Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 15. august 2019

Mødefakta

Dato: Torsdag den 15. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Mødet starter kl. 19.00. Udvalget spiser sammen fra kl. 18.30-19.00.
Mødested: Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Sara Benzon ()

Bemærkninger

Keld Blohm deltager i stedet for Martin Lewinsky. Flemming Hersig deltager i stedet for Gerhard Grubb Waaentz.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage meddelelser til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Ajourføring på foreningsansøgninger
 2. Referat af brugerrådsmøde Hvidovre Stadion
 3. Oversigt over udbetalte tilskud til permanente lejemål for 2018
 4. Referat af brugerrådsmøde Avedøre Stadion
 5. Orientering om Elitemøde d. 22/08-2019
 6. Orientering om udsættelse af temamøde

2. Beslutning om ny model for aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger

Supplerende beslutningstema

Sagen har været sendt i høring hos Handicaprådet, Idrætsrådet og Samrådet. Notater med høringssvar er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage indkommende høringssvar til efterretning og godkende den nye model for beregning af medlemstilskud

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

 

Det præciseres at den nye ordning indfases over 3 år således at der er en 1/3 effekt første år, 2/3 efter andet år og fuld effekt i det 3 år.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af indkommende høringssvar skal Folkeoplysningsudvalget beslutte om den nye model for beregning af aktivitetstilskud kan godkendes. Sagen sendes derefter til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende høring

Sagen har været sendt til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet Hvidovre. Idrætsrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar. Disse er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte en model, som årligt fordeler aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

En arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget er kommet frem til en medlemstilskudsordning med en bestemt faktorinddeling, hvor beløbsstørrelserne i tilskud pr. medlem er differentieret efter aldersgrupper og egenbetaling. Ordningen foreslås indført med en 2-årig indfasningsperiode gældende fra 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende arbejdsgruppens nye model for beregning af medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2 år, gældende fra 2020.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

 

Idrætsrådet vil informere om den nye ordning for de berørte foreninger.

Administrationen vil ligeledes orientere om ordningen på foreningsmøder.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i april 2018 en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, som fik til hensigt at drøfte en eventuel ny model for aktivitetstilskud.

Arbejdsgruppen har i løbet af 2018 arbejdet frem imod, at kunne præsentere en ny gennemarbejdet model til Folkeoplysningsudvalget.

Arbejdsgruppen har taget højde for medlemsregistrering i CFR (Det Centrale Forenings Register), og har endvidere også taget højde for DGI-rapporten State Of The City, som detaljeret beskriver hvor Hvidovre Kommune har problemer med at aktivere aldersgrupper i foreningslivet.

 

Det blev besluttet i Folkeoplysningsudvalget at arbejdsgruppens arbejdsgrundlag var følgende:

 • at gøre det mere gennemsigtigt og lettere for foreningerne at udregne deres kommende tilskud, så disse kan indsættes i deres budgetter.
 • At gøre det administrativt lettere at forvalte.

 

Arbejdsgruppen har kortlagt og drøftet mange muligheder for en ny model, og er efter grundig gennemgang og gensidig forventningsafstemning nået til enighed om fremlæggelsen af en ny model for medlemstilskud til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

Den nye model er faktorinddelt og medlemstilskuddet er opbygget på følgende måde:

 

 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 0-6 år
 • Faktor 2 gives til medlemmer mellem 7-12 år
 • Faktor 3 gives til medlemmer mellem 13-18 år
 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 19-24 år
 • Handicappede medlemmer gives faktor 2 uanset alder (der er derved ingen forskel fra eksisterende model)

 

Desuden tilføjes der yderligere:

 

 • Foreningernes tilskud må ikke overstige den totale egenbetaling for medlemmer under 25-år, dvs. kontingentindtægter og øvrig deltagerbetaling. I så fald reguleres tilskuddet ned til det totale beløb (som den eksisterende model).

 

Arbejdsgruppen foreslår en model med en ’overgangsordning’ på 2 år, som derved tager hensyn til de foreninger som ’mister’ mere end 15% i tilskud. Beløbet skal dog være minimum 5.000 kr.

Arbejdsgruppen foreslår, at man, indenfor den eksisterende tilskudsramme, finder midler til overgangsordningen. Det gøres ved at tage en lille procentdel fra de foreninger, som får et større tilskud ved den nye ordning. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der det første overgangsår bliver reguleret med 2/3 i kompensation for det mistede, og i det andet overgangsår med 1/3 i kompensation. På den måde minimeres generne for foreningerne, som skal have mindre tilskud ved den nye model.

 

Det skal bemærkes, at det kun drejer sig om tre foreninger, som ’mister’ mere end 15% og minimum 15.000 kr. Det drejer sig om Hvidovre Volleyball Klub, TASK og Rosenhøj Boldklub. Disse foreninger tilbydes en overgangsordning.

 

Foreningen ”DUI Leg & Virke, Hvidovre afdeling” foreslås undtaget fra overgangsordningen, på grund af deres nylige omstrukturering og udskillelse af Cirkus Arcus. Samlet set bliver disse foreninger minimalt berørt af ændringerne.

 

Det er en enig arbejdsgruppe, som fremlægger og foreslår den nye model for tilskud (medlemstilskud) til politisk godkendelse samt at modellen skal være gældende fra 2020.

 

Arbejdsgruppen bemærker endvidere, at der ligger en fordel i, at det fulde budget vil blive uddelt hvert år, hvilket ikke er muligt ved nuværende model.

 

Bilaget indeholder foreningernes nuværende tilskud, tilskud ved beslutning om ny model, forskel i kroner og forskel i procent. Bilaget er vedlagt dagsordenspunktet som illustration.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. juni 2015 (punkt 2) blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. april 2018 (punkt 3) blev den aktuelle arbejdsgruppe nedsat. Her skulle der vælges tre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 budgetteret med 5.325.583 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til

aktivitetstilskud. Dette er besluttet fordelt ved Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. april 2019.

Ved godkendelse, af en evt. ny tildelingsmodel, vil dette træde i kraft i 2020.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Såfremt den nye model bliver godkendt i Folkeoplysningsudvalget, vil sagen føres til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet. Herefter genbehandles sagen i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter sagen sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


3. Beslutning om ændrede retningslinjer for godkendelse af kulturelle foreninger

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om de fremadrettet vil godkende kulturelle foreninger under Folkeoplysningslovens kapitel 5, som vedrører frivilligt foreningsarbejde.

Udvalget har tidligere godkendt foreninger, med kulturelle aktiviteter som formål, gennem kapitel 5.

Foreninger der er godkendt efter kapitel 5 kan søge de samme tilskud, og har samme rettigheder til lokaler, som øvrige folkeoplysende foreninger. Kulturelle foreninger kan godt godkendes efter kapitel 5, men det skal bero på en lokalt forankret aftale.
 

Udvalget skal beslutte, om kulturelle foreninger i Hvidovre Kommune, fremadrettet skal godkendes som folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. atbeslutte om udvalget i fremtiden vil godkende kulturelle foreninger gennem folkeoplysningslovens kapitel 5, ud fra en af administrationens tre anbefalinger.
 2. at beslutte om allerede godkendte kulturelle foreninger fortsat skal være folkeoplysende

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Ad 1 og 2. Folkeoplysningsudvalget oversender sagen til Kultur- og Fritidsudvalget, idet udvalget ikke betragter foreningerne som folkeoplysende, men anbefaler at de kulturelle foreninger forankres i Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Folkeoplysningsudvalget er forpligtet til at godkende foreninger hjemmehørende i Hvidovre Kommune, som opfylder folkeoplysningslovens kriterier for godkendelse. Endvidere kan kommuner også godkende andre foreninger jf. kapitel 5, gennem lokalt formulerede kriterier. Der er derfor intet der hindrer, Hvidovre Kommune i også yde tilskud til ’andre’ almennyttige og demokratiske foreninger efter kapitel 5.

 

Hvidovre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke nogen gældende praksis omkring godkendelse af kulturelle foreninger. Kommunen har pr. juni 2019, seks godkendte kulturelle foreninger hvis formålsparagraf ikke direkte har af gøre med folkeoplysende aktivitet. Derudover er der 2 øvrige foreninger der søger om godkendelse, med nærværende sag som grundlag for godkendelse eller afvisning.

 

I de pågældende seks foreninger er der fokus på kulturmødet mellem den danske, og flere øvrige udenlandske kulturer og befolkningsgrupper. Flere af disse arbejder aktivt med integration.
Formålene tæller bredt, og har ofte at gøre med etniske minoriteter bosiddende i Danmark, samt udbredelsen af disse kulturer i det danske samfund.

 

Administrationen foreslår at folkeoplysningsudvalget beslutter en fremtidig procedure for godkendelse eller afslag af nye ansøgere, med udgangspunkt i administrationens tre løsningsforslag (se bilag), samt med inspiration fra Kommunekataloget (se bilag).

 

Endvidere anbefaler administrationen at Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling om de omtalte seks foreninger skal have fremadrettet skal være folkeoplysende.
Såfremt udvalget beslutter at afgodkende de allerede godkendte kulturelle foreninger, foreslår administrationen at udvalget vil give dem året ud til at finde en løsning, således at de pr. januar 2020 overgår til ny status som låneberettigede foreninger.


De låneberettigede foreninger har mulighed for at søge tilskud gennem KFU’s rådighedspulje, og øvrige kommunale puljer der matcher med deres formål.

 

Kommunen har pr. juni 2019 1 kulturel forening der har søgt og modtager aktivitetstilskud.

 

Øvrige kulturelle foreninger har ligeledes mulighed for at søge om aktivitetstilskud, hvis de overholder de gældende kriterier på området.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget har tidligere godkendt kulturelle foreninger efter folkeoplysningslovens kapitel 5. Seneste godkendte kulturelle forening blev godkendt i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Folkeoplysningsudvalget er forpligtet til at udbetale tilskud til folkeoplysende foreninger som er godkendt gennem kapitel 5 i Folkeoplysningsloven.

Når kulturelle foreninger godkendes som folkeoplysende og søger tilskud vil midlerne derfor blive fordelt blandt flere foreninger end udvalget er forpligtet til at udbetale tilskud til.

Retsgrundlag

Kommunens folkeoplysningsudvalg kan i medfør af reglerne i kapitel 5 i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018godkende foreninger med kulturelle formål som folkeoplysende foreninger.


4. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

AOF katalog uddelt på mødet.


5. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til hvilke sager der skal være åbne for pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Alle