Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 6. maj 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. maj 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Mette Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterer om ønske om at oprette nyt valgfag fra skoleåret 2015/2016.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om følgende:

-Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om et fællesmøde med Børne- og Undervisningsudvalget

- Landsforeningen for Frie Børnehaver er gået konkurs.

Samt om en række skolers ønske om at oprette valgfag udover i de i loven fastsatte. Børne- og Undervisningsudvalget bakkede op om at disse valgfag igangsættes i skoleåret 15/16, men at mødesagen/beslutningsgrundlaget først kan ske på kommende møde.


3. Temaer for dialogmøde

Beslutningstema

Ifølge kommunens nye styringsmodel skal fagudvalgene mødes til dialogmøde med institutionsledere med henblik på at formulere pejlemærker og mål for et område.

Børne- og Undervisningsudvalget mødes til dialogmøde med Børne- og Familieafdelingens ledere den 8. juni 2015.

Børne- og Undervisningsudvalget skal  godkende forvaltningens forslag til temaer for dialogmødet.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at drøfte og godkende temaer for dialogmødet

Sagsfremstilling

Den 8. juni 2015 afholdes dialogmøde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og ledere fra Børne- og Familieområdet.

Overskriften for mødet er arbejdet med udsatte børn og unge. Udgangspunktet for dialogmødet er den faglige strategi for udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune ”Lige muligheder”.

Strategien ”Lige muligheder” blev vedtaget politisk i oktober 2014 og tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre, som børnenes og familiernes by, samt den sammenhængende børnepolitiks visionen om, at ”Uanset hvilke forudsætninger, dit barn har, skal vi sammen være bedst til at udvikle dem.”

Strategien ”Lige muligheder” sætter således retning for kommunens fremtidige arbejde med udsatte børn og unge.

Det foreslås, at dialogmødet tager udgangspunkt i følgende 3 temaer:

1.Tidlig forebyggende indsats

2.Styrkelse af myndighedsområdet

3.Tilbudsviften

De tre temaer udgør de tre indsatsområder i den faglige strategi. muligheder”.

Proces for dialogmødet

På dialogmødet vil der blive etableret 3 dialogseancer mellem Børne- og Undervisningsudvalgets politikere og Børne- og Familieafdelingens ledere. Hver seance vil omhandle et af de 3 temaer.

Seance 1 – Tidlig forebyggende indsats.

Seancen skal skabe mulighed for en dialog om kommunens indsats i forhold til at sikre, tidlig hjælp og støtte til de børn og unge, der udviser behov. Al erfaring og forskning viser, at en tidlig opsporing og indsats er afgørende for, at barnet eller den unge senere i livet kan udvikle sig positivt.

Seancen vil blive indledt med et kort oplæg, hvor de planlagte aktiviteter for den tidlige forebyggende indsats fremlægges.

Der er tale om følgende aktiviteter:

·Videreudvikling af det tværfaglige samarbejde

·Implementering af model for tidlig opsporing

·Etablering af samarbejdsprojekt med en konkret skole omkring nedsættelse af skolefravær

·Implementering De Utrolige År

·Forstærket fokus på inddragelse af børn og familiers netværk.

Herefter vil ledere og politikerne gå i dialog om indhold i aktiviteterne, implementering af aktiviteterne, samt forventninger til effekter af de enkelte aktiviteter.

Seance 2 - Styrkelse af myndighedsområdet

Der har igennem en årrække være stor opmærksomhed på hvordan familierådgivere udfører og tilrettelægger deres arbejde i forhold til at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. Børne- og Familieafdelingen har derfor valgt styrkelse af myndighedsområdet, som et særligt fokuspunkt.

Seancen vil blive indledt med et kort oplæg, hvor de planlagte aktiviteter for en styrkelse af myndighedsområdet fremlægges.

Der er tale om følgende aktiviteter:

 • Nedsættelse af sagsantallet fra 30-35 til 20-25 sager
 • Hyppigere opfølgning
 • Implementering af tankesættet bag indsatstrappen
 • Mere forebyggelse på skoler og i dagtilbud
 • Projekt ”Kvalitetssikring af sagsbehandlingen”

Herefter vil lederne og politikerne gå i dialog om indhold i aktiviteterne,  implementering, samt forventninger til effekter af de enkelte aktiviteter.

Seancen skal skabe mulighed for en dialog om arbejdet med kvalitetssikring i sagsbehandlingen, herunder hvordan vi sikrer relevant og rettidigt opfølgning på underretninger, samt arbejdet med at følge op på de foranstaltninger, som er iværksat i forhold til udsatte børn og unge.

Det er centralt, at de børn, unge og familier, som Børne- og Familieafdelingen er i kontakt med, oplever en målrettet og helhedsorienteret indsats, samt at støtten tilpasses således at barnet, den unge eller familien får den bedst mulige støtte.

Seance 3 - Tilbudsviften

For at sikre, at børn, unge og familier i Hvidovre Kommune tilbydes den bedst mulige hjælp og støtte lokalt, ønsker Børne- og Familieafdelingen at udvikle en bred vifte af tilbud, som løbende tilpasses målgruppens behov og som samtidig bygger på viden og evidens. (Vedlagt som bilag).

Med seancen om tilbudsviften lægges der op til en dialog om de tilbud og indsatser, som allerede er etableret i forhold til udsatte børn, unge og familier, samt en drøftelse af de nye tilbud, som er ved at blive etableret og implementeret.

Der er tale om følgende aktiviteter:

 • Implementering af tankesættet bag indsatstrappen
 • Etablering af Familieskolen
 • Etablering af børnehuset på Hvidborg
 • Etablering af intensivt og kortvarigt tilbud til unge og deres forældre på Ungecentret
 • Omlægning af døgninstitutionerne
 • Mere netværkspleje

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. februar 2015 direktionens forslag til en ny styringsmodel. Kernen i den ny styringsmodel er dialog. Fagudvalgene skal i to-årige kadencer mødes til dialogmøde med institutionsledere med henblik på formulering af pejlemærker og mål for området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Drøftet og godkendt med bemærkning om, at udvalget også ønsker at magtanvendelse bliver et tema på mødet.

Bilag

 1. Lige muligheder-Faglig strategi udsatte børn og unge (pdf)
 2. Tilbudsviften (pdf)
 3. Indsatstrappen (pdf)

4. Tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner på børne- og familieområdet 2014

Beslutningstema

Tilsynet med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge har hidtil været ført af BDO, Kommunernes Revision. Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014, og herefter er det Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Syd, der fører tilsyn med henholdsvis Ungecenter Porten og Behandlingshjemmet Hvidborg.

Hermed orienteres om Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport vedrørende uanmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg og Socialtilsyn Syds regodkendelsesrapport for Behandlingshjemmet Hvidborg samt Socialtilsyn Hovedstadens regodkendelsesrapport for Ungecenter Porten.

Desuden orientering om magtanvendelser udført på Behandlingshjemmet Hvidborg og Ungecenter Porten.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.
 2. at tage orientering om magtanvendelser på Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2014 er der gennemført et uanmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg samt regodkendelse af Behandlingshjemmet Hvidborg og Ungecenter Porten.

Behandlingshjemmet Hvidborg

Uanmeldt tilsyn

Det uanmeldte tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg blev udført den 24. juni 2014.

Det uanmeldte tilsyn var begrundet i, at Hvidborg ikke havde indsendt magtanvendelser for 2014, og Socialtilsyn Hovedstaden var bekendt med, at Behandlingshjemmet i 2013 havde mange magtanvendelser. Desuden var tilsynet begrundet i, at man ønskede at besigtige de fysiske forhold på stedet, da disse var kommenteret i tidligere tilsynsrapporter.

Af rapporten fra Socialtilsynet fremgår det, at Socialtilsynet vurderer, at Hvidborg har de nødvendige procedurer for at kunne håndtere og dokumentere magtanvendelser, men at det er tilsynets vurdering, at Hvidborg kan øge kvaliteten af forebyggelse af magtanvendelser.

Socialtilsynet vil derfor have fokus på brugen af magtanvendelser i deres regodkendelsesprocedure senere på året.

Af rapporten fremgår det, at Socialtilsynet finder de fysiske forhold på Hvidborg slidte og ikke svarende til den stand, som Socialtilsynet forventer af en døgninstitution for børn og unge. Socialtilsynet mener ikke børnenes værelser er hjemlige og hyggelige, og ligeledes mener de ikke, at udendørsomgivelserne har et hjemligt præg.

Forstanderen på Hvidborg redegjorde under Socialtilsynets besøg om planerne for renovering af Hvidborg, og dermed at mange af Socialtilsynets kritikpunkter vil være elimineret, når ombygningen er færdiggjort.

I et efterfølgende brev har forstanderen yderligere forklaret, at Hvidborg har været igennem en turbulent periode med hensyn til personaleressourcer, og han beklager, at man derfor ikke har haft det fokus på magtanvendelserne, som man burde have haft.

Regodkendelse af Behandlingshjemmet Hvidborg

Tilsynsbesøget blev foretaget den 27. august 2014

Samlet vurdering

Af den samlede vurdering af Behandlingshjemmet Hvidborg fremgår det, at tilbuddet er regodkendt.

Socialtilsynet vurderer, at Hvidborg er egnet til at modtage de angivne målgrupper af børn og unge, og at Hvidborg leverer en relevant pædagogisk indsats.

Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen og medarbejderne på Hvidborg besidder de relevante kompetencer, og at Hvidborg er et økonomisk bæredygtigt tilbud.

Socialtilsynets vurdering er stadig, at de fysiske rammer kun i middel grad understøtter børnenes og de unges udvikling og trivsel, men at tilsynet forventer, at rammerne bliver bedre efter ombygningen.

Som det fremgår af rapporterne er hvert tema inddelt vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Tema – uddannelse og beskæftigelse (gennemsnitbedømmelse 4,3)

Hvidborg støtter i høj grad børnenes og de unges udnyttelse af deres potentiale. Der er udarbejdet mål for børnenes og de unges skolegang og uddannelse, og børnene og de unge har et stabilt fremmøde i Hvidborgs skole, der følger samme fag og retningslinjer som folkeskolen.

Tema – selvstændighed og relationer (gennemsnitbedømmelse 3,5)

Hvidborg styrker børnenes og de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Der er opstillet mål for børnenes og de unges selvstændighed og sociale kompetencer. Børnene og de unge fortæller om positive og fortrolige relationer til de voksne. Børnene indgår i mindre grad i sociale sammenhænge uden for Hvidborg, da kun halvdelen af børnene går til fritidsaktiviteter og klub uden for Hvidborg.

Tema – målgruppe, metode og resultater (gennemsnitbedømmelse 3,4)

Hvidborg arbejder ud fra en veldefineret samlet målgruppe af børn og unge. Hvidborg arbejder systematisk med de faglige tilgange og metoder herunder behandlingsplaner, selv om målene i behandlingsplanerne ikke direkte evalueres i statusrapporterne.

Socialtilsynet vurderer ud fra samtaler med børnene og de unge, at børnene og de unge oplever at have meget ringe indflydelse på hverdagen på Hvidborg.

Hvidborg håndterer og forebygger ikke magtanvendelser på den bedste måde. Det er dog positivt, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan de i den daglige praksis forsøger at forebygge magtanvendelser.

Hvidborg forebygger i høj grad overgreb mod børnene og de unge. Ledelse og medarbejdere kan redegøre for reglerne for, hvordan der skal handles i potentielle situationer for overgreb.

Tema – organisation og ledelse (gennemsnitbedømmelse 3,5)

Ledelsen på Hvidborg har de nødvendige kompetencer til at lede stedet, og bestyrelsen har også de fornødne kompetencer til opgaven.

Det er dog Socialtilsynets vurdering, at ledelsen ikke har formået at holde personalegennemstrømningen på et lavt niveau. Udskiftningen af halvdelen af det pædagogiske personale er en høj grad af gennemstrømning sammenholdt med lignende tilbud.

Tema – kompetencer (gennemsnitbedømmelse 4)

Hvidborgs medarbejdere besidder i høj grad relevante kompetencer, idet de både har erfaringsmæssige og uddannelsesmæssige kompetencer.

Hvidborg har lagt en plan, så også de fremtidige uddannelsesplaner sikrer opkvalificeringen af medarbejderne.

Tema – økonomi (gennemsnitbedømmelse 4,6)

Hvidborg er et bæredygtigt økonomisk tilbud. Der er ikke anført forbehold i regnskabet, Hvidborg har driftsaftale med Hvidovre Kommune og har Livsværk som økonomisk rygdækning.

Hvidborg har afsat midler til flere fremtidige uddannelsesforløb for hele personalet.

Der er tillige afsat midler til en omfattende ombygning og renovering af Hvidborg.

Tema – fysiske rammer (gennemsnitbedømmelse 3)

Hvidborgs fysiske rammer understøtter kun i middelgrad børnenes og de unges udvikling og trivsel. Socialtilsynet lægger vægt på, at indretningen af værelserne ikke er personlig, og at omgivelserne på Hvidborg mere ligner en skole end et hjem.

Badeværelset i underetagen understøtter ikke børnenes og de unges privatliv.

Socialtilsynets positive indtryk er, at børnene, de unge og medarbejderne bruger rammerne på en god måde, og at flere af rummene fremtræder i god stand.

Hvidborg er ikke kommet med høringssvar til Socialtilsynet vedrørende regodkendelsesrapporten.

Ungecenter Porten

Regodkendelse

Tilsynsbesøgene fandt sted den 11. september 2014, 12. september 2014 og 24. oktober 2014.

Samlet vurdering

Af den samlede vurdering af Ungecenter Porten fremgår det, at tilbuddet er regodkendt.

Socialtilsynet vurderer, at Porten er egnet til at modtage unge i henhold til deres målgruppe. Portens anerkendende, narrative, empowerment og relationspædagogiske tilgang er relevant i forhold til målgruppen.

Socialtilsynet har haft særlig fokus på Portens brug af magtanvendelser, idet Porten offentligt har tilkendegivet at benytte sig at ikke-tilladte magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer, at Porten arbejder med konfliktnedtrapning for at undgå magtanvendelser. Det er dog uklart for Socialtilsynet, om Porten har tilstrækkelig viden om reglerne for magtanvendelse.

Socialtilsynet anbefaler derfor, at ledelsen herunder den kommunale forvaltning har fokus på magtanvendelserne, og Socialtilsynet vil også følge udviklingen nøje.

Porten støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og de styrker de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Porten lykkes kun i middel grad at hjælpe de unge med at opbygge og vedligeholde netværk og venskaber.

Portens drift varetages kompetent med lav personalegennemstrømning, og medarbejderne har relevant uddannelse og efteruddannelse.

De unge oplever dog manglende og utilstrækkelig kontakt med medarbejderne og Socialtilsynet anbefaler at det sikres, at medarbejderne har tilstrækkelig kendskab til metoder, der kan tilgodese de unges behov for kontakt.

Der er intet, der tyder på, at Porten ikke skulle være et økonomisk bæredygtigt tilbud.

De fysiske rammer på Porten fremtræder nyrenoverede, men ikke med et udpræget hjemligt præg. Det er Socialtilsynets vurdering, at de mange akutindskrivninger af unge modvirker, at tilbuddet opleves som et hjem.

Tema – uddannelse og beskæftigelse (gennemsnitbedømmelse 3,8)

Porten støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale. Der er i samarbejde med de unge udarbejdet mål for de unges skolegang, og alle i den skolepligtige alder er tilmeldt et skoletilbud. Der samarbejdes med skoletilbuddene, og de unge motiveres til at komme i skole.

Tema – selvstændighed og relationer (gennemsnitbedømmelse 3)

Porten styrker de unges sociale kompetencer og selvstændighed, og der er i samarbejde med de unge opstillet mål herfor. Det er dog kun halvdelen af de unge, der går til aktiviteter i fritiden uden for Porten, og ikke alle unge har venskaber uden for Porten.

Porten arbejder med at inddrage de unges biologiske netværk både i forhold til samvær og i forhold til at ansvarliggøre forældrene.

De unges muligheder for en fortrolig voksen vurderer Socialtilsynet som ikke så god, da de unge ikke i alle tilfælde har den kontakt til deres familie eller til deres kontaktperson på Porten, som de kunne ønske.

Tema – målgruppe, metoder og resultater (gennemsnitbedømmelse 3,3)

Socialtilsynet vurderer, at Portens målgruppe er meget bred og ikke særlig klar. Socialtilsynet påpeger også, at mange unge indskrives akut.

Porten anvender relevante metoder i deres behandlingsarbejde.

Porten udarbejder udviklingsplaner, men det er Socialtilsynets vurdering, at planerne i højere grad har karakter af handleanvisninger end af konkrete mål for den unges udvikling. I statusrapporterne ses ikke entydigt, at indsatsen resulterer i målopfyldelse i forhold til handleplanerne.

Porten har relevant fokus på de unges mentale og fysiske sundhed og trivsel og bruger bl.a. motion som en positiv faktor i forhold til at gøre de unge sunde.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Porten ved hjælp af konfliktnedtrapning arbejder på at undgå magtanvendelser. Socialtilsynet er dog usikker på, om Porten er bekendt med alle regler for magtanvendelse, og om der følges op på magtanvendelserne, så medarbejderne lærer af dem. Socialtilsynet vil følge udviklingen vedrørende magtanvendelserne nøje.

Porten er opmærksom på at forebygge overgreb.

Tema – organisation og ledelse (gennemsnitbedømmelse 4)

Portens ledelse har relevante formelle kompetencer og erfaringer i forhold til at lede tilbuddet. Portens drift varetages kompetent med lav personalegennemstrømning og lavt sygefravær, og der arbejdes målrettet med personaleressourcerne.

Socialtilsynet vurderer, at Porten ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser de unges ønsker og behov for kontakt med fagligt kompetente medarbejdere.

Tema – kompetencer (gennemsnitbedømmelse 3,5)

Portens medarbejdergruppe har formelle kompetencer i form af relevant grunduddannelse og efteruddannelse.

Socialtilsynet har talt med nogle af de unge, og deres oplevelser af manglende tilgængelighed og utilstrækkelig kontakt med medarbejderne gør, at Socialtilsynet anbefaler, at Porten sikrer, at personalet har tilstrækkelige kompetencer og kendskab til metoder og tilgange, så de unge i højere grad oplever, at deres behov for kontakt bliver opfyldt.

Tema – økonomi (gennemsnitbedømmelse 3,3)

Socialtilsynet vurderer, at der intet er, der indikerer, at Porten ikke skulle være et økonomisk bæredygtigt tilbud.

Socialtilsynet vurderer også, at Portens økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet og giver mulig for udvikling af personalets kompetencer.

Tema – fysiske rammer (gennemsnitbedømmelse 3,3)

Portens fysiske rammer fremtræder nyrenoverede og med udfoldelsesmuligheder for de unge. Det er dog Socialtilsynets vurdering, at Porten ikke har et udpræget hjemligt præg, men Socialtilsynet vurderer samtidig, at det er medarbejdernes tilstedeværelse mere end omgivelserne, der bidrager til de unges trivsel. Desuden er Portens placering tæt på de unges familier og netværk og på hovedstaden med til, at de unge trives.

Det er Socialtilsynets vurdering, at de mange akutindskrivninger modvirker, at Porten opleves som et hjem.

Høring

Ledelsen på Porten har udfærdiget et langt høringssvar vedrørende regodkendelsesrapporten fra Socialtilsynet. I høringssvaret påpeger Porten de vurderinger i rapporten, de ikke er enige i og påpeger også, at rapporten nogle steder i sit sprogbrug ikke er retvisende.

Også chefen for Familie- og Dagtilbudsafdelingen har leveret et høringssvar.

Høringssvarene førte til et møde mellem Socialtilsynet, chefen for Familie- og Dagtilbudsafdelingen og lederen af Ungecenter Porten.

Socialtilsynet har efterfølgende rettet i den første rapport og udfærdiget den endelige rapport den 26. februar 2015.

Magtanvendelser

Indberetning om magtanvendelser skal ske til handlekommunen, der derved kan vurdere om barnet eller den unge er velplaceret i tilbuddet, og om tilbuddet levere den ønskede og relevante ydelse.

Herudover skal indberetningerne sendes til Socialtilsynet og driftsherren.

Socialtilsynet giver ikke tilbagemelding til tilbuddet om den enkelte magtanvendelse, men ser på det samlede magtanvendelsesmønster.

Hvis Socialtilsynet finder, at der er grund til bekymring og kritik af magtanvendelsesområdet vil de rette henvendelse til tilbuddet og sædvanligvis også til driftsherren.

Socialtilsynet kan give påbud til tilbuddet om at rette op på bekymrende forhold.

Behandlingshjemmet Hvidborg

Hvidborg har haft 36 magtanvendelser i 2014.

Hvidborg havde 27 magtanvendelser i 2013, der er således sket en stigning i magtanvendelser i 2014.

Som beskrevet under det uanmeldte tilsyn er ledelsen på Hvidborg klar over, at der ikke har været nok fokus på magtanvendelser i 2014. Det har bl.a. betydet, at Hvidborg, ligesom tidligere, har afholdt kursus vedrørende magtanvendelser.

Stigningen i magtanvendelser er derfor ikke et udtryk for, at Hvidborg ikke tager området alvorligt, men udtryk for, at Hvidborg har haft andre mere presserende udfordringer i 2014.

Socialtilsynet giver også udtryk for, at de vurderer, at medarbejderne på

Hvidborg er gode til at forsøge at forebygge magtanvendelser.

Ungecenter Porten

Porten har haft 6 magtanvendelser i 2014.

Porten havde 15 magtanvendelser i 2013, der er således sket en nedgang i antallet i 2014.

Porten har ligesom Hvidborg haft kursus for medarbejderne i magtanvendelse.

Lederen på Porten har offentligt udtalt sig om magtanvendelsesområdet for at påpege de dilemmaer, der er for anbringelsesstederne, vedrørende brugen af magt.

Fokus på magtanvendelser

Da Socialtilsynet har haft fokus på magtanvendelserne både på Hvidborg og Porten i 2014, vil forvaltningen i 2015 følge udviklingen på området.

Det er dog forvaltningens indtryk, at både Hvidborg og Porten arbejder målrettet på at anvende pædagogiske tiltag, der kan mindske brugen af magtanvendelser.

Udviklingen på magtanvendelsesområdet har også regeringens bevågenhed, og der er i øjeblikket nedsat et magtanvendelsesudvalg, der skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge. Betænkningen fra udvalget kommer i 2015.

Retsgrundlag

Tilsyn

Formålet med Lov om Socialtilsyn jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 13. juni 2013, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Ifølge samme lovs § 2 har Socialtilsyn Hovedstaden ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud i Region Hovedstaden undtagen med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, da Socialtilsyn Hovedstaden er beliggende her. Det er Socialtilsyn Syd, der godkender og fører tilsyn med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune.

For Hvidovre Kommune betyder det, at Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med Ungecenter Porten, men efter man er blevet klar over at Livsværk, som ejer Behandlingshjemmet Hvidborg er en koncern, der har hovedkontor på Frederiksberg, er det Socialtilsyn Syd, der fører tilsyn med Behandlingshjemmet Hvidborg.

Tilbuddenes kvalitet vurderes, jf. § 6, inden for en samlet vurdering af følgende temaer:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metode og resultater
 4. Organisation og ledelse
 5. Kompetencer
 6. Økonomi
 7. Fysiske rammer

Som det fremgår af rapporterne er hvert tema inddelt i kriterier og indikatorer, der bedømmes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse fremgår af Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet nr. 186 af 20. februar 2015.

Magtanvendelsesskemaerne, som beskriver magtanvendelserne, skal i henhold til bekendtgørelsens § 42 indberettes til den anbringende kommune, Socialtilsynet og den kommunale driftsherre.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Taget til efterretning

Bilag

 1. Tilsynsrapport - Rappport fra uanmeldt tilsynpå Hvidborg d. 24.06.2014 (pdf)
 2. Hvidborgs kommentarer vedr. uanmeldt tilsyn (pdf)
 3. Endelig rapport fra regodkendelse - Ungecenter Porten - Tilsynsrapport - Ungecenter Porten - 2014 - regodkendelse (pdf)
 4. Ungecenter Portens høringssvar til Socialtilsyn Hovedstaden (pdf)
 5. Høringssvar fra Familie- og Dagtilbudschef vedr. Ungecenter Porten (pdf)
 6. Tilsynsrapport - Hvidborg - rapport fra regodkendelse 2014 (pdf)

5. Budget 2016-19 - Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 skal de enkelte fagudvalg have status på budgetanalyser herunder forslag til reduktioner.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at status på budgetanalyser herunder forslag til reduktioner tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2015 følgende proces for Budget 2016-19.

·Det enkelte fagudvalg arbejder med omprioriteringsforslag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder og -ønsker inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs. at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg.

·Med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i

fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde.

·Der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for 2016-2019.

Af procesplanen fremgår, at der i perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. På fagudvalgsmøderne i april drøfter det enkelte udvalg, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På fagudvalgsmøderne i maj måned gives der en status for arbejdet med budgetanalyserne, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser.

Der afholdes budgettemadag i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015 og her fremlægges det enkelte fagudvalgs forslag til driftsomprioriteringer.

På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagudvalgets område.

Der afholdes budgetseminar i Kommunalbestyrelsen den 28. august, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet.

På mødet foreligger Børne- og Velfærdsforvaltningens status på budgetanalyserne til understøttelse af driftsomprioriteringerne. Der er status på følgende analyser:

·Dagtilbud (høje enhedsudgifter)

·Enhedsudgifter til Specialskoler

·Fritliggende SFO’er

·Trivselsløft – skoler og klubber

·Én uges sommerferielukning, SFO og klubber

·Mini-OL

Analyser bestilt i budget 2015:

·Udvidet åbningstid i dagtilbud

·Idrætslinje for udskolingselever

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Taget til efterretning


6. Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutningstema

Forvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2015 på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen og Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2015 til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen og Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2015 og forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2014.

Børne- og Velfærdsforvaltningen følger løbende befolkningsudviklingen på forvaltningens områder herunder udviklingen i antallet af børn i alderen 0-5 årige, som omfatter børn i dagtilbud. Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af 0-5 årige pr. 1. januar 2015 er knap 200 personer højere end forventet i sidste års prognose.

Befolkningsprognosen danner grundlag for fastlæggelse af kapaciteten i dagtilbud og dermed dagtilbuddenes budgetrammer. I takt med, at det faktiske antal børn i dagtilbuddene stiger, vil de afsatte budgetrammer ikke være tilstrækkelige i 2015. For 2016 og fremover tages der højde for tilpasning i forbindelse med budgetlægningen i form af tekniske korrektioner.  Forvaltningen har i samarbejde med Økonomiafdelingen forøget fokus på, hvordan der skal foretages budgetmæssig kompensation for større ændringer i børnetal, som sker i løbet af budgetåret.

I forbindelse med halvårsregnskabet vil der foreligge forventede konsekvenser af det stigende børnetal.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Taget til efterretning


7. Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Beslutningstema

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune er blevet revideret og skal godkendes.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales

1.at godkende den reviderede styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune med ikrafttræden den 1. juni 2015.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud er den ramme, der fastlægger forældrebestyrelsens indflydelse og samarbejde med dagtilbuddets ledelse og forvaltningen.

Grundet ændringer i Dagtilbudsloven og kommunens retningslinjer på 0-6 års området, har Børne- og Velfærdsforvaltningen revideret den eksisterende styrelsesvedtægt fra december 2011.

Ændringerne i styrelsesvedtægten har fulgt de gældende forskrifter og været varslet og sendt i høring.

Der er modtaget svar fra to dagtilbud (bilag 2 og 3). Begge tager ændringerne til efterretning uden bemærkninger.

Der er ligeledes høringssvar fra BUPL (bilag 4), der ønsker en passus om hvor ofte og med hvilket varsel åbningstiden kan ændres. Dette ønske er ikke imødekommet, da Hvidovre Kommune ikke har en særlig politik herfor. Sidste gang åbningstiden blev ændret var i forbindelse med Budget 2009, hvor 0-6 års institutionernes åbningstid blev reduceret fra 52,5 til 51,1 time pr. uge.

Ændringer

De væsentligste ændringer angår side 3 og 4 i den nye vedtægt. Øvrige ændringer er hovedsagelig af sproglig karakter.

På side 3 er formålet med dagtilbuddene trukket skarpere op og det er kort beskrevet, at kommunalbestyrelsens retningslinjer altid skal følges.

På side 3 er tilføjet, at forældrebestyrelsen har ret til at deltage ved ansættelse af ny leder.

På side 4 er der ligeledes en ændring vedr. forældrebestyrelsens madvalg, der gælder alle børn og ikke kun børnehavebørn, som det fremgår af den eksisterende vedtægt.

Under afsnittet ”Budgetarbejde” på side 4 er ændringerne i den nye budgetmodel ligeledes beskrevet.

Ikrafttrædelse

Såfremt den reviderede styrelsesvedtægt godkendes, vil den ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 26. maj kunne træde i kraft den 1. juni 2015.

Retsgrundlag

I henhold til Dagtilbudslovens § 14 skal der oprettes bestyrelser ved alle kommunale dagtilbud, bestående af forældre og medarbejdere. Styrelsesvedtægten fastlægger rammen for driften af de kommunale dagtilbud i kommunen og beskriver, hvordan Hvidovre Kommune styrer og organiserer dagtilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til revideret styrelsesvedtægt 2015 (pdf)
 2. Høringssvar fra Børnehuset Krogstenshave (pdf)
 3. Høringssvar fra Børnehuset Baunevangen (pdf)
 4. BUPL Storkøbenhavns bemærkninger til det reviderede udkast til styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune (pdf)

8. Fælles uddannelsesstrategi

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fra KKR Hovedstaden modtaget et udkast til fælles uddannelsesstrategi til høring. Formålet med strategien er at understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt fodslag om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne. Kommunalbestyrelsen skal drøfte forslag til fælles uddannelsesstrategi.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte KKR Hovedstadens udkast til uddannelsesstrategi
 2. at tage til efterretning, at der igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien
 3. at godkende, at forvaltningen udarbejder et høringssvar til KKR Hovedstaden som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne, bl.a. i forbindelse med praktikophold.

KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til sommerferien. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.

Formål med strategien

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

-Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne

-Aftagere i form af kommunerne selv

-De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Forvaltningens bemærkninger vedr. den fælles uddannelsesstrategi

Forvaltningen anbefaler at følgende opmærksomhedspunkter medtages i et høringssvar til KKR:

-I forhold til pædagoguddannelsen ønskes et øget fokus på overgange generelt, således at fokus ikke alene ligger på overgangen mellem dagtilbud og skole.  Derudover bør trivsel fortsat bør være et fokusområde, således at et omdrejningspunkt for strategien er læring, udvikling og undervisning.

-I forhold til læreruddannelsen bør de studerende får en dybere indsigt i de udfordringer, der er forbundet med at arbejde med målstyret undervisning. De studerende bør ligeledes have indsigt i og forståelse for relationens betydning for børnenes læring.

-Det er samtidig vigtigt, at der fortsat er opmærksomhed på de elementer i folkeskolereformen, der vedrører den åbne skole, motion og bevægelse, faglig fordybelse samt understøttende undervisning.

-Endelig er det vigtigt, at det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger fremmes. Dette kan blandt andet understøttes i forbindelse med de studerendes praktikforløb, hvor teamsamarbejde de to faggrupper imellem bør understøttes.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for sagen.

Politiske beslutninger og aftaler

KKR Hovedstaden behandlede på sit seneste møde oplæg til en fælles uddannelsesstrategi og anbefalede at strategien blev sendt i høring i alle kommunalbestyrelser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2015

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Forud for behandlingen af sagen i Kommunalbestyrelsen udarbejdes et revideret forslag til høringssvar med de af udvalget fremlagte pointer.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Ad 1. Anbefales drøftet

Ad 2. Anbefales taget til efterretning

Ad 3. Anbefales godkendt

Bilag

 1. VS: Sager fra KKR Hovedstaden til behandling i kommunalbestyrelsen - frist den 22. juni 2015 - Udkast til uddannelsesstrategi bilag.pdf (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Intet.


10. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 06-05-2015

Godkendt. Ansøgningen imødekommes. Udvalget gav ros til modtagerskolen for at være åbne og modtagelige i forhold til, at tage en ekstra elev ind trods højt elevtal på årgangen.