Referat - Folkeoplysningsudvalget den 19. juni 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 19. juni 2014
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Spisning kl. 18.30
Mødested: Sollentuna I og II,5. sal, Rådhuset

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • John Berling ()
 • Niels Ulsing ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()
 • Ulla Thorup ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Ole Bested ()
 • Thomas Silkjær Nielsen ()

Bemærkninger

Martin Levinsky deltager som suppleant for Inger Lise Jannson, Susanne Leth deltager som suppleant for Ane Skjødsholm, Anne Kølle deltager som suppleant for Laila Munk.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-06-2014

Næstformanden informerede om invitation til FOU-kursus.

Næstformanden informerede om Kultur- og Fritidsmessen.

Meddelelser taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

2. Fordeling af træningstider - Strandmarkens Fritidscenter

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-06-2014

Forvaltningens indstilling godkendes.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1.at tage stilling til fordeling af træningstider gældende for Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub samt Shinson Hapkido Hvidovre i Strandmarkens Fritidscenter i sæson 2014/2015

Sagsfremstilling

Udfordringer vedr. lokalefordeling

2011-2012

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 31. oktober 2011 en klage fra Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub vedr. Folkeoplysningsudvalgets beslutning af 16. juni 2011 omhandlende træningstiderne i gymnastiksal 3 i Strandmarkens Fritidscenter.

Kommunalbestyrelsen besluttede at sagen skulle returneres til fornyet behandling i Folkeoplysningsudvalget grundet procedurefejl.

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 8. december 2011, og besluttede at Kultur- og Fritidsafdelingen skulle afholde et møde med de to implicerede parter.

Af dette møde fremgik det, at foreningerne ikke kunne nå til enighed om fordeling af træningstiderne. På baggrund af mødet udarbejdede forvaltningen et nyt forslag til fordeling af træningstider.

Folkeoplysningsudvalget behandlede på deres møde torsdag den 9. februar 2012 sagen, hvor forvaltningens forslag af 20. januar 2012 blev valgt for resten af sæson 2012. Forslaget trådte i kraft den 15. marts 2012. Valget blev begrundet med at der i fordelingen bygges på foreningens antal af medlemmer under 25 år og foreningernes samlede antal medlemmer.  Folkeoplysningsudvalget ytrede endvidere ønske om at finde en mere permanent løsning for foreningernes lokale-situation.

Kultur- og Fritidsafdelingen afholdte torsdag den 19. april 2012 endnu et fordelingsmøde mellem Shinson Hapkido Hvidovre og Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub vedr. træningstiderne i gymnastiksal 3 på Strandmarkens Fritidscenter. Kultur- og Fritidsafdelingen tog udgangspunkt i den fordeling, som Folkeoplysningsudvalget godkendte den 9. februar 2012 og som har været gældende siden den 15. marts 2012.

Efter mødet blev den nye fordeling sendt i høring hos Shinson Hapkido Hvidovre og Hvidovre Judo og Jiu-jitsu klub. Begge klubber blev bedt om at komme med indsigelser, hvis de ikke var enige i fordelingen. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 7. juni 2012 at den eksisterende fordeling af træningstider blev fastholdt med henvisning til arbejdet med nye retningslinjer for tildeling af træningstid.

2013

Det Centrale Fordelingsudvalg havde den 28. februar 2013 møde omkring fordelingen af  træningstiderne i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2013/2014.  Forinden havde Kultur- og Fritidsafdelingen lavet oversigter over hvad de enkelte foreninger, havde søgt af tider i de forskellige faciliteter. Derudover var der udarbejdet et samlet ark over samlet antal medlemmer og medlemmer under 25 år for alle foreninger.  Med udgangspunkt i foreningernes ansøgninger og de udarbejdede oversigter, fordelte udvalget træningstiderne.  De endelige fordelinger blevet efterfølgende sendt til alle foreningerne med en frist på 14 dage til at komme med indsigelser hertil.

Fredag den 22. marts var der frist for indsendelse af indsigelser og her kom der en indsigelse fra Shinson Hapkido Hvidovre vedr. træningstiderne i gymnastiksal 3 på Strandmarkens Fritidscenter.  Shinson Hapkido gjorde indsigelse imod, at de fik frataget noget træningstid om torsdagen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 18. april at Det Centrale Fordelingsudvalg’s indstilling til fordelingen blev godkendt.

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2013 tog udvalget meddelelser til efterretning, herunder Kultur- og Arbejdsmarkedforvaltningens orientering om et muligt erstatningslokale til Shinson Hapkido Hvidovre.

Attraktive og øvrige træningstider

På mødet den 19. januar 2012 mellem Central- og Kulturforvaltningen, Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub og Shinson Hapkido Hvidovre blev begge klubber enige om, at mandag til torsdag i tidsrummet kl. 16:30 til kl. 21:00 var de mest attraktive træningstider. Tiden kl. 21:00-22:00 mandag til torsdag, fredag kl. 16:30-22:00, samt lørdag og søndag kl. 10:00-14:00 blev betragtet som øvrig tid.

Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub gav endvidere udtryk for, at de ønskede træningstid hver dag.

Beregning af træningstider for gymnastiksal 3 på Strandmarkens Fritidscenter, sæson 2014/2015

På baggrund af klubbernes ønsker har Kultur- og Fritidsafdelingen udarbejdet et forslag til fordeling af træningstider for sæson 2014/2015.

I forhold til fordelingen af træningstider tages der højde for foreningens antal af medlemmer under 25 år. Ved fordelingen tages der endvidere højde for den enkeltes forenings specifikke ønsker.

Den attraktive træningstid er fordelt ud fra foreningernes antal af medlemmer under 25 år, mens den øvrige tid er beregnet ud fra foreningernes samlede medlemstal.

I beregningen er følgende medlemstal anvendt:

Medlemmer

Under 25 år

I alt

Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub

51

104

Shinson Hapkido Hvidovre

66

111

I beregningen er følgende antal træningstimer blevet brugt:

Attraktive timer er 16:30-21:00, mandag til torsdag, hvilket udgør: 18 træningstimer

Øvrig træningstid er mandag til torsdag (kl. 21:00-22:00), fredag (16:30-22:00), lørdag og søndag (10:00-14:00), hvilket udgør 17,5 træningstimer.

Der er i alt 18 attraktive timer

Der er i alt 17,5 øvrige timer

Fordeling af attraktive tider

Judos adel af medlemmer u. 25 år

51/(51+66) x 100 = 44%

Hapkidos andel af medlemmer u. 25 år

66/(51+66) x 199 = 56%

Judos andel af attraktiv træningstid

44% af 18 timer = 18*100x44

= 8 timer

Hapkidos andel af attraktiv træningstid

56% af 18 timer = 18/100x56

 = 10 timer

Fordeling af øvrige tider

Judos andel af medlemmer

104/(111+104)x100 = 48%

Hapkidos andel af medlemmer

111/(111+104)x100 =52%

Judos andel af øvrig træningstid

48% af 17,5 = 17,5/100x48 = 8,5 timer

Hapkidos andel af øvrig træningstid

52% af 17,5/100x52 = 9 timer

Resultat

Judo får 8 attraktive timer og 8,5 øvrige timer.

Hapkido får 10 attraktive timer og 9 øvrige timer.

Kultur- Og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller på denne baggrund forslag til fordeling af træningstider jf. bilag.

Det har i forslaget ikke været muligt at imødekomme samtlige ønsker.

Disse drejer sig om Hvidovre Judo & Jiu-jitsu Klubs ønske om onsdag kl. 16:30-19:00, samt Tosdag kl. 16:30-22:00. Det samme gør sig gældende for Shinson Hapkido Hvidovres ønske om mandag 16:30-21:00.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår endvidere, at begge foreninger tilbydes træningstider på den gamle Sønderkærskole, hvor der er etableret en midlertidig træningssal. Denne forventes at kunne bruges minimum hele efteråret 2014.


3. Vestkommunernes Idrætsklinik - regnskab 2013 og foreløbigt tilskud for 2014

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende regnskab for Vestkommunernes Idrætsklinik for 2013 samt foreløbigt tilskud for 2014

Sagsfremstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har den 3. april 2014 modtaget Vestkommunernes Idrætskliniks regnskab for 2013 samt beregning af foreløbigt tilskud for 2014.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at Hvidovre Kommune i 2013 betalte 3.056,96 kr. for meget i tilskud. Dette beløb modregnes det oprindelige budgetbeløb for 2014 på 46.776,60 kr., hvorefter Hvidovre Kommunes foreløbige tilskud for 2014 udgør 43.719,64 kr.

Nedenstående tabeller viser udviklingen i Hvidovre Kommunes tilskud til Vestkommunernes Idrætsklinik i perioden 2009-2013, samt foreningernes brug af Idrætsklinikken i samme periode.

Budget/regnskab:

2009

2010

2011

2012

2013

Budget:

40.179,90

40.179,80

44.777,60

44.977,50

45.377,30

Regnskab:

36.810,89

40.708,61

44.333,45

39.546,63

42.320,34

Difference:

3.369,01

528,71

444,15

5.430,87

3.056,96

Besøgsstatistik:

2009

2010

2011

2012

2013

Idrætslægerne:

68

46

49

46

49

Fysioterapi:

124

68

108

77

108

I alt:

192

114

157

123

157

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 44.480 kr. i 2014 til tilskud til Vestkommunernes Idrætsklinik


4. Ansøgning fra Urban Roots om lokaletilskud til nyt permanent lejemål

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-06-2014

Udsættes.

Forvaltningen indkalder foreningen til et afklarende møde.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om lokaletilskud fra foreningen Urban Roots

Sagsfremstilling

På møde i Folkeoplysningsudvalget d. 20. marts 2014 blev foreningen Urban Roots godkendt som folkeoplysende forening.

Foreningens formål er at tilbyde alle interesserede mulighed for at arbejde med Street Art.

Urban Roots ønsker et lokale, der kan bruges som atelier samt til undervisning. Lokalet skal give mulighed for, at medlemmerne frit kan at komme og gå, og hvor de kunstværker der laves i lokalet ikke behøver blive fjernet, da disse skal stå fremme til tørring.

Foreningen har fundet et lokale i Immerkær 27, i kælderen under Rebæk Søpark, hvortil der ansøges om lokaletilskud. Lejemålet er på 205 m2.

Økonomiske konsekvenser

Lejeudgiften for det ønskede lokale udgør 5.081,91 kr. pr. måned incl. moms = 60.982,92 kr. årligt.

Depositum udgør 3 mdr.s leje 3 x 5.081,91 kr. = 15.245,73 kr.

Foreningen har pt. 7 medlemmer. Heraf er eet medlem under 25 år og tre ledere er over 25 år. To af lederne er også instruktører.

Reduktion:     antallet over 25 år x 100 : antallet af medlemmer

                   3 (6-3) x 100 : 7 = 42,86%

Forventede lejeudgifter

60.982,92 kr.

Tilskud 72% af 60.982,92 kr.

43.907,70 kr.

Reduktion 42,86% af 43.907,70 kr

18.818,84 kr.

Tilskud udgør i alt    

25.088,86 kr. årligt./ 21.827,31 kr. ex. moms.

I 2014 vil udgiften udgøre omkring

12.732,60 kr.

Udgifter til el og varme samt evt. vedligeholdelse er ikke medregnet.

I 2014 er der i budgettet afsat 1.116.010 kr. til lokaletilskud til foreninger. 

Folkeoplysningsudvalget blev på mødet den 12. december 2013 underrettet om, at det forventede forbrug til lokaletilskud i 2014 var 1.279.734,97 kr. ex. moms – dvs. et forventet merforbrug på 163.724,97 kr. Meddelelsen blev taget til efterretning.


5. Aktive Morgensvømmere - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-06-2014

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Aktive Morgensvømmere om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Aktive Morgensvømmere har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at styrke medlemmernes selvværd og helbred i forbindelse med morgensvømning og motionering under vejledning.

Medlemmer:

Foreningen har 80 medlemmer, alle over 25 år. Samtlige medlemmer bor i Hvidovre Kommune.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse udgøres af 5 personer, alle med bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønskes godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune, så foreningen får mulighed for at låne og benytte kommunale lokaler.


6. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-06-2014

Rene Langhorn spurgte ind til lokaler til Ældresagen.


7. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-06-2014

Alle.