Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 16. januar 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 16. januar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Punkt nummer 13 på den udsendte lukkede dagsorden udgår, idet ansøgningen er trukket.

Kenneth F. Christensen orienterede om at han ikke deltager under behandlingen af punkt nummer 8.

 Dagsordenen godkendt med ovenstående bemærkninger.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Børne- og Undervisningsudvalgets ressortområde blev præsenteret.

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om følgende:

-Udsendelse af handleplan for implementering af skolereformen januar 2014 august 2014 til medarbejdere i skoler, fritidshjem og klubber.

-Udsendelse af forældrebrev vedr. skolereformen.

-Udmøntning af rammer for lærernes arbejdstid

Indstilling

 • Præsentation af områderne under Børne- og Undervisningsudvalget ved forvaltningen.

3. Forretningsorden for Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Formanden stillede et ændringsforslag til forretningsordenen. Det foreslås at § 8 stk. 2 får følgende ordlyd:

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, hvis medlemmet stemmer imod en beslutning. Et medlem, der har undladt at stemme, kan kræve sin afvigende mening om procedurespørgsmål tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der skal fremsendes til andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller anden myndighed, kan medlemmet kræve, at disse samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem, kan senest ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Udvalget godkendte forretningsordenen med ovenstående ændringsforslag.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsorden (bilag 1).

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt en ny udvalgsstruktur og på baggrund heraf blev der også vedtaget en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt er trådt i kraft den 1. januar 2014.

Som følge af ændringen af udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt har det været nødvendigt, at foretage en ændring af de stående udvalgs forretningsordener. Derudover er der foretaget en modernisering af sprogbrugen og tilretning af teksten, således at den er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Der er ikke foretaget betydelige indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere forretningsorden. 

Bilag

 1. Forretningsorden (docx)

4. Præsentation i udvalget

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Udvalget præsenterede sig for hinanden.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og undervisningsudvalget

 1. at udvalgsmedlemmerne præsenterer sig for hinanden

Sagsfremstilling

Med ønske om at skabe fundament for et godt samarbejde i udvalget samt at udbrede udvalgsmedlemmernes kendskab til hinanden foreslår forvaltningen, at alle medlemmer præsenterer sig for det øvrige udvalgs ud fra følgende spørgsmål:

-Om mig og min baggrund

-Hvorfor jeg ønskede at blive en del af Børne- og Undervisningsudvalget

-Mine interesseområder og mærkesager

-Særlige politiske tanker på området


5. Afholdelse af møder i Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt med bemærkning om, at når udvalget skal besøge skoler kan besøget starte tidligere end kl. 16.00.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at udvalget godkender forslag til afholdelse af introduktionsmøder til udvalget
 2. at udvalget godkender at der afholdes mindst fire udvalgsmøder årligt på eksterne institutioner med start kl. 16.00

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlemmerne i det nye Børne- og Undervisningsudvalg har modtaget en introduktionsmappe med information om arbejdet i Børne- og Velfærdsforvaltningen, om strategier og politikker på udvalgets område samt om de beslutninger der er truffet i det afgående Social- og Sundhedsudvalg samt Skoleudvalg, som man skal arbejde videre med i det nye udvalg. Alt dette materiale er fremsendt på papir og på et USB stik.

Forvaltningen ønsker at give udvalgsmedlemmerne de bedste forudsætninger for at lære udvalgets område at kende. Derfor foreslår forvaltningen at der planlægges et introduktionsforløb hvor der afholdes møder på de decentrale institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget. Nogle af disse møder kan afholdes umiddelbart inden de ordinære møder i Børne- og Undervisningsudvalget andre vil blive afholdt på andre dage end de ordinære møder, men kan blive afholdt på samme ugedag som udvalgsmøderne.

Forvaltningen foreslår at der afholdes møder på følgende områder:

-Folkeskoleområdet

-Sporet/Springet/Ungdomsskolen

-Det forebyggende familiearbejde

-Dagtilbud

-Fritidshjem- og Klub

-Særlig støtte til børn og unge herunder SSP arbejdet

-Sundhedspleje samt tandpleje

Introduktionsmøderne vil blive afholdt på institutioner under det enkelte område og deltagere på møderne vil udover udvalget og repræsentanter fra forvaltningen være udvalgte ledere fra det pågældende område. Introduktionsmøderne vil have en varighed af to timer og vil starte med en rundvisning på den pågældende institution.

Der vil ikke være mødepligt til introduktionsmøderne. Introduktionsforløbet skal være afsluttet i løbet af efteråret 2014.

Efter introduktionsforløbet

Når introduktionsforløbet er afsluttet, vil det fortsat være vigtigt at udvalget samlet møder repræsentanter fra de eksterne institutioner i forbindelse med udvalgsmøderne. Derfor foreslår forvaltningen at udvalget afholder 4 møder årligt på eksterne institutioner. Forvaltningen vil ved udsendelse af dagsordenen udvælge en relevant institution. Møderne på de eksterne institutioner vil have mødestart kl. 16.00. Fra 16.00 – 17.00 vil der være rundvisning på den pågældende institution og oplæg ved lederen af institutionen. Der vil ikke være mødepligt til mødet mellem kl. 16.00 og 17.00.


6. Kontraktmål 2014 - Børne- og Undervisningsudvalgets område

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

A stillede ændringsforslag om, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gennemføres en evaluering af styringsmodellen i 2014 med henblik på at få undersøgt om kontraktmålene som de fungerer i dag, giver den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode eller om, der kan skabes en anden model, der giver større fleksibilitet i dagligdagen

Udvalget stemte for ændringsforslaget. Ændringsforslaget blev vedtaget.

Det samlede udvalg godkendte kontraktmål for Børne- og Undervisningsudvalgets område for 2014.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. At godkende kontraktmål for 2014 for Børne- og Undervisningsudvalgets område

Sagsfremstilling

Folketinget har besluttet at ophæve kommunernes forpligtelse til at udarbejde kvalitetskontrakter og efterfølgende opfølgningsredegørelse. I forlængelse af denne beslutning udarbejdes der således ikke længere kvalitetskontrakt, pejlemærker og opfølgningsredegørelse i Hvidovre Kommune. I stedet udarbejder institutionerne kontraktmål for 2014 ud fra Hvidovre Kommunes vision, budget, Direktionens Strategibrev, som er formuleret i forlængelse af visionen, samt relevante strategier og politikker.

Overordnede strategier og politikker 0-18 år

 • Den sammenhængende børne- og ungepolitik, der tager afsæt i visionen om: ”Uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem
 • IT
 • Inklusion
 • iTide (indsatsmodel for arbejdet med udsatte børn og unge)
 • Tværfaglige netværk
 • Sammenhænge i børn og unges liv (overgange)

Daginstitutionsområdet:

Specifikke strategier og politikker 0-6 år

 • Kvalitetsløftet på 0-6 års området
 • Madvisionen på 0-6 års området

Børne- og Familieafdelingens område:

Specifikke strategier og politikker 0–18 år

 • Anbringelsesstrategi
 • Ungestrategi
 • Kommende strategi for det forebyggende arbejde

Fritidshjem- og Klub området:

Specifikke strategier og politikker 0-18 år

 • Sigtepunkter for klubber
 • Sigtepunkter for fritidshjem

Formuleringen af kontraktmålene er sket i dialog med brugere og medarbejdere via brugerbestyrelser og MED-organisationen.

Der vil primo 2015 blive gjort status for målopfyldelsen, og denne status vil blive behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

 1. Oversigt over kontraktmål for dagtilbud og tandplejen 2014 (pdf)
 2. Oversigt over kontraktmål for Børn- og Familieafdelingen 2014 (pdf)
 3. Oversigt over kontrakt mål for fritidshjem og klubber 2014 (3).pdf (pdf)

7. Udpegning af central kommunal koordinator til skolebestyrelsesvalget 2014

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at Børne- og Undervisningsudvalget tager orientering om udpegning af central kommunal koordinator for skolebestyrelsesvalget 2014 til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på det konstituerende møde den 10. december 2013, punkt 20, at forvaltningen skulle udpege en central kommunal koordinator til skolebestyrelsesvalget 2014.

Forvaltningen skal orientere om, at forvaltningen har udpeget den administrative leder i Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen som central koordinator for skolebestyrelsesvalget.

Den administrative leder danner en arbejdsgruppe i forvaltningens regi, der udarbejder:

 • Procesplan for skolebestyrelsesvalget
 • Valgprocedure for valget og
 • Materialer til brug på skolerne.

Herudover inddrages skolerne i planlægningen.

Forvaltningen skal orientere om, at der med ændringen af Folkeskoleloven, som følge af Folkeskolereformen, også sker en central ændring i afviklingen af skolebestyrelsesvalg. Den hidtidigt gældende bekendtgørelse har i detaljer beskrevet hvorledes, at skolebestyrelsesvalg skulle afholdes. Som en del af regelforenklingen, der lægges op til i Folkeskolereformen, skal kommunerne selv udarbejde egne procedurer for afholdelse af skolebestyrelsesvalg. Forvaltningen vil på et senere udvalgsmøde fremlægge plan for afholdelse af skolebestyrelsesvalget.


8. Forlængelse af Boligsocialt projekt Egevolden II - Kommunal medfinansiering

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Kenneth F. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Notat som uddyber lønudgifter og aktivitetsniveau, udarbejdes inden Kommunalbestyrelsesmøde.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Kenneth F. Christensen (A) deltog ikke under punktet.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune forlænger aftale med Lejerbo, Hvidovre om boligsocialt projekt i afd. 184-0, Egevolden med ét år
 1. at forlængelsen af det boligsociale projekt Egevolden II finansieres med de resterende bevilgede projektmidler svarende til 265.000 kr.

Sagsfremstilling

I oktober 2007 bevilgede Landsbyggefonden 4,1 mio. kr. til et projekt i Egevolden II ved Boligselskabet Lejerbo. Midlerne blev bevilget som led i en social- og forebyggende indsats i problemramte boligselskabsafdelinger. Projektet var i hovedsagen rettet mod en aktivitets/ igangsættelse af unge beboere. Omdrejningspunktet var en ansættelse af en opsøgende gadeplansmedarbejder, der skulle virke som inspirator, tovholder og igangsætter af aktiviteter for Egevoldens unge beboere.

Hvidovre Kommunes samlede andel i projektet blev estimeret til 520.000 kr. fordelt med 325.000 til en opsøgende gadeplans medarbejder og 195.000 kr. til ”uddannelsesvejledning”.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. oktober 2007 pkt. 33 ansøgning om medfinansiering i boligsocialt projekt Egevolden II mellem Hvidovre Kommune og boligselskabet Lejerbo, Hvidovre. I forlængelse af godkendelsen blev der indgået en egentlig samarbejdsaftale mellem kommunen og Lejerbo.

Hvidovre Kommune har jf. medfinansieringssagen givet tilsagn til at medfinansiere 520.000 kr. over en 5-årig periode fra 2009 til 2013, hvor projektet var forudsat til at forløbe. Det er dette projekt, der nu ønskes forlænget med ét år.

Hvidovre Kommunes bidrag i perioden 2009-2013

Hvidovre Kommune har i projektperioden aflønnet den opsøgende gadeplansmedarbejder, som også varetog opgaven i Egevoldsprojektet svarende til 5 timers ugentlig aktivitet i projektet. Den samlede lønudgift beløber sig til 135.000 kr.

I projektet har uddannelsesvejledningen ved UU-Center Syd også deltaget på vegne af Hvidovre Kommune.Den samlede kommunale medfinansiering af uddannelsesvejledning kan opgøres til 120.000 kr. for perioden.

Hvidovre Kommunes samlede medfinansiering har for perioden 2009-2013 udgjort 255.000 kr. og er mindre end oprindeligt estimeret. Dette skyldes primært, at projektet kom senere i gang end oprindeligt planlagt, samt at udgiften til den opsøgende gadeplansmedarbejder har været mindre end oprindeligt budgetteret.  

Aktiviteter i 2014

Forlængelsen af projektet skal primært bruges til forankring af aktiviteterne i afdelingen. Afdelingen har oplevet et ”generationsskifte” på bestyrelsesniveau, og det har taget tid at finde fodfæste og dermed afklare holdning og tilgang til de mange ansvarsområder, deriblandt det boligsociale. Der er efteråret 2013 startet et aktivitetsudvalg op i afdelingen, som har fået ansvaret for alle klubber i afdelingen. Siden projektets start er antallet af klubber vokset fra 4 til 15. Aktivitetsudvalget har været meget længe undervejs og skal understøttes i en periode førend det kan betragtes som selvkørende.

I løbet af projektforløbet er der blevet foretaget to målinger af den sociale kapital; første gang i november 2009 og senest i juni 2013. Det er planlagt at holde opgangsmøder/fremtidsværksteder på baggrund af naboskabsbesvarelserne i løbet af de første måneder af 2014. Fokus vil være på naboskabs-temaet ”Ressourcer”. På den måde vil beboerne komme i dialog om spørgsmålet og være med til at give bestyrelsen en fornemmelse af, hvad der er lyst og behov for i afdelingen og dermed lægge op til en definition af afdelingens boligsociale profil.

Fortsættelse af lommepengeprojekt – der er børn til minimum to hold og den rette instruktør er tæt på at være fundet. Dette er et vigtigt element i de hærværksdæmpende initiativer.

Velkomstmøder og nyhedsblade skal op at køre som en naturlig del af afdelingens liv. Det er bestyrelsesbaseret arbejde og har brug for en støttende hånd indtil diverse rutiner og vaner er bundfaldet i afdelingsbestyrelsen.

Samarbejde med andre afdelinger skal øges, således at børn og unge bliver et fælles indsatsmål i Lejerbo, Hvidovre – dette arbejde er påbegyndt men mangler endelig forankring. Der skal øget fokus på det brede samarbejde i hele Hvidovre Kommune herunder SSP. Helhedsplanen for Avedøre indeholder et mål om at styrke den boligsociale dialog mellem kommunens almennyttige boligselskaber i forhold til den styringsdialog, der eksisterer mellem kommune og de almennyttige boligselskaber. Det er i styregruppen foreslået, at et oplagt fokus for denne dialog kan være en børne- og ungeindsats.

Hvidovre Kommune bidrag i 2014

Konkret vil indsatsen udmøntes i fastholdelse og udvidelse af aktivitetstimer. Der vil således ske en intensivering af gadeplansarbejdet fra medarbejderen der er tilknyttet projektet. Der forventes i 2014 lønudgifter på 185.000 kr. til denne del af projektet

Derudover ønskes det nuværende lommepengeprojekt varetaget af UU-vejledningen intensiveret svarende til 2 års indsats. Dette vil indebære deltagelse af en instruktør, tilknyttes projektet. Der forventes i 2014 udgifter svarende til 80.000 kr. til denne del af projektet.

Den afsluttende del af projektet Egevolden II er et intensivt forløb og der vil fra forvaltningens side derfor være et øget fokus på, at aktiviteterne gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

I projektet har der i perioden 2009-2013 været udgifter svarende til

255.000 kr. Udgifterne har i perioden primært dækket 5 timers aktiviteter ugentligt ved en opsøgende medarbejder i Egevolden, samt opgaver løst af uddannelsesvejledningen ved UU-Center Syd i 2010.

Der resterer således i alt 265.000 kr. i forhold til det oprindelige tilsagn på 520.000 kr.

Der har været afsat budgetter i de 5 år (2009-2013) på 104.000 kr. årligt finansieret af Børne- Familieafdelingen og Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen svarende til i alt 520.000 kr. Uforbrugte beløb er løbende overført og der er dermed budgetmæssig dækning for det resterende tilsagn på 265.000 kr. i 2014, som søges anvendt til forlængelse af projektet.


9. Folkeskolereformen. Bevillingsansøgning

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Ad. 1. Anbefales godkendt.

Ad. 2. Anbefales godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og By- og Teknikforvaltningen indstiller Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt nr. 3435, Skolereform, bygninger og udearealer gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering. Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2014 på 10.000.000 kr.
 2. at projektet overføres til Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse har den 24. september 2013, punkt 6, godkendt, at det inden for en række områder er nødvendigt at investere i et løft af skolernes fysiske rammer. Der henvises særligt til sagens indstillingspunkt 10, Investeringer i de fysiske rammer på skolerne. Det drejer sig om følgende områder:

Styrkelse af skolernes inklusionsfaciliteter

-Der investeres i gruppelokaler og indretning af skolernes klasselokaler med henblik på at styrke skolernes arbejde med at leve op til reformens målsætning om øget inklusion. Samtidig skal skolerne leve op til Hvidovre Kommunes vedtagne Kvalitetsløft, der har som målsætning, at 98 % af kommunens elever er inkluderede i folkeskolerne i 2015

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

-Der investeres i et samlet løft af skolernes skolegårde og bevægelseszoner. Herudover vil forvaltningen gennem en efteruddannelsesindsats af idrætslærerne løfte lærernes mulighed for at inddrage idræt, motion og bevægelse i undervisningen. Samtidig med dette vil forvaltningen inddrage pædagogernes kompetencer inden for området.

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

-Der investeres i etableringen af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger. Formålet med etableringen af arbejdspladserne er dels reformens målsætning om øget samarbejde mellem personalegrupperne, dels den nye aftale om lærernes arbejdstid, der blev vedtaget som lov i maj måned 2013.

De samlede udgifter til investeringer i de fysiske rammer på skolerne udgør i budgetårene 2014-2015:

Estimat udgifter i mio. kr.

I alt

Inklusionsfaciliteter

4,2

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

10,2

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

5,6

I alt

20,0

Overstående estimat af projektets udgifter er baseret på den oprindelige vurdering af projektet indhold og omkostninger. Afhængig af projektet endelig indhold og forløb vil der kunne ske afvigelser indenfor de enkelteforhold til dette estimat.

Projektet planlægges udført i to dele i hhv. 2014 og 2015. Og således at de første delprojekter idriftsættes ved skolestart 2014.

Projekterne for 2014 planlægges gennemført i følgende fire faser: 1. Idé og afklaring, 2. Analyse og projektering, 3. Udførelse og implementering og 4. Drift.

Produktet af faserne 1 og 2 vil danne grundlaget for det fulde projekt, både i 2014 og i 2015, idet de enkelte delprojekter konkretiseres, prioriteres og prissættes. Til bygherrerådgivning i disse faser søges en bevilling på 500.000 kr.

I forbindelse med indsatserne på de enkelte skoler inddrages skoleledelsen i videst muligt omfang i udmøntningen af projektmidlerne.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2014, er der afsat rådighedsbeløb i år 2014 på 10.000.000 kr. og i år 2015 på 10.000.000 kr.

Der forventes ikke afledte driftsudgifter vedrørende projekterne.


10. Kompetenceplan på Børne- og Undervisningsudvalgets område

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt med den præcisering vedrørende §13, stk. 4 og 5, ”at kommunen og VISO indbyrdes kan videregive oplysninger”.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at kompetenceplanen på Børne- og Undervisningsudvalgets område godkendes

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalgets område. Kompetenceplanen beskriver beslutningskompetencen inden for de enkelte bestemmelser i det lovgrundlag som afdelingerne arbejder efter. Formålet med kompetenceplanen er at skabe klarhed over hvilke beslutninger, der skal træffes i de konkrete udvalg, af forvaltningen eller på institutionen/skolen. Kompetenceplanerne er vedlagt som bilag til sagen.

Kompetenceplanerne afspejler som udgangspunkt de niveauer, hvor beslutninger i dag kan træffes indenfor lovgivningernes bestemmelser. Børne- og Velfærdsforvaltningen foreslår dog følgende ændringer:

Folkeskoleloven

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 18. december 2012, at kompetence til at træffe en række beslutninger indenfor rammerne af Folkeskoleloven blev delegeret til forvaltningen. Af beslutningen følger at det daværende Skoleudvalg nu Børne- og Undervisningsudvalg modtager en årlige orientering om beslutninger, der er truffet inden for følgende bestemmelser:

 • Folkeskoleloven § 33, stk. 2 tilsyn med hjemmeundervisning
 • Folkeskoleloven § 33, stk. 4, godkendelse af opfyldelse af undervisningspligten ved udgangen af 7. klasse
 • Folkeskoleloven § 40, stk. 2 punkt 4, suspension af det frie skolevalg.

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller at denne orientering udgår, som en del af en generel afbureaukratiseringsindsats.

Lov om Social Service

Der er kommet flere nye paragraffer i Lov om Social Service på Børne- og Familieområdet. I kompetenceplanerne er disse markeret med ”Ny”.

Dagtilbudsloven

På dagtilbudsområdet er der kommet to paragrafændringer. Det er i kompetenceplanen markeret med ”Ny”.

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller endvidere at Børne- og Undervisningsudvalget fremadrettet ikke skal godkende forslag om konkrete børnetal for et givent år samt at kompetence vedr. afregning i forbindelse med en eventuel merindskrivning tildeles administrationen i Dagtilbudsafdelingen.

Bilag

 1. Kompetenceplan BUV - Folkeskoleloven.pdf (pdf)
 2. Kompetenceplan BUV - Dagtilbudsloven - Skole.pdf (pdf)
 3. Kompetenceplan - reduceret udgave - DAF.pdf (pdf)
 4. kompetenceplan 2014 - BOF - Kompetencer efter øvrige lovområder.pdf (pdf)
 5. kompetenceplan 2014 BOF - Kompetencer efter Serviceloven(3).pdf (pdf)

11. Udpegning af kommunale tilsynsrepræsentanter til bestyrelserne for de selvejende institutioners for valgperioden 2014 - 2017

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Udvalget afgav ønsker til, hvilke institutioner partierne ønsker at være tilsynsrepræsentanter i. Forvaltningen udsender oversigt over ønsker og modtager navne på tilsynsrepræsentanterne seneste den 15. februar 2014. På udvalgets møde i marts forelægges sag med forslag til hvem der tildeles hvilke pladser. 

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

1.

At udvalget fordeler institutionerne mellem partier og lister efter nedenstående fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling

Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for de selvejende daginstitutioner er af Kommunalbestyrelsen uddelegeret til de respektive fagudvalg. Der er aktuelt 14 selvejende daginstitutioner, hvortil der er knyttet 14 bestyrelser. Det forventes herudover, at Kommunalbestyrelsen lig normal praksis på mødet i januar også uddelegerer kompetencen til at vælge bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for de selvejende ungdomsklubber og fritidshjem. Der er I denne valgperiode kun 6 institutioner da Rosenhøj er kommunaliseret pr. 1/1 13.

Børne- og Velfærdsforvaltningen skal hermed anmode udvalget om at udpege tilsynsrepræsentanter og stedfortrædere til hver af de institutioner, som fremgår af bilaget ”blank oversigt til brug for påtegning af nye tilsynsrepræsentanter og stedfortrædere”.

Det forventes, at den endelige godkendelse vil kunne ske på Børne- og undervisningsudvalget i marts 2014, når de politiske partier har meldt tilbage med oplysninger på de indstillede tilsynsrepræsentanter og stedfortrædere.

Da godkendelsen af nye tilsynsrepræsentanter og stedfortrædere først kan ske på udvalgsmøde i marts 2014, har Social- og Sundhedsudvalgsformanden og Skoleudvalgsformanden tilskrevet tilsynsrepræsentanterne med anmodning om, at de fungerer som bestyrelsesmedlemmer indtil den 31. marts 2014.

De 20 pladser skal fordeles ifølge fordelingsnøgle, udarbejdet efter D`Hondt´s metode.

A, F,O,C =  15 pladser  (14 eller 15 pladser efter lodtrækning)

V,H,Ø = 6 pladser         (5 eller 6 pladser efter lodtrækning)

Det skal bemærkes, at der er lodtrækning blandt valgforbundene om den 20 plads. Det tabende valgforbund i lodtrækningen vil således kun få henholdsvis 14 eller 5 pladser.

Det forventes at selve godkendelsen af de nye tilsynsrepræsentanter og stedfortrædere vil kunne ske ved Børne- og Undervisningsudvalgets møde i marts 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales efter gældende regler diæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer i forbindelse deltagelse i bestyrelsesmøder.

Bilag

 1. Blank oversigt til brug for påtegning af nye tilsynsrepræsentanter og stedfortrædere. - Blank oversigt til brug for påtegning af nye tilsynsrepræsentanter og stedfortrædere..pdf (pdf)
 2. Oversigt over nuværende tilsynsrepræsentanter - Oversigt over nuværende tilsynsrepræsentanter.pdf (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Intet.


13. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Punktet udgår da ansøgning er trukket tilbage.


14. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Godkendt.