Referat - Folkeoplysningsudvalget den 10. oktober 2019

Mødefakta

Dato: Torsdag den 10. oktober 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Kim Helmersen ()
 • Maria Durhuus ()

Bemærkninger

Niels Ulsing deltog i stedet for Arne Bech, Tina Nordahl deltog i stedet for Kim Helmersen, Inge Lindqvist deltog i stedet for Connie Wilhjelm.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage meddelelser til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Ajourføring på foreningsansøgninger
 2. Orientering om ny ledelsesstruktur på idrætsområdet
 3. Orientering om Kommunalbestyrelsens godkendelse af den nye model for aktivitetstilskudsmodel d. 24/09
 4. Orientering om borgermøde vedrørende Eliteidræt d. 22/08

2. Budget 2020-2023 - Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Med henvisning til det udsendte budgetmateriale skal Folkeoplysningsudvalget drøfte budget 2020. Udvalget skal udtale sig i forhold til det folkeoplysende område.

 

Folkeoplysningsudvalgets udtalelser vil indgå Økonomiudvalgets 2. behandling d. 21. oktober 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
 2. at drøfte emner stillet på udvalgets møder i 2019
 3. at drøfte budgetafdækninger og udvidede analyser på udvalgets område
 4. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
 5. at drøfte udkast til takster for 2020 på udvalgets område
 6. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Ad 1. Drøftet. Aftenskolerådets høringssvar videresendes til Økonomiudvalgets 2. behandling med udvalgets anbefaling.

 

Ad 2. Drøftet.

 

Ad 3. Drøftet.

 

Ad 4. Drøftet.

 

Ad 5. Drøftet.

 

Ad 6. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Som følge af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse er der først indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 den 6. september 2019, og de endelige rammer for den enkelte kommunes økonomi har først været kendt i slutningen af september.

 

Det har den konsekvens, at budgetprocessen i år er en del anderledes end tidligere, idet den politiske behandling har afventet det endelige overblik over kommunens samlede økonomi for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

 

Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020-23 er afholdt den 30. september, mens fagudvalgenes budgetmøder afholdes efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

 

Kommunalbestyrelsens 1. behandling er planlagt til den 8. oktober, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens 2. behandlinger af budget 2020-23 er planlagt til hhv. 21. og 30. oktober 2019.

 

Udgangspunktet for budget 2020 er budgetoverslagsåret 2020, som det så ud med vedtagelsen af budget 2019. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2020 opgjort til knap 56 mio. kr. For overslagsårene 2021 og 2022 var kasseforøgelsen henholdsvis 4 og 22 mio. kr. I overslagsårenes likviditetsmæssige konsekvenser var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

 

Økonomiaftalen for 2020 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

 

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

 • Der gives 1,7 mia. kr. ekstra til borgernær velfærd
 • Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) afskaffes,
  hvilket betyder ekstra 0,5 mia. kr.
 • Der gives 1,3 mia. kr. ekstra til anlæg
 • Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares
 • Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. til Velfærdsprioritering.

 

I forhold til budget 2020 er der fortsat ikke en afklaring af udligningsreformen.

 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2020 har Social- og Indenrigsministeriet den 25. september udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2020. Efterfølgende er der foretaget beregninger af overslagsårene 2021-23.

 

Finansieringsoversigt med bemærkninger til budgetforslag og økonomiaftale fremgår af bilag 1.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme for 2020 udgør 98,4 mio. kr., alle inden for servicerammen.Udvalget har drøftet budgetemner på udvalgets møder i 2019 (bilag 1).

 

Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområder udarbejdet budgetafdækninger i lighed med tidligere år (bilag 2).

 

Samlet forslag til Investeringsoversigt med bemærkninger fremgår af bilag 1.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2020 ved budgetvedtagelsen af budget 2019. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter, gennemgang af behov for anlægspuljer samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer, forslag der medfører effektivisering på driftsområdet samt forslag, der til afhjælpning af forhold til fare for borgere. Herudover fremgår af oversigten forslag, som ikke indgår i Direktionens prioriterede forslag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023 jf. beslutning i Økonomiudvalget 18. marts 2019 pkt. 4. samt beslutning i Økonomiudvalget 12. august 2019 pkt. 4.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2020. Høringssvarene vil indgå i

politisk behandling af budgettet.


3. Beslutning om godkendelse af FDF Hvidovres ansøgning om låneomlægning vedrørende Ingeborg lejren

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til FDF Hvidovres ansøgning om støtte til renteudgifter i forbindelse med omlægning af foreningens realkreditlån i Ingeborglejeren.

 

Endvidere skal udvalget udtale sig i forhold til en forlængelse af tilskud til afdrag på lånene i Ingeborg, så der igen indledes en ny 10-årig periode, hvor foreningen kan modtage lokaletilskud for udgiften til ydelsen på realkreditlånet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende FDF Hvidovres ansøgning om omlægning af realkreditlån
 2. at udtale sig til Kultur- og Fritidsudvalget om FDF Hvidovres ansøgning om en fornyet 10-årig periode vedrørende aftale om lokaletilskud indeholdende afdrag på realkreditlån

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Ad 1. Godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ingeborglejeren blev oprindeligt opført af Frederiksborg Amts Spare- og Lånekasse i

1942.

FDF Hvidovre overtog lejren i 1989 og drev lejeren indtil den nedbrændte i sommeren 2008, angiveligt som følge af arbejde med tagrenovering (tagpap).

Et nyt Ingeborg blev opført i 2010, og blev finansieret via overførelsen af lånet fra det gamle Ingeborg, forsikringserstatning, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og et tillægslån ydet af Hvidovre Kommune.

Ingeborglejren er beliggende direkte ned til Roskilde Fjord ved Store Havelse i Halsnæs Kommune.

 

FDF Hvidovre driver Ingeborg som et stort aktiv for foreningen med mange besøgende fra spejdergrupper, skoler, institutioner virksomheder og private.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde lokaletilskud med den til enhver tid gældende procenttilskudssats, til renter og afdrag til lån. Dispensationen vedrørende tilskud til afdrag er gældende i 10 år, hvorefter den skal tages op til vurdering.

 

FDF Hvidovre anmoder om, at Hvidovre Kommune godkender at FDF Hvidovre foretager låneomlægning af kontantlån i Ingeborgs restgæld på 2.944.498 kr.

FDF Hvidovre anmoder samtidig om forlængelse af den periode hvor Hvidovre Kommune yder tilskud til afdrag på lånene i Ingeborg. Således vil der igen indledes en ny 10-årig periode, hvor foreningen kan modtage lokaletilskud for udgiften til ydelsen på lånet.

 

Administrationen bemærker at lokaletilskudsreglerne er som følgende:

 

Tilskuddet udgør max. 72 % af driftsudgifter. Hvis mere end 10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes driftstilskuddet forholdsmæssigt.

 

For egne lokaler (inklusive haller og lejrpladser) ydes der tilskud til:

 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse
 • Opvarmning
 • Belysning
 • Rengøring
 • Evt. fornødent tilsyn

 

Kan foreningen ikke opgøre lokaleforbruget til aktiviteter for børn og unge særskilt, beregnes lokaletilskuddet på baggrund af medlems-/deltager-sammensætningen i foreningen som helhed.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2009, at FDF Hvidovres ansøgning om øget låneramme til det nye Ingeborg returneredes til Folkeoplysningsudvalget til fornyet behandling og dialog med FDF.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde tilskud med den til enhver tid gældende procenttilskudssats til renter og afdrag til et lån på 3.575.000 kr.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2015, blev FDF Hvidovres ansøgning om omlægning af lån samt fornyelse af fornyet 10-årig periode vedr. aftale om lokaletilskud godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Med omlægning af kontantlån i Ingeborgs restgæld på 2.944.498 kr. vil der årligt være en besparelse på ca. 10.000 kr. på ydelsen.

 

Lokaletilskuddet til foreningen vil blive reduceret med ca. 7.700 kr. årligt svarende til lokaletilskudsprocenten (pt. 72%) af de 10.000 kr.

 

Administrationen bemærker at midler der dækker lokaletilskud ligger under Folkeoplysningsudvalgets ressortområde.

Retsgrundlag

Jf. Folkeoplysningslovens § 25 og Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 15 gives der alene tilskud til den del, der omhandler renterne på lånene.
§ 15 giver ikke hjemmel om til tilskud til afdrag på lånet. Tilskud til afdrag kan gives efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvorefter kommunen lovligt kan støtte foreninger.


4. Beslutning om Fordeling af træningstid for udendørssæsonen 2019/2020

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af træningstider for udendørssæsonen 2019/2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til fordelingen af græs-, grus- og kunstgræsbanerne for sæson 2019/2020.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Avedøre IF: Det godkendes at Avedøre IF tildeles bane 4 mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet 17.30 – 20.00. HIF tildeles samme tider på bane 7.

 

Rosenhøj Boldklub: Indsigelse kan ikke imødekommes med henvisning til de gældende regler for tildeling af tider på kunstgræsbaner og styregruppens indstilling. Gældende kriterier eftersendes til udvalget til orientering.

 

HIF: Indsigelse fra HIF fodbold kan ikke imødekommes med henvisning til, at et øget brug af bane 1, til fodbold, vil medføre et øget slid og dermed en utilfredsstillende kvalitet af opvisningsbanen.

 

Hvidovre Atletik og Motion: Hvidovre Atletik og Motions træningstider bibeholdes med henvisning til at anlægget er klubbens primære træningsfacilitet.

 

Niels Ulsing(F) vil omtale den nævnte problematik på næstkommende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde.

 

Fordelingen godkendes.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Tirsdag den 3. september 2019 afholdte Center for Kultur og Fritid det årlige møde vedrørende fordeling af græs-, grus- og kunstgræsbaner med repræsentanter fra Idrætsrådet, Hvidovre Stadion og brugerne af banerne.

 

Træningstiderne til græs- og grusbaner blev fordelt af Center for Kultur og Fritid på baggrund af foreningernes ansøgninger.

 

Træningstider til kunstgræsbaner blev fordelt af styregruppen for kunstgræsbanerne på baggrund af foreningernes ansøgninger. Styregruppen fordelte træningstiderne på de tre kunstgræsbaner ud fra en beregningsmodel som er vedtaget i styregruppen.

 

Samtlige fordelingstider blev diskuteret på mødet, og er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag.

 

Kommunens foreninger havde 14-dages indsigelsesfrist efter modtagelse af referatet fra fordelingsmødet. Center For Kultur og Fritid har modtaget følgende indsigelser som er vedlagt som bilag.

 

Indsigelserne er skitseret nedenfor:

 

Indsigelse fra Avedøre IF Fodbold vedrørende fordelingen af bane 4, på Avedøre Stadion.

 

Avedøre IF Fodbold havde søgt Bane 4, (11-mandsbane) på Avedøre Stadion til tiden via systemet. Ligeledes havde HIF Fodbold. Administrationen havde inden fordelingsmødet udarbejdet et udkast til fordeling af alle græsbanerne på Avedøre Stadion. I udkastet var bane 4 tildelt HIF Fodbold. Avedøre IF Fodbold deltog ikke ifordelingsmødet, og kunne derfor ikke forsvare deres ansøgning.

 

Avedøre IF Fodbold har brug for bane 4, (11-mandsbane) mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet 17:30 – 20:00 til deres senior hold.

 

HIF Fodbold har haft indsigelsen til høring og kan godt imødekomme Avedøre IF Fodbolds ønske. Dog vil de i stedet tildeles tid på bane 7 som står ledig.

 

Forvaltningen indstiller at Avedøre IF Fodbold tildeles bane 4, (11-mandsbane) mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet 17:30 – 20:00. HIF Fodbold tildeles samme tider på bane 7.

 

Indsigelse fra Rosenhøj Boldklub vedrørende fordelingen af kunstgræsbane 1 på Avedøre Stadion.

 

Rosenhøj Boldklub ønsker at kunstgræsbane 1, torsdage kl. 17:30 – 19:00 tildeles dem, og Avedøre IF Fodbold tildeles torsdage kl. 19:00 – 20:30 (Hvilket er modsat styregruppens indstilling).

 

Rosenhøj Boldklub ønsker at anvende tiden til deres U11 og U14 pigehold. Det er ifølge foreningen ikke muligt at lade denne aldersgruppe træne i tidsrummet 19:00 – 20:30.

 

Avedøre IF Fodbold har haft indsigelsen til udtagelse og kan ikke imødekomme denne.

 

Indsigelse fra HIF Fodbold vedr. fordelingen af bane 1 (opvisningsbanen) på Hvidovre Stadion.

 

HIF Fodbold har søgt om træningstid på bane 1,’opvisningsbanen’, på Hvidovre Stadion. De ønsker at anvende banen til træning med børn i alderen 3-8 år. HIF Fodbold har et ønske om at skabe mere liv på og omkring Hvidovre Stadion, samt nedbringe deres nuværende venteliste. De ser derfor en mulighed for dette ved træning på bane 1.

 

Bane 1 samt de omkringliggende atletikfaciliteter anvendes af Hvidovre Atletik og Motion, som ligeledes har søgt om samme træningstider.

 

På fordelingsmødet blev begge ansøgninger diskuteret.

 

Der blev i den endelige fordeling lagt op til, at Hvidovre Atletik og Motion tildeles tiden. Dette med henvisning til at bane 1 og atletikfaciliteterne omkring er Hvidovre Atletik og Motions primære træningsfacilitet, og at bane 1 bliver brugt til divisionskampe.

 

HIF Fodbold er uforstående overfor, at der ikke må/kan trænes børn i alderen 3-8 år på banen. De henviser til, at den kan benyttes at voksne til henholdsvis fodboldtræning for divisionsholdet, samt atletik – herunder med nedslag fra hammer, spyd og diskos.

 

HIF Fodbold har været i dialog med formanden for Hvidovre Atletik og Motion i forsøg på at finde et kompromis hvor der kunne være plads til begge baner. Dette lykkedes ikke.

 

HIF Fodbold foreslår en prøveperiode i foråret 2020, hvor HIF Fodbold får en halv bane. Forslaget er skitseret i bilaget.

 

Hvidovre Atletik og Motion har haft indsigelsen til udtagelse, og kan ikke imødekomme forslaget.

 

Hvidovre Atletik og Motion har selv et stort behov for egenhændigt at kunne disponere over træningstiden på bane 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokale fordelingsprincipper besluttet i Folkeoplysningsudvalget.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


5. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Aftenskolerådets høringssvar vedrørende lokalplan for Hvidovrevej 432-438, er omdelt på mødet.

 

Orientering om borgermødet vedrørende den nye Kultur- og Fritidspolitik samt den efterfølgende høringsproces.


6. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til hvilke sager der skal være åbne for pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Alle.