Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 5. februar 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 5. februar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Fra kl. 16.30 – 17.00 holder udvalget møde med repræsentanter fra PPR. Det ordinære Børne- og Undervisningsudvalgsmøde starter som planlagt kl. 17.00.
Mødested: Sollentuna I og II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Kashif Ahmad (UP)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog for Kenneth F. Christensen. Mikkel Dencker deltog for Charlotte H. Larsen. Mikkel Dencker deltog fra punkt 4.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om skolernes mulighed for at til- og fravælge øvrige skolemadsordninger.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om følgende:

-At skolerne ikke vil have mulighed for at tilbyde en alternativ skolemadsordning til den ordning der vil vinde et eventuelt udbud af skolemad. På baggrund af denne orientering besluttede udvalget at sagen om skolemad skal genbehandles på et Børne- og Undervisningsudvalgsmøde.

-Der afholdes ekstraordinært møde i Børne- og Undervisningsudvalget den 29. april 2015 med henblik på behandling af eventuelle klager i forbindelse med skoleindskrivningen for det kommende skoleår.


3. Ny styringsmodel i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Direktionen har udarbejdet forslag til ny styringsmodel, som skal være et redskab for Kommunalbestyrelsens formulering af mål for Hvidovre Kommune. Kernen i styringsmodellen er dialog mellem politikerne og de ledere/chefer, som driver kommunens kerneopgaver. Der bør laves en konkret tidsplan for, hvornår styringsmodellen rulles ud på de enkelte fagområder. Der bør være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer – i første omgang er det forslaget, at der arbejdes med dette på en konference i efteråret 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Direktionens forslag til ny styringsmodel
 2. at Direktionen efterfølgende udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde
 3. at der i efteråret 2015 afholdes konference med Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et forslag til ny styringsmodel i Hvidovre Kommune. Baggrunden for arbejdet er, at den nuværende styringsmodel, som er centreret omkring kontraktstyring, ikke længere opleves som meningsfuld.

Det er Direktionens ønske, at vi får en styringsmodel, som Kommunalbestyrelsen oplever som et værdifuldt redskab til at sætte den politiske kurs og fastsætte mål for de enkelte fagområder. Modellen skal desuden give mening for organisationen, så vi sikrer engagement og motivation hos chefer, ledere og medarbejdere. Der skal arbejdes med to-årige mål, så der skabes gode muligheder for reelt at skabe resultater og effekt. Data og dokumentation skal bruges meningsfuldt i styringen og være et grundlag for dialog og opstilling af mål.

Kernen i forslaget til styringsmodel handler om dialog. Helt konkret er det tanken, at fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere og chefer, som fagudvalgene har i deres portefølje. Inden dialogmøderne har fagudvalget haft en politisk debat om de overordnede politiske pejlemærker, som der skal være fokus på ved dialogmøderne. Denne politiske debat tager bl.a. udgangspunkt i data, dokumentation og faglig viden på området. Ved dialogmøderne får politikerne mulighed for at have en direkte dialog med de ledere og chefer, som er ansvarlige for kommunens kerneydelser og dermed er tætte på kommunens borgere i dagligdagen. Efter dialogmøderne vil der ske en endelig formulering og politisk godkendelse i fagudvalget af målene for den enkelte institution eller afdeling.

Som bilag er vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af forslaget til ny styringsmodel. Som bilag er desuden vedlagt et notat om formen på de politiske pejlemærker og mål, herunder et konkret bud på et målskema til brug i forbindelse med styringsmodellen.

Oplægget til ny styringsmodel er udarbejdet i dialog med kommunens afdelingschefer (ChefGruppen) og Hoved-MED. Oplægget er desuden blevet drøftet og kvalificeret på Store Ledermøde den 18. november 2014, hvor alle kommunens ledere var inviteret.

Forslag til videre proces for arbejdet med udvikling af styringsmodellen

Det vil være forskelligt fra fagområde til fagområde, hvornår den nye styringsmodel skal rulles ud. Det er derfor anbefalingen, at direktionen udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde.

Det er forventningen, at styringsmodellen kan rulles ud på de første fagområder i foråret 2015, herefter løbende på de øvrige områder i resten af 2015 og 2016.

Der skal være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer med modellen. Derfor er det anbefalingen, at der i efteråret 2015 afholdes en konference for Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces.

Retsgrundlag

Der er ikke noget relevant retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2014, punkt 11, taget til efterretning, at Direktionen udarbejder et forslag til fremtidig styringsmodel i Hvidovre Kommune, og at der i lyset af dette arbejde ikke udarbejdes nye kontraktmål for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Ad 1. - 3. Anbefales godkendt.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Notat med Direktionens forslag til ny styringsmodel (pdf)
 2. Notat om politiske pejlemærker og mål (pdf)

4. Den åbne skole - folkeskolereformen

Beslutningstema

Den nye folkeskolelov beskriver, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de overordnede mål og rammer for samarbejder mellem folkeskolerne og musikskole, ungdomsskole, foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner – i daglig tale kaldet den åbne skole.

Det har Kommunalbestyrelsen indtil videre gjort ved at tage følgende til efterretning:

”I reformen fremgår det, at skolerne skal åbnes for det omgivende samfund og inddrage lokale aktørers ressourcer i arbejdet med børnenes skolegang. Kommunerne forpligtes til at sikre samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Herudover forpligtes folkeskolen og de lokale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan samarbejdet udmøntes i praksis”.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at yderligere drøfte og beslutte Hvidovre Kommunes overordnede rammer og mål i forbindelse med den åbne skole.

Sagsfremstilling

Åbne skoler

Den åbne skole er en betegnelse for, at skolerne åbner op for lokalsamfundet via samarbejder og partnerskaber og inddrager dette aktivt i undervisningen – eksempelvis ved firmabesøg eller at en badmintontræner deltager i en række idrætstimer.


Den åbne skole bidrager blandt andet med:

 • at eleverne får mulighed for at møde en lokale erhvervsdrivende og sætte deres læring i relation til virkeligheden
 • at fremme elevernes forståelse for nødvendigheden af at lære teori
 • at eleverne i højere grad bliver kvalificerede til at vælge en uddannelse
 • at eleverne får større kendskab til lokale idrætsforeninger og kulturinstitutioner

Vigtigheden af arbejdet med den åbne skole cementeres yderligere af, at den åbne skole er et selvstændigt emne i folkeskolereformen.

Samarbejder i den åbne skole i Hvidovre Kommune

I Hvidovre Kommune er der en god tradition for samarbejder og partnerskaber mellem folkeskolerne og lokalsamfundet. 

Samarbejder med lokalsamfundet er dog typisk personafhængigt, hvilket betyder, at det er forskelligt fra skole til skole, hvordan arbejdet med den åbne skole er organiseret og hvor mange samarbejder hver skole har.

Det er nyt, at folkeskolerne, via folkeskoleloven, er forpligtigede til at samarbejde med Ungdomsskolen og Musik- og Billedskolen. Sådanne samarbejder giver dog god mening, i og med dette vil bidrage til børnenes undervisning i musik, kunstfag samt sprogkundskabs- og alsidige udvikling. Fordele underbygges af, at alle tre institutionstyper er kommunale institutioner og de derfor kender underviser nogle af samme børn.

Ungdomsskolen og Musik- og Billedskolen har blandt andet udviklet kataloger med kurser og forløb til skoleklasser.

Det er ligeledes nyt, at folkeskolerne igennem folkeskoleloven skal søge at indgå samarbejder og partnerskaber med lokale foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Disse er omvendt ikke forpligtiget via lovgivning til at samarbejde med folkeskolerne – selvom de kan have interesse i dette.

Som nævnt er Hvidovre Kommunes skoler og lokalsamfundet velbevandrede i at samarbejde. Kendte eksempler herpå er Elever af Ellehammer, Generation Grøn, besøg på bibliotekerne, Kidsvolly mfl.

Der kan dog være en udfordring forbundet med disse samarbejder og partnerskaber, da de typisk baserer sig på frivilligt arbejde og travle erhvervsdrivende.

Det kræver derfor et stort forarbejde og benarbejde at etablere sådanne samarbejder af både lærere og pædagoger, foreningslivet og erhvervslivet. Derudover skal det nævnes, at placering i Hvidovre Kommune også giver forskellige muligheder for samarbejder, da foreninger, virksomheder og kulturtilbud også er placeret forskellige steder i Kommunen, hvilket kan give nogle logistiske udfordringer for nogle skoleklasser.

Forslag til ramme og målsætning for den åbne skole i Hvidovre Kommune

Det indstilles, at den fremadrettede ramme for den åbne skole i Hvidovre Kommune får følgende ramme og mål.

Ramme

Alle skoler forpligtiger sig til arbejde med åben skole ud fra lovgivningens definitioner, og dermed at søge at indgå i samarbejder og partnerskaber med lokalsamfundets tilbud.

Disse samarbejder kan både være af fagfaglig karakter eller af understøttende karakter og de fælles mål skal medtænkes i projekter og aktiviteter.

Det er skolerne selv, der facilterer og koordinerer samarbejder med lokalområdet.

Hver skole opfordres til at have en medarbejder, som er kontaktperson og facilitator for samarbejder med Ungdomsskolen, Musik- og Billedskolen, kulturinstitutioner, foreninger og erhvervslivet for således at samle viden om samarbejdsmuligheder mest muligt.

Som inspirations- og kommunikationsplatform har Børne- og Velfærdsforvaltningen oprettet en hjemmeside ”Skoleportalen” (som vedligeholdes og opdateres i Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen) (www.skoleportal.hvidovre.dk).

Her kan lærere, pædagoger, frivillige, erhvervsdrivende og andre interessenter læse mere om den åbne skole, finde inspiration og efterspørge samarbejdspartnere.

Børne- og Velfærdsforvaltningen vil, i det omfang det er relevant, være koordinator i forbindelse med afholdelse af større åben skole arrangementer.

Mål

Hver skole udfolder et åben skole-koncept ud fra lovgivningens definitioner.

Hver skoles skolebestyrelse fastsætter principper for samarbejder og partnerskaber i den åbne skole.

Herudover etablerer eller viderefører hver skole et samarbejde/partnerskab med Ungdomsskolen og/eller Musik- og Billedskolen.

Endelig søger hver skole at etablere eller videreføre et samarbejde/partnerskab med en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution. 

Det er målet at samarbejder og partnerskaber blandt andet bidrager til at udvide elevernes forståelse af det omkringliggende samfund, stifte bekendtskab med mulighederne for et aktivt fritidsliv, variere undervisning og bidrage til de fælles mål.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven paragraf 3 stk. 4:

”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet”.

Politiske beslutninger og aftaler

Skoleudvalget drøftede den åbne skole berørte emnet d. 5.9.2013, og tog følgende formulering til efterretning:

Den åbne skole:

”I reformen fremgår det, at skolerne skal åbnes for det omgivende samfund og inddrage lokale aktørers ressourcer i arbejdet med børnenes skolegang. Kommunerne forpligtes til at sikre samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Herudover forpligtes folkeskolen og de lokale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan samarbejdet udmøntes i praksis”.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Drøftet.


5. Godkendelse af administrationsgrundlag for SFO og klubber

Beslutningstema

Siden 1999 har fritidshjem og klubber været administreret efter nogle fælles fastlagte rammer. Disse har været samlet i et administrationsgrundlag fastlagt af Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af overgangen til SFO samt ændringen i forhold til institutionernes samarbejde med skolerne, er der behov for at ændre de tidligere administrationsgrundlag på væsentlige punkter.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende administrationsgrundlaget for SFO og klubber 2014
 2. at forvaltningen bemyndiges til at foretage administrative ændringer efter behov

Sagsfremstilling

Med overgang til SFO og klubbernes deltagelse i skolen har det været nødvendigt at udarbejde et nyt administrationsgrundlag for SFO og klubber.

De tidligere administrationsgrundlag var delt i to; et for fritidshjem og et for klubber. Med fritidshjemmenes og enkelte klubbers overgang til SFO samt klubbernes deltagelse i undervisningen, har det af hensyn til det samlede overblik været mest hensigtsmæssigt, at de to tidligere administrationsgrundlag blev samlet i ét.

Administrationsgrundlaget samler de væsentligste regler og rammer for arbejdet i SFO og klub og udgør sammen med mål- og indholdsbeskrivelsen et meget vigtigt grundlag for institutionernes daglige arbejde.

Administrationsgrundlaget er med til at sikre en ensartet fortolkning af regler og rammer for arbejdet i SFO og klub og sikrer derved et lettere samarbejde mellem de forskellige institutioner og skoler. Ligeledes er administrationsgrundlaget et vigtigt arbejdsredskab for lederne i forhold til bl.a. personaleadministration.

Administrationsgrundlaget er blevet forelagt de faglige organisationer til kommentering og er ligeledes blevet drøftet på et fælles møde med ledelserne på skoler, i SFO og klubber. Der har begge steder været stor tilslutning og kun få kommentarer.

Som noget nyt er der vedhæftet et udkast til en samarbejdskontrakt mellem skoler og klubber.  Dette skyldes, at klubber og skoler er to selvstændige organisationer med adskilt ledelse. Der er derfor behov for, at de kan formalisere deres aftaler i forhold til deres øgede samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen.

Retsgrundlag

Administrationsgrundlaget er en samling af en række vigtige regler og beskrivelser, hentet i bl.a. folkeskoleloven, dagtilbudsloven samt overenskomster for pædagoger og medhjælpere.

Politiske beslutninger og aftaler

Administrationsgrundlaget er senest revideret i 2009.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Bilag 1 - Administrationsgrundlag SFO og Klubber 2014. (pdf)

6. Godkendelse af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Beslutningstema

På baggrund af indførelse af SFO i Hvidovre Kommune samt klubbernes større tilknytning til skolen, skal der udarbejdes en ny mål- og indholdsbeskrivelse for arbejdet i de to institutionstyper.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til folkeskoleloven godkende den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klubber efter høring blandt de berørte parter.

Forvaltningen har på baggrund af Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning på møde den 9. oktober 2014 sendt forslaget i høring og har efterfølgende forholdt sig til de indkomne høringssvar.

På den baggrund fremsendes mål- og indholdsbeskrivelsen til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af SFO og de ændringer, som folkeskolereformen har medført for fritidshjem og klubber i Hvidovre, er det i henhold til lovgivningen nødvendigt at udarbejde en ny mål- og indholdsbeskrivelse for den del af Hvidovre Kommunes institutioner, der er omdannet til SFO.

Overgang fra fritidshjem til SFO

Tidligere har såvel fritidshjem som klubber arbejdet efter dagtilbudsloven og de vejledninger, der hører hertil, samt efter de kommunalt vedtagne sigtepunkter for fritidshjem og klubber.

Overgangen fra fritidshjem til SFO betyder, at fritidshjemmene samt enkelte klubber nu hører under folkeskoleloven. Folkeskoleloven fastlægger, at Kommunalbestyrelsen skal godkende en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Folkeskoleloven og den tilhørende bekendtgørelse giver en tydelig ramme for indholdet af denne.

Lovgivningsmæssige rammer

Da SFO samt klubber i Hvidovre Kommune efter den 1. august 2014 enten er organiserede efter dagtilbudsloven eller folkeskoleloven, vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde mål- og indholdsbeskrivelsen, så den dækker såvel kravene i folkeskoleloven samt dagtilbudsloven. Dette for at sikre, at der ikke indholdsmæssigt vil være forskel på det arbejde, der foregår i de to institutionstyper.

Baggrunden herfor er, at det alene er institutionens tidligere organisering og fysiske placering, der er afgørende for, om den fra den 1. august 2014 er SFO efter folkeskoleloven eller klub efter dagtilbudsloven.

Indholdsmæssigt er der ingen modsætninger mellem de to lovgivninger, men folkeskoleloven og den tilhørende vejledning har en stram ramme for indholdet af en mål- og indholdsbeskrivelse. Den nye mål- og indholdsbeskrivelse for såvel SFO som klub er derfor udarbejdet efter denne ramme.

Elementer i mål- og indholdsbeskrivelsen

Den udarbejdede mål- og indholdsbeskrivelse har hentet sine væsentligste elementer fra de i forvejen gældende politikker og målsætninger på området samt i folkeskoleloven og de tilhørende vejledninger. Dette gælder fx Hvidovre Kommunes børne- og ungesyn og rammerne for overgange.

Mål- og indholdsbeskrivelsen er en overordnet ramme, som den enkelte SFO eller klub udmønter lokalt inden den 1. juli 2015.

Mål- og indholdsbeskrivelsen forventes revideret til skoleåret 2017/18.

Høring

Mål- og indholdsbeskrivelsen har i henhold til beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 9. oktober 2014 været i høring hos skoler, skolebestyrelser, SFO, SFO-forældreråd, klubber, bestyrelser i klubberne samt de faglige organisationer.

Der er indkommet nihøringssvar.

Mål- og indholdsbeskrivelsen er inden mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 9. oktober 2014 blevet drøftet på et SFO-ledermøde og et klubledermøde, og nogle af kommentarerne var derfor indarbejdet inden politisk drøftelse.

Generelt er der en meget høj tilfredshed med det fremsendte oplæg og kun få forslag til tilføjelser og ændringer.

Forvaltningen har lavet en sammenskrivning af de indkomne høringssvar og har indarbejdet en del af de kommentarer og ændringer, der er foreslået.

En del af kommentarerne er af mere generel karakter i forhold til skolereformen og skal derfor alene ses som kommentarer.

Retsgrundlag

Mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens § 40 samt bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på møde den 9. oktober 2014 at sende forslag til mål- og indholdsbeskrivelsen i høring hos skoler, SFO, klubber og de faglige organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Bilag 1 - Samlede høringssvar (pdf)
 2. Bilag 2 - Sammenskrivning af høringssvar (pdf)
 3. Bilag 3 - Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klubber i Hvidovre Kommune (pdf)

7. Udkast til temaer i Kommuneplan 2014 - BUV

Beslutningstema

Som led i forberedelsen af udkast til Kommuneplan 2014 skal Økonomiudvalget drøfte og kommentere temaafsnittene. Forud for denne behandling har alle fagudvalgene lejlighed til at forholde sig til de emner, der er af særlig interesse for det pågældende udvalg. Det er primært – men ikke udelukkende – kommuneplanens tema ’Børn og familier’, der er relevant for Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at temaafsnittene drøftes med henblik på beslutning om eventuelle ændringer inden forvaltningen forelægger det samlede udkast til Kommuneplan 2014 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nye kommuneplaner skal udarbejdes på baggrund af beslutningerne og indholdet i en vedtaget og offentliggjort strategi for kommuneplanlægningen (planlovens § 23b). Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 7. maj 2012 vedtaget Planstrategi 2011 endeligt.

Planstrategi 2011 udgør derfor sammen med Kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre som Børnenes og Familiernes By grundlaget for den igangværende revision af kommuneplanen. Det er heri Kommunalbestyrelsen har tegnet de store linjer for den udvikling, som man vil arbejde for de næste 10-20 år.

Det blev i planstrategien understreget, at kommuneplanen skal være helhedsorienteret og ikke alene skal handle om fysisk/funktionelle arealdispositioner. Temaerne i udkastet til Kommuneplan 2014 er derfor udarbejdet af en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område er det naturligvis den første del af kommuneplanens tema om ’Børn og familier’, der er særligt relevant. Med udgangspunkt i og reference til de kommunale politikker på områderne indeholder temaet om ’Børn og familier’ blandt andet afsnit 1.1 om dagtilbud, samt afsnit 1.2 om skole, SFO og klub.

Alle afsnit er bygget op om den samme struktur med en introducerende tekst, Kommunalbestyrelsens målsætninger, retningslinjer samt en uddybende og forklarende redegørelse.

Synes udvalget, at der er emner, der er mangler i kommuneplanens tekster? Eller er der tekst om bestemte emner, som man ønsker fjernet/ændret?

Er de foreslåede målsætninger dækkende for udvalgets mål? Gælder det også på lidt længere sigt? Husk at kommuneplanens tidshorisont er 12 år frem.

Giver de foreslåede retningslinjer mening for udvalget? Husk at Kommunalbestyrelsen skal arbejde for at virkeliggøre kommuneplanens indhold.

Retsgrundlag

Kommuneplaner udarbejdes med hjemmel i planlovens § 23b. Indholdet i kommuneplanen skal leve op til de krav, der er indeholdt i planlovens §§ 11 og 11a-f.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 18. august 2014, punkt 15, det overordnede indhold og den politiske proces for godkendelse af et udkast til Kommuneplan 2014. Det er indeholdt i processen, at Økonomiudvalget i løbet af arbejdsprocessen drøfter udvalgte emner. Herunder skulle Økonomiudvalget i januar 2015 drøfte det foreløbige indhold i temaerne. På grund af tidsmangel i processen sker denne drøftelse i stedet på mødet den 16. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Gruppe A foreslår, at der under tema Børn og familier indarbejdes afsnit om kvalitetsløft på daginstitutionsområdet og skoleområdet herunder de tre kvalitetsmål for skolen

-højere faglighed

-Øget inklusion

-Øget forældretilfredshed

Udvalget tilsluttede sig forslaget.

Ad 1. Anbefales drøftet.

Bilag

 1. Udkast til temaer i Kommuneplan 2014, dateret den 8. januar 2015 (pdf)

8. Årlig orientering om mellemkommunal betalingsaftale på frit skolevalg

Beslutningstema

Årlig orientering om mellemkommunal aftale på frit skolevalg om aftale indgået med Børne- og Kulturchefforeningen.

Økonomien er afhængig af, hvor mange borgere der benytter sig af det frie skolevalg ind- og ud af kommunen med udgangspunkt i den 5.9.

Sagen omhandler ligeledes, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til om den årlige orientering kan bortfalde.

Indstilling

BV indstiller til BU Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om mellemkommunal betalingsaftale vedr. frit skolevalg til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. november 2011, at give Børne- og Velfærdsdirektøren bemyndigelse til at tilslutte sig betalingsaftalen vedr. frit skolevalg indgået i Børne- og Kulturchefforeningen i Region Hovedstaden.

Børne- og Undervisningsudvalget har med baggrund i beslutningen af den 29. november 2011 årligt skulle orienteres om økonomien i aftalen omkring mellemkommunal opkrævning og betaling på området om frit skolevalg. Aftalen er en administrativ aftale for at lette betalingen for de kommuner som er med i aftalen. Det er stort set alle kommuner i Københavnsområdet, som er med i aftalen med undtagelse af Frederiksberg og København.

Opgørelse af eleverne

Antal af elever opgøres en gang om året den 5. september. Denne opgørelse danner grundlag for opkrævning af elever, som grænsekrydser til en folkeskole ind i Hvidovre Kommune efter reglerne om frit skolevalg.

Ligeledes opgøres antal af elever, der grænsekrydser ud af kommunen til skoler i andre kommuner.

Opkrævning af mellemkommunal betaling

Mange af de omkringliggende kommuner har tilsluttet sig aftalen, som for skoleåret 2014/2015 afregnes med 65.000 kr. pr. elev for et helt skoleår. Ifølge aftalen opkræves der som udgangspunkt en gang årligt, I Hvidovre Kommune har dette hidtil været opkrævet i regnskabsåret, med to årlige opkrævninger i efteråret og i foråret.

Forvaltningen ønsker generelt at effektivisere de arbejdsgange, hvor dette giver mening. Derfor opkræves fremadrettet kun en gang om året.

Antal grænsekrydsere

For indeværende skoleår er der skønnet 225 elever, som har benyttet det frie skolevalg ud af Hvidovre Kommune. Eleverne fordeler sig på 20 kommuner, af dem er der 14 kommuner som er tilsluttet aftalen. Resten af kommunerne skal der indgås individuelle aftaler med. Her kan der være tale om afregning efter tilbagefaldsreglen eller de vejledende takster fra KL.

For indeværende skoleår er der skønnet 165 elever, som har benyttet det frie skolevalg ind i Hvidovre Kommune. Eleverne kommer fra 22 kommuner, af dem er der 14 kommuner som er tilsluttet aftalen.

De øvrige kommuner skal der indgås ind individuelle aftaler med. Her kan der være tale om afregning efter tilbagefaldsreglen eller efter de vejledende takster fra KL.

Grundet lockouten har KL ikke for indeværende skoleår meldt en vejledende takst ud og derfor skal der med de kommuner, som ikke er en del af aftalen med Børne- og Kulturchefforeningen afregnes efter tilbagefaldsreglen.

Ved fortsat at være med i aftalen indgået i Børne- og Kulturchefforeningen lettes den administrative del af henholdsvis betaling og opkrævning af mellemkommunal afregning med udgangspunkt i det frie skolevalg.

Tilbagefaldsregel

Børne- og Velfærdsforvaltningen kan oplyse, at tilbagefaldsreglen for den almindelige undervisning er, at bopælskommunens betaling til skolekommunen udgør bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende udgift.

Når tilbagefaldsregel skal anvendes skal der kommunikeres frem og tilbage kommunerne i mellem, som er meget tidskrævende og hæmmer den administrative arbejdsgang.

Fremadrettet orientering

Da orienteringen om aftalen indgået den 29. november 2011 alene vedrører antallet af frit valg elever mellem kommunerne og taksten for opkrævning indstilles det, at den årlige orientering bortfalder af hensyn til en generel effektivisering af forvaltningens administrative opgaveportefølje.

Retsgrundlag

Bek.nr. 100 af den 15. september 2014, Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. november 2011, at give Børne- og Ungedirektøren bemyndigelse til at tilslutte sig betalingsaftalen indgået i Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden.

Børne- og Undervisningsudvalget skal på baggrund af beslutningen årligt orienteres om økonomien i aftalen omkring mellemkommunal opkrævning og betaling på området om frit skolevalg.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter og indtægter i forbindelse med frit skolevalg afholdes inden for den samlede ramme til folkeskoler. Økonomien er afhængig af, hvor mange borgere der benytter sig af det frie skolevalg ind og ud af kommunen - med udgangspunkt i opgørelse d. 5. september.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Taget til efterretning.


9. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Maria Durhuus spurgte om hvad der skal ske med Ungekontaktens lokaler når de skal flytte. Forvaltningen orienterede om at Porten kommer til at bruge lokalerne.

Maria Durhuus spurgte om man har overvejet om A team kunne få brug af lokalerne. Forvaltningen afventer en henvendelse fra A team.

Maria Durhuus bad forvaltningen om et oplæg om brug af kompetencehjulet.

Mikkel Dencker bad om et notat om omfanget af brugen af vikarer på folkeskolerne i kommunen før og efter folkeskolereformen. Herudover ønskes et notat som belyser vikarernes uddannelsesmæssige baggrund.


10. Dispensation for reglerne om det frie skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-02-2015

Udvalget godkendte ansøgningen.