Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 6. februar 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 6. februar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Engstrandskolen, Hvidovrevej 440

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)

Fraværende med afbud

 • Mette Dencker (O)

Bemærkninger

Mikkel Dencker deltog i stedet for Mette Dencker

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om nyt tiltag ”mandagsklubben”, indkaldelse til SKOK-møde den 26. februar samt om forslag til kogebog om dansk mad- og måltidskultur. 

Formanden orienterede om Undervisningsministerens besøg på Risbjergskolen i forbindelse med åbningen af et ”Newton room”.

Indstilling

Orientering om nyt tiltag ”mandagsklubben”.

Indkaldelse til SKOK-møde den 26. februar


3. Ansøgning om tilskud til orkestertur - Hvidovre Musikskoles Brassband

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Sagen oversendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Udvalget gav afslag på ansøgningen idet udvalget ikke har puljer til at finansiere orkesterturen. Udvalget anbefaler, at Musikskolen selv gør en ekstraordinær indsats for at finansiere fremtidige orkesterture.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om tilskud til orkestertur for Hvidovre Musikskoles Brassband

Sagsfremstilling

Hvidovre Musikskoles Orkesterforening forbereder en tur til Chile og Argentina for Hvidovre Musikskoles Brassband i februar 2014. Det forventes at der vil deltage 31 børn og unge i turen.

Brassbandet skal på turen give en række koncerter.

Det er foreningens forhåbning, at de kan arrangere et genbesøg fra et af de orkestre, som bandet skal besøge i Chile.

Økonomiske konsekvenser

Der er opstillet følgende budget for turen.

Udgifter

Rejseudgifter (31*14.300 kr.)

443.300 kr.

Indtægter

Deltagerbetaling (31*5.500 kr.)

170.500 kr.

Tilskud fra musikskole

100.000 kr.

Tilskud fra orkesterforeningen

100.000 kr.

Indtægter, total

370.050 kr.

Der mangler således at blive finansieret et beløb svarende til 72.800 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer

Profileringspuljen

147.800 kr.

Rådighedspuljen

110.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

205.910 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om støtte til orkestertur (pdf)
 2. Notat vedr. ansøgning herunder budgettering og finansiering (pdf)

4. Kvalitetsløft - Inklusion 98%

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Børne- og undervisningsudvalget besluttede at punktet udskydes til behandling på udvalgets møde i marts 2014.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 11-03-2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. O og H anerkender, at Hvidovre Kommune allerede lever op til kravet om 96 % inklusion, som er fastsat i skolereformen og ønsker, at kommunen i stedet for at bestræbe sig på at inkludere flere børn i folkeskolen, sætter et mål, der hedder at ”samtlige børn i Hvidovre Kommune skal befinde sig i det skoletilbud, der bedst imødekommer barnets situation og tarv”.

For stemte O og H, imod stemte A og V.

For model B stemte A og V. O og H stemte imod med henvisning til eget forslag.

Ad 3. Godkendt.

Ved indstilling fra den 6. februar 2014 besluttede udvalget:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage høringssvarene til efterretning
 2. at drøfte og træffe beslutning om hvorvidt model A eller model B for indfasning skal være gældende for målsætningen for inklusion
 3. at godkende forvaltningens forslag til de øvrige rammer for inklusionsindsatsen

Indstilling ved mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 6. februar 2014:

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage høringssvarene til efterretning
 2. at godkende forvaltningens forslag til rammer for inklusionsindsatsen

Sagsfremstilling

Skoleudvalget besluttede på møde den 10. oktober 2013 at sende forslaget til rammer for inklusionsindsatsen i høring hos alle kommunens skolebestyrelser samt hos Handicaprådet. Mødesagen fra mødet i Skoleudvalget den 10. oktober 2013 er vedlagt som bilag 3 til sagen. 

Baggrunden for forslaget til rammer for inklusionsindsats er, at Hvidovre Kommune i september 2012 vedtog et kvalitetsløft på folkeskoleområdet med en konkret målsætning for inklusionsgraden i Hvidovre Kommune. Målsætningen er, at 98 % af kommunens elever ved udgangen af skoleåret 2015/2016 skal være inkluderede i almenområdet.

Hvidovre Kommune har vedtaget et ambitiøst mål for inklusion ud fra den overbevisning, at alle børn og unge har ret til at deltage i et udviklende fællesskab. Når børn og unge ekskluderes fra det almene fællesskab, forringes eksempelvis deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Via øget inklusion bestræber Hvidovre Kommune sig derfor på at skabe et fællesskab, der i højere grad rummer og værdsætter børns forskelligheder, så alle børn bliver set, anerkendt og værdsat. Hermed ønsker Hvidovre Kommune at bidrage til, at alle kommunens folkeskoleelever får mulighed for at udvikle sig i det almene fællesskab, så de er bedre klædt på til livet efter folkeskolen.     

Kvalitetsløftet i Hvidovre Kommune sætter en højere målsætning for inklusion end folkeskolereformen. Derfor vil denne sag forholde sig til Hvidovre Kommunes målsætning om 98 % inklusion og ikke Folkeskolereformens lavere målsætning om 96 % inklusion. Forvaltningen skal dog bemærke, at inklusionsgraden i indeværende skoleår udgør 97,2 %. Hvidovre Kommune er dermed 0,8 % fra at nå målet. For at sætte dette tal i relief, vil det svare til, at når målet er nået i 2016, så vil der på en årgang med to klasser cirka gå ét barn, som inden kvalitetsløftet ville have gået i specialskole.

For at sikre, at Kvalitetsløftets mål kan realiseres, har forvaltningen og en følgegruppe arbejdet med at udarbejde en ramme for arbejdet med øget inklusion. Følgegruppen har bestået af skoleledere, ledere af specialtilbud, repræsentanter for Hvidovre Lærerforening og BUPL, samt medarbejdere fra forvaltningen. Følgegruppen har drøftet de væsentlige værdimæssige og rammesættende udgangspunkter for arbejdet med inklusion.

Skoleudvalget godkendte den 10. oktober 2013 forslaget, herefter blev mødesagen og de tilhørende bilag udsendt, og de høringsberettigede parter blev anmodet om at afgive høringssvar.

Høringssvar

Der er indkommet ti høringssvar. Bilag 1 består af en oversigt med beskrivelser og besvarelser af alle høringssvarene. Bilag 2 består af selve høringssvarene. De er nummererede, så de følger rækkefølgen på oversigten i Bilag 1.   

I Bilag 1 har forvaltningen forsøgt at uddrage de vigtigste pointer og spørgsmål samt at kommentere på dem.

Alle ti høringssvar har bemærkninger i forhold til den konkrete målsætning om 98 % inklusion. Der er i særdeleshed tvivl om, hvorfor Hvidovre Kommune har valgt en målsætning på 98 % inklusion, når kravet på landsplan er 96 %. Forvaltningen vil her igen påpege, at inklusionsindsatsen har som formål at sikre, at alle børn og unge deltager i et socialt forpligtende og udviklende fællesskab.

Derudover fremgår nedenstående temaer i mange af høringssvarene:

 • Den øgede inklusion fordrer en ændring af skolernes fysiske rammer
 • Der skal sættes fokus på lærernes muligheder for kompetenceudvikling
 • Der er blandede holdninger til, at de økonomiske midler vil blive fordelt på baggrund af socioøkonomiske forhold
 • Det er vigtigt have øje for evalueringen af inklusionsprocessen
 • Der hersker bekymring over, at et nyt tilsynskoncept først nu er under udarbejdelse.

Høringssvarene giver forvaltningen mange gode input, og i det fortsatte arbejde med inklusion vil forvaltningen på baggrund af høringssvarene derfor have særligt fokus på:

 • At arbejdet med inklusion skal understøttes af gode fysiske rammer. Derfor er der afsat 2,1 mio. kr. til etableringen af gruppelokaler og inventar, der understøtter en alternativ indretning af skolernes klasselokaler - dette kan være arbejdspulte eller skillevægge. Forvaltningen vil også fremadrettet have fokus på udvikling af gode fysiske rammer 
 • At der sker en personlig og organisatorisk kompetenceudvikling hos lærerne og på skolerne. Forvaltningen vil understøtte denne proces gennem råd og vejledning af den enkelte skole samt gennem forvaltningsmæssigt initierede tiltag for alle skoler 
 • At der i foråret 2015 iværksættes en midtvejsevaluering af den økonomiske fordeling af midler til skolerne, herunder om der i forhold til de socioøkonomiske kriterier er noget, der kalder på en justering
 • At beskrive evalueringsprocessen i dialog med skolerne. Forvaltningen vil lægge op til en grundig evaluering af elevernes trivsel og faglige udvikling samt en evaluering af økonomimodellen
 • At udviklingen af tilsynskonceptet meget hurtigt igangsættes og får høj prioritet, så processen får et kortere og mere koncentreret tidsforløb.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at rammerne for inklusion med ovenstående tilføjelser kan godkendes.

Revideret målsætning for inklusionsindsatsen

Børne- og Ungeudvalget sendte på møde den 6. februar 2014 sagen retur til forvaltningen med henblik på fornyet behandling på møde den 11. marts 2014.

Forvaltningen skal på denne baggrund indstille, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter og træffer beslutning om hvorvidt nedenstående model A eller model B skal være gældende for målsætningen for inklusion.

Model A

Målet om 98 % inklusion bevares som hidtil vedtaget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Kvalitetsløftet på møde i september måned 2012. Målet er 98 % inklusion i skoleåret 2015/2016.

Målet om 98 % inklusion opgøres som beskrevet i mødesag af den 10. oktober 2013.

Model B

Målet om 98 % inklusion bibeholdes, men således, at målet først nås i skoleåret 2019/2020.

Målet om 98 % inklusion opgøres således, at de børn, der undervises i udenbys ekskluderende tilbud indgår i opgørelsen over børn, der er inkluderet/ekskluderet.

Bilag

 1. Bilag 1 - Oversigt over høringssvar vedrørende rammer for indklusionsindsatsen (pdf)
 2. Bilag 2 - Høringssvar vedrørende rammer for inklusionsindsatsen (pdf)
 3. Bilag 3 - Mødesag vedrørende inklusion (pdf)

5. Nyt navn for Springet/Sporet

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget  

 1. at tage Springet/Sporets nye navn – Sporet – til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2013 et forslag om at etablere et nyt samlet tilbud for børn og unge i socio-emotionelle vanskelligheder. I den forbindelse blev det besluttet at sammenlægge Sporet og Springet.

Skoleudvalget blev på møde den 10. oktober 2013 præsenteret for et forslag til et nyt navn for Springet/Sporet: Skolen Bilbo. Skoleudvalget tog det nye navn til efterretning.

På møde den 4. november 2013 blev Social- og Sundhedsudvalg ligeledes forelagt forslaget til det nye navn, Skolen Bilbo. Social- og Sundhedsudvalget tog også det nye navn til efterretning - dog med en bemærkning om, at navnet burde genovervejes.    

I samarbejde med Springet/Sporet har forvaltningen derfor udarbejdet et nyt forslag til et nyt navn. Forvaltningen og Springet/Sporet foreslår en bibeholdelse af navnet ”Sporet”.

Begrundelsen herfor er, at Sporet er et navn, der er velintegreret i Hvidovres skolefortællinger, og at det ikke er forbundet med negative fortællinger. Navnet er nemt at huske, og det lægger ikke op til stigmatisering. Det trækker ”spor” tilbage og forbinder således noget nyt med noget gammelt.  

Den samlede personalegruppe på Springet/Sporet er blevet hørt og er enig i valget. Forvaltningen anbefaler derfor, at forslaget til det nye navn tages til efterretning. 


6. Orientering om udviklingen i antallet af fødsler 2013

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at orienteringen om antallet af fødsler i 2013 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere udbedt sig en løbende orientering om, hvordan udviklingen af fødsler i kommunen er. Forvaltningen foreligger hvert kvartal en mødesag for udvalget, så man løbende kan følge med i, hvordan udviklingen er. Det samlede fødselstal for 2013 foreligger nu.

Sammenligning af tallene for 2012 og 2013

Ifølge sundhedsplejens tal for antallet af fødsler i Hvidovre Kommune, fremgår det, at der i 2013 blev født 557 børn i kommunen. Til sammenligning blev der i 2012 født 592 børn. Der er således i perioden født 6 % færre børn, end i 2011.

Udviklingen i antallet af fødsler 2009 – 2013

2013

2012

2011

2010

2009

Antal

557

592

512

617

582

Der er gennem de seneste 9 år født i gennemsnit 584 børn i kommunen årligt. Antallet af fødsler i 2013 ligger således noget under dette gennemsnit. Kommunens prognoser har også tilsagt, at der ville komme et fald i antallet af børn i kommunen frem til 2017, hvorfor det faldende børnetal harmonerer med denne prognose.


7. Udmøntningsplan for lederlønsbesparelsen på dagtilbud

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Ad. 1 Godkendt. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et overblik over de eksisterende ledelsesstrukturer på 0-18 års institutionerne. Overblikket skal etableres i en budgetanalyse, der samtidig skal give forskellige bud på eventuelle fremtidige modeller.

Ad. 2 Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,

 1. at godkende den foreslåede udmøntning af besparelsen på lederlønnen
 2. at godkende de foreslåede ændringer til ”drejebog for sammenlægninger”

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 er der indarbejdet en besparelse på 2,65 mio. kr., som skulle ske på lederlønningerne på 0–6 års institutionerne. I budget 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at besparelsen i 2013 skulle effektueres via ”grønthøster” metoden og at der fra budget 2014 skulle findes en permanent løsning på besparelsen på lederlønningerne.

Beslutningen fra budget 2013 var, at besparelsen kunne opnås ved at centralisere lederlønningerne (som her skal forstås som løn til hhv. leder, souschef samt evt. afdelingsleder). Indtil da, er lederlønningerne indgået i den kontraktsum, som institutionerne får udmeldt hvert budgetår, og som bruges til den daglige drift herunder løn. Det at lederlønnen er en del af kontraktsummen gør, at det ikke er synligt, hvor mange midler den enkelte institution anvender til ledelse.

Besparelsen i 2013 blev opnået ved, at man tog en andel af alle daginstitutionernes budgetter svarende til institutionernes børnetal.

Besparelsen fremadrettet

Forvaltningen har adskilt lederlønningerne til dagtilbudslederen fra institutionernes kontraktsum, da dagtilbudslederne refererer til dagtilbudschefen. De øvrige lederlønninger (souschef og evt. afdelingsleder) forbliver i kontraktsummen da disse refererer til dagtilbudslederen.

For at sikre at besparelsen kan effektueres fremadrettet, foreslår forvaltningen, at de 28 dagtilbud, der er blevet sammenlagt til 13 dagtilbud siden 2009, reduceres med 50.000 kr. pr. gammel institution. Det vil sige, at hvis der har været en sammenlægning af to institutioner, vil reduktionen være på 100.000 kr. af institutionens budget, og hvis sammenlægningen har været af tre institutioner, vil reduktionen være på 150.000 kr. af institutionens budget.

Herudover foreslår forvaltningen, at der sker en reduktion af de institutioner, der har bibeholdt den tidligere ledernormering, og derfor ikke har fået reduceret i ledelsesniveauet på trods af sammenlægningen. For disse institutioner vil der ske en reduktion på 140.000 kr. for hver leder, udover leder og souschef, som institutionen har.

Den samlede besparelse ved disse to forslag er, at de sammenlagte institutioner reduceres med 2,66 mio. kr.

Der har i løbet af 2013 været drøftelser mellem dagtilbudschefen og lederne omkring den tid man bruger på henholdsvis ledelse og tid med børnene.

Ændringer af ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale institutioner”

Social- og Sundhedsudvalget har i 2008 godkendt ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner”, der beskriver hvilke forhold, der gør sig gældende i forhold til overvejelserne om sammenlægninger af to eller flere institutioner. Kutymen i forhold til sammenlægninger har hidtil været, at lederlønning og grundbeløb forblev i den sammenlagte institution i ét år. Grundbeløbet blev i år to overført til sammenlægningspuljen, som er en pulje sammenlagte institutioner kan søge penge fra, til formål der er relateret til sammenlægningen. Herefter overføres grundbeløbet til kommunekassen.

I forhold til den ovenfor beskrevne omlægning, foreslås der en ændring af denne praksis, idet at lønnen til dagtilbudslederen udtages af institutionens kontraktsum, og at der sker en reduktion med 50.000 kr. for hver institution, der sammenlægges og en reduktion med 140.000 kr. for hver leder, institutionerne har udover dagtilbudsleder og souschef.

For fremadrettede institutionssammenlægninger vil provenuet af disse lederlønningsreduktioner forblive i dagtilbudsområdet, idet de foreslås fordelt i forhold til børnetal og anvendes til pædagogiske timer (børnetimer).

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet en besparelse på 2,65 mio. kr. fra budget 2013, som er forudsat besparet på lederlønninger.

Forvaltningen foreslår, at de institutioner, der er blevet sammenlagt siden 2009, reduceres med 50.000 kr. pr. gammel institution samt at de institutioner der har bibeholdt den tidligere ledelsesstruktur reduceres med 140.000 kr. for hver leder, udover leder og souschef, som institutionen har.

Den samlede besparelse ved disse to forslag er, at de sammenlagte institutioner reduceres med 2,66 mio. kr., hvor besparelsen er fuldt udmøntet.

Ved fremadrettede sammenlægninger foreslås de sparede midler fordelt på alle institutioner til pædagogiske timer.

Bilag

 1. Oversigt over de økonomiske konselvenser for institutionerne (pdf)

8. Tilbud til unge i Avedøre Stationsby

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Ad. 1 Drøftet.

Ad. 2 Udvalget stemte om de fire forslag: 

Forslag 1: H, V, O og A imod

Forslag 2: H, V, O og A imod

Forslag 3: H, V, O og A imod

Forslag 4: For H og V imod A og O

Ingen af forslagene blev vedtaget.

Udvalget bad  forvaltningen om at udarbejde en oversigt over eksisterende tiltag i Avedøre Stationsby.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at drøfte behovet for et værestedslignende tilbud i Avedøre
 2. at beslutte hvilket af forslagene der eventuelt skal arbejdes videre med

Sagsfremstilling

Flere grupper af borgere har henvendt sig og ytret ønske om, at der etableres en klub eller et værested for unge i Avedøre Stationsby, ligesom der er kommet henvendelser fra andre bydele i Hvidovre.

Baggrunden er en oplevelse af, at 20-30 unge i alderen 16-26 år opholder sig på gaden, fordi de mangler relevante tilbud. Der er bekymring for, at de unge bliver tiltrukket af kriminalitet og bandemiljøet, hvorfor der argumenteres for etablering af et alternativt tilbud.

Der blev i juni 2013 afholdt to borgermøder i Avedøre Stationsby. Ét møde, der henvendte sig til de unge, og ét, der henvendte sig til øvrige interesserede, herunder politikere, embedsmænd og pressen. Kashif Ahmad og Ahad Ahmad var initiativtagerne til folkemøderne og har samtidig fremsendt et projektforslag til etablering af et tilbud til unge i Avedøre. På møderne viste der sig divergerende holdninger til, hvorledes et tilbud kunne se ud.

I november 2013 inviterede borgmester Helle Adelborg til et temamøde for den daværende og nuværende kommunalbestyrelse, med henblik på at få en politisk drøftelse. Ved temamødet præsenterede forvaltningen gevinster og udfordringer ved en eventuel etablering af et værested som oplæg til debat. Ved mødet fremkom politiske synspunkter for og imod en etablering, og det blev afslutningsvis besluttet, at sagen skulle forelægges fagudvalget med henblik på videre drøftelse og beslutning.

Målgruppen for et værestedslignende tilbud

Målgruppen er 20-30 unge mellem 16 og 26 år, som er bosat i Avedøre Stationsby. De unge kan karakteriseres som udsatte, da de ikke formår at iscenesætte deres egen fritid, har en løs tilknytning til skole-/uddannelsessystemet, samt, for en stor dels vedkommende, har et hash forbrug. En mindre del af de unge er under 18 år og i kontakt med Børne- og Familieafdelingen. Flere af de unge er modtagere af forebyggende foranstaltninger.

Den aktuelle situation i Avedøre

I en længere periode har der været stille i Avedøre Stationsby, hvor der har været få hændelser, som politiet har været involveret i. Imidlertid er situationen i de seneste måneder tilspidset. Der har været røverier mod de forretningsdrivende samt uro i området. Borgere og de handlende er utrygge, og en episode med et kanonslag på biblioteket har ligeledes forstærket uroen.

På baggrund af uroen i området har Børne- og Velfærdsforvaltningen skærpet opmærksomheden mod Avedøre og har nedsat en taskforce enhed, som skal undersøge situationen nærmere.

Børne- og Velfærdsforvaltningen har løbende været i tæt dialog med politiet og der er enighed om, at uroen i Avedøre skyldes et mindre antal af unge, som udtrykker frustration over, at der mangler et sted, hvor de kan være, og at de ikke oplever, at der er plads til dem i de allerede etablerede institutioner. Røverierne skal derimod ses som en særskilt politimæssig opgave, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der er en sammenhæng imellem den generelle uro og røverierne.

Taskforce enheden

Taskforce enheden består af en tværfaglig gruppe af medarbejdere fra Børne- og Velfærdsforvaltningen samt Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og som i deres daglige arbejde beskæftiger sig med udsatte unge.

Taskforce enhedens opgave er at komme i dialog med de unge og opfordre og stimulere dem til at bruge de demokratiske og kulturelle tilgange til aktiviteter og lokaler, som der er tradition for i samfundet generelt. Eksempelvis søge lokaler, fodboldbanetider, oprette sig som forening osv.

Derudover har taskforce enheden til formål at identificere de ca. 20 unge, som betragtes som uro- og utryghedsskabende i området og få lagt individuelle planer for de unge, således at de er beskæftiget.  

De etablerede ungetilbud i Avedøre

Børne- og Velfærdsforvaltningen har allerede en bred vifte af veletablerede tilbud til udsatte unge i Avedøre, og den nyligt vedtagne budgetanalyse af ungeområdet vil ligeledes understøtte udviklingen af en mere sammenhængende og fleksibel indsats overfor udsatte unge.

Udmøntningen af budgetanalysen vil medføre, at de forebyggende tilbud samles, ved at Ungekontakten, X, Y, Z- House samt gadeplansmedarbejderne får en fælles ledelse. Endvidere vil der blive etableret et lokalt misbrugstilbud til de unge i Ungekontaktens regi, som bliver en integreret del af den forebyggende indsats overfor unge. Tilbuddet om misbrugsbehandling kunne med fordel udvides til også at omfatte de unge, som ikke allerede er tilknyttet de kommunale tilbud, idet flere af de unge, som er i målgruppen for et værestedslignende tilbud, har et misbrug af hash.

Børne- og Velfærdsforvaltningens forebyggende tilbud til udsatte unge er primært rettet mod unge op til 18 år. For unge over 18 år arbejdes der på at etablere et kriminalpræventivt netværk – 18 PLUS (Bilag 1), som kan sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats overfor unge mellem 18 og 29 år. Netværkets primære formål er at forebygge fortsat kriminalitet hos de unge, ved at sikre individuelle planer i forhold til uddannelse/beskæftigelse, bolig mm.  

4 modeller for et værestedslignende tilbud

Børne- og Velfærdsforvaltningen har på baggrund af de fremkommende borgerønsker, udarbejdet 4 forslag til hvordan man på forskellige måder kan imødekomme ønskerne. Ved hvert forslag er oplistet fordele og udfordringer samt de udgifter, som er forbundet med tilbuddet. De fire modeller er etablering af:

 1. Unge værested
 2. Værestedslignende tilbud i FC-Enghøj
 3. Omstrukturering af Ungekontakten
 4. Offentlig-privat samarbejde

1. Unge værested

Unge værestedet er tænkt som et værested, der drives af de unge uden indblanding fra fagpersoner eller frivillige voksne. Tilbuddet kan etableres i lokaler i Avedøre eller på en anden matrikel i Hvidovre.

Målet vil være at imødekomme de unges ønske om et fristed, hvor de kan komme og udøve de aktiviteter, de selv ønsker. Værestedet kan medvirke til at unge oplever sig mødt af ligesindede, samtidig med at ældre unge kan agerer rollemodeller for de yngre brugere af stedet.

Udfordringerne ved modellen er, at der kan opstå magtkampe mellem brugerne. Der er samtidig risiko for, at værestedet bliver samlingspunkt for kriminelle og hashrygende unge, ligesom værestedet kan skabe utryghed blandt de omkringboende borgere.

Etableringen kræver tilskud til etablering, samt betaling af husleje.

Tabel 1: Udgifter til Ungeværested

2014

2015

2016

Etablering

200.000

200.000

200.000

Driftsomkostninger

500.000

500.000

500.000

I alt

700.000

700.000

700.000

2. Værestedslignende tilbud i FC-Enghøj

Fritidsklubben FC-Enghøj omstruktureres således, at tilbuddet indeholder et mere uforpligtende tilbud til unge op til ca. 20 år. Der etableres aktivitetstilbud samt gruppetilbud til de unge, samtidig etableres tilbud om forældregrupper.

Målet er at udvikle allerede eksisterende tilbud og opgradere det med tilstrækkeligt personale således, at de unges ønsker og behov imødekommes og rummes.

Udfordringerne ved modellen er, at de børn og unge der pt. benytter fritidsklubben og deres forældre, kan blive utrygge ved at tilbuddet udvides til at omfatte udsatte unge, og derfor fravælger tilbuddet. Det kan ligeledes være en udfordring, at få de udsatte unge til at benytte stedet, da tilbuddet allerede eksisterer og de udsatte unge derfor allerede har fravalgt tilbuddet. Det vil derfor kræve en fokuseret indsats for at få målgruppen til at benytte stedet.

Etableringen kræver to klubpædagoger i FC- Enghøj, således at der kan etableres relevante og attraktive aktiviteter for de unge.

Tabel 2: Udgifter til tilbud i FC Enghøj

2014

2015

2016

Personale

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Inventar

100.000

0

0

Driftsudgifter

200.000

200.000

200.000

I alt

2.100.000

2.000.000

2.000.000

3. Omstrukturering af Ungekontakten

Ungekontakten omstruktureres således, at der sideløbende med de nuværende tilbud, etableres et værestedslignende tilbud til de unge i målgruppen, som ikke allerede er indskrevet i Ungekontakten. Tilbuddene kunne eksempelvis være pige-/drengegrupper, forskellige aktivitetstilbud mv. Tilbuddene forankres hos Ungekontakten, og udføres primært af gadeplansmedarbejderne som allerede har kendskab til målgruppen.

Formålet med modellen er, at de kompetencer og erfaringer, med arbejdet med udsatte unge som Ungekontakten allerede besidder, inddrages i etableringen af tilbuddet. Samtidig integreres tilbuddet i Børne- og Velfærdsforvaltningens øvrige forebyggende tilbud til unge.

En fordel ved denne model er, at flere af de unge i målgruppen allerede har kontakt til Ungekontakten og gadeplansmedarbejderne, hvilket kan have positiv effekt, når der skal skabes kontakt med de unge. Endvidere har gadeplansmedarbejderne allerede etableret en pigegruppe, der har skabt positive resultater, hvorfor drengene har efterspurgt et tilsvarende tilbud.

Udfordringen kan være, at tilbuddet styres af kommunale medarbejdere, som de unge kan have en modstand imod.

Etableringen kræver, at Ungekontakten får større lokaler. Derudover kræver det, at der ansættes yderligere en til to gadeplansmedarbejdere, således at opgaven omkring værestedet kan løftes.

Tabel 3: Udgifter til omstrukturering af Ungekontakten

2014

2015

2016

Personale

1.350.000

1.350.000

1.350.000

Driftsudgifter

200.000

200.000

200.000

I alt

1.550.000

1.550.000

1.550.000

4. Offentlig-privat samarbejde

For at imødekomme de forskellige interesser der har vist sig på området, kan der ligeledes udbydes et offentlig-privat samarbejde. Tanken er, at kommunen stiller lokaler til rådighed, samt at der afsættes en pulje på 2.000.000 kr., som den private samarbejdspartner kan byde ind på, i forhold til en række opstillede kriterier.

Lokalerne som kommunen stiller til rådighed for projektet, skal være beliggende udenfor stationsbyen, da et samarbejdsprojekt af denne karakter skal rette sig mod alle udsatte unge i Hvidovre.

Tilbuddet skal, for at private aktører kan komme i betragtning, indeholde tilbud til både børn og unge, samt deres forældre. Tilbuddene kan både være pige-/drengeklubber, lektielæsning, fællesspisning, cykel- eller syværksted mv. Lokalsamfundets foreninger samt virksomheder kan ligeledes inddrages i arbejdet hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Udfordringen ved projektet er, at det bliver et tilbud til en større målgruppe end den egentlig definerede. Det kan medføre, at den egentlige målgruppe ikke vil bruge stedet, da det også henvender sig til andre børn, forældre m.fl. Gadeplansmedarbejderne har ligeledes erfaring med, at hvor fædre, storebrødre og andre voksne involveres som frivillige, skabes der en ændret adfærd hos de unge med anden etnisk oprindelse end dansk. Dermed får de unge ikke det frirum og den mulighed for, at drøfte de problemstillinger de er optaget af og som et nyt tilbud skal give dem mulighed for. Det kan derfor tænkes, at de unge fravælger stedet.

Det skal overvejes om tilbuddet kan finansieres, dels af en brugerbetaling svarende til betalingen i ungdomsklub (155 kr. pr mdr.) dels af et grundbeløb svarende til kommunens grundbeløb til ungdomsklubber (7.500 kr. pr år)

Modellen kræver, at der stilles lokaler til rådighed, samt at der afsættes penge til aktiviteter og 2- 3 medarbejdere.

Tabel 4: Udgifter til offentlig-privat samarbejde

2014

2015

2016

Pulje til aktiviteter mv.

700.000

700.000

700.000

Personale

1.300.000

1.300.000

1.300.000

Lokaler

500.000

500.000

500.000

I alt

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Børne- og Velfærdsforvaltningen anbefaling

Det er Børne- og Velfærdsforvaltningens anbefaling at afvente effekten af budgetanalysens initiativer, før der etableres et eventuelt værested. Udmøntningen af budgetanalysen vil medføre, at ungeindsatsen omorganiseres, således at det opsøgende gadeplansarbejde samt de forebyggende tilbud bliver integrerede, og at det er muligt i højere grad at tilpasse tilbuddene til de unges ønsker og behov.

Det er således forventningen, at det bliver muligt i den nye ungeindsats at tilbyde et sted, hvor de unge kan være, men som samtidig indeholder et forebyggende pædagogisk sigte.

Samtidig anbefaler Børne- og Velfærdsforvaltningen, at der fremadrettet arbejdes på, at etablere en ungdomsklub i FC Enghøj, som i højere grad kan være attraktiv for de unge, som efterspørger et værested.

Bilag

 1. Diagram (pdf)

9. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Orientering om fondansøgninger samt bevillingsansøgning til fåre- og formidlingshus.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2 og 3: For: A, O og V

                Undlader: C og H

                Anbefales godkendt.

Ad 4: Karl Erik Høholt Jensen (V) foreslår, at restfinansieringen findes inden for Børne- og undervisningsudvalgets budgetområde.

For: V, H og O

Imod: A

Undlader: C

Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker, at fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Udsættes til efter behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Ad. 1 Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2 A, O og V stemmer for. H undlod at stemme.

Anbefales godkendt.

Ad. 3 A, O og V stemmer for. H undlod at stemme.

Anbefales godkendt.

Ad. 4 Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Ad 1 – 3 Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Ingen.

Undlader: Gruppe C.

Godkendt.

Ad 4 Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe V under henvisning til bemærkning.

Undlader: Gruppe C.

Godkendt.

Fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Ad. 1-3:

For: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe C.

Ad. 4:

For: Gruppe A, F, O, Ø, Liste H og Annette Møller Sjøbeck (V).

Imod: Gruppe C og Karl Erik Høholt Jensen (V) under henvisning til bemærkning.

Godkendt med den bemærkning, at fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelsen.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen om fondsansøgninger til fåre - og formidlingshus til efterretning.                                                
 2. at der i stedet for et fårehus opføres et fåre - og formidlingshus i tilknytning til Quark Centret. Udgiften hertil udgør i alt 1.100.000 kr.                                                                                              
 3. at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quark Centret, til et fåre- og formidlingshus afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives tilsvarende tillæg til anlægsbevilling på 780.000 kr. til medfinansiering af fåre- og formidlingshus, således at den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb herefter udgør i alt 7.880.000 kr.                                                                   
 4. at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quarkcentret, til fåre - og formidlingshus afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives anlægsbevilling til indtægter på 670.000 kr. Restfinansiering på 110.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Den 18. december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny placering af Quark Centret, og at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 6.000.000 kr. og gives tilsvarende anlægsbevilling, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt. 6.500.000 kr. Endvidere at rådighedsbeløbet i 2013 på 6.000.000 kr. finansieres af kassebeholdningen idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Den 26.februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere det af gruppe A og F stillede ændringsforslag, at det nye center kan opføres som et såkaldt passivhus, og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til dette, 600.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genplacering af Quarkcentret udgør i alt  7.100.000 kr.

Som en del af det nye Quarkcenter skal opføres et fårehus, hvilket pt. foreligger på skitseniveau. I december 2012, i forbindelse med bevillingsansøgningen til Quark blev politisk behandlet, drøftede repræsentanter for Børne- og Velfærdsforvaltningen, By - og Teknikforvaltningen, lederen af Quark Centret, Flemming S. Hansen samt ekstern rådgiver, muligheden for at søge fonde til medfinansiering af et fåre - og formidlingshus til Quark.

Baggrunden herfor var, at økonomien for det nye Quark var meget begrænset, og deri budgetrammen derfor kun er afsat 320.000 kr. til etablering af et lille fårehus til dyrene. Fårehuset foreligger på projektforslagsniveau.

Et fåre - og formidlingshus, som ligeledes foreligger på projektforslagsniveau, vil ifølge Quarks ledelse kunne øge Quarkcentrets pædagogiske og formidlingsmæssige muligheder. Huset indeholder et rum, hvor besøgende kan opleve fårene imens en naturvejleder eller et foreningsmedlem fra ko - eller fåregræsserforeningen informerer om fårenes liv og om den øvrige natur på Avedøresletten. Huset udstyres i øvrigt med et foderrum, en overdækket terrasse med borde og bænke, et toilet samt et udendørs køkken. Den samlede økonomi til etablering af fåre- og formidlingshuset er beregnet til i alt 1,1 mio kr.

Tilføjelsen af fåre- og formidlingshuset kræver, ligesom rodzoneanlæggets omplacering, en landzonetilladelse. Derfor er fåre- og formidlingshuset medtaget i det reviderede projekt, som nu er sendt i høring blandt naboer og høringsberettigede organisationer mv. En landzonetilladelse vil ikke stille krav til at opføre byggeriet, men udelukkende give tilladelse hertil. Et eksisterende multiflexhus, som Quark har fået overdraget af Bane Danmark, overflyttes fra det gamle Quark til det nye, og vil kunne udgøre et midlertidigt shelter for dyrene indtil det er klarlagt, om et er det lille fårehus eller det store fåre- og formidlingshus, som skal opføres.

Fondsansøgningerne blev udarbejdet af Flemming S. Hansen, og i enighed med Børne- og Velfærdsforvaltningen. By - og Teknikforvaltningen har ikke deltaget i udarbejdelse af fondsansøgningerne, men er løbende blevet holdt orienteret.

I december 2012 blev fremsendt ansøgning til Max Fodgaard fonden, somhar bevilget kr. 20.000. Kommunen modtog fondsmidlerne den 26. november 2013. I marts 2013 blev fremsendt ansøgning til Friluftsrådet, som efterfølgende har bevilget kr. 500.000. Nyheden om dette blev offentliggjort på kommunens intranet den 17. september 2013 og i Hvidovre Avis den 12. september 2013. I september 2013 blev fremsendt ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, som omkring 1. november 2013 bevilgede kr. 150.000 til den del af fåre - og formidlingshuset, som udgør formidlingsdelen, samt handicaptoilettet.

Den samlede mængde fondsmidler udgør i alt 670.000 kr. Dette beløb tillagt det i projektet reserverede beløb til fårehus på 320.000 kr. udgør således i alt 990.000 kr. Der er således en manko på 110.000 kr.

Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden har pr. november 2013 oplyst, at deres fondsmidler først vil blive udbetalt, når fåre - og formidlingshuset er opført.

By- og Teknikforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen anbefaler på den baggrund, at kommunen, når landzonetilladelse foreligger,opfører et fåre- og formidlingshus, at kommunen tager imod de tildelte fondsmidler på i alt 670.000 kr., og at kommunen medfinansier projektet med 110.000 kr., som er differencen mellem de bevilgede fondsmidler, det afsatte beløb på projektet, 320.000 kr. til fårehus, og de kalkulerede udgifter til et fåre- og formidlingshus.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark-Centeret afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 7.100.000 kr.


10. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Maria Durhuus (A) spurgte til kursusforløbet under Leksandmodellen. Forvaltningen forklarede man vil gennemgå modellen og implementeringen af denne på næste møde i udvalget.

Charlotte H. Larsen (O) spurgte om man har indtænkt skoleelevernes medbestemmelse i forhold til implementering af folkeskolereformen. Forvaltningen orienterede om at det fælles elevråd har deltaget i orienteringsmøder omkring reformen samt kommenteret på en række overordnede forhold.

Annette Møller Sjøbeck (V) spurgte til forhold omkring pladsanvisningen og om hvorvidt tilflyttere kan få plads til to børn i en bestemt institution. Hun spurgte endvidere til, om alle borgere bliver orienteret om muligheden for at få en plads i dagplejen.

Forvaltningen orienterede om, at man i tilfælde af, at der er venteliste til en institution kan komme på venteliste. Opskrivning til dagtilbud sker digitalt og alle tilbud, herunder også dagplejen fremgår af kommunens hjemmeside.


11. Ansøgning om dispensation for reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Ansøgningen blev godkendt.