Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 3. november 2016

Mødefakta

Dato: Torsdag den 3. november 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)

Fraværende med afbud

 • Mette Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Svar fra KKR (Hovedstadens Embedsmandsudvalg for socialområdet og specialundervisning) til Hvidovre Kommunens politiske udvalgs bemærkninger til afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Den konstituerede direktør for Børn og Velfærd orienterede om svar fra KKR (Hovedstadens Embedsmandsudvalg for socialområdet og specialundervisning) vedrørende afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Den konstituerede direktør orienterede om ”Fortællefabrikken”.


3. Supplement til seksualundervisningen i Hvidovre Kommunes skoler

Beslutningstema

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 22. september 2016 bad udvalget forvaltningen om at vurdere, hvordan Sexolog - Netværks ydelse kunne supplere Hvidovre Kommunes nuværende ordning. Udvalget skal på den baggrund orienteres om Sexolog - Netværks undervisningskoncept og udgifter forbundet med dette. Udvalget skal beslutte, om der skal iværksættes et pilotprojekt, hvori undervisningstilbuddet afprøves på en skoles 7. klassetrin. Endelig skal udvalget beslutte, om forvaltningen skal gennemføre en evaluering af pilotprojektet, som forelægges udvalget i forbindelse med beslutning om, hvorvidt der skal indgås en aftale med Sexolog – Netværk om køb af ydelser.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at drøfte og beslutte om der skal iværksættes et pilotprojekt med undervisningskoncept fra Sexolog - Netværk i indeværende skoleår
 2. at godkende at forvaltningen foretager en evaluering af pilotprojektet med Sexolog - Netværks undervisningskoncept
 3. at godkende at forvaltningen fremlægger resultaterne af evalueringen for udvalget og at udvalget her kan træffe beslutning om eventuelt køb af ydelser fra Sexolog - Netværk

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Ad 1. Drøftet.

For iværksættelse af pilotprojekt stemte:

Charlotte H. Larsen (O) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Imod iværksættelse af pilotprojekt stemte:

Gruppe A og Kashif Ahmad (UP).

Iværksættelse af pilotprojektet blev ikke godkendt.

Ad 2. Ikke godkendt.

Ad 3. Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 22. september 2016 deltog en repræsentant fra Sexolog - Netværk med et kort oplæg om deres seksualundervisningskoncept for elever på 7. – 10. klassetrin.

Udvalget bad i den forbindelse forvaltningen om at vurdere, hvordan Sexolog - Netværks ydelse kan supplere Hvidovre Kommunes nuværende ordning, herunder også de økonomiske muligheder.

Nuværende indsatser i seksualundervisning i Hvidovre

På skolerne i Hvidovre Kommune varetages seksualvejledningen fra 5. klassetrin til og med 8. klassetrin af Sundhedsplejen. Undervisningen af eleverne i indskolingen og supplerende seksualundervisning varetages af skolerne. På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 22. september 2016 blev der orienteret om seksualundervisningen på kommunens skoler.

Sexolog - Netværk

Der kan på nuværende tidspunkt ikke henvises til erfaringer med undervisningskonceptet, da det ikke har været afprøvet i andre kommuner.

Sexolog -Netværk tilbyder seksualundervisning til elever på 7. – 10. klassetrin. Undervisningen foretages af sexologer fra Sexolog - Netværk.

Formålet med undervisningskonceptet:

 • Forebygge overgreb og stoppe relationer, hvor unge mennesker misbruges og får deres grænser overskredet
 • Give et sprog og en forståelsesramme ift. rettigheder og grænser
 • Give viden om fildelinger, netchikane og andre former for virtuelle overgreb
 • Skabe en tillidsfuld og lyttende atmosfære med rum til spørgsmål om seksualitet og grænseproblemer.

Undervisningskonceptets format:

 • To undervisningstimer med minimum 15 min. tilstedeværelse af sexologerne efterfølgende
 • Mulighed for at eleverne kan henvende sig ud over undervisningstiden på mail eller telefon
 • Evaluering med efterfølgende afrapportering til Kommunen.

Sexolog – Netværk tilbyder en gratis afprøvning af undervisningskonceptet. Tilbuddet gælder undervisning af 7. klassetrin på én skole samt en evaluering af forløbet.

Nedenfor er en oversigt over udgifter ved benyttelse af ydelse fra Sexolog – Netværk. Sexolog - Netværk har to modeller for prissætning.

 • Model 1: 100 kr. pr. elev
 • Model 2: 2500 kr. pr. klasse

Ved aftale om større opgaver vil Sexolog – Netværk forhandle en kvantumsrabat.

Begge modeller er skitseret i nedenstående. Priserne er ved udrulning af ydelsen til alle klasser på Hvidovres skoler på hhv. 7., 8. og 9. klassetrin:

Model 1

Klassetrin

Pris

7. klasse

49.500 kr.

8. klasse

47.100 kr.

9. klasse

49.200 kr.

7., 8. og 9. klasse

145.800 kr.

Note: Priserne er beregnet på baggrund af tal for elev- og klasseantal skoleåret 16/17 og tager ikke højde for eventuel stigning i elevtal

Model 2

Klassetrin

Pris

7. klasse

60.000 kr.

8. klasse

55.000 kr.

9. klasse

60.000 kr.

7., 8. og 9. klasse

175.000 kr.

Note: Priserne er beregnet på baggrund af tal for elev- og klasseantal skoleåret 16/17 og tager ikke højde for eventuel stigning i elevtal

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 7, at sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab indgår som obligatorisk emne i undervisningen fra 0. til 9. klasse. Emnet har ikke fået tillagt et selvstændigt timetal og kan indgå i undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

Af ”Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)”, BEK nr. 663 af 18/05/2015, fremgår det, at seksualundervisningen skal være trinopdelt i tre forløb med alderssvarende kompetence- og udviklingsmål inden for bestemte færdigheds- og vidensområder:

0.- 3. klassetrin

Kønsroller, familieformer, normer, mangfoldighed, kroppe og reproduktion.

3.- 6. klassetrin

Normer for køn og krop, fysiske og psykiske forandringer i puberteten og seksuel mangfoldighed.

7.- 9. klassetrin

Kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet samt rettigheder i forhold til krop, køn, seksualitet og familie.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 1. oktober 2007, at Sundhedsplejen, foruden undervisning af elever i puberteten, endvidere varetager seksualvejledningen i udskolingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


4. Skoleprognose 2016

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal orienteres om udviklingen i antallet af skoleelever i Hvidovre Kommune de kommende år.

Herudover har Børn og Velfærd udarbejdet en plan for sikring af kapacitet i skoleåret 2017/18 samt en procesplan for sikring af kapaciteten fra 2018/19 og frem.

Børne- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til de foreslåede planer.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orientering om ny skoleprognose til efterretning
 2. at godkende plan for sikring af kapacitet i skoleåret 2017/18
 3. at godkende procesplan for sikring af kapacitet for skoleåret 2018/19 og frem.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt. Udvalget bad forvaltningen om at planlægge en temadag for hele kommunalbestyrelsen vedr. mulighederne for sikring af kapaciteten fra skoleåret 2018/2019 og frem.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skoleprognosen udarbejdes hvert år og er baseret på data om befolkningen fra Danmarks Statistik, oplysninger om eksisterende og kommende ejendomme i kommunen, aktuelle klasse- og elevtal samt historiske oplysninger om forældres valg af skole, herunder antal elever på privatskoler, distriktskrydsere m.v.

Skoleprognosens træfsikkerhed
Skoleprognosen forsøger at forudsige forældrenes valg af skole, flyttemønstre m.v. Det kan dog være svært at forudsige det præcise elevtal i de enkelte distrikter. Prognosens træfsikkerhed kan derfor svinge lidt fra år til år. Ved en sammenligning af tallene fra prognosen sidste år med det faktiske antal indskrevne børn i kommunen i skoleåret 2015/16, var der dog en træfsikkerhed på 99 procent.

Udviklingen i elevtallet i Hvidovre Kommune generelt
Overordnet viser den nyeste skoleprognose, at elevtallet i Hvidovre Kommune generelt er stigende. Tilvæksten forventes at blive på 894 elever i perioden 2016-29. Stigningen i elevtallet fordeler sig forskelligt fra skoledistrikt til skoledistrikt.

Det er forvaltningens vurdering, at de yderligere 894 elever kan rummes i kommunens skoler med den nuværende kapacitet og den planlagte udbygning af Holmegårdsskolen. Dette vil dog betyde, at der skal foretages væsentlige distriktsændringer for at udnytte kapaciteten bedst muligt.

I perioden 2016-21 forventes det, at folkeskolerne får en tilgang på 399 elever, hvilket svarer til en stigning på 7,2 procent.

Udviklingen i de enkelte skoledistrikter 2016-29
Den nye skoleprognose viser, at der kan forventes et stigende elevtal, der over årene vil kræve en tilpasning af nogle skolers kapacitet eller en ændring af distriktsgrænserne.

I forhold til det stigende elevtal har forvaltningen undersøgt, hvor mange spor skolerne er indrettet til på nuværende tidspunkt, og hvor mange spor, der kan blive behov for på kort og længere sigt. Dette er illustreret i nedenstående oversigt.

Tabel 1.: Oversigt over forventet kapacitetsbehov

Nuværende kapacitet

Kapacitetsbehov 2017/18

Kapacitetsbehov

2018-29

AVE

3 spor

3 spor

3 spor

DAN

3 spor

4 spor*

3 spor

EST

2 spor

2 spor

2 spor

FRY

3 spor

3 spor

4 spor i 2020
3 spor de øvrige år

GUN

3 spor

2 spor

2 spor i 2018

3 spor fra 2019-28

4 spor i 2029

HOL

2 spor
Planlagt udbygning til 3 spor

3 spor

2 spor i 2019
3 spor de øvrige år

LAN

3 spor

3 spor

3 spor i 2018 og 19

4 spor i 2020-29

PRÆ

2 spor

3 spor

2 spor i 2018

3 spor de øvrige år

RIS

3 spor

3 spor

4 spor i 2018-20

3 spor de øvrige år

*De steder, som er markeret med fed, er hvor det forventede kapacitetsbehov overstiger den nuværende kapacitet.

Holmegårdsskolen
Holmegårdsskolen forventes at opleve en jævn stigning i det samlede elevtal på 170 elever i perioden 2016-29. Skolen er indrettet til to spor, men der er planlagt en udbygning af skolen, så den kan rumme tre spor fra 2021. Prognosen bekræfter behovet for denne udbygning, da der forventes tre spor i perioden fra 2017 til 2029, med undtagelse af 2019, hvor der forventes to spor.

Præstemoseskolen
Præstemoseskolen forventes der en tilgang på 277 elever i perioden 2016-29. Prognosen viser, at skolen i perioden 2019 til 2029 forventes at få tre spor. Skolen er indrettet til to spor.

Man vil kunne undgå at oprette et ekstra spor på Præstemoseskolen ved at ændre på distriktsgrænsen mellem Præstemoseskolen og Holmegårdsskolen. Ser man på de to skoler enkeltvis, har de elevgrundlag til seks spor, men tænkes de sammen, er der kun behov for fem spor. Efter en udbygning af Holmegårdsskolen kan de to skoler tilsammen rumme fem spor. Ændres der ikke ved distriktsgrænserne, vil der skulle findes en anden permanent løsning for Præstemoseskolen.

Langhøjskolen
På Langhøjskolen forventes der en tilgang på 150 flere elever i perioden 2016-29.Prognosen viser, at der fra 2020 er et permanent elevtal til fire spor.

Risbjergskolen
Risbjergskolen kræver en særlig opmærksomhed i årene 2018-20, hvor der forventes at være behov for fire spor. Skolens bygningsmæssige rammer skal vurderes i forhold til, hvorvidt skolen kan rumme tre årgange med fire spor.

Dansborgskolen

På Dansborgskolen forudses det, at alle elever kan rummes i hele perioden med undtagelse af 2017.

Avedøre Skole, Engstrandskolen, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen
På ovennævnte skoler forudses det, at alle elever kanrummes i perioden 2017-29.

Der henvises til bilag 1 for uddybning af de omtalte elevtal ovenfor.

Plan for sikring af kapacitet i skoleåret 2017/18

I skoleåret 2017/18 er der tre skoler, der vil få flere spor i 0. klasse, end de er disponeret til: Dansborgskolen, Præstemoseskolen og Holmegårdsskolen.

Dansborgskolen
Skolens udfordring med en ekstra 0. klasse i 2017/18 kan ikke løses inden for skolens nuværende fysiske rammer. En mulig løsning kan være, at ”Villaen” på skolens grund frigøres til skolebrug. Villaen benyttes p.t. af Dagplejen. Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne findes andre bygninger til Dagplejen.

Holmegårdsskolen

Skolen får en ekstra 0. klasse i skoleåret 2017/18. Skolen kan godt rumme den ekstra klasse.

Præstemoseskolen
Skolen får ligeledes en ekstra 0. klasse i skoleåret 2017/18. Også her kan den ekstra klasse rummes inden for skolens fysiske rammer.

Procesplan for sikring af kapacitet fra 2018 og frem

Da skoleprognosen beregnes igen i februar 2017, anbefaler Børn og Velfærd, at der i forbindelse med orienteringen om næste års skoleprognose præsenteres en række scenarier for distriktsændringer med virkning fra 1. august 2018. Formålet hermed er at imødekomme det stigende elevtal.

Det foreslås, at Børne- og Undervisningsudvalget i april 2017 orienteres om en ny skoleprognose og præsenteres for forskellige scenarier vedrørende distriktsændringer. For detaljeret procesplan henvises til bilag 2.


Hvis der ikke vedtages distriktsændringer fra skoleåret 2018 og frem, vil det formentlig betyde et øget behov for ændring af de bygningsmæssige rammer.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes af Kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Det fremgår endvidere af folkeskolelovens § 17, at elevtallet i grundskolens klasser ikke normalt må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 16. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage mindre justeringer i skoledistrikterne til den nuværende udformning. Dette skete på baggrund af et stigende elevtal i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i det kommende år.

Den vedtagne tildelingsmodel betyder, at der sker en teknisk korrektion af budgettet til den enkelte skole med 39.223 kr. per elev. Det har følgende økonomiske konsekvenser i forbindelse med den forventede elevstigning, jf. skoleprognosen:

 • I 2021 vil en stigning på 399 elever betyde en merudgift i samlede driftsomkostninger på cirka 15,6 mio. kr. i 2017 priser.
 • I 2029 vil en stigning på 894 elever betyde en merudgift i samlede driftsomkostninger på cirka 35 mio. kr. i 2017 priser.

Der er på nuværende tidspunkt i budgetoverslagsårene indregnet en forventning om en stigning i antallet af elever svarende til en udgiftsstigning på ca. 4,5 mio.kr.

Bilag

 1. Bilag 1: Udviklingen i elevtallet i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Bilag 2: Procesplan for skoleprognose (pdf)

5. Sundhed med prikker - en fireårsrapport (udskolingsundersøgelse)

Beslutningstema

Rapporten ”Sundhed med prikker – en fireårsrapport” beskriver udskolingselevernes selvvurderede sundhedsvaner set over en fireårig periode. Rapporten sammenligner desuden resultater fra Hvidovremed tilsvarende resultater fra den landsdækkende skolebørnsundersøgelse, der er gennemført i perioden.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage rapporten ”Sundhed med prikker – en fireårsrapport” til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Taget til efterretning. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et notat om erfaringer med uddeling af havregryn på Avedøre skole.

Sagsfremstilling

I Hvidovre Kommune er Sundhedsplejens lovpligtige udskolingsundersøgelse overfor elever i 8. klasse organiseret som sundhedsdage. I forbindelse med sundhedsdagene besvarer den enkelte elev anonymt spørgsmål indenfor temaerne: Trivsel, kost, tobak/rusmidler og fysisk aktivitet. Undersøgelsen gennemføres også i 9. klasserne. 75 pct. af eleverne i 8. og 9. klasse i Hvidovres skoler har besvaret spørgsmålene, som ”Sundhed med prikker – en fireårsrapport”, er baseret på.

Spørgsmålene i ”Sundhed med prikker” bliver stillet med udgangspunkt i den landsdækkende skolebørnsundersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører. Derfor er det muligt at sammenligne selvvurderet sundhedsadfærd mellem Hvidovres unge ogde 15 årige i skolebørnsundersøgelsen. Seneste landsdækkende skolebørnsundersøgelse er gennemført i 2014. Rapporten ”Sundhed med prikker” sammenligner derfor data fra 2014 i henholdsvis den landsdækkende skolebørnsundersøgelse og Hvidovre Kommune.

Undersøgelsen ”Sundhed med prikker” viser, at de ældste skolebørn i Hvidovre Kommune generelt trives og er sunde, og på de fleste målepunkter trives de bedre og er sundere end jævnaldrende på landsplan. Trivslen er stigende, tobaksrygning er faldende og sundhedsvanerne er generelt meget bedre end hos jævnaldrende på landsplan.

Der er dog også grund til et skærpet fokus på, at flere springer morgenmaden over, at færre får frugt og grønt og at der er sket en polarisering mellem gruppen af børn, som er fysisk aktive i mange timer om ugen og dem, som kun er lidt eller slet ikke fysisk aktive.

Rapportens perspektivering beskriver, at børnene selv, i forbindelse med sundhedsdagene i 8. klasse, har givet mange ideer til, hvad der skal til for at leve sundere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser med efterretningen om Sundhed med prikker.

Bilag

 1. Sundhed med prikker - fireårsrapport 2016 (docx)

6. Proces- og tidsplan for ny børne- og ungepolitik og forlængelse af eksisterende politik

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til forslag om at forlænge den nuværende børne- og ungepolitik for Hvidovre Kommune, der udløber med udgangen af 2016, med et år, så politikken i stedet er gældende frem til udgangen af 2017.

Udvalget skal i forlængelse heraf tage stilling til forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik for Hvidovre Kommune, der skal være gældende fra 1. januar 2018.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at den eksisterende børne- og ungepolitik forlænges med et år, så den er gældende til udgangen af 2017
 2. at godkende proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny børne- og ungepolitik

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Udvalget stillede ændringsforslag om at den eksisterende børne- og ungepolitik forlænges med tre år, så den er gældende til udgangen af 2019.   

For ændringsforslaget:

Et samlet udvalg stemte for ændringsforslaget.

Imod ændringsforslaget:

Ingen.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Ad 1. Anbefales ikke godkendt med henvisning til ændringsforslaget.

Ad 2. Anbefales ikke godkendt med henvisning til ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Forlængelse af den nuværende politik

Hvidovre Kommunes nuværende børne- og ungepolitik er gældende i perioden 2012-2016 og udløber dermed med udgangen af 2016.

Pr. 1. januar 2018 træder en ny kommunalbestyrelse og dermed et nyt Børne- og Undervisningsudvalg (eller tilsvarende fagudvalg) sammen for en 4-årig periode.

Med henblik på at lade en kommende børne- og ungepolitik og valgperioden følges ad foreslås det, at den nuværende politik forlænges, så den er gældende frem til udgangen af 2017.

Det giver samtidigt mulighed for, at gennemføre en grundig og inddragende proces forud for udarbejdelsen af den ny børne- og ungepolitik.

Udarbejdelse af den ny børne- og ungepolitik

I Hvidovre Kommune arbejder vi kontinuerligt på at udvikle indsatsen overfor alle børn og unge i Hvidovre Kommune. Som det også fremgår af den nuværende børne- og ungepolitik er det et fællestræk i alle indsatser at:

 • forældrene er den væsentligste ressource for barnets/den unges opvækst
 • forældrene og kommunen sammen har et ansvar for, at børnene og de unge trives, lærer og udvikler sig
 • vi skal have kvalitativt gode tilbud i kommunen til alle kommunens børn og unge.

Den nye børne- og ungepolitik skal bygge ovenpå det igangværende arbejde og netop understrege, at forældrene er en ressource, at vi sammen har ansvaret for børnene og de unges trivsel, læring og udvikling, og at vi finder løsninger til byens børn inden for egen kommune.

Politikkens rækkevidde

Lovgrundlaget for politikken er Lov om social services bestemmelse om den sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhæng i indsatsen mellem det forebyggende arbejde og den indsats, der er målrettet børn og unge med særlige behov.

I Hvidovre Kommune lægges der imidlertid op til, at børne- og ungepolitikken er det fælles, overordnede arbejds- og værdigrundlag for det samlede børne- og ungeområde i kommunen, så der sikres sammenhæng og kvalitet i alle børn og unges hverdag.

Derfor foreslås det, at politikken – tilsvarende den nuværende politik er – bredt gældende for det samlede børne- og ungeområde.

Proces

Det foreslås, at den ny politik udarbejdes på baggrund af en inddragende og grundig proces, hvor der er rum til dialog og debat mellem politikere, medarbejdere, borgere og organisationer mv. Det understøtter et bredt ejerskab til politikken, og smidiggør den efterfølgende implementering.

Processen er illustreret i vedlagte bilag ”forslag til proces for ny børne- og ungepolitik”, hvor procestrin med politisk behandling er markeret med kraftig ramme.

Som det fremgår af bilaget, foregår dialog og debat ad to omgange; på baggrund af et debatoplæg og via en skriftlig høring.

Debatoplægget tager afsæt i en status på og evaluering af de tiltag og indsatser, der er sat i værk som følge af den nuværende politik. Desuden inddrages ny viden på børne- og ungeområdet, og input fra kommunens medarbejdere på området.

Debatoplægget, som skal godkendes af Børne- og Undervisningsudvalget, skal danne grundlag for en bred debat og dialog mellem politikere, medarbejdere, borgere, organisationer mv.

Debatten kan foregå i flere fora:

 • På Hvidovre Kommunes sociale medier
 • På politiske stormøder arrangeret af Børn og Velfærd efter nærmere aftale med medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget
 • Internt i forældrebestyrelser, organisationer mv.

På baggrund af debatten udarbejdes udkast til en ny børne- og ungepolitik. Politikken behandles i Børne- og Undervisningsudvalget og sendes efterfølgende i skriftlig høring i forældrebestyrelser, relevante MED-udvalg, organisationer mv. og offentliggøres til høring via kommunens hjemmeside.

Høringssvarene indgår i den videre behandling af politikken, der justeres på baggrund af de indkomne svar.

Efter endt politisk behandling offentliggøres den ny politik. Presseindsatsen i den forbindelse aftales nærmere.

Tidsplan

Den ny politik udarbejdes i løbet af første halvår 2017, så den kan sendes i skriftlig høring efter sommerferien. Politikken forventes offentliggjort i november 2017, hvorefter den træder i kraft 1. januar 2018.

Den overordnede tidsplan er opsummeret i tabellen nedenfor.

Aktivitet

Tidspunkt

Status, evaluering og udarbejdelse af debatoplæg.

November 2016 – Marts 2017

BUV godkender debatoplæg.

April 2017

Dialog og debat.

April – maj 2017

BUV behandler politikudkast med henblik på godkendelse.

Skriftlig høring igangsættes efter sommerferien.

Juni 2017

Skriftlig høring.

August – september 2017

BUV behandler politikudkast, der er justeret pba. høringssvar, med henblik på oversendelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Primo november 2017

Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen behandler politikken.

November 2017

Politikken offentliggøres.

November 2017

Politikken træder i kraft.

Januar 2018

Organisering

Arbejdet med den ny politik forankres i Børn og Velfærd, og der nedsættes en styregruppe med direktøren for Børn og Velfærd som formand.

Styregruppen har til opgave at kvalitetssikre udkastet og sikre sammenhængen på tværs af børne- og ungeområdet, herunder at alle relevante afdelinger, institutioner mv. er inddraget i processen.

Styregruppen består af repræsentanter for Familie- og Dagtilbudsafdelingen og Skole- og Klubafdelingen i Børn og Velfærd.

Arbejdsmarkedsafdelingen (fsva. beskæftigelsesindsatsen for unge) og Kultur- og Fritidsafdelingen i Kultur, Miljø og Vækst deltager i styregruppen, når det vurderes, at der er behov.

Retsgrundlag

Efter Lov om social service §19, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17/11/2015, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Det fremgår af Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til Lov om social service), jf. vejledning nr. 9007 af 7/1 2014, ændret ved vejledning nr. 9047 af 28/1 2015, at kommunalbestyrelsen selv beslutter, hvor ofte den sammenhængende børnepolitik skal revideres. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med, at en ny kommunalbestyrelse træder til, eller hvis kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på eller udarbejde en ny politik på området.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Ungepolitikken har en tæt sammenhæng til Hvidovre Kommunes vision om ”Hvidovre Kommune som Børnenes og Familiernes by – med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”.

Børne- og Ungepolitikken er den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge i kommunen, og er dermed et væsentligt element i udmøntningen af kommunens vision på dette område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til proces for ny børne- og ungepolitik (pdf)

7. Styrket helhedsorienteret indsats i børneterapien

Beslutningstema

I 2015 blev der udarbejdet en analyse af  børneterapien, som pegede på udviklingsmuligheder i forhold til styrket faglighed og hermed bedre tilbud til borgerne ved at samle børneterapeuterne i én afdeling med fokus på børn, familier og tværfagligt samarbejde.

Børneterapeuterne blev samlet i Sundhedsplejen fra 1. januar 2016 fra henholdsvis Ældre- og Handicap og Dagtilbud. Den nye fælles ledelse og økonomi har medført en bedre udnyttelse af personaleressourcerne til gavn og glæde for borgerne.

Baggrunden for denne mødesag er at orientere om udviklingen af Børneterapien siden sammenlægningen.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orientering om ny organisering og kvalitetsforbedret børneterapi til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børneterapeuterne havde inden sammenlægningen hver sin deløkonomi og løste opgaver for hver sin afdeling. Fysioterapeuten, som var tilknyttet dagtilbud, varetog udelukkende terapi-opgaver i to specialdagtilbud ud fra Dagtilbudslovens § 4.

Børneterapeuterne i Ældre og Handicap varetog fortrinsvis enkelt- og holdtræning med hjemmel i Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 44, som handler om vedligeholdelsestræning og genoptræning.

Ved sammenlægningen i Sundhedsplejen blev det muligt at bruge ressourcerne mere fleksibelt, så der udover ovennævnte opgaver blev tid til at varetage flere opgaver indenfor det forebyggende område  i henhold til Servicelovens § 11 og Sundhedslovens § 120, samt at løse opgaver efter Dagtilbudslovens § 4 i alle dagtilbud med specialpladser.

I det forløbne år har der været gennemført en fusions- og kvalificeringsproces for medarbejderne i børneterapien med ønske om tværfaglighed, systematik og tydelighed i arbejdsgange.

Børneterapeuterne har arbejdet aktivt og løsningsfokuseret med i hele processen. Resultatet af reorganiseringen er, at der er et større professionelt miljø for terapeuterne til at udvikle indsatserne i, og at fleksibiliteten og produktiviteten er væsentligt højnet.

I forbindelse med sammenlægningen er der arbejdet med at indføre systematiske arbejdsgange samt mål- og handleplaner. Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for børnefysioterapien.

I dag arbejder børneterapeuterne mere forebyggende og tværfagligt.

De indgår som en synlig samarbejdspartner i Børn og Velfærd med gennemsigtighed i forhold til tilbud og visitation. Børneterapeuterne samarbejder med alle aktører rundt om familien.

I baggrundsnotatet var der en række forslag og ideer til forebyggelses- og træningsindsatsen på børneområdet. Disse ideer er nu implementeret og er en del af nedenstående nye tiltag.

Som noget nyt har borgerne mulighed for at få rådgivning og vejledning i åbne konsultationer. Disse er velbesøgte. Derudover er der etableret:

 • Motorisk screening til indskolingsbørn i samarbejde med Sundhedsplejen
 • Motorikklinik til skolebørn og mulighed for holdtræning
 • Tilbud om udarbejdelse af sanseprofiler til børn med svære sansemotoriske udfordringer i dagtilbud og skoler
 • Fælles hjemmebesøg med Sundhedsplejen til børn med motorisk forsinket udvikling samt til præmature
 • Babyklinik for børn i alderen 0-1 år
 • Undervisning i Familieliv Hvidovre
 • Tværfagligt tilbud til børn med mundmotoriske problemer

Børneterapeuterne træner og be­hand­ler fortsat børn og unge individuelt i deres hjem, i dagtilbud/skoler eller på Genop­træ­nings­­centeret, samt gennemfører holdtræning på Genoptræningscenteret.

Familier med børn med behov for en langvarig træningsindsats får et mere helhedsorienteret og tværfagligt tilbud båret af et øget familieperspektiv og samarbejdsfokus.

I dagtilbud med specialpladser og i Huset(Avedøre Skoles specialtilbud) varetager børneterapeuterne – ud over træning af børnene – også en undervisende og konsultativ position i forhold til familien og de professionelle samarbejdspartnere.

Samlet set har sammenlægningen af Børneterapien medført en styrket indsats for børnene - både i forhold til et forebyggende og behandlende perspektiv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringen.

Bilag

 1. Notat - børneterapien sommer 2016 (pdf)
 2. Kvalitetsstandart, revideret juli 2016 (pdf)
 3. Baggrundsrapport-Træningstilbud til børn og unge i Hvidovre Kommune (pdf)

8. Godkendelse af budgettildelingsmodel for inklusion på skoleområdet

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget blev i sommeren 2016 præsenteret for et forslag til en ny budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen. Forslaget blev efterfølgende sendt i høring.

På baggrund af de indgåede høringssvar skal Kommunalbestyrelsen nu godkende forslaget til den nye budgettildelingsmodel. 

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage høringssvarene til efterretning
 2. at godkende forvaltningens forslag til en ny budgettildelingsmodel
 3. at godkende, at midler til støttepædagoger og –medhjælpere på SFO- og klubområdet fremadrettet indgår i budgettildelingsmodellen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Punktet blev udsat til næste møde. Forvaltningen oplyste om at den eksisterende budgetmodel vil fungere indtil en ny budgetmodel er godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd har gennemført en midtvejsevaluering af den nuværende budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen.

Evalueringen viste bl.a., at der var behov for at revidere de socioøkonomiske tildelingskriterier i modellen, da der nu findes kriterier, der mere præcist forudser behovet for specialundervisning. Derudover pegede evalueringen på et udbredt ønske om decentralisering af midler til støttepædagoger og støttemedhjælpere, således at tildelingsmodellen på SFO- og klubområdet kommer til at stemme overens med tildelingsmodellen på skoleområdet.

Med udgangspunkt i evalueringen udarbejdede forvaltningen efterfølgende et forslag til en ny budgettildelingsmodel, så den fremover baserer sig på otte socioøkonomiske kriterier, som skolernes socioøkonomiske andel vil blive beregnet ud fra. Forslaget er beskrevet i bilag 1.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede herefter at sende forslaget til den nye tildelingsmodel i høring sammen med et forslag om decentralisering af midlerne på SFO- og klubområdet, så de fremadrettet kommer til at indgå i budgettildelingsmodellen.

Høringssvar

Der er indgået 11 høringssvar og én udtalelse. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Hvidovre Lærerforening, Handicaprådet og alle skolebestyrelser med undtagelse af Langhøjskolen. Langhøjskolen oplyser, at de ikke har indgivet høringssvar, da de er tilfredse med den nye model.

Ingen af de fritliggende klubbers bestyrelser eller BUPL har indgivet høringssvar.

Bilag 2 består af selve høringssvarene, som er nummererede fra 1 til 12. Bilag 3 består af en oversigt over de indgåede kommentarer i høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger og svar.

Temaer i høringssvarene

Der er ét høringssvar ud af de 11, som angiver, at de ikke kan tilslutte sig den nye budgettildelingsmodel, men ellers er det mange forskellige områder, der berøres i høringssvarene, og meget få berører de samme problematikker. Forvaltningen har grupperet indholdet ihøringssvarene i nedenstående temaer:

 • Beregningsgrundlaget og modellens faktorer
 • Indfasningsperioden
 • Elever med anden etnicitet end dansk
 • Decentralisering af midler til SFO/klub

Beregningsgrundlag og modellens faktorer

I nogle af høringssvarene ses det som positivt, at tildelingskriterierne i den nye model er mere nuancerede end tidligere. I ét høringssvar er man kritisk i forhold til, om KORA-modellens faktorer kan bruges til Hvidovre Kommunes budgettildelingsmodel. Forvaltningen vurderer, at KORA’s model pt. er den eneste model, som evidensbaseret kan give udregningskriterier i forhold til beregning af skoledistriktets elevgrundlag og elevernes behov for specialundervisning.

I ét høringssvar er man kritisk i forhold til, at midlerne tildeles ud fra skoledistrikt. Man ønsker i stedet, at tildelingen sker ud fra den faktiske elevsammensætning på skolen. Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at tildele midler på baggrund af elevgrundlaget i skoledistriktet, da distriktsskolen i henhold til lov om folkeskolen er ansvarlig for, at distriktets elever modtager undervisning.

Endelig er der i ét høringssvar sat spørgsmålstegn ved validiteten af talgrundlaget. Hertil kan forvaltningen oplyse, at alle tal er hentet i Danmarks Statistik, og at forvaltningen ikke vurderer, at det er muligt at finde mere valide tal andre steder.

Indfasningsperioden

To af skolebestyrelserne har bemærkninger til indfasningsperioden; den ene bestyrelse ønsker en hurtigere indfasning, mens den anden ønsker en langsommere.

Forvaltningen vurderer, at der i den foreslåede model er forsøgt at tage højde for skolernes forskellige forudsætninger og udfordringer, og at forslaget er et udtryk for et kompromis.

Elever med anden etnicitet end dansk

Af tre høringssvar fremgår det, at det er problematisk, at den nye model ikke tager hensyn til skoledistrikter med høj koncentration af elever med anden etnisk baggrund end dansk. I et af de tre høringssvar foreslås det yderligere, at der udarbejdes en helt ny model, der tager højde for dette.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at alle indsatser på dette område ligger inden for Dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog er omfattet af budgettildelingsmodellen på almenområdet og får dermed ikke tildelt midler fra specialområdet til inklusion i folkeskolen.

KORA’s undersøgelse viser, at etnicitet er indfanget i flere af de andre kriterier, og at der ikke er empirisk belæg for at lade etnicitet være et selvstændigt kriterium. Det at have en anden etnicitet end dansk betyder nemlig ikke i sig selv, at der er større risiko for at få en diagnose, et handicap eller for at have andre funktionsnedsættelser, der medfører et øget behov for specialundervisning. Eventuelle sociale udfordringer, der kan være forbundet med at have en anden etnicitet end dansk, bliver indfanget i de andre kriterier, såsom forældrenes job, uddannelsesniveau, husstandsindtægt osv.

Forvaltningen vil, når tildelingsmodellen på almenområdet skal revideres i 2017, inddrage den nyeste viden fra KORA på området, herunder viden om betydningen af etnicitet i folkeskolen.

Decentralisering af midler på SFO- og klubområdet

Der er ingen høringssvar, som ikke er positivt indstillede i forhold til decentralisering af de tidligere støttepædagogmidler til SFO- og klubområdet.

Samlet vurdering

Det er forvaltningens samlede vurdering, at høringssvarene giver en række vigtige opmærksomhedspunkter. Det er dog ikke forvaltningens vurdering, at høringssvarene, når de ses samlet, giver anledning til justeringer i forhold til den foreslåede model. På den baggrund indstiller Børn og Velfærd, at Kommunalbestyrelsen godkender den nye budgettildelingsmodel samt forslaget om decentralisering af midler på SFO- og klubområdet.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog den 11. marts 2014 rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at der skulle iværksættes en midtvejsevaluering af den økonomiske fordeling af midler til skolerne.

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet den 2. juni 2016 orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen. Udvalget besluttede i den forbindelse at sende forvaltningens forslag til en ny budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen i høring hos kommunens skolebestyrelser, Handicaprådet samt relevante faglige organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da den nye budgettildelingsmodel alene medfører en omfordeling af midlerne mellem skolerne.

Personalemæssige konsekvenser

Der kan opstå personalemæssige justeringer i forbindelse med mer- eller mindretildeling til nogle af skolerne. Disse justeringer forventes at kunne håndteres ved overflytninger af personale mellem skolerne eller ved naturlig afgang.

Bilag

 1. Bilag 1 - Dagsordenspunkt vedrørende budgettildelingsmodellen (pdf)
 2. Bilag 2 - Oversigt over høringssvar (pdf)
 3. Bilag 3 - Sammenfatning af høringssvar (pdf)

9. Projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering fase 1 og 2

Beslutningstema

Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, indeholdt i ’Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud’ (10-årsplanen).

Den samlede anlægsbevilling er herefter 7,1 mio. kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om renovering af Børnehuset Cirklen, fase 1 og 2 til efterretning
 1. at der til projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering gives tillæg til anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til udførelse af fase 1 og 2.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Børnehuset Cirklen er beliggende på Høvedstensvej 48-50. Hvidovre Kommune lejer bygningerne af Lejerbo. Kommunen står for den indvendige vedligehold af bygningerne samt terræn, mens Lejerbo har ansvar for den udvendige vedligehold af bygningerne samt vedligehold af tekniske installationer.

Børnehuset Cirklen indgår i ’Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud’ (10-årsplanen) udarbejdet i 2014. Af denne plan fremgår det, at der er estimerede anlægsudgifter på 11,5 mio. kr. til udbedring af utidssvarende indretning, manglende fleksibilitet i forhold til aldersklasser, dårlige fysiske forhold og trækgener i tagetagen (børnehaveafdelingen).

Lejerbo vil, som en del af renoveringen, forestå udskiftning af taget på Cirklen for 4,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. marts 2016, punkt 21, at der til nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, blev givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til projektering, finansieret af projekt 5742 Vision fysiske standarder for institutioner for 0-6-årige (10-årsplanen for dagtilbudsområdet).

Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 godkendte Kommunalbestyrelsen at afsætte 6,3 mio. kr. til projekt 5787 til renovering, fase 1 og 2.

Samtidig blev de afsatte rådighedsbeløb under projekt 5742 i 2016 og 2017 nulstillet.

Renoveringen af Børnehuset Cirklen omfatter afdelingen Høvedstensvej 50, kaldet ”Oasen”, og er opdelt i to faser.

Fase 1 omfatter ombygning/reorganisering af børnehusets ene tagetage.

Ejendomsafdelingen har afholdt rådgiverudbud i forbindelse med renoveringens fase 1 med licitation den 11. august 2016. Ejendomsafdelingen modtog ét tilbud, der er vurderet konditionsmæssigt.

Fase 2 omfatter ombygning af tidligere personalerum i stueetage i vuggestueafdeling til ét vuggestuegrupperum med plads til yderligere 12 børn.

Her følger en orientering om renovering, tidsplan, og økonomi for fase 1.

Nuværende forhold i Oasen:

Oasen rummer i dag 3 børnehavegrupper med plads til ca. 74 børnehavebørn. Når alle børnene er på etagen på samme tid, opleves børnemiljøet meget trangt, hvilket forstærkes af de skrå vægge og små tagvinduer. Oasens børnemiljø adskiller sig væsentligt fra de resterende afdelinger i Børnehuset, der fremstår lysere, mere rummelige og med direkte adgang til udearealer.

Program for renovering af Oasen

Ombygningen/reorganiseringen af Oasen vil føre til en fleksibelt indrettet afdeling med et attraktivt fysisk miljø for både børn, personale og forældre. Afdelingen vil fortsat kunne rumme tre børnehavegrupper og have et fællesrum til samlende aktiviteter samt dertilhørende birum til teknik, puslefaciliteter og modtagerkøkken. Der vil blive arbejdet med følgende fokuspunkter i forhold til indretningen: Fleksibilitet, akustik, lys og m3 i frem for m2.

Der er udarbejdet en allonge til lejekontrakt i forbindelse med Lejerbos tagudskiftning. Allongen er godkendt af Hvidovre Kommune, og Lejerbo er påbegyndt udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud af tagentreprisen.

Tidsplan

Såfremt der tages politisk beslutning om anlægsbevilling vil renoveringen af Cirklen, fase 1 planmæssigt blive udført i forår/sommer 2017 og blive afsluttet til 1. september 2017.

Der skal tages forbehold for, at Lejerbo på grund af vejrlig ønsker at påbegynde arbejdet med udskiftningen af tag i foråret 2017, hvorfor der kan forventes et overlap med den indvendige renovering.

Ejendomsafdelingen er på nuværende tidspunkt i dialog med Lejerbo om muligheden for at have to byggepladser på grunden på samme tid.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Børnehuset Cirklen indgår i ’Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud’ (10-årsplanen).

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. marts 2016, punkt 21, at der til nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, blev givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til projektering, finansieret af projekt 5742 Vision fysiske standarder for institutioner for 0-6-årige (10-årsplanen for dagtilbudsområdet).

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. maj 2015, punkt 13, anvendelsen af råderum i kommunens låneramme på 4,7 mio. kr. til Lejerbos renovering af Børnehuset Cirklen i forbindelse med større akut skade.

Kommunalbestyrelsen godkendte 11. oktober 2016, ved budgetvedtagelsen 2017-2020, at afsætte 6,3 mio. kr. til projekt 5787 til renovering, fase 1 og 2.

Samtidig blev de afsatte rådighedsbeløb under projekt 5742 i 2016 og 2017 nulstillet.

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst søger om tillæg til anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering – fase 1 og 2.

Den samlede anlægsbevilling for projekt 5787 udgør herefter 7,1 mio. kr.

Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. til projekt 5787:

I mio. kr.

2016

2017

Projektering

0,8

Renovering, fase 1

4,2

Renovering, fase 2

2,1


10. Fastlæggelse af Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2017

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende mødedage og tidspunkt for Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2017.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at godkende forslag til mødedage og tidspunkt for Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2017

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Punktet blev udskudt til behandling i november.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd foreslår følgende mødedage og mødetidspunkter for Børne- og Undervisningsudvalget i 2017:

Torsdag den 5. januar

Torsdag den 9. februar

Torsdag den 9. marts

Torsdag den 6. april

Torsdag den 4. maj

Torsdag den 8. juni

Tirsdag den 15. august

Torsdag den 31. august

Torsdag den 28. september

Torsdag den 2. november

Torsdag den 30. november

Børn og Velfærd foreslår, at alle møder begynder kl. 17:00

Udvalget gøres ligeledes opmærksom på, at KL Børn og Unge Topmøde holdes den 2. – 3. februar 2017.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse §20, stk. 1 træffer Børne- og Undervisningsudvalget beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal holdes

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Udkast til mødeplan 2017 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Annette Møller Sjøbeck (UP) spurgte til personaleforhold på en af kommunens skoler.

Charlotte H. Larsen (O) bad om en status på udvidelse af klubtilbuddet på Præstemoseskolen. Forvaltningen udarbejder notat herom.

Charlotte H. Larsen (O) spurgte til proceduren omkring indmeldelse i klub. Forvaltningen udarbejder notat herom og vurderer behovet for yderligere kommunikation til forældrene.

Kenneth F. Christensen (A) bad forvaltningen om at sætte et punkt på Skolekontaktrådets førstkommende møde omhandlende rådets funktion.

Charlotte H. Larsen (O) spurgte til regler for privat pasning. Forvaltningen udarbejder notat herom.


12. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

For dispensation:

Kashif Ahmad (UP).

Imod dispensation:

Gruppe A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Der gives afslag på ansøgning om dispensation.

Udvalget gav formanden og næstformanden for udvalget bemyndigelse til sammen med forældrene og forvaltningen at finde et passende skoletilbud.