Referat - Folkeoplysningsudvalget den 7. december 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. december 2015
Mødetidspunkt: Kl. 19:30
Mødested: Fællesklublokalet, Frihedens Idrætscenter, Hvidovr

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()

Bemærkninger

Finn Blohm deltog ikke i behandling af punkt 1-4.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Oversigt over korte og permanente lejemål 2016
 • Referat fra brugermøde, Hvidovre Stadion, 8. september 2015
 • Referat fra brugermøde, Avedøre Stadion, 25. august 2015
 • Orientering om gratis idrætskurser i Region H
 • Uddeling af tidsskriftet ’Kultur og fritid’
 • 9. december afholdes møde, hvor udkast til idrætshelhedsplanen præsenteres
 • Information om brug af E-dagsorden

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Rene Langhorn gjorde opmærksom på, at han ikke har haft mulighed for at åbne dagsordenens vedhæftede bilag. Forvaltningen undersøger problemet.

Lars Hørdum informerede om ny medarbejder i Kultur- og Fritidsafdelingen.

Meddelelser taget til efterretning.


2. Folkeoplysningsudvalgets mødeplan 2016

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2016

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte den kommende mødeplan for 2016.

Det foreslås, at møderne i 2016 afholdes på torsdage og påbegyndes kl. 19.00. Der vil være spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30. Decembermødet påbegyndes kl. 18.30, hvorefter der vil være spisning kl. 19.30.

Forslag til mødedatoer:

11. februar

14. april

16. juni

11. august

20. oktober

15. december

Foruden de ovenstående mødedatoer skal udvalget tage stilling til afholdelse af to temamøder, og diskutere hvilke temaer møderne evt. skal omhandle.

Der foreslås afholdt temamøde om godkendelse af nye folkeoplysende foreninger torsdag d. 19. maj kl. 18.30.

Det foreslås endvidere, at der afholdes temamøde torsdag d. 29. september kl. 18.30. Emne endnu ikke fastlagt.

Retsgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden og vedtægter § 8 stk. 2 skal udvalget afholde møde mindst 1 gang i kvartalet.

Økonomiske konsekvenser

Inge bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Godkendt med den bemærkning, at den foreslåede mødedato torsdag d. 20. oktober ændres til torsdag d. 13. oktober.


3. Kompetenceplaner for Folkeoplysningsudvalgets område

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til kompetenceplaner, der vedrører hele udvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende kompetenceplan for Folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal godkende kompetenceplan for folkeoplysningsområdet.

Kompetenceplanen definerer fordelingen af beslutningskompetencer inden for det lovgrundlag, som forvaltes inden for folkeoplysningsområdet.

Den foreslåede fordeling af kompetencer følger udvalgets vante procedurer. Kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Anbefales godkendt.


4. Definition af leder- og instruktørbegreb til brug ved udregning af lokaletilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og tage stilling til forvaltningens forslag til definition af nyt lederbegreb til brug ved udregning af lokaletilskud.

Sagen blev behandlet på mødet i Folkeoplysningsudvalget d. 6. august 2015 og udsat. Forvaltningen har efterfølgende afholdt en dialog med Hvidovre Roklub om lederbegrebet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte og godkende forvaltningens forslag til definition af leder- og instruktørbegrebet til brug ved udregning af lokaletilskud

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 7. august 2014 blev der i forbindelse med udbetaling af lokaletilskud til Hvidovre Roklub taget beslutning om, at der skulle udarbejdes en tydelig definition af leder- og instruktørbegrebet.

Nødvendigheden af et klart defineret begreb bundede i, at roklubbens definition af instruktører og ledere var uklar, og at et meget stort antal personer var kategoriseret som ledere/instruktører. Men denne definition er i sagsbehandlingssammenhæng væsentlig, da tilskudsstørrelsen til lokaletilskud netop afhænger af foreningernes medlemsantal samt præcise antal af instruktører og ledere. 

Forvaltningens definitionsforslag, udarbejdet efter samråd med kommunens revisionsselskab BDO, blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 6. august 2015, hvor sagen blev udsat med det formål, at foreningen skulle afholde en dialog med Hvidovre Roklub om lederbegrebet. 

Roklubben har herefter redegjort for klubbens definition af deres ledere og instruktører, som de skelner mellem indenfor to niveauer: ”styrmænd” og ”instruktører”. Styrmænd har ansvar for de enkelte både og roerne i den; instruktører er videreuddannede styrmænd med ansvar for at uddanne nye styrmænd.
Da sørfartsloven foreskriver, at der skal være én styrmand til stede i alle både ved sejlads, er det dog nødvendigt for klubben at uddanne mange styrmænd, hvilket netop er grunden til, at foreningens registrerede antal af ledere er meget højt.   


På baggrund af ovenstående redegørelse har forvaltningen udarbejdet følgende reviderede definitionsforslag til brug ved udregning af lokaletilskud:


”Ledere/instruktører defineres som personer, der har et permanent, ledende ansvar over for andre medlemmer af samme forening. De permanente ledelsesopgaver skal strække sig ud over det styrende engagement i den praktiske udførsel af foreningsaktiviteterne, og også indebære undervisning af andre i bestemte færdigheder før, under og efter aktiviteterne. Ledere/instruktører skal desuden være i besiddelse af en instruktør-/lederuddannelse i relation til den pågældende aktivitetstype”.

Det vil altså sige, at personer, der betegnes som ledere/instruktører, skal have en fast ledende og undervisende funktion over for foreningens andre medlemmer, også når foreningsaktiviteterne ikke praktisk udøves. Ledere/instruktører skal desuden kunne fremvise et gyldigt bevis på en bestået instruktør/lederuddannelse taget inden for foreningens pågældende aktivitets- eller idrætstype.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 7. august 2014 blev der i forbindelse med udbetaling af lokaletilskud til Hvidovre Roklub taget beslutning om, at der skulle udarbejdes en tydelig definition af leder- og instruktørbegrebet.

Forvaltningens definitionsforslag, udarbejdet efter samråd med kommunens revisionsselskab BDO, blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 6. august 2015, hvor sagen blev udsat med det formål, at foreningen skulle afholde en dialog med Hvidovre Roklub om lederbegrebet. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Drøftet og godkendt.


5. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2016 - Tilskud til lærer- og lederløn

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til leder- og lærerløn til voksenundervisning 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget:

 1. at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2016.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 8 foreninger om tilskud til lærer- og lederløn til folkeoplysende voksenundervisning i 2016 jf. vedhæftede bilag.

Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud er beregnet ud fra de nye retningslinjer for udbetaling af tilskud til aftenskoler vedtaget på Folkeoplysningsudvalgets den 29. juni 2015.

For i højere grad at kunne fordele tilskuddene ud fra de faktiske behov, og for at undgå at der resterer væsentlige uforbrugte midler, vil tilskud fremover blive fordelt på baggrund af det foregående regnskabsår. Da regnskaberne ikke foreligger på fordelingstidspunktet, vil der i det første halvår blive udbetalt et a conto-tilskud svarende til halvdelen af forrige års tilskud. Efter regnskabsaflæggelsen vil en ny fordelingsnøgle blive udarbejdet på baggrund af de afholdte undervisningstimer.

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens § 8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jfr. §§ 1 og 7.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag til fordeling af tilskud er beregnet ud fra de nye retningslinjer for udbetaling af tilskud til aftenskoler vedtaget på Folkeoplysningsudvalgets den 29. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 er der afsat 2.879.039 kr.

1. rate 2016 udbetales med i alt 1.488.802 kr.

Rest til udbetaling af 2. rate 2016 udgør 1.390.237 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Godkendt med den bemærkning, at samtlige tilskudsformer nyberegnes ved udbetaling af rate 2-tilskud.


6. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2016 - PEA- og SU-tilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2016.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 11 foreninger til PEA- og SU-tilskud (tilskud til nedsat deltagerbetaling til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende) jfr. vedhæftede bilag.

3 af ansøgningerne kommer fra regionalskoler, der tilbyder handicapundervisning. Disse skoler søger kun om PEA-tilskud.

Forvaltningens fordelingsforslag er beregnet på baggrund af de enkelte foreningers afholdte PEA-deltagertimer i 2014.

Retsgrundlag

Jfr. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til følgende formål  jfr. § 6, stk. 2:

1)Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.

2)Undervisning m.v., der forudsætter små hold.

3)Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 er der afsat 1.331.151 kr. til PEA- og SU-tilskud.

Fordelingen af det afsatte beløb beregnes på grundlag af foreningens faktisk afholdte deltagertimer i 2014 til henholdsvis undervisning, handicap- og instrumentalundervisning samt til antal deltagere ved foredrag.

SU-tilskud ydes ikke til regionalskoler.

Kultur- og Fritidsafdelingen foreslår, at satserne for 2015 bibeholdes i 2016.

Satserne for 2015:

Almen undervisning

12,75 kr. pr. PEA- og SU-

deltagertime.

Handicapundervisning

12,75 kr. pr. PEA- og SU-

deltagertime.

Instrumentalundervisning

16,00 kr. pr. PEA- og SU-

deltagertime.

Foredrag

30,00 kr. pr. PEA- og SU-

deltager/foredrag.

Forbruget baseret på regnskabsår 2014 udgør 1.285.821 kr.

Dette medfører et forventet mindreforbrug på 47.330 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Godkendt.


7. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2016 - Kulturelle arrangementer

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud til Kulturelle arrangementer 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til kulturelle arrangementer 2016

Sagsfremstilling

4 foreninger har søgt om tilskud til afvikling af Kulturelle arrangementer.

Tilskud fordeles efter fordelingsnøglen som besluttet på Folkeoplysnings-

Udvalgets møde den 21. oktober 1999, pkt. 5.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles samlede undervisningstimer i 2014 (a) i forhold til det samlede antal undervisningstimer på området i 2014 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2015.

Der aflægges særskilt regnskab og rapport om tilskuddets anvendelse.

AOF

3 – 4 kulturelle arrangementer:

1 julekoncert,

1-2 mindre koncerter og afhængigt af tilskuddets størrelse andre mindre koncerter indenfor f.eks. teater eller billedkunst.

Eventuelt 1 kulturmøde med fokus på kunstneriske udtryksformer fra andre kulturer end den danske.

Ansøgt beløb: 60.000 kr.

Forvaltningen foreslår en tilskudsbevilling på 34.800 kr.

FOF

Indhold endnu ikke fastlagt.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Forvaltningen foreslår en tilskudsbevilling på 11.400 kr.

FORA

4 kulturelle arrangementer:

Guidede ture til kulturelle/arkitektoniske/historiske steder.

Ansøgt beløb: 15.000 kr.

Forvaltningen foreslår en tilskudsbevilling på 8.767 kr.

SAFOLI

Afholdelse af diverse arrangementer.

I 2015 afholdte SAFOLI 12 koncerter.

Ansøgt beløb: 15.000 kr.

Forvaltningen foreslår en tilskudsbevilling på 3.000 kr.

Det komplette fordelingsskema er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningerne udgør et samlet beløb på 110.000 kr.

Der er for 2016 afsat 58.037 kr. til Kulturelle arrangementer. Midlerne fordeles efter fordelingsnøglen, jfr. vedlagte oversigt.

For at opnå en jævn fordeling anbefaler Kultur- og Fritidsafdelingen, at SAFOLI tildeles 3.000 kr. i 2016 som i 2015.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Godkendt.


8. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2016 - Uddannelse og undervisningsmidler.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet for 2016 som beregnet via fordelingsnøglen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra 8 foreninger.

Det foreslås, at budgetbeløbet for tilskud til uddannelse og undervisningsmidler fordeles forholdsmæssigt mellem de 8 foreninger på grundlag af de faktisk afregnede undervisningstimer for foreningerne.

Tilskud fordeles ikke til regionalskoler.

Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud er beregnet ved hjælp af fordelingsnøglen, og er en procentvis fordeling af de årlige foreningstilskud.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles samlede undervisningstimer i 2014 (a) i forhold til det samlede antal undervisningstimer på området i 2014 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2015.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 er der afsat 102.497 kr. til tilskud til uddannelse og undervisningsmidler.

Budgettet fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de faktiske afregnede undervisningstimer til den enkelte forening (dog ikke regionalskoler).

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Godkendt.


9. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2016 - Lokaletilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2016, samt godkende at det forventede merforbrug på 12.562 kr. bliver dækket af mindreforbruget for de forventede PEA- og SU-tilskud for 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1.at godkende forvaltningens fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2016.

2.at godkende at merforbruget 12.562 kr. til lokaletilskud bliver dækket af mindreforbruget til PEA- og SU-tilskud for 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til fordeling af lokaletilskud

Der er modtaget ansøgninger fra 3 foreninger om lokaletilskud ift. Folkeoplysende voksenundervisning 2016., jfr. vedhæftede bilag. Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 75% af foreningernes lejeudgifter.

Forslag om dækning af merforbrug

De forventede udgifter til lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udviser et merforbrug på 12.562 kr.

De forventede udgifter til PEA- og SU-tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udviser et mindreforbrug på 47.330 kr.

Det betyder, at det forventede merforbrug kan dækkes fuldt ud.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 23+24+27+28

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2016 til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning udgør i alt 183.165 kr. ekskl. moms

Ansøgningerne udgør i alt 195.727 kr. ekskl. moms.

Der søges dermed for 12.562 kr. mere end budgetteret.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

1. Godkendt.

2. Godkendt. Forvaltningen udarbejder en specificeret oversigt over de lejede lokaler.


10. Henvendelse fra forening

Lukket sag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

1. Drøftet.

2. Godkendt. Det tilføjes, at klubben altid er velkommen til at henvende sig til stadion om enkeltstående ubenyttede tider.


11. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Forvaltningen offentliggør gratis tilskud fra Region Hovedstaden på Foreningsportalen.


12. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-12-2015

Alle undtagen punkt 10. Rene Langhorn stemmer imod, idet han ønsker sagen offentliggjort.