Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 23. april 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 23. april 2015
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Peter Lougart ()
 • Ulla Thorup ()

Fraværende med afbud

 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()

Bemærkninger

Wifi-kode: "friheden" Gerhard Waentz deltog på vegne af Ulla Thorup

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage meddelelser til efterretning

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Referat fra brugerrådsmøde, Strandmarkens Fritidscenter, 24-02-2015
 • Referat fra brugerrådsmøde, Avedøre Idrætscenter, 25-2-2015
 • Invitation til Årets Hædringer – 20. maj 2015
 • Orientering om konference om folkeoplysning samt uddeling af ”National vision for folkeoplysningen i Danmark”
 • Orientering om Ulla Thorups ønske om udtræden af Folkeoplysningsudvalget
 • Ny tilforordnet for aftenskolerne, Connie Wilhjelm (ny skoleleder, AOF) udpeget af Aftenskolerådet

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Næstformanden takkede Ulla Thorup for det gode samarbejde og hendes store indsats på området, og ønskede hende held og lykke fremover.

Der afholdes suppleringsvalg til udpegning af suppleant for Gerhard Waentz.

Meddelelser taget til efterretning.


2. Aktivitetstilskud 2015

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2015

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2015

Sagsfremstilling

De frivillige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge om aktivitetstilskud til brug for udgifter til foreningens medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan f.eks. dække træner- og instruktørgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, aktivitetsmaterialer, deltagelse i turneringer, administration, weekend- og sommerlejre (excl. hytteleje), arrangementer/stævner m.m.

Aktivitetstilskuddene for 2015 udregnes på baggrund af de faktuelle medlems- og regnskabstal for 2014, og består af en fastsat procentdel af foreningernes udgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan dog ikke overstige egenbetalingen fra medlemmerne under 25 år (kontingenter og øvrig deltagerbetaling).

I 2014 fastsatte Folkeoplysningsudvalget aktivitetstilskuddet til 37 pct. samt en øvre tilskudsgrænse på 740 kr. pr. medlem under 25 år.

56 foreninger modtog aktivitetstilskud i 2014.

Forslag til beregningsmodeller for 2015

I 2015 er der i alt 57 foreninger, som har søgt om aktivitetstilskud på baggrund af deres regnskab for 2014. Fristen for regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud i 2014 var 18. marts 2015.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har på baggrund af de indkomne regnskabsaflæggelser - og budgetrammen for 2015 - udarbejdet et skema med 3 beregningsmodeller. Skemaet findes som bilag.

 • Beregningsmodel 1 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 33 % og et max beløb på 765 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 2 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 35 % og et max beløb på 710 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 3 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 37 % og et max. beløb på 670 kr. pr. medlem.

I vedlagte skema findes 3 kolonner med foreningernes tilskud for 2012, 2013 og 2014 som sammenligningsgrundlag med beregningsmodellerne for 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget fastsatte i 2014 aktivitetstilskuddet til 37 pct. med en øvre tilskudsgrænse på 740 kr. pr. medlem under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 4.963.200 kr. på budgettet til aktivitetstilskud 2015.

Ved model 1 er der et forbrug på 4.950.423 kr.

Ved model 2 er der et forbrug på 4.955.406 kr.

Ved model 3 er der et forbrug på 4.969.586 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Model 2 vedtages. Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at se på ny beregningsmodel. Oplæg til arbejdsgruppen fremlægges til næste udvalgsmøde.


3. Fordeling af puljen "Indretning af kommunale lokaler, foreninger" 2015.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2015

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at fordele puljen ”indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2015

Sagsfremstilling

Foreninger der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud hertil via puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger”.  

Tilskud dækker kun nye indretningsmæssige forbedringer, der ikke er foretaget eller indkøbt ved ansøgningstidspunktet.

Kommunens Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 beskriver hvilke krav, ansøgningen skal indeholde, samt hvad tilskuddet kan dække. Her nævnes f.eks.: nyt inventar (borde, stole, lamper m.m.), persienner/gardiner, hårde hvidevarer, kopimaskine/printer, køkken mm.

Ansøgningsfristen var den 1. marts 2015, og forvaltningen har modtaget 10 ansøgninger, som i alt udgør 553.860 kr. ekskl. moms. Foreningernes ansøgninger er vedlagt som bilag. Foreningernes årsregnskab fra 2014 er desuden vedlagt som bilag til orientering om foreningernes aktuelle formue.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de ansøgende foreninger; hvilke materialer foreningerne søger om tilskud til samt priser på det ansøgte. Oversigten er ligeledes vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 94.800 kr. ekskl. moms. på Folkeoplysningsudvalgets ramme til puljen for tilskud til indretning af kommunale lokaler, foreninger 2015.

Der er indkommet 10 ansøgninger, som udgør i alt 553.860 kr. ekskl. moms.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Hvidovre Cykel Klub tildeles 6.649 kr. til det ansøgte.

FDF Hvidovre tildeles 4.920 kr. til det ansøgte.

Boldklubben Friheden tildeles i alt 18.939,33 til indkøb af bordplade, vask, Gram fryser og køleskab, 4 stk. reoler og pokalskab.

DDS 1 Avedøre  tildeles 10.236 kr. til det ansøgte.

Frihedens Billard klub tildeles 8.580 kr.

Hvidovre Basketball Klub tildeles 4.798 kr. til køleskab og combiovn.

Rosenhøj Boldklub tildeles 18.939,33 kr. til tilbud 1.

Hvidovre Idrætsforening tildeles 18.939,33 kr. til indkøb af køleskab, skranke, reoler og skrivebord.

Hvidovre Avedøre-Rideklub tildeles 0 kr.

Shinson Hapkido tildeles 2.799 kr. til indkøb af opvaskemaskine.

Der ønskes en prioritering af klubbernes ønsker fremover.


4. Fordeling af træningstider i indendørsfaciliteter for sæson 2015/2016

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af indendørsfaciliteter for sæson 2015/2016.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til fordelingen af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2015/2016

Sagsfremstilling

Det Centrale Fordelingsudvalg havde torsdag den 12. marts 2015 møde omkring fordelingen af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2015/2016.

Fordelingsudvalget fordelte træningstiderne på baggrund af forvaltningens udarbejdede oversigter over foreningernes ansøgte tider, samt en oversigt over foreningernes medlemsantal (foruden medlemmer under 25 år).

Forslagene til fordelinger i de enkelte anlæg er vedlagt som bilag.

Indsigelser og kommentarer

Efter modtagelse af fordelingsforslagene, havde foreningerne en indsigelsesfrist på 14 dage. Følgende indsigelser er modtaget:

 • Indsigelse fra Hvidovre Volleyball Klub

Hvidovre Volleyball Klub ønsker, at fordelingen af træningstiderne i hallen i Avedøre Idrætscenter genovervejes. Foreningen ønsker haltid i tidsrummet kl. 18:00 – 20:00 eller kl. 18:00 – 19:00, da de har et øget behov for træning ift. klubsatelit-projekt, talentudvikling og derudover oplever generel stigning i deres medlemstal.

 • Indsigelse fra HIF Håndbold

HIF Håndbold gør indsigelse vedr. træningstiderne i Avedøre Idrætscenter, da deres tid onsdag kl. 18:00 – 20:00 er blevet rykket til tirsdag kl. 16:00 – 18:00. Dette tidligere tidspunkt mener klubben er en forringelse, da trænere og spillere har svært ved at nå træningen.

 • Indsigelse fra Copenhagen Crusaders

Klubben gør indsigelse vedr. is-tiderne i Frihedens Idrætscenter. Klubben ønsker mere tid, så de kan igangsætte deres U14- og U18-hold.

(Copenhagen Crusaders havde søgt om mere træningstid søndag kl. 08:00 – 10:00, og har fået tildelt tidsrummet 08:00 – 09:30. Derudover havde klubben søgt om tid søndag kl. 21:00 – 23:00, hvilket desværre ikke kan imødekommes, da dette vil kræve ekstra personale for at klargøre isen).

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Det Centrale Fordelingsudvalgs forslag godkendes.

Der ønskes afholdt temamøde omkring facilitetsudnyttelse til efteråret.


5. Omlægning af kriterier vedr. lederuddannelsespuljen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til forvaltningens udkast til omlægning af kriterier vedr. lederuddannelsespuljen

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende forvaltningens udkast til nye kriterier for lederuddannelsespuljen

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen ønsker at ændre kriterierne for puljen ”Lederuddannelse”, således at de ansøgende foreninger ikke kan reservere beløb på puljen.

Forvaltningen bruger forholdsvis mange ressourcer på behandling af tilskudsansøgninger til lederuddannelse fra foreningerne. Der er årligt mange ansøgninger til den relativt beskedne pulje på 382.900 kr. (2015).

Grunden til det ekstraordinære ressourceforbrug til netop denne pulje skyldes, at foreningerne pt. har mulighed for at få reserveret beløb i budgettet, såfremt de kan fremsende kvitteringer for betalt kursusgebyr. Efterfølgende skal foreningerne fremsende den resterende dokumentation i form af program og kursusbeviser.

Årsagen til at denne procedure i sin tid blev indført, var at enkelte foreninger først sendte deres kursister på kurser hen mod slutningen af året, og dermed oplevede, af puljen visse år var løbet tør for midler. Dette har forvaltningen dog efterfølgende taget højde for, ved at nedsætte maksimum-beløbet pr. kursus pr. person til 2.000 kr.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at ansøgninger om tilskud til lederuddannelse skal være fuldt dokumenteret, når foreningerne ønsker at søge om tilskud fra puljen, gældende pr. 1. maj 2015. Dog vil allerede fremsendte og reserverede ansøgninger blive behandlet efter de gamle kriterier.

Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejder hvert år en Tilskuds- og regnskabsfolder, hvori bl.a. retningslinjerne for tilskud til lederuddannelse er beskrevet på side 5 og 6. Disse sider er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 382.900 kr. på lederuddannelsespuljen for år 2015

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Forvaltningens udkast godkendes.


6. Prioritering af brug af idrætsfaciliteter

Beslutningstema

Hvidovre Volleyball Klub ønsker at der tages en politisk diskussion af benyttelsen af kommunens idrætsfaciliteter. Klubben oplever en del afbookinger som følge af ikke-idrætslige aktiviteter. Afbookingerne er til stor gene for klubbens træningsmiljø og udviklingsmuligheder.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte henvendelse fra Hvidovre Volleyball Klub om prioritering af brugen af kommunens idrætsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klub (HVK) oplever gentagne gange, at deres træninger bliver aflyst på baggrund af at boldhallen i Frihedens Idrætscenter benyttes til andre ikke-idrætslige aktiviteter.

HVK appellerer til at der tages en politisk drøftelse af hvilke aktiviteter, der ønskes i kommunens idrætsfaciliteter og hvornår de i givet fald skal afvikles.

HVK oplever, at de ikke-idrætslige aktiviteter bidrager til en stor slitage på boldhallens gulv. En del af slitagen kunne imødekommes ved at halgulvet blev dækket af et beskyttelsesgulv ved messer og større fester/møder.

HVK oplever følgende irritationsmomenter ved afbooking, som følge af ikke-idrætslige aktiviteter i kommunens idrætsfaciliteter.

1. Der aflyses mange træningstimer for børn og unge, samtidig med at elitetræning og talentudviklingen generelt lider under det. Der forekommer i forvejen af og til interne træningsaflysninger pga. turneringskampe i hverdagen af og til, så alt ekstern aktivitet i hverdagene opleves stærkt forstyrrende.

2. De mange ikke idrætsrelaterede arrangementer slider unødigt på rammerne.

HVK peger selv på muligheden for at de ikke-idrætslige aktiviteter afholdes i weekenden eller at der findes alternative placeringer.

Økonomiske konsekvenser

Frihedens Idrætscenter og forpagteren af Restaurant Halvleg har indtægter på de ikke-idrætslige aktiviteter, som afholdes i Frihedens Idrætscenter. HVK er opmærksom og forstående overfor dette.

Forvaltningen skal bemærke, at forpagteren ifølge hans forpagtningskontrakt har mulighed for at låne boldhallen i Frihedens Idrætscenter 4 gange årligt mod betaling.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Henvendelsen er drøftet og oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget.


7. Ansøgning fra FDF, Ingeborg om omlægning af lån

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til FDF, Ingeborgs ansøgning om omlægning af lån

Endvidere skal der tages beslutning om FDF, Ingeborgs ansøgning om lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet på Ingeborg

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende FDF Hvidovres ansøgning om omlægning af lån
 2. at godkende FDF Hvidovres ansøgning om fornyet 10-årig periode vedr. aftale om lokaletilskud

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

     3. at tage stilling til FDF, Ingeborgs ansøgning om lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet Ingeborg

Sagsfremstilling

Omlægning af lån - FDF, Ingeborg

FDF Hvidovre har siden 1989 drevet Ingeborg som et stort aktiv for foreningen. Grundlovsdag 2008 brændte Ingeborg og stod ikke til at redde.

Et nyt Ingeborg blev opført i 2010, og blev finansieret af overførslen af lånet fra det gamle Ingeborg, forsikringserstatning, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og tillægslån ydet af Hvidovre Kommune.

På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde tilskud med den til enhver tid gældende procent tilskudssats til renter og afdrag til et lån på 3.575.000,- kr. Dispensationen vedr. tilskud til afdrag er gældende i 10 år, hvorefter den skal tages op til vurdering.

FDF optog et lån på 3.450.000,- kr. samt et lån på 1.150.000,- kr. Afdragene på 3.450.000,- kr. har været 100% tilskudsberettiget, og lånet på 1.150.000,- kr. svarende til 10,87%

FDF Hvidovre har modtaget et tilbud om at forny lånene med nye 2%-lån mod de nuværende 4%- og 5%-lån.

FDF Hvidovre ønsker en omlægning, der giver fordele for både FDF og Hvidovre Kommune. Derudover ønsker FDF at forlænge dispensationen gældende begge lån, optimalt set til restløbetiden for lånene, men alternativt for en ny 10-årig periode til udgangen af 2025.

En omlægning af foreningens lån vil betyde en årlig besparelse på ydelserne, men en øget restgæld til dækning af omkostningerne ved låneomlægningen.

Brev fra FDF og Nykredit er vedlagt som bilag.

Lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet på Ingeborg

Tårnet på Ingeborg har haft problemer med indtrængende vand. Tårnet har funktion af aktivitetstårn, udkigspost, klatrevæg, solcelleanlæg og depot. For at undgå permanent skade på bygningen er det vurderet nødvendigt at foretage en hovedrenovering af tagfladen. Arbejdet er yderligere beskrevet i vedlagte ansøgning.

Budgettet forventes at udgøre ca. 198.625,- kr. Lokaletilskud svarende til 72% udgør 143.010,- kr.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 25 samt Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) § 15.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2009, at FDF Hvidovres ansøgning om øget låneramme til det nye Ingeborg returneredes til Folkeoplysningsudvalget til fornyet behandling og dialog med FDF.

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde tilskud med den til enhver tid gældende procenttilskudssats til renter og afdrag til et lån på 3.575.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Omlægning af lån, FDF Ingeborg

Siden 2010 er der udbetalt lokaletilskud til FDF, Ingeborg:

År

Tilskud

Bemærkninger

2010

232.877,- kr.

Kun lejrdrift fra maj-december

2011

421.391,- kr.

2012

491.482,- kr.

Inkl. Varmepumpe bevilget af  FOU 8/12-2011

2013

304.670,- kr.

2014

368.640,- kr.

Forskudsvis – ikke afregnet pt.

Lokaletilskudsprocenten er pt. 72%

For lånet med hovedstol 3.450.000,- kr. vil en omlægning betyde en årlig besparelse på ca. 30.000,- kr., men i forbindelse med omlægningen vil der være en øget restgæld på 165.885,- kr.

For lånet med hovedstol 1.150.000,- kr. vil en omlægning betyde en årlig besparelse på ca. 27.000,- kr. og en øget restgæld på 9.240,- kr.

Den årlige besparelse på ca. 57.000,- kr. vil med tilskudsprocenten 72% fordeles med ca. 41.040,- kr. til Hvidovre Kommune og 15.960,- kr. til FDF Hvidovre.

Lokaletilskud til nødvendigt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på aktivitetstårnet på Ingeborg

Der er fra FDF Hvidovre udarbejdet et budget på i alt 198.625,- kr. inkl. moms. En lokaletilskudsprocent på 72% udgør 143.010,- kr. inkl. moms, svarende til 124.418,70 kr. ekskl. moms.

I budget 2015 er der afsat i alt 1.135.900,- kr. ekskl. moms til lokaletilskud.

Der er for 2015 modtaget ansøgninger for i alt 1.133.962,13 kr. ekskl. moms, altså et forventet mindreforbrug på i alt 1.937,69 kr.

Ovenstående ansøgning på 124.418,70 kr. medfører et forventet merforbrug på 122.481,01 kr. ekskl. moms.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Ad. 1. Anbefales godkendt

Ad. 2. Anbefales godkendt

Ad. 3. Der gives afslag med henvisning til, at udvalget ikke har økonomisk dækning til det ansøgte.


8. Vestkommunernes Idrætsklinik - regnskab 2014 og foreløbigt tilskud for 2015

Beslutningstema

Der skal godkendes regnskab for Vestkommunernes Idrætsklinik for 2014 samt foreløbigt tilskud for 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende regnskab for Vestkommunernes Idrætsklinik for 2014 samt foreløbig tilskud for 2015

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 6. april 2015 modtaget Vestkommunernes Idrætskliniks regnskab for 2014 samt beregning af foreløbigt tilskud for 2015.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at Hvidovre Kommune i 2014 betalte 3.075,75 kr. for meget i tilskud. Dette beløb modregnes det oprindelige budgetbeløb for 2015 på 47.149,12 kr., hvorefter Hvidovre Kommunes foreløbige tilskud for 2015 udgør 44.073.37 kr.

Nedenstående tabeller viser udviklingen i Hvidovre Kommunes tilskud til Vestkommunernes Idrætsklinik for perioden 2010-2014, samt foreningernes brug af idrætsklinikken i samme periode.

Budget/regnskab:

2010

2011

2012

2013

2014

Budget:

40.179,80

44.777,60

44.977,50

45.377,30

46.776,60

Regnskab:

40.708,61

44.333,45

39.546,63

42.320,34

43.700,85

Difference:

528,71

444,15

5.430,87

3.056,96

3.075,75

Besøgsstatistik: 

2010

2011

2012

2013

2014

Idrætslægerne:

46

49

46

49

51

Fysioterapi:

68

108

77

108

122

I alt:

114

157

123

157

173

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 afsat 45.400 kr. til tilskud til Vestkommunernes Idrætsklinik.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Godkendt.


9. Dan ITF - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutningstema

Dan ITF har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune. Dan ITFs primære aktivitet er taekwondo.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Dan ITF om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Dan ITF har indsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at udbrede ITF Taekwondo-kampsporten og i videst muligt omfang fremme et aktivt, sundt og underholdende fritidsliv, samt udvikle talenter, som kan indgå i den danske elite på nationalt og internationalt turneringsniveau.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Medlemmer:

Foreningen har 27 medlemmer, 18 af disse er under 25 år. Ud af foreningens 27 medlemmer er de 5 bosat i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 personer, hvor af 1 har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgningen:

Foreningen angiver integration, geografisk beliggenhed og faciliteter som begrundelse for deres ansøgning.

Forvaltningen gør opmærksom på den begrænsede lokale tilknytning samt den pressede lokalesituation.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §4 opstiller en række krav, som skal opfyldes for at en forening kan komme i betragtning som folkeoplysende forening. Den ansøgende forening lever op til disse.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.


10. Nso Family Union Scandinavia/Europe - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutningstema

Nso Family Union Scandinavia/Europe har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune. Nso Family Union Scandinavia/Europe er en samling af herboende camerounere, som tilhører Nso Bui-stammen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Nso Family Union Scandinavia/Europe om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Nso Family Union Scandinavia/Europe har indsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at

-At samle alle personer, der tilhører eller er tilknyttet Nso Bui division med bopæl i Hvidovre, Vestegnen og omegn gennem idrætslige og kulturelle aktiviteter for børn, unge og voksne

-At bidrage positivt til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i Nso Bui division.

-For at forene foreningens styrke med det danske samfund og arbejde sammen for fælles interesser og velfærd

-At opbygge partnerskaber og fremme en Nso Buis kultur

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Medlemmer:

Foreningen har 25 medlemmer bosiddende i Danmark, 15 af disse er under 25 år. Ud af foreningens 25 medlemmer er de 6 bosat i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 personer, 4 af disse har bopæl i Hvidovre Kommune.

Forvaltningen skal påpege det begrænsede lokale tilhørsforhold, men det må forventes med foreningens medlemssammensætning.

Forvaltningen kan oplyse, at der i Albertslund er godkendt en lignende forening – Foreningen af Cameroonere i Albertslund.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §4 opstiller en række krav, som skal opfyldes for at en forening kan komme i betragtning som folkeoplysende forening. Den ansøgende forening lever op til disse.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget har tidligere godkendt kulturelle foreninger, som har haft udspring i andre kulturer eks. Hvidovre Dansk Tyrkisk Kultur Forening, Urdu Kulturforståelse og Dansk Azerbaijansk venskabs forening m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Godkendt


11. TEC Sport - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutningstema

Personalegruppen hos Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre (TEC) har dannet en idrætsforening. De ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen TEC Sport om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. februar 2015 været i kontakt med foreningens formand et par gange. Formanden har oplyst, at der kun er 20 badmintonspillere i foreningen.

De tidligere angivne 399 personer er ansatte hos TEC, men det er kun de 20, som udgør medlemsskaren på den ansøgende forening.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af de nyligt fremkomne oplysninger, at foreningens ansøgning imødekommes.

Sagsfremstilling

Personalegruppen hos TEC har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre kommune.

Formål:

Foreningen dyrker flere forskellige idrætsgrene – både bowling, tennis og badminton. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv ønsker foreningen at udbrede kendskabet til disse aktiviteter.

Forvaltningen har været i kontakt med foreningen, og kan konstatere, at det specifikt er badminton, der ønskes lokaler til.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Medlemmer:

Foreningen har 399 medlemmer, alle på nær 2 er over 25 år. Ud af foreningens 399 medlemmer er de 39 bosat i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 1 har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgningen:

Foreningen vil gerne benytte kommunens idrætsfaciliteter, fordi det vil gavne det sociale sammenhold og medarbejdernes ve og vel.

TEC Hvidovre er landets største erhvervsskole. Virksomheden betaler skat i kommunen, med har også afdelinger i Lyngby og Ballerup, og det administrative hovedkontor ligger på Frederiksberg. TEC Hvidovre er bl.a. husvært for den årlige Holmestafetten, og det er i kommunens interesse at have et godt og nært forhold til skolen.

Forvaltningen har tidligere godkendt erhvervsklubber, men gør opmærksom på den pressede lokalesituation, som foreningen også er blevet gjort bekendt med.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Foreningens ansøgning blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgsmødet d. 26. februar 2015. Sagen blev udsat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

Sagen udsættes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Godkendt


12. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Ingen bemærkninger.


13. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Alle.