Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 23. oktober 2014
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Spisning kl. 18.30
Mødested: Store mødelokale Hvidovre Stadion, Sollentuna Allé

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Ulla Thorup ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Peter Lougart ()
 • Thomas Silkjær Nielsen ()

Bemærkninger

Susanne Wad Leth deltog som suppleant for Ane Skjødsholm.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelser og relevant information til Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Folkeoplysningsudvalgets virksomhed og forretningsorden
 • Hvidovre Roklub
 • Lederbegrebet ift. lokaletilskud
 • Oversigt over udbetalte tilskud til drift af egne og lejede lokaler 2013

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Taget til efterretning.


2. Fordeling af græs-, grus- og kunstgræsbaner 2014/2015

Beslutningstema

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til den årlige fordeling af græs-, grus- og kunstgræsbaner. Forslaget skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Kultur,- Teknik,- Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende fordelingen af græs-, grus- og kunstgræsbaner for sæson 2014/2015

Sagsfremstilling

Onsdag den 3. september 2014 blev det årlige fordelingsmøde vedr. græs-, grus- og kunstgræsbaner afholdt med repræsentanter fra Idrætsrådet, Hvidovre Stadion og fodboldforeningerne.

Udvalget nåede til enighed om fordeling af træningstiderne. Disse er vedlagt som bilag.

Fordelingen for kunstgræsbanerne og grusbanen er gældende fra den 20. oktober 2014 – 12. april 2015. Fordelingen for græsbanerne er gældende fra den 1. april 2015 – 30. september 2015.

Ønskes der tider udover de tildelte skal foreningerne søge om tiderne på Hvidovre Kommunes ForeningsPortalen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Fordelingen godkendes.


3. Ansøgning fra Hvidovre Gymnastisk(HVG 37) om lokaletilskud til korte lejemål

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om der i henhold til Folkeoplysningslovens §25 skal ydes lokaletilskud til Hvidovre Gymnastiks lejeudgift i Køge Gymnastiks springcenter.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte og behandle Hvidovre Gymnastiks ansøgning om lokaletilskud til kort lejemål

Sagsfremstilling

Hvidovre Gymnastik (HVG37) kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde deres gymnaster og trænere optimale træningsfaciliteter. Dette skyldes bl.a. manglen på et springcenter, som Hvidovre Gymnastik og andre gymnastikforeninger i Hvidovre kommune gennem flere år har ønsket sig.

Hvidovre Gymnastik har derfor set sig nødsaget til at udnytte bedre træningsfaciliteter for deres konkurrencegymnaster og elitegymnaster i de omkringliggende kommuner. Dette har været nødvendigt for at kunne fastholde såvel kompetente trænere samt de dygtigste gymnaster.

Det er klubbens vurdering, at både trænere og gymnaster tiltrækkes af andre gymnastikklubbers betydeligt bedre træningsfaciliteter, og at klubben derfor med tiden risikerer at miste både dygtige trænere og medlemmer, hvis klubben ikke kan tilbyde bedre træningsfaciliteter end de nuværende.

På baggrund af ovenstående søger Hvidovre Gymnastik om tilskud til leje af Køge Gymnastik Klubs springcenter.

Samtlige forældre i foreningen bakker om klubbens tiltag, og står til rådighed med transport frem og tilbage til Køge.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

I henhold til Folkeoplysningslovens §25 kan Folkeoplysningsudvalget yde tilskud til driftsudgifter ift. lokaleleje, hvis der ikke kan anvises et egnet lokale. Forvaltningen kan i nærværende sag ikke pege på et egnet lokale som alternativ til foreningens ønske.

Folkeoplysningslovens §25 nævner dog samtidig, at Folkeoplysningsudvalget kan undlade at yde lokaletilskud til nye lejemål, såfremt disse medfører væsentlige merudgifter for Folkeoplysningsudvalget, eller hvis nye lejemål medfører merudgifter for Folkeoplysningsudvalget i forhold til ansøgers eksisterende lejemål. 

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Gymnastik har i alt 126 springgymnaster, og klubben anslår at gennemsnitligt 75 af disse deltager i udflugterne til Køge.

Hvidovre Gymnastiks udgift til leje af Køge Gymnastik Klubs springcenter udgør i alt ca. 45.000,- kr. for 75 gymnaster, svarende til 20,- kr. pr. time pr. gymnast.

Der er booket 10 x 3 timers træning.

Der kan ydes tilskud med 72% af 45.000,- kr. hvilket udgør i alt 32.400,- kr.

Budgettet for lokaletilskud til foreninger for 2014 er 1.116.014,- kr.

Forventede driftsudgifter for 2014 inkl. regulering for 2013 udgør 1.059.583,- kr.

Tilbage på budgettet er 56.431,- kr. hvilket betyder, at der er budget til at dække Hvidovre Gymnastiks udgift på 32.400,- kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Ansøgningen imødekommes og der bevilges 32.400 kr.


4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Copenhagen City

Beslutningstema

Copenhagen City har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune. Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Copenhagen City om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktivitet som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Copenhagen City ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er fodbold og sociale aktiviteter knyttet til dette.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som Folkeoplysningsloven stiller for at blive godkendt under denne.

Medlemmer:

Foreningen har 20 medlemmer, 14 af dem er under 25 år. 12 af foreningens medlemmer har bopæl i Hvidovre Kommune

Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 3 personer, 2 af disse har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen gengiver deres formålsparagraf (§2) som begrundelse for ansøgningen.

Forvaltningen har bedt foreningen om at komme med en forklaring på foreningens navn. De begrunder deres valg af navn med, at de ønsker et mere synligt navn og at der i forvejen findes en Hvidovre IF og lignende.

Forvaltningen har drøftet muligheden for samarbejde med en eksisterende forening. Copenhagen City ønsker at have deres egen forening.

Foreningen er blevet gjort opmærksom på den pressede lokalesituation.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget har ved tidligere lejligheder godkendt foreninger med et lignende formål.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.


5. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Hvidovre langbue Laug "Ull's Sønner"

Beslutningstema

Foreningen Hvidovre Langbue Laug ”Ull’s Sønner” har indsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Langbue Laug ”Ull’s Sønner” om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Hvidovre Langbue Laug ”Ull’s Sønner” har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Forenings formål er at dyrke bueskydning med udgangspunkt i det sociale og sportslige fællesskab i klubben, samt at udbrede kendskabet til bueskydning. Det er desuden foreningens formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Vedtægter:
Foreningens vedtægter lever op til de krav, som Folkeoplysningsloven stiller for at blive godkendt under denne.

Medlemmer:

Foreningen har 15 medlemmer, heraf er 1 under 25 år og 14 over 25 år. 7 af foreningens medlemmer, herunder formand og kasserer, er bosat i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 5 personer – 4 af disse har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at samle så mange langbueskytter og almene bueskytter som muligt. Initiativgruppen er bosat i Hvidovre, og kommunen har pt. ingen bueskytteforeninger.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.


6. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Vi strikker med hjertet

Beslutningstema

Foreningen Vi strikker med hjertet har indsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune. Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Vi strikker med hjertet om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Vi strikker med hjertet har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at strikke/hækle primært brystproteser til brystopererede kvinder, eller andet håndarbejde til brug for cancerramte, for der igennem at hjælpe til bedre livskvalitet hos den enkelte bruger

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som Folkeoplysningsloven stiller for at blive godkendt under denne.

Medlemmer:

Foreningen har 5 medlemmer, alle er over 25 år. 3 af foreningens medlemmer er bosiddende i Hvidovre Kommune

Bestyrelse:

Medlemmerne udgør på nuværende tidspunkt bestyrelsen.

Begrundelse for ansøgning:

Da ophavskvinden/formanden til dette projekt og denne forening dels er bosiddende i Hvidovre Kommune og dels startede projektet ’Bløde strikproteser til brystopererede kvinder’ op i Hvidovre Kommune, forekommer det helt naturligt at få foreningen godkendt i Hvidovre Kommune, hvor formanden blev udnævnt af Hvidovre Rotary til at modtage årets livsglæde pris 2014.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Ad. 1.: Punktet udsættes. Forvaltningen tager kontakt til foreningen for nærmere drøftelse af foreningens aktiviteter.

Ad. 2.: Punktet udsættes.


7. Udpegning af ny suppleant til Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal udpege en ny suppleant.

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udpege en af de to indstillede kandidater som ny suppleant for FOU-medlem Erik Petersen

Sagsfremstilling

FOU-medlem Erik Petersen har pt. ingen udvalgssuppleant, hvorfor der skal udpeges en kandidat til den ledige post. Den kommende suppleant skal repræsentere de folkeoplysende foreninger, fritids- og ungdomsklubber.

Forvaltningen har via Foreningsportalen opfordret kommunens folkeoplysende foreninger, fritids- og ungdomsklubber til at indstille relevante kandidater, og har på denne baggrund modtaget to indstillinger:

 • Frihedens Linedance indstiller formand Anita Reingard
 • Hvidovre Volleyball Klub indstiller Niels-Erik Broberg

Foreningernes respektive indstillinger er vedhæftet som bilag.   

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Anita Reingard udpeges som suppleant for Erik Petersen.


8. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Rene Langhorn spurgte ind til den aktuelle situation angående Judo og Hapkidos træningstider.

Inger-Lise Jansson spurgte ind til Folkeoplysningsudvalgets tilstedeværelse på Kultur- og fritidsmessen.


9. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-10-2014

Alle.