselstal (4. kvartal) er opgjort, vil det samlede antal fødsler for 2015 vise hvor stort et pladsbehov som forventes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1. Taget til efterretning.


10. Orientering om retningslinjer for håndtering af ulovligt eller bekymrende fravær på skoleområdet

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal modtage orientering om de nyligt udarbejdede retningslinjer for hvordan, skolerne skal håndtere ulovligt/bekymrende fravær hos eleverne.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orienteringen om retningslinjerne for skolernes håndtering af ulovligt/bekymrende fravær til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetsløftet på folkeskolerne i 2012, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle iværksættes en indsats, der hed ”Godt du kom”. Indsatsen havde som formål at reducere mængden af elevernes fravær fra skolerne, da elevernes tilstedeværelse i skolen er en væsentlig faktor med henblik på at sikre elevernes læring, trivsel og inklusion. Den vedtagne beskrivelse af indsatsen er vedlagt sagen som bilag 1.

Retningslinjer for registrering af elevfravær

Børn og Velfærd udarbejdede på denne baggrund retningslinjer for registrering af elevfravær gældende pr. 1. januar 2013. Disse retningslinjer angiver i hvilke kategorier, fraværet på skolerne skal registreres. Retningslinjerne er vedlagt sagen som bilag 2. Det skal også her bemærkes, at registrering af elevfravær er reguleret i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, BEK nr. 696 af 23/06/2014. Heraf følger det, at elevfravær registreres i tre overordnede kategorier:

 • Fravær på grund af elevernes sygdom (dokumenteret sygdom med besked fra hjemmet)
 • Fravær med skolelederens godkendelse (dokumenteret øvrigt fravær med besked fra hjemmet – fritagelse fra undervisningen)
 • Ulovligt fravær (ikke dokumenteret sygdom/øvrigt fravær, altså alt fravær uden besked fra hjemmet, herunder pjæk).

Hvidovre Kommunes retningslinjer for registrering af fravær følger bekendtgørelsens opdeling af fravær, dog således at der for udskolingen er en særlig opmærksomhed på fraværet ved, at dette registreres for hver lektion og ikke for dagen. Hensigten med dette er at kunne håndtere de situationer, hvor elever forlader skolen før skoledagens afslutning uden godkendt fravær.

Retningslinjer for skolernes opfølgning på ulovligt/bekymrende fravær

Siden udarbejdelsen af de gældende retningslinjer for registrering af fravær, har Børn og Velfærd udarbejdet et nyt sæt retningslinjer, der skal sikre, at alle skoler agerer ensartet ved konstateret ulovligt/bekymrende fravær. De nye retningslinjer har således ikke som formål at angive hvordan skolerne skal registrere fravær, men har i stedet fokus på, at skolerne følger ensartet op på elevernes fravær.

Retningslinjerne definerer hvilket ansvar forældrene, lærerne, ledelsen på skolen og forvaltningen har ved elevernes fravær.

Det skal her bemærkes, at retningslinjerne er en lokal udmøntning af reglerne om elevfravær, som de er beskrevet i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, BEK nr. 696 af 23/06/2014. Det følger således bl.a. af bekendtgørelsen, at:

 • Skolens leder og det undervisende personale har ansvaret for registrering af elevernes fravær
 • Skolens leder straks ved ulovligt fravær skal kontakte hjemmet med henblik på at afdække årsagen til fraværet
 • Hvis fraværet skyldes forhold på skolen eller at eleven har svært ved at følge med i undervisningen, skal skolens leder i samarbejde med eleven og forældrene kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag, herunder henvise til specialundervisning hvis nødvendigt
 • Hvis fraværet ikke skyldes forhold på skolen, skal skolens leder inddrage PPR, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste og andre relevante myndigheder (i Hvidovre Kommune inddrages en familierådgiver og Tværfagligt Netværk)
 • Hvis alle tiltag fra skolens side fejler, skal skolens leder inddrage Kommunalbestyrelsen (i praksis betyder dette, at skolens leder skal udarbejde en underretning til Familie og Dagtilbudsafdelingen, hvis inddragelsen af familierådgiveren og Tværfagligt Netværk ikke bidrager til at en løsning findes).

Forældrenes ansvar ved barnets fravær

Det følger af retningslinjerne, at forældrene skal informere om sygdom på første fraværsdag på Intra til kontakt-/klasselæreren. Det fremgår også af retningslinjerne, at forældrene skal anmode om fritagelse fra undervisningen før fritagelsen ønskes, i modsat fald registreres fraværet som ulovligt fravær.

Kontaktlærerens ansvar ved elevers fravær

Det er i praksis læreren, der først konstaterer en elevs fravær, derfor er det i første omgang kontakt-/klasselæren, der kontakter hjemmet med henblik på at afdække årsagen til fraværet. Kontakten til hjemmet sker ved første fraværsdag via Intra eller telefon.

Ledelsens ansvar ved elevers fravær

I retningslinjerne er angivet i hvilken rækkefølge ledelsen og læreren skal gennemføre en række tiltag med henblik på at leve op til reglerne i bekendtgørelsen om elevers fravær. Det medfører, at:

 1. Ved ulovligt fravær svarende til seks lektioner pr. dag og fem dage pr. kvartal, kontakter skolens ledelse hjemmet og indkalder barn og forældre til en samtale om elevens fravær med henblik på at afdække årsagerne til fraværet
 2. Ved yderligere fem dages ulovligt fravær, og efter afholdt samtale med hjemmet, inddrager skoleledelsen familierådgiveren samt medlemmer fra Tværfagligt Netværk som findes relevante med henblik på at udarbejde løsningsforslag, der imødekommer elevens fravær fra undervisningen
 3. Ved yderligere fem dages ulovligt fravær, efter inddragelse af Tværfagligt Netværk, er det obligatorisk for skolen at udarbejde og fremsende en underretning til Familie- og Dagtilbudsafdelingen

Efter ovenstående tiltag er gennemført overgår sagen til en familierådgiver i Familie- og Dagtilbudsafdelingen.

Det skal bemærkes, at hvis undervisningen ikke kan fortsætte iværksættes enkeltmandsundervisning i de tilfælde, hvor betingelserne for dette er opfyldt. I de tilfælde, hvor fraværet skyldes sygdom, iværksættes sygeundervisning af eleven.

Med retningslinjerne sikres det, at skolerne følger op på elevfraværet i overensstemmelse med reglerne på området.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at retningslinjerne er en minimumsramme, hvilket medfører, at skolerne har mulighed for at lave en endnu tættere opfølgning på elevers fravær i de tilfælde, hvor skolens leder finder det nødvendigt. Retningslinjerne er vedlagt sagen som bilag 3.

Retsgrundlag

Registreringen af elevernes fravær fra skolerne og håndteringen af dette er beskrevet i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, BEK nr. 696 af 23/06/2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. september 2012 et omfattende kvalitetsløft af folkeskolerne i Hvidovre Kommune. I forbindelse med denne beslutning blev godkendt en række mål og indsatser, herunder indsatsen ”Godt du kom”. En del af denne indsats var at udarbejde ensartede retningslinjer for registrering af fravær og et øget fokus på en tydelig skelnen mellem sygefravær og andre former for fravær.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Ad 1.

Taget til efterretning. Udvalget besluttede at retningslinjerne af håndtering af fravær drøftes i elevråd og skolebestyrelser.

Bilag

 1. Bilag 1 - Oprindelig beskrivelse af indsats om elevfravær fra Kvalitetsløftet (pdf)
 2. Bilag 2 - Retninglinjer for registrering af elevfravær pr. 1. januar 2013 (pdf)
 3. Bilag 3 - Overordnede retningslinjer for elevfravær gældende fra og med skoleåret 2015/2016 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-11-2015

Intet.