Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 21. juni 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 21. juni 2016
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

  • Charlotte H. Larsen (O)
  • Lars Gundelack Jensen (A)
  • Maria Durhuus (A)
  • Mette Dencker (O)

Fraværende med afbud

  • Annette Møller Sjøbeck (V)
  • Kashif Ahmad (UP)
  • Kenneth F. Christensen (A)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde Benthe Viola Holm deltog for Kenneth F. Christensen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Den udsendte tillægsdagsorden blev optaget på dagsordenen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Den udsendte tillægsdagsorden blev optaget på dagsordenen.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Direktøren for Børn og Velfærd orienterede om fejl i beregningsmaterialet vedrørende ”Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet”. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte, at de korrigerede beregninger sendes i høring.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Direktøren for Børn og Velfærd orienterede om fejl i beregningsmaterialet vedrørende ”Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet”. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte, at de korrigerede beregninger sendes i høring.


3. Ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens §17

Beslutningstema

Børn- og Velfærd har modtaget en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 vedrørende maksimal klassestørrelse på 28 elever ved skoleårets begyndelse. Der er tale om 0. klasserne for skoleåret 2016/2017 på Risbjergskolen.

Beslutningstema

Børn- og Velfærd har modtaget en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 vedrørende maksimal klassestørrelse på 28 elever ved skoleårets begyndelse. Der er tale om 0. klasserne for skoleåret 2016/2017 på Risbjergskolen.

Indstilling

Børn- og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

  1. at imødekommer ansøgningerne om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Indstilling

Børn- og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

  1. at imødekommer ansøgningerne om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børn- og Velfærd har modtaget en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 vedrørende maksimal klassestørrelse på 28 elever ved skoleårets begyndelse. Dispensationen vedrører 0. klasserne på Risbjergskolen for skoleåret 2016/2017.

Indskrivningen til skolestart i august 2016 fandt sted i december 2015. Indskrivningen resulterede i, at 79 kommende 0. klasses elever blev indskrevet på Risbjergskolen, heraf var to elever omgængere. Eleverne blev fordelt på tre klasser.

Forældrene kunne herefter klage til Børne- og Undervisningsudvalget, hvis de ved indskrivningen havde fået afslag på at få deres børn indskrevet på Risbjergskolen.

Ved Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 25. februar efterkom udvalget tre klager (pkt. 12-23) over afslag på ansøgning om frit skolevalg, derefter var det samlede elevtal 82 elever.

Risbjergskolen har efterfølgende fået yderligere 6 elever. Heraf er tre elever tilflyttere, samt yderligere en er omgænger. De sidste to børn hører til Risbjergskolens skoledistrikt; Det ene distriktsbarn blev ved indskrivningen optaget på en anden folkeskole i Hvidovre, men familien fortrød og valgte alligevel Risbjergskolen. Det andet distriktsbarn havde ved indskrivningen, søgt om optagelse på privatskole, men fik afslag, hvorfor barnet nu er indskrevet på Risbjergskolen.

Efterfølgende er to børn fraflyttet distriktet.

Der er således nu indskrevet 86 kommende 0. klasses elever for skoleåret 2016/17. Derfor søges der dispensation til at fordele eleverne, så der bliver to 0. klasser med 29 elever i hver samt en med 28 elever.

Konsekvenser ved et afslag

Afvises skolens ansøgning om dispensation, vil skolen være nødt til at oprette en ekstra klasse, således at der på Risbjergskolen bliver fire spor på den årgang.

Dette giver først og fremmest udfordringer i forhold til de fysiske rammer, da indskolingsgangen kun rummer tre klasselokaler, og en eventuelt fjerde klasse vil blive placeret et andet sted på skolen uden sammenhæng til de øvrige 0. klasser.

Derudover vil der være økonomiske konsekvenser ved oprettelse af endnu en klasse, da skolen skal aflønne yderligere pædagogisk personale (en børnehaveklasseleder og en pædagog). Udgiften hertil vil være ca. 850.000 kr., fordelt med ca. 450.000 kr. til en børnehaveklasseleder og ca. 400.000 kr. til en pædagog.

Fremadrettet vil udgiften til lærerløn og pædagoger i undervisningen ligeledes udgøre ca. 850.000 kr. dog med en større andel af udgiften til lærerløn.
Gives der afslag på dispensationsansøgningen, medfører det således en ekstra udgift for Risbjergskolen på ca. 850.000 kr. i 2016 og i de efterfølgende år.

En praktisk udfordring er endvidere, at skolen ikke kan nå at ansætte nyt personale til at varetage et ansættelsesforhold på Risbjergskolen fra 1. august 2016. Dermed vil en ekstra 0. klasse blive dækket af ikke-fastansat personale, indtil en ansættelsesprocedure er afsluttet. Dette er yderst uhensigtsmæssigt i forhold til elevernes skolestart.

Bevaring af de nuværende antal spor

Det er skolens erfaring, at elevtallene i 0. klasserne oftest falder i løbet af det første skoleår, da nogle af eleverne må gå 0. klasse om og således ikke fortsætter i klassen.

Risbjergskolen er samtidig opmærksom på de udfordringer, de store klassestørrelser kan medføre og er derfor klar til at indsætte ekstra ressourcer, hvis der bliver behov for det.

Børne- og Velfærd anbefaler derfor, at ansøgning om dispensation imødekommes, således at skolen får mulighed for at fastholde de nuværende antal klasser på 0. klassetrin.

Flere børn efter 1. august.

Såfremt der kommer flere distriktsbørn efter 1. august vil det ikke påvirke antallet af klasser i henhold til folkeskolelovens § 17, da det alene er elevtallet ved skoleårets start 1. august, der er afgørende.

Sagsfremstilling

Børn- og Velfærd har modtaget en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 vedrørende maksimal klassestørrelse på 28 elever ved skoleårets begyndelse. Dispensationen vedrører 0. klasserne på Risbjergskolen for skoleåret 2016/2017.

Indskrivningen til skolestart i august 2016 fandt sted i december 2015. Indskrivningen resulterede i, at 79 kommende 0. klasses elever blev indskrevet på Risbjergskolen, heraf var to elever omgængere. Eleverne blev fordelt på tre klasser.

Forældrene kunne herefter klage til Børne- og Undervisningsudvalget, hvis de ved indskrivningen havde fået afslag på at få deres børn indskrevet på Risbjergskolen.

Ved Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 25. februar efterkom udvalget tre klager (pkt. 12-23) over afslag på ansøgning om frit skolevalg, derefter var det samlede elevtal 82 elever.

Risbjergskolen har efterfølgende fået yderligere 6 elever. Heraf er tre elever tilflyttere, samt yderligere en er omgænger. De sidste to børn hører til Risbjergskolens skoledistrikt; Det ene distriktsbarn blev ved indskrivningen optaget på en anden folkeskole i Hvidovre, men familien fortrød og valgte alligevel Risbjergskolen. Det andet distriktsbarn havde ved indskrivningen, søgt om optagelse på privatskole, men fik afslag, hvorfor barnet nu er indskrevet på Risbjergskolen.

Efterfølgende er to børn fraflyttet distriktet.

Der er således nu indskrevet 86 kommende 0. klasses elever for skoleåret 2016/17. Derfor søges der dispensation til at fordele eleverne, så der bliver to 0. klasser med 29 elever i hver samt en med 28 elever.

Konsekvenser ved et afslag

Afvises skolens ansøgning om dispensation, vil skolen være nødt til at oprette en ekstra klasse, således at der på Risbjergskolen bliver fire spor på den årgang.

Dette giver først og fremmest udfordringer i forhold til de fysiske rammer, da indskolingsgangen kun rummer tre klasselokaler, og en eventuelt fjerde klasse vil blive placeret et andet sted på skolen uden sammenhæng til de øvrige 0. klasser.

Derudover vil der være økonomiske konsekvenser ved oprettelse af endnu en klasse, da skolen skal aflønne yderligere pædagogisk personale (en børnehaveklasseleder og en pædagog). Udgiften hertil vil være ca. 850.000 kr., fordelt med ca. 450.000 kr. til en børnehaveklasseleder og ca. 400.000 kr. til en pædagog.

Fremadrettet vil udgiften til lærerløn og pædagoger i undervisningen ligeledes udgøre ca. 850.000 kr. dog med en større andel af udgiften til lærerløn.
Gives der afslag på dispensationsansøgningen, medfører det således en ekstra udgift for Risbjergskolen på ca. 850.000 kr. i 2016 og i de efterfølgende år.

En praktisk udfordring er endvidere, at skolen ikke kan nå at ansætte nyt personale til at varetage et ansættelsesforhold på Risbjergskolen fra 1. august 2016. Dermed vil en ekstra 0. klasse blive dækket af ikke-fastansat personale, indtil en ansættelsesprocedure er afsluttet. Dette er yderst uhensigtsmæssigt i forhold til elevernes skolestart.

Bevaring af de nuværende antal spor

Det er skolens erfaring, at elevtallene i 0. klasserne oftest falder i løbet af det første skoleår, da nogle af eleverne må gå 0. klasse om og således ikke fortsætter i klassen.

Risbjergskolen er samtidig opmærksom på de udfordringer, de store klassestørrelser kan medføre og er derfor klar til at indsætte ekstra ressourcer, hvis der bliver behov for det.

Børne- og Velfærd anbefaler derfor, at ansøgning om dispensation imødekommes, således at skolen får mulighed for at fastholde de nuværende antal klasser på 0. klassetrin.

Flere børn efter 1. august.

Såfremt der kommer flere distriktsbørn efter 1. august vil det ikke påvirke antallet af klasser i henhold til folkeskolelovens § 17, da det alene er elevtallet ved skoleårets start 1. august, der er afgørende.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskolelovens § 17.

§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

§ 14 a. Skoleåret begynder den 1. august.

Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskolelovens § 17.

§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

§ 14 a. Skoleåret begynder den 1. august.

Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse.

Politiske beslutninger og aftaler

BUV godkendte klassedannelsen på sit møde d. 25. februar 2016. pkt. 10. juni 2016. På den lukkede dagsorden godkendtes tre dispensationer i forhold til Risbjergskolen.

Politiske beslutninger og aftaler

BUV godkendte klassedannelsen på sit møde d. 25. februar 2016. pkt. 10. juni 2016. På den lukkede dagsorden godkendtes tre dispensationer i forhold til Risbjergskolen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes vil det påføre skolen en merudgift på ca. 850.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes vil det påføre skolen en merudgift på ca. 850.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

ingen

Personalemæssige konsekvenser

ingen

Bilag

  1. Bilag 1: Ansøgning fra Risbjergskolen om dispensation fra folkeskolens § 17 (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Der var ikke noget til eventuelt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Der var ikke noget til eventuelt.


5. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Ansøgningen imødekommes. Der tilbydes plads på Engstrandskolen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-06-2016

Ansøgningen imødekommes. Der tilbydes plads på Engstrandskolen.