Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 6. juni 2019

Mødefakta

Dato: Torsdag den 6. juni 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Særlige forhold: Mødet starter kl. 19.00. Spisning fra kl. 18.30-19.00.
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • Erik Petersen ()

Bemærkninger

Ena Christensen deltog for Erik Petersen

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Meddelelser taget til efterretning.

 

Det foreslås, at invitationer til temamøder udsendes til en bredere forsamling, og at temamøder afvikles på forskellige ugedage.

Sagsfremstilling

 1. Referat af brugerrådsmøde i Frydenhøjhallen
 2. Byens Aftenskole (VOF)
 3. Fordeling af tilskud til voksenundervisning 2 rate
 4. Ny formand i Handicaprådet
 5. Evaluering af temamøde om socialt ansvar

2. Beslutning om ny model for aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte en model, som årligt fordeler aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

En arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget er kommet frem til en medlemstilskudsordning med en bestemt faktorinddeling, hvor beløbsstørrelserne i tilskud pr. medlem er differentieret efter aldersgrupper og egenbetaling. Ordningen foreslås indført med en 2-årig indfasningsperiode gældende fra 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende arbejdsgruppens nye model for beregning af medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2 år, gældende fra 2020.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

 

Idrætsrådet vil informere om den nye ordning for de berørte foreninger.

Administrationen vil ligeledes orientere om ordningen på foreningsmøder.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i april 2018 en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, som fik til hensigt at drøfte en eventuel ny model for aktivitetstilskud.

Arbejdsgruppen har i løbet af 2018 arbejdet frem imod, at kunne præsentere en ny gennemarbejdet model til Folkeoplysningsudvalget.

Arbejdsgruppen har taget højde for medlemsregistrering i CFR (Det Centrale Forenings Register), og har endvidere også taget højde for DGI-rapporten State Of The City, som detaljeret beskriver hvor Hvidovre Kommune har problemer med at aktivere aldersgrupper i foreningslivet.

 

Det blev besluttet i Folkeoplysningsudvalget at arbejdsgruppens arbejdsgrundlag var følgende:

 • at gøre det mere gennemsigtigt og lettere for foreningerne at udregne deres kommende tilskud, så disse kan indsættes i deres budgetter.
 • At gøre det administrativt lettere at forvalte.

 

Arbejdsgruppen har kortlagt og drøftet mange muligheder for en ny model, og er efter grundig gennemgang og gensidig forventningsafstemning nået til enighed om fremlæggelsen af en ny model for medlemstilskud til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

Den nye model er faktorinddelt og medlemstilskuddet er opbygget på følgende måde:

 

 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 0-6 år
 • Faktor 2 gives til medlemmer mellem 7-12 år
 • Faktor 3 gives til medlemmer mellem 13-18 år
 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 19-24 år
 • Handicappede medlemmer gives faktor 2 uanset alder (der er derved ingen forskel fra eksisterende model)

 

Desuden tilføjes der yderligere:

 

 • Foreningernes tilskud må ikke overstige den totale egenbetaling for medlemmer under 25-år, dvs. kontingentindtægter og øvrig deltagerbetaling. I så fald reguleres tilskuddet ned til det totale beløb (som den eksisterende model).

 

Arbejdsgruppen foreslår en model med en ’overgangsordning’ på 2 år, som derved tager hensyn til de foreninger som ’mister’ mere end 15% i tilskud. Beløbet skal dog være minimum 5.000 kr.

Arbejdsgruppen foreslår, at man, indenfor den eksisterende tilskudsramme, finder midler til overgangsordningen. Det gøres ved at tage en lille procentdel fra de foreninger, som får et større tilskud ved den nye ordning. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der det første overgangsår bliver reguleret med 2/3 i kompensation for det mistede, og i det andet overgangsår med 1/3 i kompensation. På den måde minimeres generne for foreningerne, som skal have mindre tilskud ved den nye model.

 

Det skal bemærkes, at det kun drejer sig om tre foreninger, som ’mister’ mere end 15% og minimum 15.000 kr. Det drejer sig om Hvidovre Volleyball Klub, TASK og Rosenhøj Boldklub. Disse foreninger tilbydes en overgangsordning.

 

Foreningen ”DUI Leg & Virke, Hvidovre afdeling” foreslås undtaget fra overgangsordningen, på grund af deres nylige omstrukturering og udskillelse af Cirkus Arcus. Samlet set bliver disse foreninger minimalt berørt af ændringerne.

 

Det er en enig arbejdsgruppe, som fremlægger og foreslår den nye model for tilskud (medlemstilskud) til politisk godkendelse samt at modellen skal være gældende fra 2020.

 

Arbejdsgruppen bemærker endvidere, at der ligger en fordel i, at det fulde budget vil blive uddelt hvert år, hvilket ikke er muligt ved nuværende model.

 

Bilaget indeholder foreningernes nuværende tilskud, tilskud ved beslutning om ny model, forskel i kroner og forskel i procent. Bilaget er vedlagt dagsordenspunktet som illustration.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. juni 2015 (punkt 2) blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. april 2018 (punkt 3) blev den aktuelle arbejdsgruppe nedsat. Her skulle der vælges tre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 budgetteret med 5.325.583 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til

aktivitetstilskud. Dette er besluttet fordelt ved Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. april 2019.

Ved godkendelse, af en evt. ny tildelingsmodel, vil dette træde i kraft i 2020.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Såfremt den nye model bliver godkendt i Folkeoplysningsudvalget, vil sagen føre til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet. Herefter genbehandles sagen i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter sagen sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


3. Godkendelse af regnskab for tilskud til voksenundervisning for 2018

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til om regnskabet for tilskud til voksenundervisning for 2018 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2018 udregnet på baggrund af fordelingsnøglen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

 

Ny udregning af timeantal og undervisning blev omdelt på mødet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I 2018 har 9 folkeoplysende aftenskoletilbud modtaget tilskud fordelt på følgende poster:

 

 • Undervisning (inkl. 10 %. Puljen til debatskabende aktiviteter)
 • PEA – Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige
 • SU-tilskud (Nedsat deltagerbetaling for studerende der modtager Statens Uddannelsesstøtte, som deltager i aftenskoletilbud i Hvidovre Kommune)
 • Uddannelses- og undervisningsmidler

 

Af de i alt 9 aftenskoletilbud er der 3 regionalskoler, der kun modtager PEA-midler.

I tilfældet af at der er ubrugte midler fra 10 %-puljen, kan der efter gældende regler, maksimalt overføres 5.000 kr. til næste års pulje.

 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 421.658 kr. for regnskabsåret 2018.

 

Administrationen anbefaler, at restmidlerne fordels efter fordelingsnøglen som tilskud til undervisning.

 

Uddybet regnskab og en oversigt over fordelingsnøglen, er vedhæftet nærværende dagsordenspunkt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 4, som omhandler rammerne omkring tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningslovens kapitel 8, der beskriver regnskab, revision og tilbagebetaling af midler på voksenundervisningsområdet.


4. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Intet.


5. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til hvilke sager der skal være åben for pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Alle.