Referat - Folkeoplysningsudvalget den 8. oktober 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 8. oktober 2015
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der er spisning for udvalgets medlemmer kl. 18.30.
Mødested: Fællesklublokalet, Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

  • Ane Skjødsholm ()
  • Arne Bech ()
  • Connie Wilhjelm ()
  • Erik Petersen ()
  • Finn Blohm ()
  • Gerhard Grubb Waaentz ()
  • Hanne Fejerskov Sørensen ()
  • Inger Lise Jansson ()
  • John Berling ()
  • Kenneth F. Christensen ()
  • Laila Munk ()
  • Maria Durhuus ()
  • Niels Ulsing ()
  • Ole Bested ()
  • Peter Lougart ()
  • Rene Langhorn ()

Bemærkninger

Wifikoden er ”friheden"

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage meddelelser til efterretning

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

  • Referat fra brugerrådsmøde, Avedøre Idrætscenter (09-09-2015)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Udvalget blev orienteret om budget 2016. Budgetmaterialet rundsendes til udvalget når det ligger klart.

Udvalget ændrede mødedatoen for næstkommende møde til mandag den 7. december 2015 kl. 19.30.

Udvalget blev orienteret om helhedsplanen på idrætsområdet.

Meddelelser blev taget til efterretning.


2. Fordeling af græs-, grus- og kunstgræsbaner 2015/2016

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af træningstider for udendørssæsonen 2015/2016.   

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at tage stilling til fordelingen af græs-, grus- og kunstgræsbanerne for sæson 2015/2016

Sagsfremstilling

Onsdag d. 2. september 2015 holdt forvaltningen det årlige møde vedr. fordeling af græs-, grus- og kunstgræsbaner sammen med repræsentanter fra Idrætsrådet, Hvidovre Stadion og brugerne af banerne.

Træningstider til græs- og grusbaner blev fordelt af forvaltningen på baggrund af foreningernes ansøgninger.

Træningstider til kunstgræsbaner blev fordelt af styregruppen for kunstgræsbanerne på baggrund af foreningernes ansøgninger. Styregruppen fordelte træningstiderne på de tre kunstgræsbaner ud fra en beregningsmodel vedtaget i styregruppen.

Samtlige fordelinger blev diskuteret på mødet, og er vedlagt som bilag.

Indsigelser og kommentarer

Kommunens foreninger havde en 14-dages indsigelsesfrist efter modtagelse af referatet fra fordelingsmødet. Følgende indsigelser er modtaget og vedlagt som bilag:

  • Indsigelse fra HIF Fodbold

HIF Fodbold gør indsigelse mod fordelingen af kunstgræsbanetiderne, og opfordrer til at fordelingen af tiderne ændres. De mener ikke, at den nuværende beregningsmodel er brugbar. De er uforstående overfor, at der ikke tages hensyn til, at klubber med et stort ungdomsarbejde overfor både piger og drenge kan opnå træningstider på kunstgræsbanerne.

Desuden mener de at beregningsmodellen giver en skævvridning mellem klubber med udelukkende seniorhold, på bekostning af klubber der arbejder intensivt med børn og unge.

  • Indsigelse fra A-team

A-team gør indsigelse over deres ene tildelte tid på Kunstgræsbanen. Klubben mener, der må være sket en misforståelse. A-team ønsker to træningstider om ugen på et mere rimeligt tidspunkt, så de bedre kan fortsætte deres arbejde med at holde ”løse, unge drenge” væk fra gaderne om aftenen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Fordelingen godkendes.

Fordelingsnøglen tages op til revision ved næstkommende sæson. De indkomne indsigelser skal indgå i drøftelserne. A-team tilbydes træningstider på grusbanen ved SFC mandag og torsdag kl. 20.30 – 22.00.


3. Genoptaget ansøgning om lokaletilskud til permanente lejemål 2015 (Foreningen Dialog)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om der skal tildeles lokaletilskud til Forening Dialog.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at tage stilling til Forening Dialogs nye ansøgning om lokaletilskud til nyt permanent lejemål 2015.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. december 2014 behandlede udvalget en ansøgning fra Forening Dialog om lokaletilskud til nyt permanent lejemål 2015.

Forening Dialog havde ifm. ansøgningen opgivet antallet af aktivitetstimer i lokalet i 2015 til 260 timer, hvilket svarer til gennemsnitligt 5 timer om ugen.

Udvalget besluttede på denne baggrund, at sagen skulle udsættes med henblik på en udredning omkring bedre lokaleudnyttelse.

Kultur- og Fritidsafdelingen har siden været i kontakt med Avedøre Stationsby Syd (boligforeningen), samt afholdt møde med Forening Dialog. Herefter blev det afklaret, at foreningen ved en fejl havde opgivet et forkert antal aktivitetstimer.

Den nye ansøgning viser, at antallet af aktivitetstimer er 1638 årligt, hvilket svarer til gennemsnitlig 31,5 timer om ugen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven §§ 25-28.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsvalget besluttede på deres møde den 11. december 2014, pkt.  at udsætte behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 er der afsat 1.135.900 kr. til støtte til korte og permanente lejemål. Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 72 % af foreningens lejeudgifter.

Der er på nuværende tidspunkt udbetalt lokaletilskud til permanente lejemål med i alt 787.729 kr. Hertil forventes en udgift til korte lejemål på i alt 216.071 kr. Til rådighed er altså pt. et restbeløb på 132.100 kr.

Forening Dialogs revurderede lejeudgifter udgør i alt 98.992 kr. (32.000 kr. + husleje inkl. varme til KAB: 66.992 kr.).

Der fraregnes en tilskudsreduktion grundet foreningens antal af medlemmer over 25 år.  Lokaletilskuddet til Forening Dialog udgør herefter i alt 49.427 ekskl. moms.

Hvis Forening Dialogs ansøgning imødekommes, vil der være et tilbageværende restbeløb på 82.673 kr. til støtte til korte og permanente lejemål.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Ansøgningen imødekommes, men grundet det store udsving i foreningens anmeldte aktivitetstimer, betinges bevillingen af, at foreningen fører logbog over brugte aktivitetstimer i lokalerne.

René Langhorn (O) og Maria Durhuus (A) stemmer imod med bemærkning om, at pengene først ønskes bevilget, når dokumentationen for aktivitetstimer foreligger.


4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Grimdark

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Grimdark om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at godkende ansøgning fra foreningen Grimdark om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
  2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Grimdark har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at støtte og udbrede interessen for brætspillet Warhammer 40.000 – et krigsspil med mange udøvende spillere over hele verden.

Foreningen har primært fokus på den kompetitive, taktiske og strategiske del af hobbyen, herunder deltagelse i både danske og internationale turneringer. Foreningen vil give medlemmerne mulighed for at udøve det kompetitive aspekt af hobbyen, samt forsøge at udbrede interessen til en større målgruppe. Dette vil foreningen gøre ved bl.a. at afholde introarrangementer og tilbyde en erfaren spillerbase, som nye spillere kan opsøge. 

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 3 personer. 2 af disse har bopæl i Hvidovre Kommune.

Medlemmer:

Foreningen har 20 medlemmer, alle er over 25 år.

5 af foreningens medlemmer har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgningen:

Foreningen ønsker at blive godkendt i Hvidovre Kommune da en del af foreningens drivende kræfter bor i Hvidovre, foruden at Hvidovre ligger centralt i forhold til den store spredning af foreningens medlemmer.

Forvaltningen anbefaler, at foreningens ansøgning imødekommes.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningslovens kapitel 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Maria Durhuus (A), René Langhorn (O) og Laila Munk undlod at stemme.


5. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Hazara Socialforening

Beslutningstema

Foreningen Hazara Socialforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at godkende ansøgning fra Hazara Socialforening om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
  2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Hazara Socialforening har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke fællesskabet og det sociale liv i klubben bl.a. ved motion (futsal) og afholdelse af kulturelle aktiviteter. Foreningen ønsker desuden at udbrede kendskabet til Hazara Socialforeningen.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i Folkeoplysningsloven.

Medlemmer:

Foreningen har 17 medlemmer. To af disse har bopæl i Hvidovre Kommune.

9 medlemmer er over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 3 personer. Formanden har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen begrunder deres ansøgning med, at de har brug for idrætshaller til brug for fælles aktiviteter - bl.a. futsal.

Forvaltningen anbefaler, at foreningens ansøgning imødekommes. Foreningen vil dog kun kunne låne kommunale lokaler til deres aktivitet futsal.

Foreningen er blevet gjort bekendt med lokalesituationen i Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningslovens kapitel 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Ad 1. Foreningen godkendes til aktiviteten Futsal.

Ad 2. Godkendt.

Maria Durhuus (A), René Langhorn (O), Laila Munk og Gerhard Grubb Waaentz undlod at stemme.


6. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Hvidovre Triathlon Club

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Triathlon Club om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at godkende ansøgning fra Hvidovre Triathlon Club om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
  2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Hvidovre Triathlon Club har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at dyrke triatlon og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til idrætsformen. Det er desuden foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i Folkeoplysningsloven.

Medlemmer:

Foreningen har 20 medlemmer, alle med bopæl i Hvidovre Kommune. 8 medlemmer er over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 8 personer, 7 af disse har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen begrunder deres ansøgning med et ønske om at fremme sporten triathlon i Hvidovre. Der findes endnu ikke nogen klub inden for denne sportsgren i Hvidovre til trods for, at mange borgere bosiddende i kommunen dyrker sporten. Disse borgere er i dag nødsaget til at søge medlemskab andre steder end Hvidovre. Foreningen ønsker desuden at oprette en ungdomsafdeling på sigt – når betingelserne gør det muligt.

Kultur, Miljø og Vækst anbefaler, at foreningens ansøgning imødekommes.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningslovens kapitel 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.


7. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Udvalget ønsker en temadrøftelse om kriterierne for foreningsgodkendelse.

Udvalget ønsker kurser målrettet foreningers kasserer.

Anvendelse af eDagsorden.


8. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 08-10-2015

Alle.