Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 3. april 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 3. april 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Poppelgården

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)

Fraværende med afbud

 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mette Dencker (O)

Bemærkninger

Mikail Erman deltog for Kenneth F. Christensen. Mikkel Dencker deltog for Mette Dencker.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om ny hjemmeside om folkeskolereformen i Hvidovre Kommune. Siden kan ses på www.hvidovre.dk/folkeskolereform


3. Budgetanalyser 2015 - Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de i sagen beskrevne analyser iværksættes.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at sagen drøftes med henblik på Kommunalbestyrelsens udpegning af budgetanalyser, der gennemføres frem til budgettemadag 2 den 20. juni 2015

Sagsfremstilling

Et element i den vedtagne politiske procesplan for budget 2015 er, at alle fagudvalgene på deres møder i april drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilke budgetanalyser der bør/kan igangsættes. Dette sker med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan drøfte prioriterede områder for 2015. Direktionen har forud for det kommende arbejde med budgettet for 2015-2018 drøftet målet og potentialet ved at gennemføre en række analyser inden for de forskellige forvaltningsområder.

Indholdsmæssigt er det overordnede udgangspunkt for drøftelserne Hvidovre Kommunes vision, der sigter mod at være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Hertil kommer Kommuneplanen, samt det enkelte fagområders politiker, strategier og planer.

Økonomisk er det overordnede udgangspunkt overslagsåret 2015, som det tog sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014. Heraf fremgik det, at der i 2015 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 18,8 mio. kr. For årene 2016 og 2017 ventes finansieringsunderskuddet at vende til et finansieringsoverskud. Disse beløb kan ændre sig i takt med, at de endelige skøn for en række elementer i budgettet kendes. Dette sker kontinuerligt gennem 1. halvår 2014.

Ud fra et finansieringssynspunkt er der flere håndtag at gribe fat i, for at imødegå budgetubalancen. Der kan vælges et eller flere af nedenstående elementer i kombination.

-Regulering af driftsudgifterne

-Regulering af det afsatte beløb til anlægsinvesteringer

-Ændring af afdragsprofilen for gældsafvikling

-Ændring af fx skatteprocenten

-Ændring af kommunens låneoptag.

Hvidovre Kommune står overfor at skulle skære i det allerede lagte anlægsbudget for 2015, da det forventes, at kommuneaftalen ikke vil åbne økonomisk rum for et anlægsbudget, der er større end for 2014. Bruttoanlægsrammen for 2014 udgør 136 mio.kr., og for 2015 udgør den 165 mio.kr.

Ved en budgetprioritering på anlægsområdet, der bringer bruttoanlægsrammen for 2015 på niveau med 2014, vil finansieringsubalancen for 2015 blive imødegået.

På det foreliggende grundlag er det direktionens vurdering, at budgetanalyserne udarbejdes som grundlag for Kommunalbestyrelsens samlede drøftelser af omprioriteringer indenfor den bestående ramme, samt budgettilretninger.

Der er fortsat uudmøntede besparelser på Børne- og Velfærdsforvaltningens område på 6,5 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 fra den tidligere 0,5 pct. - 2,0 pct. besparelse. De foreslåede budgetanalyser er således både forslag til omprioriteringer samt forslag til udmøntning af disse uudmøntede besparelser.

Analyserne skal ses som et led i det almindelige administrative budgetarbejde, hvor der løbende foretages en vurdering af de nuværende budgetter, og det kommende udgiftsbehov. Endelig er det en mulighed for – igennem analyser - at afdække områder med henblik på eventuelle beslutninger om omprioritering.

På den baggrund foreslår forvaltningen til brug for prioriteringsdrøftelserne på budgettemadag følgende analyser iværksættes:

 • Kapacitet, akutpladser på ældreområdet
  Social- og Sundhedsudvalget har – med udgangspunkt i antallet af ikke hjemtagne, men færdigbehandlede borgere fra hospitalerne – anmodet om en analyse af kommunens kapacitet af akutpladser. Analyse afdækker både den nuværende kapacitet og fremtidigt behov for akutpladser samt muligheder for hjemtagning direkte til eget hjem.
 • Lederstruktur på 0-18 års området
  Der udarbejdes en systematisk og ensartet gennemgang af institutionernes (dagtilbud, skoler, samt døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger for børn og unge) organisatoriske opbygning, herunder lønforhold, geografiske udfordringer mv.
 • PPR
  På baggrund af budgetanalyse til budget 2014, er der foretaget en lean-analyse af arbejdet i PPR.
 • Anvendelse af Ældrerådets Hus
  Analysen iværksættes med henblik på bedre lokaleoptimering i sammenhæng til målgrupper på området.
 • Centralisering af administration, eksterne institutioner under ældre- og handicap Der fokuseres på effektivisering og opkvalificering af opgaver, således at specialer koncentreres og optimeres
 • Sekretariatsbetjening, skoler
  Der foretages en analyse af sekretariatsbetjeningen på skolerne. Analysen skal bl.a. tage højde for de sekretariatsmæssige behov, som folkeskolereformen medfører for skolerne. Der vil blandt andet være fokus på, om nogle funktioner kan med fordel kan samles og/eller effektiviseres.
 • Udbud på ældreområdet
  I 2013 blev besluttet nye regler for udbud på ældreområdet eksempelvis rengøring, personlig pleje, tøjvask, indkøb og madservice. På udvalgte områder analyseres konsekvenser for borgere, personale og økonomi ved et udbud.
 • Serviceniveauer på Børne- og Velfærdsforvaltningens område
  Med udgangspunkt i KL’s kommunale nøgletal (Kommunal Økonomisk Forum) for landets kommuner foretages beregninger af eventuelt besparelsespotentiale på områder, hvor Hvidovre Kommunes serviceniveau adskiller sig fra gennemsnittet.
 • Omsorgstandpleje
  Omsorgstandplejen funktioner og organisering afdækkes bl.a. i forhold til serviceniveau og effektivitet.
 • Hjemtagelse af tilbud
  Muligheden for etablering af egne tilbud til borgere, der modtager aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse analyseres.
 • Nivellering af serviceniveau, herunder mødeafvikling
  Muligheder for effektivisering af mødeaktiviteter analyseres.
 • Effektiv udnyttelse af bygninger på fritidshjemsområdet
  Mulighederne for reduktion af dyre lejeudgifter for bygninger samt lokaleudnyttelse på fritidshjemsområdet analyseres. Der er fokus på selvstændige fritidshjemsbygninger og den relativ lille døgnudnyttelse af de helt fritliggende bygninger. Analysen færdiggøres til brug for budget 2016.

4. Underretninger 2013

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orientering om underretninger til Børne- og Familieafdelingen i 2013 til efterretning.

Sagsfremstilling

Af Børne- og Velfærdsforvaltningens orientering om procedure for underretninger fra september 2012 fremgår det, at forvaltningen hvert år vil orientere Børne - og Undervisningsudvalget om de underretninger, der er modtaget i det foregående år.

Underretningspligt

Underretningspligten fremgår af Lov om Social Service:

·En fraflytningskommune har pligt til at underrette en tilflytningskommune, hvis fraflytningskommunen finder, at familien har behov for særlig støtte.

·Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv har pligt til at underrette kommunen i følgende tilfælde:

§kendskab til eller antager, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

§et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte

§et barn eller en ung har ulovligt skolefravær eller ikke opfylder undervisningspligten

§et barn eller en ung har været udsat for overgreb

·Borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til at børn eller unge udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare.

Kommunen har pligt til at gennemgå alle underretninger inden for 24 timer med henblik på at vurdere, om barnet eller den unge har brug for akutte foranstaltninger.

Underretninger fra 2013

Underretningerne i 2013 er registreret manuelt frem til maj måned 2013 og herefter både registreret i DUBU og manuelt. Dette betyder, at underretningerne er optalt i begge systemer, hvilket giver en lille usikkerhed i optællingen.

I 2013 er der registreret 666 underretninger, hvilket er en stigning på ca. 300 i forhold til underretninger registreret i 2012.

Som i 2012 har der også i 2013 været et øget fokus på underretningspligten. Både Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Ankestyrelsen og medierne har peget på borgeres og de professionelles pligt til at underrette kommunen, når børn er i vanskeligheder.

De tværfaglige netværk, samt dét at familierådgiverne er til stede på skolerne og i dagtilbuddene bidrager til, at flere samarbejdspartere underretter tidligere og mere kvalificeret.

Stigningen i antallet af underretninger skyldes også, at Børne- og Familieafdelingen i en del af 2013 har medtaget meddelelser om fogedudsættelser samt politiets ugelister om mistanke om kriminalitet begået af børn og unge som underretninger.

Som det fremgår af den detaljerede dokumentation af underretningerne, har også Overgrebspakkens ikrafttræden 1. oktober 2013 haft indflydelse på en stigning i underretninger.

Denne stigning er forsat med øget antal underretninger i 2014, hvilket har medført, at Børne- og Familieafdelingen nu har 3 medarbejdere i Modtagerteamet.

Den detaljerede dokumentation af underretningerne

Antal børn på indkomne underretninger pr. måned:

Måned

Antal børn

Januar

43

Februar

45

Marts

38

April

58

Maj

79

Juni

65

Juli

70

August

41

September

81

Oktober

89

November

91

December

78

I alt

778

Børne- og Familieafdelingen har i alt modtaget 666 underretninger på 778 børn. Tallene dækker over, at nogle af underretningerne er på flere søskende, samt at der er kommet flere underretninger på de samme børn.

Underretningerne er kommet fra:

Skoler

114

Dagtilbud

72

Sundhedsplejen

16

Dagplejen

4

Andre afdelinger i Hvidovre Kommune

34

PPR

3    

Psykiatrien

65

Hospitaler

28

Andre kommuner

29

Skoler m.v. i andre kommuner

21

Læger

21

Politiet

48

Krisecentre

11

KABS

9

Statsforvaltningen

4

Andre inkl. Døgnvagten

85

Borgere

62

Anonyme

40

Årsager til underretningen

Børne – og Familieafdelingen har besluttet at opdele underretningerne i 14 årsagskategorier. Det er 4 kategorier mere end i 2012. Det drejer sig om kategorierne: kriminalitet, selvskadende adfærd, fogedudsættelse og sprogstimulering til tosprogede børn.

Mange af underretningerne er meget detaljerede med flere årsager. Børne- og Familieafdelingen har valgt at notere underretningen i den årsagskategori, der forekommer vigtigst. De fleste kategorier dækker over flere konstellationer.

Vold/trusler om vold kan fx dække over vold begået af forældre mod børn eller mod hinanden eller vold mellem børn m.m.

Desuden er trusler om vold også medtaget i denne kategori.

Vold/trusler om vold

83

Omsorgssvigt

65

Selvmordsforsøg/selvmordstanker hos børn eller forældre

18

Fravær fra skole

29

Vanskeligheder vedrørende barnet

149

Vanskeligheder vedrørende voksne

136

Seksuelle overgreb/mistanke om seksuelle overgreb

16

Kriminalitet/mistanke om kriminalitet

56

Selvskadende adfærd

9

Misbrug hos unge eller forældre

56

Fogedudsættelse

23

Sprogstimulering til tosprogede børn

1

Andet

18

Vides ikke

7

Børne- og Familieafdelingen vil analysere tallene nærmere for at undersøge, om der er områder, som afdelingen fremadrettet skal have specielt fokus på.


5. Ferie- og fridagsplan for skoleår 2015/2016

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Ad 1. Taget til efterretning med bemærkning om at juleferien afholdes fra den 23. december 2015 til den 5. januar 2016.

Ad 2. Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at Børne- og Undervisningsudvalget tager forslaget til Ferie- og fridagsplanen for skoleår 2015/2016 til efterretning
 2. at forslaget herefter sendes i høring i skolebestyrelserne

Sagsfremstilling

Ferie- og fridagsplanen bliver lavet hvert år for et skoleår af gangen cirka to til tre år længere ud i fremtiden end det aktuelle skoleår.

Ferie- og fridagsplanen tager udgangspunkt i lovgivningen, jf. BEK nr.1143 af 27/09/2013 Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 samt om begyndelses tidspunkt for elevernes sommerferie.

Sommerferien starter altid den sidste lørdag i juni måned. Skoleåret bliver fordelt på en måde, så der bliver taget mest muligt hensyn til at skolerne kan holde lukket i ”hele” perioder, f.eks. efter en juleferie, at eleverne ikke skal starte på en fredag.

Ferie- og fridagsplanen tager udgangspunkt i, at vinterferien i Hvidovre Kommune er i uge 7 og at efterårsferien er i uge 42.

Ferie- og fridagsplanen tager således udgangspunkt i:

 • 200 skoledage
 • Efterårsferie i uge 42
 • Vinterferie i uge 7
 • Sommerferien altid starter den sidste lørdag i juni måned, dette er lovbestemt jf. BEK. nr. 1143 af 27/09/2013

Forvaltningen indstiller til, at den foreslåede Ferie- og fridagsplan sendes til høring i skolebestyrelserne i perioden mandag den 7. april til og med fredag den 9. maj 2014.

Børne- og Undervisningsudvalget behandler sagen endeligt den 10. juni 2014, herefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 24. juni 2014 og i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2014.

Bilag

 1. Bilag - Forslag til Ferie- fridagsplan for skoleår 2015_2016.pdf (pdf)

6. Opdatering af styrelsesvedtægt for skoleåret 2014/2015

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt med bemærkning om at det i afsnit 5.5 skal præciseres, at der også kan foretages udenlandsrejser.

Ad 3 – Ad 5. Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at godkende udkastet til den opdaterede styrelsesvedtægt
 2. at godkende udkastet til det opdaterede bilag til styrelsesvedtægten
 3. at godkende forvaltningens forslag til en overgangsordning for fagene tysk, fransk og geografi for elever i de nuværende 7. og 8. klasser
 4. at godkende, at den nuværende valgfagsordning fortsætter for eleverne i de nuværende 8. klasser
 5. at godkende, at styrelsesvedtægten og bilaget herefter sendes i høring hos kommunens skolebestyrelser

Sagsfremstilling

Det fremgår af folkeskolelovens § 41, at der skal udarbejdes en styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten vedtages af Kommunalbestyrelsen, når kommunens skolebestyrelser har fået mulighed for at udtale sig herom.

Vedtægten indeholder bestemmelser om skolebestyrelser, elevråd og andre rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Til styrelsesvedtægten hører herudover et bilag. I dette bilag beskrives de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende eksempelvis skolestrukturen i Hvidovre Kommune, rammerne for undervisning af elever med dansk som andetsprog samt specialundervisningsområdet.    

Denne sag omhandler de rettelser, Børne- og Velfærdsforvaltningen har foretaget i styrelsesvedtægten og bilaget hertil for skoleåret 2014/2015.

Børne- og Velfærdsforvaltningen har derudover udarbejdet et bilag, der beskriver reglerne for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommunes folkeskoler. Dette bilag blev sendt i høring den 22. januar 2014 og er godkendt af alle skolebestyrelser samt af Kommunalbestyrelsen på møde den 25. marts 2014.

Baggrund for ændringer

Årsagerne til ændringerne i styrelsesvedtægten og bilaget for skoleåret 2014/2015 er mange. Der er kommet en ny skolebestyrelsesbekendtgørelse den 14. januar 2014, og institutionerne Sporet og Springet er blevet sammenlagt pr. 1. august 2013. Den største årsag til ændringer er dog vedtagelsen af første og anden del af folkeskolereformen den 20. december 2013, der både har medført ændringer i vedtægt og bilag.

Folketingets førstebehandling af den tredje og sidste del af reformen fandt sted den 13. marts 2014. Den tredje del af reformen forventes vedtaget i løbet af foråret 2014 og kan afstedkomme ændringer i forhold til både vedtægt og bilag. Dette gør sig også gældende for en kommende bekendtgørelse om de pædagogiske læringscentre, da den endnu ikke er blevet offentliggjort af Undervisningsministeriet. Derudover er der i februar 2014 indgået en politisk aftale om en ny erhvervsuddannelsesreform, der også forventes at påvirke indholdet i bilaget til styrelsesvedtægten. Der er således en del faktorer, der muligvis vil give anledning til yderligere ændringer. Forvaltningen vil forholde sig til denne problematik, når styrelsesvedtægten og bilaget fremlægges til endelig godkendelse.

Ændringer i styrelsesvedtægten

Forvaltningen har rettet vedtægtens layout. Derudover har den nye skolebestyrelsesbekendtgørelse samt vedtagelsen af folkeskolereformen foranlediget følgende ændringer i styrelsesvedtægten:

·Der er tilføjet et indledende afsnit til vedtægten 

·Ændringer foretaget i kapitel 2: Skolebestyrelsen:

oForældrerepræsentanter vælges nu efter regler fastsat af Kommunalbestyrelsen

oDer udpeges hvert 4. år en kommunal koordinator, der har det overordnede ansvar for gennemførelsen af valget

oHvert 4. år udpeges der ligeledes medlemmer til en valgbestyrelse, der har ansvaret for gennemførelsen af valget på den enkelte skole

oValget gennemføres som almindeligt flertalsvalg, hvor antallet af stemmer afgør, om en kandidat indtræder som medlem af skolebestyrelsen eller som suppleant

oTo pladser i skolebestyrelsen kan nu tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger. Tildeling af disse pladser varetages af den enkelte skolebestyrelse, og der kan højst vælges ét medlem fra hver virksomhed, uddannelse eller forening til skolebestyrelsen. Medlemmerne har dog ikke stemmeret.

·Ændringer foretaget i kapitel 4: Pædagogisk Råd - Sammensætning:

oDe pædagogiske råd på skolerne nedlægges ved begyndelsen af skoleåret 2014/2015

oMedarbejderindflydelse ift. skolernes pædagogiske udvikling sikres via årlige drøftelser i de lokale MED-udvalg

oPå baggrund af drøftelserne i MED-udvalgene træffer skolens ledelse afgørelse om, hvordan arbejdet med den pædagogiske udvikling varetages på den enkelte skole.   

Ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten

En kommende bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre, vedtagelsen af folkeskolereformen samt sammenlægningen af Sporet og Springet har medført følgende ændringer i bilaget til vedtægten:

·Forordet er blevet omdøbt til ”Indledning” og er tilføjet en ny tekst. I oversigten over kapitler i indledningen er der desuden tilføjet et kapitel om skolefritidsordning (SFO) i Hvidovre Kommune

·Ændring i Kapitel 1: Skolestruktur:

oPunkt 1.1. Skolekoderne for Sporet og Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen er blevet tilføjet

·Ændring i Kapitel 2: Skoledistrikter:

oPunkt 2.3. Frit skolevalg: Kapacitetsoversigten er blevet opdateret, og de forventede netto- og bruttoklasser pr. 1. august 2014 fremgår af oversigten

·Ændringer i Kapitel 3: Andre ordninger:

oBeskrivelsen af de pædagogiske læringscentre er blevet opdateret, så den afspejler den kommende bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre

·Ændringer i Kapitel 5: Rammer for undervisningen:

oPunkt 5.1. Punktet vedrørende opdeling af piger og drenge i undervisningen udgår. Punkterne i 5.2. og 5.3. i dette kapitel rykkes derfor et trin op.

oDet nye punkt 5.1. Almen undervisning: Varigheden af et skoleår er nu beskrevet for indskoling, mellemtrin og udskoling. Den samlede varighed må ikke overstige 1400 timer, medmindre eleven har mere end ét valgfag

oDer er tilføjet et nyt punkt: 5.3. Lektiehjælp og faglig fordybelse

oPunkt 5.4. Svømmeundervisning: Det angivne omfang af svømmeundervisning er nu et minimumsomfang 

oDer tilføjes et nyt punkt 5.8. om UU’s opgaver. Det tidligere punkt 5.8. hedder nu 5.9.

oPunkt 5.9. Ungdomsskolen: Punktet omdøbes til ”Den åbne skole”, så punktet afspejler afsnittet om den åbne skole i folkeskolereformen

oDer er tilføjet et punkt 5.10. på baggrund af folkeskolereformens afsnit om motion og bevægelse

oDer er tilføjet et punkt 5.11. på baggrund af folkeskolereformens afsnit om understøttende undervisning

·Ændringer i Kapitel 6: Timeplaner (børnehaveklasse – 10.klassetrin):

oDer tilføjes et punkt 6.2. med navnet Overgangsordning. Tilføjelsen skyldes, at timetallene for en del fag ændres på baggrund af folkeskolereformen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en overgangsordning for fagene tysk, fransk og geografi for elever i de nuværende 7. og 8. klasser. På den måde sikres alle elever mulighed for at gå ud af folkeskolen med tilstrækkelig undervisning til at opfylde de nye timetal i reformen

oPunkt 6.2. fortsat: Timefordelingsplanen for 0. – 9. klasse er opdateret. Dette indbefatter en opgørelse for hvert klassetrin for et år ad gangen, samt et minimumstimetal for dansk og matematik på alle klassetrin samt historie på 3. – 9. klassetrin

oPunkt 6.2. fortsat: Afsnittene om den humanistiske fagblok og den praktisk/musiske fagblok udgår. Det skyldes, at eleverne i 7. – 9. klasse nu tilbydes undervisning i en ny række fag og emner. Den nuværende valgfagsordning fortsætter dog for eleverne i de nuværende 8. klasser

oPunkt 6.3. Indskolingen – Leg og Læring: Titlen ændres til ”Børnehaveklasserne” og indeholder et nyt timetal for børnehaveklasserne. Den tidligere beskrivelse af Leg og Læring udgår som følge af beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2013

oDer tilføjes et punkt 6.4. vedrørende valgfag for 7. – 9. klasse med en oversigt over nye fag og emner. De elever, der går i den nuværende 8. klasse, har ikke mulighed for at vælge fagene håndværk, design og madkundskab efter den nye ordning, da forløbene er flerårige. Disse elever fortsætter derfor på den nuværende ordning

oDe efterfølgende punkter er blevet justeret, da det førnævnte punkt 6.4. blev tilføjet

·Ændringer i Kapitel 7: Undervisning i dansk som andetsprog:

oPunkt 7.1. Undervisning af tosprogede elever: Grænserne for den højeste undervisningstid ændres med folkeskolereformen

oPunkt 7.1. fortsat: Dansk som andetsprog indgår i undervisning i klassen eller på hold i stedet for at foregå som supplerende undervisning

oPunkt 7.2. Elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog: Antallet af elever med tosproget baggrund fremgår nu af kvalitetsrapporten for den enkelte skole

oPunkt 7.4. Modersmålsundervisning: Hvidovre Kommune tilbyder nu også modersmålsundervisning til elever i 0. klasse (tidligere 1. – 9. klasse)

·Ændringer i Kapitel 8: Specialundervisning: 

oPunkt 8.2. Særlige foranstaltninger: Springet udgår fra listen over specialundervisningstilbud. Samtidig rettes beskrivelsen af Sporet til at være målrettet børn og unge fra 6 til 16 år

oPunkt 8.4. Vidtgående specialundervisning: Indstilling til specialundervisning foretages nu af almenskolens leder via PPR

oPunkt 8.4. fortsat: Det er præciseret, at specialundervisning kan finde sted på en folkeskole

oPunkt 8.4. fortsat: Sætningen Henvisning, koordinering, rådgivning og vejledning iværksættes af lederen af PPR udgår. Det skyldes, at det er skolelederens kompetence at indstille til specialundervisning. PPR’s rolle i forhold til koordinering, rådgivning og vejledning er beskrevet i punkt 8.5. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

·Tilføjelse af nyt kapitel: Kapitel 9. Skolefritidsordning/SFO: Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny struktur på klub- og fritidshjemsområdet på møde den 17. december 2013. I dette kapitel er derfor beskrevet SFO 1, SFO 2 samt åbningstider for Hvidovre Kommunes SFO.

Høring

Styrelsesvedtægten og bilaget hertil skal sendes i høring hos alle kommunens skolebestyrelser. Herefter kan Kommunalbestyrelsen give sin endelige godkendelse af både vedtægt og bilag. Høringen vil finde sted over en periode på fem uger fra den 4. april 2014 til den 7.maj 2014. Herefter behandles styrelsesvedtægten og bilaget hertil på møde i Børne- og Undervisningsudvalget den 10. juni 2014, i Økonomiudvalget den 16. juni 2014 og i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014.

Bilag

 1. Bilag 1 - Styrelsesvedtægt for skoleåret 2014/2015 (pdf)
 2. Bilag 2 - Bilag til Styrelsesvedtægt (pdf)

7. Indsats overfor forældre med fødselsdepressioner

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at orientering vedrørende indsatsen overfor forældre med fødselsdepressioner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge Sundhedsstyrelsen rammes 10 % af alle nybagte mødre af en fødselsdepression indenfor de første 6 måneder efter barnets fødsel, og tilsvarende rammes ca. 6 % af alle fædre af en fødselsdepression.

Sundhedsplejen i Hvidovre Kommune har i de sidste 4 år tilbudt alle mødre en screening for fødselsdepression, som en del af det samlede tilbud fra Sundhedsplejen. I den forbindelse finder Sundhedsplejen hvert år, ca. 8 % af mødrene som har en fødselsdepression, samt 7 % af mødrene, som har en begyndende fødselsdepression.

De mødre som ifølge screeningen har en fødselsdepression, bliver henvist til egen læge med henblik på vurdering af depressionens sværhedsgrad samt vurdering og henvisning til relevant behandlingstilbud. De mødre, der ved screeningen har en begyndende depression, tilbydes et forebyggende gruppeforløb i sundhedsplejens eget regi.

En ny og forbedret indsats

Fra d. 1. januar 2014 tilbydes screeningen til begge forældre, som et led i en særlig indsats overfor fædre med fødselsdepressioner. Tilbuddet er  i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger.

Det er Sundhedsplejens erfaring, at flere af forældrene ikke har råd til psykologbehandling, samt at den behandling forældrene modtager, er af meget varierende kvalitet.

Mødre og fædre har samtidig forskellig tilgang til behandling. Hvor gruppesamtaler kan være en god hjælp for kvinder, der ikke har en massiv fødselsdepression, vil langt de fleste fædre fravælge gruppesamtaler.

På den baggrund har Sundhedsplejen indgået et samarbejde med Familiecenteret Poppelgården om at tilbyde op til 5 samtaler til fædre/mødre, som ifølge screeningen viser begyndende tegn eller allerede har en eksisterende fødselsdepression.

Samtaleforløbet vil blive tilrettelagt ud fra forældrenes specifikke situation og behov, men vil oftest indeholde samtaler med begge forældre omkring forældreskab og parforhold, ligesom der tilbydes videounderstøttet familievejledning med fokus på samspil og kontakt med barnet.

Det konkrete forløb

Sundhedsplejen screener således begge forældre, når barnet er ca. 2 måneder. I tilfælde, hvor screeningen viser, at der er tegn på fødselsdepression, orienterer Sundhedsplejen forældrene om mulighederne for hjælp, enten via egen læge, gruppetilbuddet i Sundhedsplejen eller samtaleforløbet på Poppelgården.

I tilfælde, hvor forældrene ønsker et forløb på Poppelgården, sørger Sundhedsplejen for at formidle kontakten, og forældrene bliver herefter kontaktet af Poppelgården og inviteret til en samtale.

I tilfælde, hvor samtaleforløbet ikke får den ønskede effekt, viderehenvises forældrene til Børne- og Familieafdelingen med henblik på at vurdere familiens fortsatte behov for støtte.


8. Ny model for omlægning af dagplejen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 22-04-2014

Ad. 1-3 Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

For: Gruppe A, F, C, O og V.

Imod: Gruppe Ø.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 29-04-2014

For: Gruppe A, O, V, C, F og Liste H.

Imod: Gruppe Ø.

Undlader: Ingen

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tidligere beslutning om omlægning af dagplejen omgøres.
 2. at Dagplejen omlægges efter model 5.
 3. at den resterende finansiering fra model 4 til model 5 indgår i budgetdrøftelserne for 2015.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsmødet d. 11 marts 2014 besluttede udvalget, at den model der i budgetaftalen blev truffet beslutning om skulle lægge til grund for omlægningen af dagplejen, skal ændres. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en ny model for, hvordan der kan ske en omlægning af dagplejen. Den nye model 5, er vedlagt som bilag.

Det blev i mødet besluttet, at ”Dagplejen overgår til 4-børnskontrakter og der undersøges muligheden for pasning af 5. barn samt gæstedagplejere i stedet for institutionstilknytning. Der sikres et ambitiøst pædagogisk løft, der sikrer højere grad af pædagogisk indsigt for dagplejerne. Forvaltningen bedes udarbejde et forslag, der således sikrer en høj faglig kvalitet i dagplejen, som samtidig kommer så tæt på det oprindelige provenu som muligt”.

Model 5

De væsentligste forskelle mellem de to modeller er, at der i den nye model er en opkvalificering af pædagogikken i dagplejen, overgang til 4-børns kontrakter for alle dagplejere og fortsat gæstedagpleje som i dag. Opkvalificeringen består i, at der igangsættes et aktionslæringsforløb i dagplejen. Det vil sige, at dagplejerne bliver introduceret for en praksisnær metode til at arbejde systematisk med videreudvikling af dagplejepædagogikken. Dette foregår via små forsøg med nye handlinger i den pædagogiske praksis efterfulgt af fælles refleksioner og evaluering. Refleksionerne er med til at fremme en professionel italesættelse af dagplejernes faglighed. Metoden tager udgangspunkt i dagplejernes egne relevante opmærksomhedspunkter i forhold til praksisfeltet for derved at bringe ejerskabsfølelse og meningsfuldhed omkring processen.

Formålet er således, at dagplejerne gennem nye pædagogiske handlinger, der løbende reflekteres, opnår en opkvalificeret pædagogisk praksis.

Ligesom det forløb, der er igangsat i vuggestuerne i forbindelse med kvalitetsløftet her.

Derimod er der ikke længere en besparelse på ledelsen af dagplejen, og tilknytningen til de øvrige dagtilbud forsvinder.

 
Hovedtrækkene i model 5 er, at

·alle dagplejere overgår til 4-børnskontrakter

·gæsteplejen foregår hos dertil ansatte gæstedagplejere

·legestuerne bevares

·ledelsen af dagplejen bevares

·dagplejepædagogerne går op i tid

·sammenlignet med model 4, vil model 5 afstedkomme færre, administrative, organisatoriske og pædagogiske ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen ved indførelse af model 5

Besparelse

Ændring

Lønbudget fra 58 til 45 dagplejere (ved overgang til 4-børns kontrakter)

-4.680.000

Løn til 8 gæstedagplejere

3.072.000

Efteruddannelse

200.000

Dispositionsvederlag

-200.000

Opsigelse af lejemål vedr. Papegøjen

-81.000

Afledte driftsudgifter vedr. Papegøjen

-25.000

Telefongodtgørelse, justering i f.t. børnetal

-200.000

Samlet brutto

-1.914.000

Forældrebetaling

458.250

Samlet nettobesparelse

-1.455.750

Den løn der er afsat til gæstedagplejere, er sammenholdt med andre kommuners lønniveau, der har en tilsvarende model.

Grunden til at besparelsen er stort set uændret, er, at

 • Der spares yderligere 1 dagplejer
 • Der er lidt færre udgifter til gæstedagplejere
 • Der er ikke øgede driftsudgifter til institutionerne
 • Besparelsen på ledelsen i dagplejen bortfalder.

De resterende 160.000 kr., der er op til besparelsen i model 4, indstilles til at indgå i budgetdrøftelserne for 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen bemyndiges til at genforhandle aftalen.

Bilag

 1. Omlægning af dagplejen - model 5 (pdf)

9. 10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske standard

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud”.
 2. at godkende, at der fremlægges sag om ny Enghøj institution på maj mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i 2011 ”Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner”. Visionen indeholder en række pejlemærker for, hvordan man sikrer en høj standard i kommunens dagtilbud. Pejlemærkerne er:

·Tidssvarende dagtilbud i forhold til fysisk standard og indretning

·Fleksible dagtilbud ved overvejende kombinerede institutioner

·Bæredygtige dagtilbud i forhold til økonomi og faglighed.

Med udgangspunkt i disse pejlemærker er der af By- og Teknikforvaltningen blevet udarbejdet en daginstitutionsnalyse. Analysen er en gennemgang af alle kommunens dagtilbud i forhold til hvordan de lever op til de opstillede pejlemærker. I analysen indgår der også en vurdering af om- og udbygningsmulighederne af dagtilbuddene samt en vurdering af, om der er behov for at opføre nye dagtilbud.

Analysen viser, at kommunens dagtilbud langt fra lever op til de ovenstående pejlemærker. Flere dagtilbud er meget små, og er ikke mulige at udvide. Dagtilbudsmassen er generelt af ældre dato, og trænger derfor til vedligeholdelse. For at sikre en høj kvalitet i dagtilbuddene er det derfor nødvendigt, at der igangsættes diverse arbejder.

Den udarbejdede analyse understøtter kommunes vision om at være børnenes og familiernes by, og resultaterne fra analysen vil bidrage til, at Hvidovre Kommune bliver mere attraktiv for ressourcestærke børnefamilier, ved at kunne tilbyde dagtilbud med en høj fysisk og pædagogisk standard.

Resultaterne af analysen blev fremlagt på et fælles udvalgsmøde den 2. maj 2013 samt drøftet på KB temamødet den 12/3 2014. På mødet d. 2. maj blev forvaltningerne bedt om at udarbejde en 10 års plan, der skal være med til at sikre, at den fysiske standard i kommunens dagtilbud højnes samt at de foreslåede forslag prioriteres. Endvidere blev forvaltningen også bedt om at udarbejde mødesager i forhold til om- / tilbygninger af børnehusene Stenen og Krogen, Kirsebærhuset og Friheden/Myretuen.

10 års planen

10 års planen viser, at der ifølge kommunens befolkningsprognose, vil ske et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år frem til 2017. Efter 2017 stiger antallet af børn igen, og vil, ifølge prognosen, stige frem til 2027, hvor der forventes 300 flere børn, end der er i dag. Der vil i 2017 være ca. 500 flere 0-5 årige børn, end der er, når der i 2017, er færrest børn.

Som det er i dag, overstiger det behov der er for pladser i dagtilbuddene den reelle kapacitet, der er til rådighed. Derfor bliver der i spidsbelastningsperioderne passet flere børn, end der er kapacitet til. Dagtilbudsafdelingen har derfor været nødt til at etablere busordninger, cykelordninger, ekstra grupper mv. for at imødekomme presset. Det prognosticerede fald der er frem mod 2017 gør, at der her vil være overensstemmelse mellem antallet af børn, der skal passes, og den kapacitet der er til rådighed.

Efter 2017 vil der igen komme pres på dagtilbuddene pga. det stigende antal børn. Det er derfor alt afgørende, at der igangsættes foranstaltninger der sikre, at der fremadrettet er tilstrækkelig kapacitet til rådighed. Kun ved at øge kapaciteten, kan forvaltningen sikre et fortsat højt niveau i de tilbud der leveres.

Det skal pointeres, at det prognosticerede fald i børnetallet ikke har været der endnu, og at pladsanvisningen, alt andet lige, ikke kan se det skulle komme. De faktiske tal for, hvor mange børn der passes i dagtilbuddene viser, at det har været støt stigende de seneste 5 år.

For at imødekomme udviklingen og sikre det nødvendige antal pladser skal der planlægges og gennemføres kapacitetsudvidelser nu. Kun ved at påbegynde projekteringen og opførelsen af flere pladser, hurtigst muligt, kan kommunen imødekomme det pres, der vil komme på dagtilbuddene.

Ved at etablere en mere tidssvarende dagtilbudsmasse, vil der blive sikret bedre fysiske og pædagogiske rammer for kommunens børn. Samtidig vil en optimering af dagtilbuddene være med til at sikre en bedre udnyttelse af kommunens ressourcer.

På baggrund af de fakta der er fremkommet i daginstitutionsanalysen, er der udarbejdet forslag til, hvad det er for dagtilbud der kan udvides. De enkelte forslag er beskrevet i den vedlagte 10 års plan, og er opdelt efter pasningsdistrikter. Prioriteringen af de enkelte forslag er også vedlagt som bilag.

Udvidelserne vil betyde, at der i en periode kan forekomme overkapacitet af pladser. Overkapaciteten er nødvendig i forhold til, at det vil være nødvendigt at udfase nogle af de dagtilbud, der ikke lever op til kravene for den fysiske standard. Hvilke dagtilbud der skal udfases, skal besluttes i takt med, at nyetableringerne har fundet sted.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat og frigivet midler til tre af de foreslåede projekter samt til etablering af et nyt dagtilbud. Der er i budget 2014-17 afsat følgende:

Projekt

Bevilget (mio. kr.)

Udbygning af Børnehusene Krogen og Stenen

7,0

Udvidelse af Børnehuset Friheden   

8,7

Udvidelse af Børnehuset Kirsebærhuset

12,8

Ny Enghøj institution

27,0

I forhold til de øvrige projekter der er foreslået, vil der blive udarbejdet mødesager til hvert af projekterne. Ligeledes vil der blive fremlagt individuelle mødesager, hvis der er dagtilbud, der skal udfases, med baggrund i deres dårlige fysiske stand.

Bilag

 1. Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Annette Møller Sjøbeck orienterede om læserbrev.

Kashif Ahmad spurgte til mulighederne for at indgå en aftale med Hvidovre Lærerforening vedr. lærernes arbejdstid. Forvaltningen udarbejder et notat herom.

Mikkel Dencker spurgte til borgersag.  

Kashif Ahmad bad forvaltningen om et notat vedr. antallet af elever der inkluderes. 

Kashif Ahmad spurgte til reglerne vedr. ansøgninger om dispensation for reglerne om frit skolevalg.


11. Ansøgning om dispensation for reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

For at give dispensation: H

Imod at give dispensation: V, A, O

Der gives afslag på ansøgning om dispensation.


12. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

For at give dispensation: H

Imod at give dispensation: V, A, O

Der gives afslag på ansøgning om dispensation.


13. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Ansøgningen imødekommes.