Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 22. september 2016

Mødefakta

Dato: Torsdag den 22. september 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Mette Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Maria Durhuus (A)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog i stedet for Maria Durhuus.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Godkendt.


2. Møde med repræsentant fra Netværket

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget har ønsket at invitere en repræsentant fra Netværket til et kort oplæg om deres seksualundervisningskoncept for børn og unge fra 7. klassetrin til 3. G niveau.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage Netværkets oplæg til orientering

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Kim Eskildsen fra Netværket vil holde et oplæg om Netværkets filosofi og mission samt om indhold og metoder i Netværkets seksualundervisning.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget bad på udvalgets møde den 2. juni forvaltningen om, at invitere en repræsentant fra Netværket til et kommende udvalgsmøde med henblik på at holde et oplæg om Netværkets koncept for seksualundervisning for børn og unge.


3. Meddelelser

Indstilling

Invitation til politisk møde om folkeskole og dagtilbud

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Den konstituerede direktør for Børn og Velfærd uddelte invitation til politisk møde om folkeskole og dagtilbud.


4. Aflæggelse af anlægsregnskab - Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutningstema

Børn og Velfærd fremlægger anlægsregnskab til godkendelse.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for Projekt nr. 3388 godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 3388: Ændring og forbedring af skoler og institutioner 2014

Projektet omhandler pulje til mindre forbedringer og ombygninger på institutioner. Arbejderne er udført i år 2015.

På Dansborgskolen er foretaget renovering som omhandler etablering af flere toiletter og garderobeskabe samt etablering af lyddøre og ny indgang til SFO-en. Udgifterne udgør 1.496.535 kr.

Herudover er der foretaget diverse mindre ændringer og forbedringer på andre institutioner. Udgifterne hertil udgør i alt 700.000 kr.

Der er givet anlægsbevilling på 2.185.000 kr. Udgifterne udgør i 2015 i alt 2.196.535 kr. svarende til et lille merforbrug på 11.535 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. august 2015, pkt. 11 frigivet 1,5 mio. kr. til renovering på Dansborgskolen. 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til specifikation.

Bilag

 1. Endeligt 3388 Ændring og forbedring SKU´s inst. 2014.pdf (pdf)

5. Bevægelsesstrategi for 0-6-års området

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende Bevægelsesstrategien for 0 – 6 års området.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at godkende bevægelsesstrategien for 0-6-årsområdet i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forskning viser, at børns fysiske aktivitetsvaner opbygges allerede i de første leveår, og at vanerne følger mange børn op i skole- og voksenalderen. Samtidig er det i de tidlige barneår at motorisk kontrol og koordination bedst indlæres. Hvidovre Kommunes dagtilbud er derfor i høj grad med til at danne rammen for børns generelle sundhed samt udviklingen af bevægelsesvaner og motoriske færdigheder.

I Hvidovre Kommune er der observeret stigende udfordringer med børns motoriske udvikling. Ved Sundhedsplejens 8-10 måneders besøg var antallet af spædbørn i Hvidovre Kommune, der fik bemærkninger til deres motoriske udvikling, steget fra 15 % i 2011 til 21 % i 2012. Derudover viser data fra indskolingsundersøgelsen i 2013/2014 (fra Databasen Børns Sundhed 2014), indsamlet fra skolebørn i flere kommuner på Sjælland, at ca. hvert tredje barn i indskolingsalderen har motoriske udfordringer.

Bevægelsesstrategien er en del af en indsats, der skal sætte endnu mere fokus på motorik og bevægelse for de mindste i kommunen. Udover de mange tiltag som dagtilbuddene allerede arbejder med, er indsatsen ”Rend og Hop med Ida og Oliver” et led i at kompetenceudvikle det pædagogiske personale i forhold til, hvordan der arbejdes med bevægelse, som understøtter børns motoriske udvikling.

Bevægelsesstrategien understøtter Hvidovre Kommunes Børne- og Ungepolitik (2012-2016), som lægger vægt på, at man som forælder kan forvente at dagtilbuddene bl.a. arbejder med sundhed, leg og bevægelse. Samtidig understøtter strategien Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik (2015-2018), der bl.a. lægger vægt på, at der skal skabes rammer for en sund hverdag og at børn i dagtilbud skal have gode muligheder for at bevæge sig og få gode sociale relationer.

Retsgrundlag

Bevægelsesstrategien er med til at skabe og tilbyde sunde rammer for Hvidovre Kommunes borgere, hvilket understøtter Sundhedslovens §119. Ydermere understøtter strategien Dagtilbudslovens §8, hvor ”Krop og bevægelse” er et af de seks pædagogiske læreplanstemaer.

Politiske beslutninger og aftaler

Bevægelsesstrategien bygger på de to politikker Børne- og Ungepolitikken (2012-2016) og Sundheds- og Forebyggelsespolitikken (2015-2018), der er vedtaget i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Bevægelsesstrategien har ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Bevægelsesstrategien har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det forventes, at børnenes motorik vil være forbedret ved indskolingsundersøgelsen i årene fremover.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Bilag 1 (pdf)

6. Mål for PPR, Sporet og Ungdomsskolen

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget har på dialogmødet den 25. februar 2016 udpeget nogle overordnede, politiske pejlemærker for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sporet og Ungdomsskolen.

På baggrund af disse pejlemærker har de tre institutioner udarbejdet en række konkrete mål for skoleåret 2016/17 og 2017/18.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

1. at tage orienteringen om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sporet og Ungdomsskolens mål for skoleårene 2016/17 og 2017/18 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kernen i Hvidovre Kommunes styringsmodel er dialog, hvor fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de institutionsledere og chefer, som fagudvalgene har i deres portefølje. Formålet med den nye styringsmodel er at give Kommunalbestyrelsen et redskab til at sætte den politiske kurs for de enkelte fagområder.

Den 25. februar 2016 blev der afholdt dialogmøde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og lederne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sporet og Ungdomsskolen (USK). Mødet tog udgangspunkt i følgende tre temaer:

 • Angst (PPR)
 • Inklusionshjælp (Sporet)
 • Ikke uddannelsesparate (USK)

Med udgangspunkt i de tre temaer blev der efterfølgende udarbejdet politiske pejlemærker for hver af de tre institutioner. Pejlemærkerne blev politisk godkendt på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 7. maj 2016. Efterfølgende har institutionerne udarbejdet mål i relation til deres pejlemærke.

Institutionernes mål fremgår af bilaget.

Politisk vedtagne pejlemærker

Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet følgende politiske pejlemærker for institutionerne:

Pejlemærke for PPR

PPR skal sikre, at der etableres en enkel og opsøgende indsats over for børn med angst og inddrage deres betydningsfulde voksne. PPR’s beredskab skal være parat til proaktiv handling på pludseligt opståede tendenser i forhold til børn i udsatte positioner. Desuden skal PPR etablere en indsats over for børn i alle aldre, hvis forældre lider af en livstruende sygdom.

Pejlemærke for Sporet

Sporet skal udbrede deres viden og erfaringfra indsatsen med specialenhedens udgående funktion til almenskolen. Sporet skal ligeledes videndele om den udgående funktion for at opkvalificerekommunens øvrige specialenheder, så de på lignende måde kan udbrede deres specialviden til kommunens almene skoler.

Pejlemærke for USK

Ungdomsskolen skal sikre en udvikling af nye veje til uddannelse og job for unge, som ikke kan gå den lige vej i uddannelsessystemet. Dette kan betyde, at der med afsæt i individuelle behov og udvikling for den unge, renonceres på den fulde fagrække. Der skal dog stadig være fokus på at opnå minimum et 2-tal ved afgangsprøven i dansk, matematik og engelsk.

Rammer for institutionernes målsætning

På baggrund af dialogmødet og vedtagne pejlemærker, har de tre institutioner hver i sær udarbejdet mål i tilknytning til deres pejlemærke.

Arbejdet med målene sker ud fra en skabelon, der forholder sig til nedenstående to punkter:

a)Hvad vil vi og hvordan?

b)Hvorfor vil vi det?

I bilaget fremgår de tre institutioners overvejelser i forhold til deres mål.

Opfølgning på målene

Opfølgning på institutionernes arbejde i skoleåret 2016/17 vil ske ved samtaler mellem ledelserne og forvaltningen.

Opfølgning på arbejdet med målene i skoleårene 2016/17 og 2017/18 sker i institutionernes kvalitetsrapport og efterfølgende kvalitetssamtale mellem skolechef og ledelserne.

For PPRs vedkommende sker opfølgningen i samtaler med skolechefen.

Retsgrundlag

Der findes ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, pkt. 10, forslag til ny styringsmodel i Hvidovre Kommune.

Der blev afholdt dialogmøde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og de tre institutionsledere den 25. februar 2016.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede de politiske pejlemærker på fagudvalgsmødet den 17. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet målene kan realiseres inden for den økonomiske ramme afsat til området.

Bilag

 1. Bilag - Mål for PPR, Sporet og Ungdomsskolen (pdf)

7. Orientering om seksualundervisning i kommunens skoler

Beslutningstema

På møde i Børne- og Undervisningsudvalget den 2. juni 2016 bad udvalget forvaltningen om at udarbejde en orienteringssag med overblik over indhold i og omfang af seksualundervisningen i kommunens skoler.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orientering om seksualundervisning i skolerne til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Taget til efterretning. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde sag om hvordan Netværket kan bruges i tillæg til den nuværende ordning – herunder også de økonomiske muligheder.

Sagsfremstilling

Seksualvejledningen af 5. klassetrin til og med 8. klassetrin varetages i Hvidovre Kommune af Sundhedsplejen. Undervisningen af eleverne i indskolingen og supplerende seksualundervisning varetages af skolerne.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen varetager seksualundervisningen af eleverne i Hvidovre Kommunes skoler.

Sundhedsplejen starter seksualundervisningen på 5. klassetrin, og den fortsætter frem til og med 8. klassetrin. Endelig kan eleverne til enhver tid møde op i sundhedscenteret og få en samtale med sundhedsplejersken, ligesom de kan få udleveret gratis kondomer.

Sundhedsplejens tilbud om seksualvejledning skal ses som en sammenhængende indsats med de andre tilbud, sundhedsplejen tilbyder eleverne gennem skoletiden. Sundhedsplejersken er en neutral person, der står til rådighed i forhold til elevens sundhed og trivsel, både i og uden for skolen.

Indhold i undervisningen på de enkelte klassetrin

5. klasse

Alle 5. klasser undervises i pubertet. Undervisningen handler om hvad der sker i kroppen i puberteten, om følelser og forelskelse. Undervisningen tilpasses elevernes udvikling i puberteten, deres modenhed og aktuelle situation. Sundhedsplejersken taler med klassens lærer inden undervisningen og kender oftest børnene fra samtaler gennem skoletiden.

6. klasse

Ved den individuelle sundhedssamtale på 6. klassetrin, taler sundhedsplejersken bl.a. med eleven om, hvordan eleven oplever puberteten.

7. klasse

I forbindelse med 7. klassernes synsprøve får eleverne tilbudt efterfølgende at benytte Åben dør. Åben dør et tilbud til eleverne om at komme til konsultation hos en sundhedsplejerske med spørgsmål, undren og problematikker. I skoleåret 2016/2017 inviteres 100 elever til teaterforestillingen KROP AMOK. Forestillingen har fokus på kroppens udvikling i puberteten og skiftet fra barn til voksen.

8. klasse

Seksualvejledningen indgår som en del af sundhedsdagene på 8. klassetrin. Sundhedsdagene er sundhedsplejens metode til den lovpligtige udskolingsundersøgelse, som alle elever i udskolingen skal tilbydes. Den første dag skal eleverne gennemgå et sundhedseksperimentarium, hvor der især er fokus på trivsel, kostvaner, alkohol, stoffer og bevægelse. På dag to er der to lektioner om elevernes egen sundhed ud fra anonymt spørgeskema, som de har udfyldt dagen før. Herefter følger to lektioner med seksualvejledning.

Der kan være stor forskel på den viden, eleverne har på 8. klassetrin. Da sundhedsplejen ser eleverne dagen før og har mulighed for at drøfte klassens modenhed med klasselæreren, er det muligt at forberede undervisning tilpasset klassens niveau. Undervisningen varetages af erfarne sundhedsplejersker, der har dette som en kerneopgave, og da disse samtidig underviser alle 8. klasserne, har de både den rutine, viden og indføling med klassen, der er afgørende for, at eleverne bliver mødt der, hvor de er i forhold til modenhed og udvikling.

Der kan være mange emner i spil i denne undervisning: Kropsopfattelse, kropsideal, grænser, kærester, den første gang, porno, seksualitet, prævention og seksuelt overførte sygdomme.

Uddannelse af undervisere

Som en del af sundhedsplejerskeuddannelsen indgår sundhedspædagogik, undervisning og kommunikation. Alle sundhedsplejersker i Hvidovre Kommune er uddannet i aktive vurderinger, som er den undervisningsmetode, der primært bruges. Aktive vurderinger sætter uden løftede pegefingre aktivt fokus på deltagernes vurderinger, muligheder, mål og resurser.

De sundhedsplejersker, der varetager seksualvejledningen i udskolingen, bliver løbende opdateret og uddannet i samarbejde med Sex og Samfund.

Opfølgning

Sundhedsplejen oplever, at de unge fortsætter med at opsøge sundhedsplejen ved behov, også efter at folkeskolen er afsluttet.

Når eleverne fortsætter på Hvidovre Gymnasium eller på Teknisk Skole møder de sundhedsplejen i forbindelse med kampagneuger, som f. eks. ”Kun med Kondom”, hvor sundhedsplejen altid deltager.

Skolerne

Foruden seksualundervisningen varetaget af sundhedsplejen, supplerer skolerne yderligere med seksualundervisning. Der er forskel på, hvordan og på hvilke klassetrin den udføres på de enkelte skoler. Organiseringen af undervisningen er som oftest tilrettelagt individuelt af de forskellige lærerteams, hvor det fx er klasselæreren, der varetager det personlige område, og biologilæreren der varetager det anatomiske. To skoler har deres egen seksualvejleder, som varetager og koordinerer seksualundervisningen på alle klassetrin.

Fælles for de fleste skoler er, at eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen deltager i Uge Sex tilbudt af Sex & Samfund. Flere skoler benytter også undervisningsmateriale fra Uge Sex og andre tilbud fra Sex & Samfund, som fx foredragsholdere, i den seksualundervisning, som er placeret uden for Uge Sex.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 7, at sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab indgår som obligatorisk emne i undervisningen fra 0. til 9. klasse. Emnet har ikke fået tillagt et selvstændigt timetal og kan indgå i undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.

Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

Af ”Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)”, BEK nr. 663 af 18/05/2015, fremgår det, at seksualundervisningen skal være trinopdelt i tre forløb med alderssvarende kompetence- og udviklingsmål inden for bestemte færdigheds- og vidensområder:

0.- 3. klassetrin

Kønsroller, familieformer, normer, mangfoldighed, kroppe og reproduktion.

3.- 6. klassetrin

Normer for køn og krop, fysiske og psykiske forandringer i puberteten og seksuel mangfoldighed.

7.- 9. klassetrin

Kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet samt rettigheder i forhold til krop, køn, seksualitet og familie.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde 1. oktober 2007, at Sundhedsplejen, foruden undervisning af elever i puberteten, endvidere varetager seksualvejledningen i udskolingen.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsplejen

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da Sundhedsplejens udgifter i forbindelse med seksualvejledning er indeholdt i deres ramme.

Indsatsen i forbindelse med pubertet og seksualvejledning, bortset fra seksualvejledningen på 8. klassetrin, er en del af den indsats, sundhedsplejen i forvejen skal yde.

Til seksualvejledning/undervisning på 8. klassetrin samt til rådgivning og kondomkampagne bruges i alt 128 timer af 220 kr.: 28.160 kr. årligt.

Skolerne

Skolernes udgifter dækkes af skolernes egne rammer.


8. Tilsyn med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud Pulsen 2014/2015

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen,  tilbyder misbrugsbehandling til børn og unge mellem 12 og 25 år. Socialtilsyn Hovedstaden har nygodkendt Pulsen i 2014 og været på tilsynsbesøg i 2015.

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om Socialtilsyn Hovedstadens nygodkendelsesrapport og tilsynsrapport.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering om nygodkendelse og tilsyn af Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, er oprettet i henhold til servicelovens §101 som omfatter behandling af stofmisbrug og sundhedslovens § 141 som omfatter behandling af alkoholmisbrug.

Efter socialtilsynslovens § 4 skal socialtilsynene godkende og føre driftsorienteret tilsyn med steder oprettet efter de nævnte paragraffer.

Socialtilsyn Hovedstaden har godkendt Pulsen pr. den 1. juni 2014 efter ansøgning og anmeldt besøg den 26. juni 2014, og tilsynet har været på uanmeldt tilsyn den 11. november 2015.

Pulsen - godkendelse

Nygodkendelsen af Pulsen er baseret på Hvidovre Kommunes ansøgning om godkendelse samt det anmeldte tilsynsbesøg den 26. juni 2014.

Da Pulsen ikke havde været i drift tager godkendelsesrapporten udgangspunkt i Hvidovre Kommunes beskrivelse af Pulsen i ansøgningen samt samtaler og observationer på tilsynsbesøget.

Samlet vurdering

Pulsen har en tydelig definition af målgruppen. Pulsens behandling er baseret på anerkendende, narrativ samt løsningsfokuseret og kognitiv tilgang, og metoden er motiverende samtale og Forandringscirklen (redskab til at finde den unges motivationsstadie, samt hvilken støtte den unge har brug for).

Pulsens leder og medarbejdere har udover misbrugsbehandlingen også øje for mål for den unge på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Desuden har Pulsen fokus på de unges fysiske og mentale velbefindende.

Pulsen medinddrager de unge i behandlingsindsatsen.

Pulsens leder og medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og Pulsens metoder i behandlingsarbejdet.

Socialtilsynet vurderer, at Pulsens økonomi er bæredygtig, men vil endelig vurdere økonomien ved driftstilsynet.

De unges trivsel i de fysiske rammer kan først vurderes, når Pulsen har været i drift.

Opmærksomhedspunkt

Pulsens medarbejdere skal forestå al oprydning, rengøring og dagligvareindkøb i forbindelse med driften. Tilsynet vil have opmærksomhed på dette punkt ved driftstilsynet, da der sættes spørgsmålstegn ved det formålstjenlige i at bruge medarbejdernes tid til dette frem for på kerneydelsen i form af misbrugsbehandlingen.

Pulsen – driftstilsyn

Tilsynet blev udført ved et uanmeldt tilsyn den 11. november 2015.

Samlet vurdering

Af den samlede vurdering fremgår det, at Pulsen er godkendt.

Socialtilsynet konkluderer, at Pulsen har en defineret målgruppe og arbejder med tilgange og metoder, der er dækkende for målgruppens behov.

Medarbejderne besidder relevante kompetencer og møder de unge med respekt og ligeværdighed. Lederen har kompetencer, der i høj grad bidrager til den daglige drift og til det visionære arbejde.

De fysiske rammer i Pulsen understøtter de unges trivsel og udvikling.

Retsgrundlag

Serviceloven

Af bekendtgørelse af Lov om Social Service nr. 1284 af 17. november 2015 , § 101, stk. 1 og 2 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen

Sundhedsloven

Af bekendtgørelse af Sundhedsloven nr. 1202 af 14. november 2014, § 141, stk. 1 og 2 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

Socialtilsynsloven

Formålet med Lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 12. februar 2016, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service og kapitel 40 i Sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Straffeloven

Af bekendtgørelse af Straffeloven nr. 1052 af 4. juli 2016, § 13 fremgår det, at handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person eller det angrebne retgodes betydning er forsvarlig.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i januar 2009 en rusmiddelhandleplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et rusmiddeltilbud til unge i forbindelse ved vedtagelse af budget 2014.

Den 4. september 2014 godkendte Børne- og Undervisningsudvalget den reviderede rusmiddelhandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Tilsynsrapport Pulsen 2015 (pdf)
 2. Nygodkendelsesrapport for Pulsen 2014 (pdf)

9. Tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner på børne- og familieområdet i 2015

Beslutningstema

Tilsynet med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge har siden den 1. januar 2014, hvor Lov om Socialtilsyn trådte i kraft, været ført af Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Syd for henholdsvis Ungecenter Porten og Behandlingshjemmet Hvidborg.

I denne sag orienteres om Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport om anmeldt tilsyn på Ungecenter Porten og tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd om anmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg. Desuden orienteres om magtanvendelser udført på Ungecenter Porten og Behandlingshjemmet Hvidborg, samt om ny lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.
 2. at tage orientering om magtanvendelser på Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.
 3. at tage orientering om ny lov om voksenansvar for anbragte børn og unge til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Taget til efterretning

Ad 3. Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I 2015 er der gennemført ét anmeldt tilsyn på Ungecenter Porten samt ét anmeldt tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg.

Ungecenter Porten

Det anmeldte tilsyn på Ungecenter Porten fandt sted den 28. august 2015. Tilsynet havde særligt fokus på Ungecenter Portens Familieafdeling.

Samlet vurdering

Af den samlede vurdering af Ungecenter Porten fremgår det, at Ungecenter Porten er godkendt.

Socialtilsynet vurderer, at Familieafdelingen på Porten har en klart defineret målgruppe, som er familier med 0-3-årige børn. De tilrettelagte forløb for familierne arbejder ud fra konkrete og klare mål, og familierne inddrages i høj grad. Familieafdelingen benytter relevante socialfaglige metoder i arbejdet og har fokus på at styrke familiernes sociale- og følelsesmæssige kompetencer og deres selvstændighed.

Ungecenter Portens ledelse er ansvarlig og kompetent og sikrer, at både Familieafdelingen og Ungeafdelingen har kompetente medarbejdere, der får supervision og på anden måde styrkes i forhold til arbejdet med de to målgrupper i afdelingerne.

Socialtilsynet vurderer, at Ungecenter Porten arbejder på at undgå magtanvendelser.

Socialtilsynet anbefaler, at Ungecenter Porten får lavet en afskærmning af indgangspartiet ved Familieafdelingen for at undgå, at unge fra nærmiljøet bruger indgangspartiet til hashrygning. Denne afskærmning er blevet udført i 2016.

Socialtilsynet vurderer, at Ungecenter Porten har et udviklingspunkt i forhold til gennemskuelighed i økonomien og skal for 2016 indsende budgetskema i den relevante skabelon.

Ungecenter Portens Ungeafdeling lever fortsat op til forudsætningerne i kvalitetsmodellen i Lov om Socialtilsyn.

Udviklingspunkt

Porten skal indsende budget i relevant skabelon fra Tilbudsportalen og sikre, at budgettet alene omfatter udgifter og indtægter for Ungecenter Porten.

Porten skal sikre, at der er sammenhæng mellem deres indtægter på den ene side og antallet af pladser og takster på den anden side. Lønbudgettet skal være retvisende og sammenhængende med de indberettede medarbejdertimer på Tilbudsportalen. Overordnet lederløn skal indgå i Portens budget ud fra den relevante andel af lederens arbejdstid.

Takster for efterværn skal fremgå af Tilbudsportalen. Udgifter og indtægter for efterværn skal fremgå af budget 2016 ud fra et estimat.

Høring

Ledelsen på ungecenter Porten har udfærdiget et høringssvar til Socialtilsynet. I høringssvaret fremgår kommentarer og spørgsmål til enkelte dele af rapporten.

Socialtilsynet har kommenteret på høringssvaret og har enkelte steder ændret i deres rapport i forhold til den første udgave.

Behandlingshjemmet Hvidborg

Det anmeldte tilsynsbesøg på Behandlingshjemmet Hvidborg fandt sted den 12. november 2015.

Socialtilsyn Syd har gjort opmærksom på, at der er tekniske fejl i rapporten vedrørende datoer og karakteren af tilsynet, således at der kun er foretaget ét anmeldt tilsyn den 12. november 2015.

Samlet vurdering

Af den samlede vurdering af Behandlingshjemmet Hvidborg fremgår det,

at Behandlingshjemmet Hvidborg er godkendt.

I den samlede vurdering af Behandlingshjemmet Hvidborg skriver Socialtilsyn Syd, at de har taget udgangspunkt i regodkendelsen af Hvidborg af Socialtilsyn Hovedstaden. Denne regodkendelsesrapport fra 2014 har været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget den 6. maj 2015.

Socialtilsyn Syd skriver, at godkendelsen skal opdateres ved næstkommende tilsyn.

Udviklingspunkter

Hvidborg anbefales at udvikle deres dagbogsnotater og statusbeskrivelser, så der er sammenhæng mellem behandlingsplanernes mål og evalueringen i statusbeskrivelserne.

Hvidborg skal formulere en forebyggelsesstrategi i forhold til undgåelse af magtanvendelser og overholde formalia i forhold til området.

Hvidborg skal udarbejde en beredskabsplan i forhold til forebyggelse og håndtering af fysiske og seksuelle overgreb.

Opdatering af tilbudsportalen.

Fortsat fokus på stabilisering af medarbejdergruppen med henblik på reduktion af personaleudskiftning.

Det er socialtilsynets vurdering, at den psykodynamiske tilgang til målgruppen stiller store krav om psykologisk viden omsat til pædagogisk praksis. Det er derfor Socialtilsynets anbefaling, at Hvidborg laver en strategi og plan for opkvalificering af de mange nye ansatte.

Høring

Ledelsen på Behandlingshjemmet Hvidborg har udfærdiget et høringssvar til socialtilsynet. I høringssvaret fremgår kommentarer og spørgsmål til flere dele af rapporten.

Socialtilsynet har kommenteret på høringssvaret og har enkelte steder ændret i deres rapport i forhold til den første udgave.

Tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg i 2016

Som det fremgår af tilsynsrapporten fra 2015, havde Socialtilsyn Syd en del udviklingspunkter for Hvidborg. Både Hvidborg og Hvidovre Kommune har i løbet af 2016 været i kontakt med Socialtilsynet vedrørende rapporten fra 2015 og tilsynene i 2016.

Forvaltningen vil derfor tidligt i 2017 forelægge rapporten fra tilsynene i 2016, således at Børne- og Undervisningsudvalget kan se udviklingen for Hvidborg i 2016.

Magtanvendelse

Indberetning om magtanvendelse skal ske til barnets eller den unges handlekommune, der derved kan vurdere, om barnet eller den unge er velplaceret i tilbuddet, og om tilbuddet leverer den ønskede og relevante ydelse.

Herudover skal indberetningerne sendes til Socialtilsynet og driftsherren.

Socialtilsynet giver ikke tilbagemelding til tilbuddet om den enkelte magtanvendelse, men ser på det samlede magtanvendelsesmønster.

Hvis Socialtilsynet finder, at der er grund til bekymring og kritik af magtanvendelsesområdet vil de rette henvendelse til tilbuddet og sædvanligvis også til driftsherren.

Socialtilsynet kan give påbud til tilbuddet om at rette op på bekymrende forhold.

Ungecenter Porten

Porten har haft 2 magtanvendelser, 2 undersøgelser af opholdsrum og 1 magtanvendelse i Familieafdelingen.

I 2014 havde Ungecenter Porten 6 magtanvendelser.

De to første magtanvendelser vurderes som tilladte.

Undersøgelserne af de unges værelser blev foretaget, da personalet havde mistanke om, at der var hash og/eller genstande og værktøj, som kunne bruges som våben og til indbrud, gemt på værelserne. Der blev begge gange fundet de omtalte genstande.

Magtanvendelsen på Familieafdelingen var en ikke-tilladt magtanvendelse. Familieafdelingen er en forebyggende foranstaltning, hvor magtanvendelse ikke må finde sted. Personalet her må kun handle i nødværge.

Både forvaltningen og Socialtilsyn Hovedstaden har vejledt Ungecenter Porten om reglerne.

Behandlingshjemmet Hvidborg

Hvidborg har haft 19 magtanvendelser og 1 magtanvendelse i Børnehuset i 2015.

I 2014 havde Behandlingshjemmet Hvidborg 36 magtanvendelser, så der er sket et mærkbart fald i 2015.

Magtanvendelsen i Børnehuset var en ikke-tilladt magtanvendelse, idet Børnehuset er en forbyggende foranstaltning, hvor magtanvendelse ikke må finde sted, og personalet kun må handle i nødværge.

Forvaltningen har også vejledt Hvidborg om reglerne på området.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Hvidborg bør have mere fokus på at behandle magtanvendelsesområdet korrekt. Der bør uddrages læring af magtanvendelserne, således at magtanvendelse i højere grad kan undgås. Desuden skal Hvidborg have fokus på, at børnene skal høres om episoderne i højere grad end tilfældet er.

Ny lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Lov om voksenansvar for børn og unge er vedtaget i juni 2016 og træder i kraft den 1. januar 2017. Loven bygger blandt andet på anbefalinger fra Betænkning fra marts 2016 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Lovens formål fremgår af § 1, som siger, at loven fastsætter rammer for plejefamilier og personales adgang til, som led i den daglige omsorg, at anvende magt og andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret og samtidig sikre børnenes og de unges retssikkerhed.

Nye bestemmelser i loven i forhold til magtanvendelsesbekendtgørelsen

 • Nogle plejefamilier, nemlig kommunale plejefamilier, der har en generel plejetilladelse, har fået mulighed for visse former for magtanvendelse.
 • Fysisk guidning fremgår af lovens § 6 og må også udføres af kommunale plejefamilier. Fysisk guidning må finde sted, når barnet eller den unge generer eller udøver chikane over for de øvrige anbragte børn og unge, personalet, den kommunale plejefamilie eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet. Fysisk guidning skal ikke indberettes hverken af opholdssteder, døgninstitutioner eller kommunale plejefamilier.
 • Regler om husorden på opholdssteder og døgninstitutioner er nu reguleret i lovens § 4.
 • I lovens § 5 er indført hjemmel til at udføre rusmiddeltest på opholdssteder og døgninstitutioner, hvis barnet eller den unge giver generelt samtykke hertil. For børn under 12 år, skal forældremyndighedsindehaverne også give generelt samtykke. I den enkelte testsituation skal barnet eller den unge medvirke frivilligt og manglende medvirken må ikke sanktioneres.
 • § 8 omhandler afværgehjælp og må også udøves af kommunale plejefamilier. Afværgehjælp betyder, at barnet eller den unge kortvarigt må fastholdes eller føres væk fra en situation, når det er nødvendig at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang. Afværgehjælp skal indberettes.
 • Opholdssteder og døgninstitutioner kan tilbageføre børn og unge ved rømning som led i omsorgspligten. Barnet eller den unge skal i disse situationer udvise en adfærd, der medfører risiko for skade på barnet eller den unge selv eller på andre. Tilbageførsler skal indberettes.

Social- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse med loven lave en række initiativer, som kan medvirke til at implementere loven i praksis. Det drejer sig om undervisningsmateriale til relevante fagpersoner om, hvordan børn og unges rettigheder sikres, og hvordan magtanvendelser forebygges og håndteres. Desuden vil der blive udarbejdet informationsmateriale til anbragte børn og unge om deres rettigheder.

Retsgrundlag

Tilsyn

Formålet med Lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 12. februar 2016, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service og kapitel 40 i Sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Ifølge samme lovs § 2 har Socialtilsyn Hovedstaden ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud i Region Hovedstaden undtagen med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, da Socialtilsyn Hovedstaden er beliggende her. Det er Socialtilsyn Syd, der godkender og fører tilsyn med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune.

Magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse fremgår af Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet nr. 186 af 20. februar 2015.

Magtanvendelsesskemaerne, som beskriver magtanvendelserne, skal i henhold til bekendtgørelsens § 42, indberettes til anbringende kommune, socialtilsynet og den kommunale eller regionale driftsherre.

Ny lov om magtanvendelse

Lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar for anbragte børn og unge, som træder i kraft 1. januar 2017, er gennemgået i sagsfremstillingen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bemærkninger fra Behandlingshjemmet Hvidborg til tilsynsrapport fra 2015 (pdf)
 2. Bemærkning til Tilsynsrapport Porten 2015 (pdf)
 3. Tilsynsrapport Porten 2015 (pdf)
 4. Tilsynsrapport 2015 for Hvidborg Behandlingshjem (pdf)

10. Børnehuset Immerkær og Holmegårdsskolen

Beslutningstema

Det foreslås, at Børnehuset Immerkærs børnehaveafdeling placeres permanent i Immerkær SFO’s nuværende lokaler. Som følge heraf foreslås, at SFO afdeling Immerkær genhuses i det gamle bibliotek indtil disse lokaler indgår i renoveringsarbejdet. Herefter foreslås opsat pavilloner på Holmegårdsskolens matrikel til samme SFO frem til byggeriets afslutning, hvorefter der er plads til SFO’en i skolens lokaler.

Indstilling

Børn og Velfærd samt Kultur, Miljø og Vækst indstiller til henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at en permanent placering af Børnehuset Immerkærs børnehaveafdeling i Immerkær SFO’s lokaler godkendes
 2. at leje og opstilling af pavilloner på Holmegårdsskolens matrikel til den nuværende SFO afdeling i Immerkær SFO godkendes
 3. at der gives tillægsbevilling til drift på 0,74 mio. kr. i 2016, 1,44 mio. kr. i 2018, 0,34 mio. kr. i årene 2019-2020. Beløbene foreslås finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt

Ad 3. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

I foråret 2016 blev der konstateret benzenforurening i Børnehuset Immerkærs børnehaveafdeling. Det resulterede i første omgang i, at børnehaven akut blev flyttet til lokaler på den tidligere Sønderkærskolen. Dette var imidlertid ikke en holdbar løsning, da lokalerne og udearealerne ikke er velegnede til børnehavebørn. Der blev derfor indgået en aftale med Holmegårdsskolen om, at børnehaven kunne låne Immerkær SFO (eleverne var i sommerperioden samlet i SFO’en på selve skolen). I første omgang skulle dette vare frem til 1. august, hvor skolen skulle bruge lokalerne til SFO igen. Denne periode er dog efterfølgende blevet forlænget til udgangen af september måned, da der fortsat er forurening i børnehaven.

Der har været løbende drøftelser mellem Hvidovre Kommune (Ejendomsafdelingen og Juridisk Kontor) og udlejer. På baggrund heraf er det vurderet, at forureningen ikke kan begrænses i et omfang, der gør det muligt at have børnehave i Rebæk Søpark Butikscenter.

Derfor er lejemålet i Rebæk Søpark blevet opsagt d. 31. august 2016 for at undgå unødige udgifter til et lejemål der sandsynligvis ikke kan benyttes fremover. På grund af opsigelsesvarsel skal kommunen betale for lejemålet til og med udgangen af februar måned 2017.

På nuværende tidspunkt deler børnehaven og skolen lokalerne i Immerkær SFO. Der er tale om en midlertidig løsning, som kun kan realiseres på grund af årstiden, hvor børnene kan være ude i vidt omfang.

Ud fra en samlet vurdering foreslås det derfor, at SFO afdeling Immerkær genhuses i det gamle bibliotek, indtil disse lokaler indgår i renoveringsarbejdet. Det præcise tidspunkt herfor fastlægges først  ifm. entreprenørens planlægning af byggeplads, men lokaler friholdes længst muligt for genhusningsmulighed.

Herefter foreslås opsat pavilloner på Holmegårdsskolens matrikel til samme SFO frem til byggeriets afslutning. Pavillonerne skal både kunne rumme de 75 SFO børn fra Immerkær SFO om eftermiddagen, og kan om formiddagen aflaste skolen i byggeperioden for de stigende antal klasser, som skoleprognosen peger på kommer i de kommende år ved indskrivningerne til børnehaveklassen. Lokalerne skal kunne anvendes som sambrugslokaler for SFO og skolen.

Opsætningen af pavilloner skal, i kombination med de eksisterende SFO-lokaler på Holmegårdsskolens matrikel, således kunne dække behovet for SFO frem til færdiggørelsen af det forestående byggeprojekt.

Ved denne løsning forbliver Børnehaven Immerkær i tæt tilknytning til Immerkær Vuggestue. Børnehavebørnene og medarbejderne skal desuden ikke opleve yderligere flytninger. Hvis børnehaven overtager lokalerne fra Immerkær SFO vil der være plads til en børnehavegruppe yderligere, end hvad der er plads til i børnehavens lokaler i butikscentret.

I forhold til skolen, så betyder biblioteks- og pavillonløsningen, at skole og SFO samles på samme matrikel nogle år tidligere end planlagt, da det allerede er politisk besluttet at udbygge Holmegårdsskolen og samle SFO’en på skolen.

I investeringsoversigten, som foreligger til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020 er det forudsat, at udbygning af Holmegårdsskolen påbegyndes i 2018 og afsluttes i 2021.

Ved at udnytte de eksisterende tomme bibliotekslokaler frem til at disse lokaler indgår i renoveringsarbejdet, vil perioden for behov for pavilloner kunne begrænses med omkring 1½ år, hvilket vil betyde en besparelse på ca. 0,5 mio. kr., som er nettoudgiften til pavilloner for 1½ år.

Vilkår for opstilling af pavilloner

Det forventes, at det vil tage op mod 5 måneder fra beslutningen om en pavillonløsning bliver truffet, til en fuld funktionsdygtig SFO kan stå klar.

Leje af pavilloner skal i EU-udbud, da prisen for pavillonerne vil være over tærskelværdien på vare- eller tjenesteydelser på 1,55 mio. kr. Udbuddet forventes at kunne tage op til 2 ½ måned.

Opsætning af pavilloner på skolens areal vil kunne ske inden for den eksisterende lokalplan. Der vil dog være behov for en nabohøring. Den vil kunne vare op til 2 ½ måned. Udbud og høring kan foregå parallelt.

Opsætning af pavillon forventes at tage 1-1 ½ måned.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 25. november 2014 givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. december 2014 de nuværende skoledistrikter. De nuværende skoledistrikter er fastlagt med udgangspunkt i, at kapaciteten på Holmegårdsskolen og dermed i hele Hvidovre Nord øges.

Arkitektfirmaet NOVA5 har udarbejdet en rapport, som beskriver mulighederne for etablering af nye ind- og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen. På Økonomiudvalgsmødet den 17. august 2015, punkt 16, orienterede Kultur, Miljø og Vækst samt Børn og Velfærd om rapportens indhold og der blev fremlagt 3 forslag til udbygning. Punktet udgik på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015, og punktet blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016-2019.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 24. november 2015 givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi omfatter både engangsudgifter og driftsudgifter.

Ved leje af pavillonerne kan påregnes en pris på 120-140 kr. pr m² pr måned. Hvis der regnes med 130 kr. pr m², for 400 m², i 48 måneder bliver det 2,5 mio. kr. i lejeudgifter svarende til ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Forberedelse af EU-udbud, opsætning, installationer og nedtagning af pavilloner forventes at koste 1,7 mio. kr., fordelt med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. ved forventet nedtagning i 2021.

I 2016 vil der desuden være udgifter forbundet med at gøre børnehaveafdelingen permanent på Immerkær SFO´s nuværende matrikel. Engangsudgifterne er til toiletter, spanske vægge, pusleborde i børnehaven og hegn. Engangsudgifterne forventes at beløbe sig til i alt 0,54 mio. kr. Der vil også være indvendige etableringsudgifter til Holmegårdens bibliotek på 0,2 mio. kr. samt indretningsudgifter til pavillonerne på op til 0,2 mio. kr. De samlede etableringsudgifter vil udgøre 0,94 mio. kr. fordelt med 0,74 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2018.

Lejemålet for børnehaven i Rebæk Søpark har en opsigelsesperiode på 6 måneder. Ved opsigelse af børnehavens nuværende lejemål forudsættes det, at der i 2017 vil blive frigjort 0,237 mio. kr. som i de efterfølgende år beløber sig til 0,28 mio. kr. pr. år.

De samlede merudgifter kan dermed opgøres til:

2016: 0,74 mio. kr.

2017: 0 mio. kr.

2018: 1,44 mio. kr.

2019-20: 0,34 mio. kr.

2021: 0,9 mio. kr. (inkl. nedtagningsudgifter).

Der er ikke afsat midler til disse merudgifter i Børn og Velfærds budgetter for årene 2016-2020.


11. Økonomirapportering pr. 31. august 2016 - Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutningstema

Børn og Velfærd har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2016 på Børne- og Undervisningsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling, der udvider udvalgets ramme.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2016 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 3,6 mio. kr. til områder inden for servicerammen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016.

Inden for servicerammen

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på op til 3,6 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Merforbruget kan direkte henføres til dagtilbudsområdet, hvor børnetallet generelt er langt højere end forudsat – godt 60 flere børn i kommunens egne dagtilbud.

Såfremt befolknings- og børnetalsprognose allerede i 2015 havde kunnet forudse disse flere børn ville merudgiften på 3,6 mio. kr. have indgået som en teknisk korrektion af demografien i budget 2016. De senere år har vist et væsentligt ændret tilflytningsmønster, og der har ikke været taget højde for det væsentlige forøgede antal mindre børn.

Uden for servicerammen

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. august med en ligeledes samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august 2016 forventes samlede merudgifter på 3,6 mio. kr. på områder inden for servicerammen på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.


12. Fastlæggelse af Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2017

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende mødedage og tidspunkt for Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2017.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at godkende forslag til mødedage og tidspunkt for Børne- og Undervisningsudvalgets møder i 2017

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Punktet blev udskudt til behandling i november.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd foreslår følgende mødedage og mødetidspunkter for Børne- og Undervisningsudvalget i 2017:

Torsdag den 5. januar

Torsdag den 9. februar

Torsdag den 9. marts

Torsdag den 6. april

Torsdag den 4. maj

Torsdag den 8. juni

Tirsdag den 15. august

Torsdag den 31. august

Torsdag den 28. september

Torsdag den 2. november

Torsdag den 30. november

Børn og Velfærd foreslår, at alle møder begynder kl. 17:00

Udvalget gøres ligeledes opmærksom på, at KL Børn og Unge Topmøde holdes den 2. – 3. februar 2017.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse §20, stk. 1 træffer Børne- og Undervisningsudvalget beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal holdes

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Udkast til mødeplan 2017 (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Charlotte H. Larsen spurgte om hvem der betaler i fald biologiske forældre til frivilligt anbragte børn fraflytter kommunen. Forvaltningen svarede på mødet.

Charlotte H. Larsen spurgte til skrivelser vedr. tilskud til SFO-pladser. Forvaltningen svarede på mødet.