Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 6. august 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 6. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der var spisning for udvalgets medlemmer kl. 18.30.
Mødested: Fællesklublokalet, Frihedens Idrætscenter, Hvidovr

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Bemærkninger

Wifi-koden er "friheden". Anne Kølle deltog som suppleant for Laila Munk.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage meddelelser til efterretning

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Oversigt over udbetalte tilskud til permanente lejemål, 2014
 • Invitation til kursus i folkeoplysning, november 2015

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-08-2015

Meddelelser taget til efterretning.


2. Budget 2016 og overslagsår

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering forud for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal blandt andet drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner (budgetanalyser) og takstforslag.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område
 2. at drøfte forslag til takster for 2016 på udvalgets område
 3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgettet

Sagsfremstilling

Processen vedrørende budgetproces for 2016 er blevet påvirket af Folketingsvalget, idet der bl.a. endnu ikke er indgået økonomiaftale for 2016 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening ligesom beregning af skattegrundlag og generelle tilskud også er sat midlertidigt i bero. Kommunens samlede budgetgrundlag for 2016 foreligger således ikke på nuværende tidspunkt.

De tekniske korrektioner samt Lov- og cirkulæreprogrammet vil indgå i materialet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 24. august 2015, ligesom der er et håb om, at kommunens samlede budgetgrundlag kendes på dette tidspunkt.

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at stille forslag til samt udtale sig om budgetforslag for 2016 og overslagsår inden for eget område.

Udvalgets forslag oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budget 2016 og overslagsår, som finder sted den 11. august 2015.

Udvalgets Økonomi


Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget udgør 96.702.700 kr. i driftsudgifter inden for servicerammen og 145.200 kr. uden for servicerammen (daghøjskoler). Den afsatte ramme til folkeoplysningsområdet udgør 11.944.800 kr.

Budgetanalyser

På baggrund af de vedtagne principper for årets budgetproces, hvor forslag til aktivitetsudvidelser følges af et tilsvarende reduktionsforslag, er der på de enkelte udvalgs områder udarbejdet budgetanalyser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udarbejdet budgetanalyser for Motionscentret og tilbagevendende ansøgninger fra kulturinstitutioner.

Det indstilles, at udvalget drøfter analyserne.

Takster

Der foreligger forslag til takster for 2016. Taksterne er som udgangspunkt baseret på den seneste pris- og lønudvikling for 2016. Såfremt der er foretaget konkret beregning af takster, vil dette fremgå af takstoversigten.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-2019 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-08-2015

1.Forslag drøftet.

2.Forslag drøftet.

3.Udvalget ønsker mulighed for at udtale sig til budgettet efter Økonomiudvalgets 2. behandling og inden endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.


3. Definition af leder- og instruktørbegreb

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og tage stilling til forvaltningens forslag til definition af nyt lederbegreb

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte og godkende forvaltningens forslag til definition af leder- og instruktørbegrebet

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 7. august 2014 blev der i forbindelse med udbetaling af lokaletilskud til Hvidovre Roklub taget beslutning om, at der skulle udarbejdes en tydelig definition af leder- og instruktørbegrebet.

Nødvendigheden af et klart defineret begreb bundede i, at tilskudsstørrelsen til lokaletilskud afhænger af foreningernes medlemsantal samt præcise antal af instruktører og ledere. I forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger er det derfor afgørende, at antallet af instruktører og ledere kan præciseres.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med kommunens revisionsselskab BDO, og har på denne baggrund udarbejdet følgende forslag til en definition af foreningers ledere og instruktører:

”Ledere/instruktører defineres som personer, der har et permanent, ledende ansvar over for andre medlemmer af samme forening, og som desuden er i besiddelse af en instruktør-/lederuddannelse i relation til den pågældende aktivitetstype”.

Det vil altså sige, at personer der betegnes som ledere/instruktører skal have en fast ledende og vejledende funktion over for foreningens andre medlemmer, og skal desuden kunne fremvise et gyldigt bevis på en bestået instruktør/lederuddannelse taget inden for foreningens pågældende aktivitets- eller idrætstype.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 7. august 2014 blev der taget beslutning om, at der skulle udarbejdes en tydelig definition af leder- og instruktørbegrebet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-08-2015

Forslag drøftet. Punktet udsættes. Forvaltningen tager en dialog med roklubben om lederbegrebet.


4. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-08-2015

Inger Lise Jansson foreslog, at der oprettes kurser for nye kasserere i foreninger. Forvaltningen udarbejder kursusoplæg.

Aftenskolerådet påpegede, at elevatoren på Hvidovrevej 438 har været i stykker i en længere periode. Rådet anmoder om, at få løst problemet straks, idet det har indflydelse på skolernes virke.


5. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-08-2015

Alle.