Referat - Folkeoplysningsudvalget den 7. august 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 7. august 2014
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Det store mødelokale i Hovedtribunen
Mødested: Hvidovre Stadion, Sollentuna Alle

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • John Berling ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()
 • Thomas Silkjær Nielsen ()

Fraværende med afbud

 • Inger Lise Jansson ()
 • Ulla Thorup ()

Bemærkninger

Martin Lewinsky mødt i stedet for Inger Lise Jansson. Gerhard Grubb Waaentz mødt i stedet for Ulla Thorup.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-08-2014

Taget til efterretning

Ole Bested deltager i Kultur- og Fritidsmessen, og andre efter behov. Formandskabet og forvaltningen forbereder det praktiske omkring standen.

Urban Roots – Lars Hørdum beretter om lokalesituationen.

Lukning af svømmehallen – Lars Hørdum fortalte at Friluftsbadet udvider deres åbningstid under FIC´s reparation.

AIF – Lars Hørdum fortalte om afvikling af 2. divisionskampe på Avedøre Stadion, herunder adgang til omklædningsrum.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Folkeoplysningsudvalgets deltagelse i Kultur- og Fritidsmessen den 25. oktober 2014, kl. 10 – 17
 • Møde med Urban Roots vedr. lokaler til foreningens aktiviteter
 • Lukning af svømmehallen i Frihedens Idrætscenter på grund af reparation
 • AIFs oprykning til 2. division og afvikling af kampe på Avedøre Stadion

2. Folkeoplysningsudvalget - Budget 2015 og overslagsår

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-08-2014

Ad 1 og 2: Drøftet.

Ad 3: Hvidovre Aftenskoleråds udtalelse af 7. august 2014 omkring direktionens forslag ”Budget i balance 2015-2018” blev uddelt på mødet.

Finn Blohm spurgte ind til etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet - Direktionens forslag til et budget 2015 i balance
 2. at drøfte forslag til investeringsoversigt på udvalgets område.
 3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets behandling af budget 2015 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at stille forslag til samt udtale sig om budgetforslag for 2015 og overslagsår indenfor eget område.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om særlige forslag om udvidelser eller reduktioner af budgettet på udvalgets område ønskes fremsat.

Udvalgets forslag oversendes til Økonomiudvalgets første behandling af budget 2015 og overslagsår, som finder sted den 25. august 2014.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal oplyse, at Folkeoplysningsudvalgets budgetramme indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme.

Udvalgets økonomi

Kultur- og fritidsudvalgets budget for 2015 udgør 94.956 mill. kr., heraf udgør den afsatte ramme til folkeoplysningsområdet 11.727 mill. kr.

Investeringsoversigten

Som bilag er vedlagt en oversigt over (direktionens forslag?) anlægsbudgettet for 2015 og overslagsårene.

Budgetmaterialet eftersendes dagsordenen, idet materialet ikke er færdigt.


3. Udbetaling af lokaletilskud til Hvidovre Roklub

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-08-2014

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt. Samrådet og Idrætsrådet anmodes i samarbejde med forvaltningen om at udarbejde forslag til definition af lederfunktion i tilskudsmæssig forstand.

Medlemslister skal gemmes i 5 år af hensyn til evt. revision og følge regnskabsmaterialet.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at der på baggrund af BDO´s udtalelse udbetales lokaletilskud til permanente lejemål for 2014 til Hvidovre Roklub.
 1. at følge BDO´s indstilling om, at der udarbejdes en definition af hvad en leder/instruktør er.

Sagsfremstilling

Lokaletilskud til permanente lejemål, Hvidovre Roklub

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 24. oktober 2013, pkt. 3 blev det anbefalet, at forvaltningen indgik en aftale med Hvidovre Roklub om indgåelse af afdragsordning ifm. tilbagebetaling af for meget udbetalt lokaletilskud i 2012 på i alt 41.010,34 kr.

Kravet om tilbagebetaling var foranlediget af, at Hvidovre Roklub på daværende tidspunkt ikke længere havde medlemmer under 25 år, hvilket er et kriterium for at modtage lokaletilskud. 50 % af medlemmerne i 2013 var over 60 år.

Anbefalingen blev efterfølgende bekræftet af Kultur- og Fritidsudvalget på møde pr. 5. november 2013, pkt. 16. Inden sagen nåede til behandling i Økonomiudvalget, blev forvaltningen imidlertid opmærksom på, at der i perioden 2010-2012 havde figureret forskellige medlemsindberetninger i forbindelse med Hvidovre Roklubs ansøgninger om lokaletilskud og aktivitetstilskud. På denne baggrund blev sagen sat i bero, og det blev besluttet at få udarbejdet en revisionsrapport med henblik på at afdække foreningens økonomi og regnskab for de seneste 5 år.

Rapporten fra BDO, ”Udbetaling af lokaletilskud til Hvidovre Roklub”, vurderer, at klubbens medlemsindberetninger ikke skulle være bevidst fejlregistrerede, hvorfor sagen nu fremlægges til fornyet behandling. Da Hvidovre Roklub igen har medlemmer under 25 år, indstilles det, at der udbetales lokaletilskud til permanente lejemål for 2014 til Hvidovre Roklub.

Definition af ledere/instruktører

Ovennævnte revisionsrapport stiller imidlertid spørgsmålstegn omkring forvaltningens definition af ledere/instruktører.

Forvaltningen anmoder derfor Folkeoplysningsudvalget om at drøfte, om der skal udarbejdes en definition på ledere/instruktører, da denne definition er nødvendig i forhold til den administrative udregning af tilskud fremover.

Jfr. Folkeoplysningsloven § 25, stk. 3 står der:

Ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer over 25 år anses ikke for deltagere i aktiviteterne i beregningen af lokaletilskud. Kommunalbestyrelsen/Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som henholdsvis leder, instruktør eller bestyrelsesmedlem.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Roklubs ansøgning om lokaletilskud for 2014 er med i beregningen af forskudsvis driftstilskud til permanente lejemål for 2014.

Hvidovre Roklub har igen medlemmer under 25 år, og beregningen udgør et tilskud på i alt 59.048,14 kr. for hele 2014.  


4. Ansøgning om afdragsordning af for meget udbetalt lokaletilskud for 2012

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-08-2014

Det indstilles, at Hvidovre Roklubs ansøgning om afdrag på 10 år.

For stemte:

Finn Blohm, Gerhard Grubb Waaentz, Rene Langhorn, Arne Bech og John Berling.

Imod stemte:

Ole Bested, Martin Lewinsky, Peter Lougart, Niels Ulsing, Maria Durhuus Ane Skjødsholm og Laila Munk.

Forslaget er hermed faldet.

Det indstilles, at Hvidovre Roklub får en afdragsordning på 5 år.

For stemte:

Ole Bested, Maria Durhuus, Peter Lougart, John Berling, Martin Lewinsky, Niels Ulsing, Laila Munk, Ane Skjødsholm.

Imod stemte:

Arne Bech og Rene Langhorn med henvisning til klubbens ønske om en 10 års afdragsordning.

Undlod:

Finn Blohm og Gerhard Grubb Waaentz.

Forslaget godkendes.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget

 1. at tage stilling til Hvidovre Roklubs ansøgning om afdragsordning af tilbagebetaling af lokaletilskud for 2012.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 24. oktober 2013, pkt. 3 blev det anbefalet, at forvaltningen indgik en aftale med Hvidovre Roklub om indgåelse af afdragsordning ifm. tilbagebetaling af for meget udbetalt lokaletilskud i 2012 på i alt 41.010,34 kr.

Kravet om tilbagebetaling var foranlediget af, at Hvidovre Roklub på daværende tidspunkt ikke længere havde medlemmer under 25 år, hvilket er et kriterium for at modtage lokaletilskud. 50 % af medlemmerne i 2013 var over 60 år.

Anbefalingen blev efterfølgende bekræftet af Kultur- og Fritidsudvalget på møde pr. 5. november 2013, pkt. 16. Inden sagen nåede til behandling i Økonomiudvalget, blev forvaltningen imidlertid opmærksom på, at der i perioden 2010-2012 havde figureret forskellige medlemsindberetninger i forbindelse med Hvidovre Roklubs ansøgninger om lokaletilskud og aktivitetstilskud. På denne baggrund blev sagen sat i bero, og det blev besluttet at få udarbejdet en revisionsrapport med henblik på at afdække foreningens økonomi og regnskab for de seneste 5 år.

Rapporten fra BDO, ”Udbetaling af lokaletilskud til Hvidovre Roklub”, vurderer, at klubbens medlemsindberetninger ikke skulle være bevidst fejlregistrerede, hvorfor sagen nu fremlægges til fornyet behandling. Rapporten er vedlagt som bilag.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at tilbagebetalingen af for meget udbetalt lokaletilskud i 2012 modregnes det kommende lokaletilskud for 2014.

Alternativt at der bevilges en kortere afdragsordning.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Roklub skal tilbagebetale 41.010,34 kr. grundet for meget udbetalt lokaletilskud i 2012.

Hvidovre Roklub er på det foreliggende berettiget til 59.048,14 kr. i lokaletilskud for 2014.

Dette betyder, at Hvidovre Roklub kan få udbetalt 59.048,14 kr. – 41.010,34 kr. = 18.037,80 kr. og dermed afvikle sin gæld til Hvidovre Kommune.

Jfr. Hvidovre Roklubs ansøgning om afdragsordning, ansøger de om at afdrage gælden løbende og rentefrit over 10 år – 4.101,- kr. årligt.

Hvidovre Roklub havde et driftsunderskud i 2013 på -8.312,23 kr. (driftsresultat inkl. Tilbagebetaling til Hvidovre Kommune -49.323 kr.)

Klubben har samlede aktiver for i alt 93.370 kr. (bank 23.931 kr. samt en ”bådfond” på 69.439 kr.) samt gæld på 41.010 kr. (tilbagebetalingskravet fra Hvidovre Kommune) og en egenkapital på 49.279 kr. og øvrige kreditorer på 3.080 kr.


5. Dansk Terrier Klub, Kreds 3 Region Hovedstaden - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-08-2014

Ad 1 og 2: Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Dansk Terrier Klub, Kreds 3 Region Hovedstaden om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Dansk Terrier Klub, Kreds 3 Region Hovedstaden har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Klubben har til formål at fremme kendskabet til de forskellige terrierracer, og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og højne racernes kvalitet, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Medlemmer:
Foreningskredsen har 401 medlemmer, fordelt over hele regionen. 19 medlemmer bor i Hvidovre Kommune.

Foreningen har ingen aldersangivelse.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse udgøres af 5 personer. Formanden har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at blive foreningsgodkendt i Hvidovre Kommune, da foreningen udøver størstedelen af sine aktiviteter her; særligt i Avedørelejren. Dette skyldes hovedsageligt, at kommunen er et godt trafikalt knudepunkt for både privat og offentligt transport.

Foreningen samarbejder desuden med Danmarks Civile Hundeførerforening Hvidovre, og benytter deres træningsarealer. Foreningen har gennem de seneste par år lejet lokaler i kommunen.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at foreningens ansøgning imødekommes.


6. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-08-2014

Rene Langhorn orienterede om skrivelse fra Hvidovre Judoklub sendt til politikerne vedrørende manglende træningstider.

Lars Hørdum orienterede om, at klubberne er indkaldt til nyt møde mellem klubberne.

Indstilling

.


7. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-08-2014

Alle.

Indstilling

.