Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 25. april 2019

Mødefakta

Dato: Torsdag den 25. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Særlige forhold: Charlotte H. Larsen deltager i stedet for René Langhorn. Mødet starter kl. 19.00. Spisning fra kl. 18.30-19.00.
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Susanne Wad Leth ()

Fraværende med afbud

 • Connie Wilhjelm ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()
 • Yasir Iqbal ()

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at meddelelser tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 25-04-2019

Meddelelser taget til efterretning.

 

Artikel om Nye rekorder i foreningsidrætten er omdelt på mødet.

Sagsfremstilling

 1. Referat af brugerrådsmøde Strandmarkens Fritidscenter
 2. Referat af brugerrådsmøde Dansborghallen
 3. Referat af brugerrådsmøde Avedøre Stadion
 4. Orientering om ophør som folkeoplysende forening
 5. Orientering om ophør som folkeoplysende forening
 6. Orientering om tilbud vedrørende idræt for børn og unge med handicap
 7. Ajourføring på nye foreningsansøgninger

Politiske beslutninger og aftaler

 

 


2. Beslutning om valg af fordelingsmodel for aktivitetstilskudsmidler for 2019

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal årligt vedtage en beregningsmodel til brug for udbetaling af

aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2019.

Administrationen har derfor udarbejdet 3 udbetalingsmodeller, der sigter mod at ramme det budgetterede beløb så tæt som muligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2019.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 25-04-2019

Model 2 valgt.

 

Udvalget vil på et senere møde drøfte om der skal være reduktion i tilskud ved ikke at indsende ansøgningen til tiden.

 

Gerhard Grubb Waaentz stemmer imod valg af model 2 med den bemærkning at ’jeg er bekymret for den skævvridning der er mellem det beløb der gives pr. medlem i sammenlignelige foreninger med sammenlignelige aktiviteter’.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

De frivillige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge om aktivitetstilskud til

brug for udgifter til foreningens medlemmer under 25 år.

 

Folkeoplysningsudvalget skal tage en beslutning om hvilken af tre fordelingsmodeller for aktivitetstilskud der vælges. Fordelingsmodellerne er baseret på forskellige procentsatser, og er beskrevet nedenfor og i bilag til sagen.

 

Baggrundsviden om aktivitetstilskud

Tilskuddet dækker eksempelvis træner- og instruktørgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, aktivitetsmaterialer, deltagelse i turneringer, administration, weekend- og sommerlejre (ekskl. hytteleje), arrangementer/stævner m.m.

 

Aktivitetstilskud for 2019 udregnes på baggrund af de indberettede medlemstal og faktuelle regnskabstal for 2018, og består af en fastsat procentdel af foreningernes udgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år.

Tilskuddet kan dog ikke overstige egenbetalingen fra medlemmerne under 25 år (kontingenter og øvrig deltagerbetaling).

 

I 2018 fastsatte Folkeoplysningsudvalget aktivitetstilskuddet til 30 pct. samt en øvre

tilskudsgrænse på 680 kr. pr. medlem under 25 år.

52 foreninger modtog aktivitetstilskud i 2018.

 

Der er 3 foreninger som ikke har valgt at søge aktivitetstilskud 2019 ift. 2018. Disse er Avedøre IF Håndboldafdeling, Hvidovre Boldklub, Hvidovre Sports- og Lystfiskerforening.

DUI Cirkus Arcus er ny ansøger ift. 2018.

Avedøre BK har ikke haft nogle dokumenterede udgifter til medlemmer under 25 år i 2018, og indgår derfor ikke i beregningen.

 

I 2019 er der i alt 49 foreninger, som har søgt om aktivitetstilskud på baggrund af deres medlemstal og regnskab for 2018.

Fristen for regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud i 2018 var 18. marts 2019.

Af de 49 foreninger som har søgt aktivitetstilskud har 6 foreninger ikke søgt til tiden. Administrationen har denne gang ekstraordinært behandlet disse ansøgninger, men vil opfordre udvalget til at drøfte om der kan vedtages nogle generelle retningslinjer for fristoverskridelse.

 

Forslag til beregningsmodeller for 2019

 

Administrationen har på baggrund af de indkomne regnskabsaflægninger og

budgetrammen for 2019, udarbejdet et skema med 3 beregningsmodeller. Skemaet er vedlagt sagen som bilag.

 

 • Beregningsmodel 1 i skemaet er baseret på en procentsats på 28 og et maks. beløb på 740 kr. pr. medlem.

 

 • Beregningsmodel 2 i skemaet er baseret på en procentsats på 30 og et maks. beløb på 670 kr. pr. medlem.

 

 • Beregningsmodel 3 i skemaet er baseret på en procentsats på 32 og et maks. beløb på 640 kr. pr. medlem.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede i april 2018 at aktivitetstilskud blev baseret på en procentsats på 30, med en øvre tilskudsgrænse på 680 kr. pr. medlem under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 budgetteret med 5.325.583 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til aktivitetstilskud. Budgettet er efterfølgende reduceret med 10.000 kr., som er bevilget til opstartspulje (FOU 6/12/2018, pkt. 2). Rammen til fordeling er således 5.315.583 kr.

 

Ved model 1 er der et forbrug på 5.321.520 kr.

Ved model 2 er der et forbrug på 5.309.741 kr.

Ved model 3 er der et forbrug på 5.314.181 kr.

 

Såfremt model 1 vælges vil differencen mellem det budgetterede beløb for 2019 og det faktiske beløb 5.321.520 kr. udgøre 5.937 kr. Administrationen foreslår at differencen dækkes af midlerne fra puljen Tilskud til lederuddannelse.


Såfremt model 2 vælges vil den positive difference på 5.842 kr., mellem det budgetterede og det faktiske forbrug, overføres til puljen Tilskud til lederuddannelse.

 

Såfremt model 2 vælges vil den positive difference på 1.402 kr., mellem det budgetterede og det faktiske forbrug, overføres til puljen Tilskud til lederuddannelse.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


3. Beslutning om fordeling af træningstider i indendørsfaciliteter for sæson 2019/2020

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om de vil følge Det Centrale Fordelingsudvalgs indstilling til fordelingen af træningstider for indendørsfaciliteter for sæson 2019/2020.

Administrationen har bistået fordelingsudvalgets arbejde med at få opfyldt så mange ønsker som muligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at beslutte om Det Centrale Fordelingsudvalgs forslag til fordeling af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2019/2020, kan følges.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 25-04-2019

Fordelingsudvalgets forslag godkendes med følgende bemærkninger:

 

Indsigelse fra HVG 37 imødekommes ikke og gymnastiksal 3 tildeles FORA.

 

Indsigelse fra Rosenhøj Boldklub imødekommes delvist således at Holmegårdshallen tildeles Hvidovre Basketball fredage fra kl. 16.00-20.00 og Rosenhøj Boldklub lørdage fra 09.00-12.00.

HVG 37 tildeles mandage 16.00-19.15 i Spring og Motorikcenteret.

Maria Durhuus, Gerhard Grubb Waaentz og Susanne Wad Leth undlader at stemme.

 

Indsigelse fra EIC Gymnastik imødekommes delvist således at foreningen tildeles tiden om torsdagen fra kl. 20.00-20.30 og Hvidovre Attack Floorball tildeles tiden torsdag fra 20.30-22.00.

 

Indsigelse fra Hvidovre Attack Floorball

Vedrørende Avedøre idrætscenter: Fordelingsudvalgets indstilling følges.

 

Indsigelse fra Attack Floorball vedrørende Frydenhøjhallen: Fordelingsudvalgets indstilling følges med den tidligere vedtagende ændring vedrørende torsdage 20.30-22.00.

 

Indsigelse fra Copenhagen Crusaders imødekommes delvist således at de tildeles tiden søndag fra kl. 08.00-09.30. Hvidovre Skøjteklub tildeles mandagstiden i den omtalte periode.

 

Indsigelse fra Hvidovre Langbue Laug imødekommes og klubben tildeles følgende:

Mandage kl. 20:00 – 22:00

Onsdage kl. 20:00 – 22:00

Fredage kl. 16:00 – 20:00

Søndage kl. 11:00 – 15:00

I gymnastiksal 1 på Frydenhøjskolen. Med den forudsætning at de påsætter gummidutter på deres udstyr.

 

Indsigelse fra Hvidovre Badmintonclub HBC kan ikke imødekommes.

 

Indsigelse fra Hvidovre Karateskole imødekommes på den måde at de tildeles gymnastiksal 4 på Strandmarkens Fritidscenter torsdage fra kl. 16.00-18.00 dog kan sal 1 benyttes når Frihedens Boldklub ikke benytter salen.

 

Hvidovre Volleyballklubs beskrevne problemstillinger drøftes på et senere møde.

 

Det besluttes at fremtidige indsigelser sendes omkring det det Centrale Fordelingsudvalg inden behandling i Folkeoplysningsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Det Centrale Fordelingsudvalg havde onsdag den 6. marts 2019 møde om fordeling af

træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæsonen 2019/2020.

Fordelingsudvalget har fordelt tiderne på baggrund af foreningernes ansøgninger, samt en

oversigt over foreningernes medlemsantal.

Forslag til fordelinger i de enkelte anlæg er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

 

Indsigelser og Kommentarer

Efter foreningernes modtagelse af fordelingsforslagene havde foreningerne en indsigelsesfrist på 14 dage.

Følgende indsigelser er oplistet nedenfor, og ligger endvidere også som bilag til dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Gymnastik HVG 37

 

Hvidovre Gymnastik gør indsigelse, da de ved nærmere gennemgang har glemt at trykke indsend ved nogle af deres ansøgninger. Hvidovre Gymnastik har søgt tider i Spring- og Motorikcentret på Sønderkær.

 

To af de i alt ti manglende ansøgninger er nye ansøgninger, og er søgt af andre end Hvidovre Gymnastik, det gælder følgende:

 

Gymnastiksal 3 torsdage kl. 16:00 – 21:00. Tildelt til FORA, som har haft tiden i forrige sæson.

 

Hallen mandage kl. 16:00 – 21:30. I forbindelse med indsigelse er denne også søgt af Rosenhøj Boldklub (16:00 – 19:15), som har haft tiden i forrige sæson.

 

Hvidovre Gymnastik søger tiderne for at kunne fortsætte sit virke som en aktiv forening, der fortsat har stor medlemsfremgang.

 

Rosenhøj Boldklub

 

Rosenhøj Boldklub gør indsigelse over fordelingen af træningstider. Rosenhøj Boldklub har til orientering ikke overholdt fristen.

 

De har været af den opfattelse at tiderne automatisk blev overført, hvilket der overfor alle foreninger er blevet gjort opmærksom på ikke er proceduren.

Flere af Rosenhøj Boldklubs tider, som de er interesseret i at bruge for næste sæson, er ikke søgt af andre. Dog med undtagelse af følgende:

 

Sønderkær, Spring- og Motorikcentret mandage kl. 16:00 – 19:15, også søgt af Hvidovre Gymnastik.

 

Holmegårdshallen fredage kl. 16:00 – 20:00, tildelt Hvidovre Basketball.

Holmegårdshallen lørdage kl. 09:00 – 12:00, tildelt Hvidovre Basketball.

 

Derudover har foreningen i indeværende sæson tider i gymnastiksalene på Gungehusskolen og Præstemoseskolen. Helt konkret drejer det sig om 41 gymnastiksalstimer. Disse tider er ikke søgt af andre og kan imødekommes.

 

EIC Gymnastik

 

EIC Gymnastik gør indsigelse over fordelingen af Frydenhøjhallen om torsdagen kl. 20:00 – 21:00. Foreningen har før haft tiden, men denne blev sidste år tildelt til Hvidovre Attack Floorball.

 

EIC Gymnastik ønsker at få tiden tilbage, og hvis ikke hele tiden, så tiden fra kl. 20:00 – 20:30.

 

Hvidovre Attack Floorball Club

 

Hvidovre Attack Floorball Club gør indsigelse over fordelingen af Frydenhøjhallen og hallen i Avedøre Idrætscenter.

 

Foreningen havde søgt mere tid, da de ønsker at kunne tage et socialt ansvar som idrætsforening og lave særlige tiltag for nye målgrupper. Det er ifølge foreningen vanskeligt at opfylde, hvis tiden ikke følger med.

 

Foreningen havde søgt og indstilles til følgende:

 

Avedøre Idrætscenter – hallen

 

Mandage kl. 17:30 – 22:00 – indstilles til 17:30 – 22:00

Onsdage kl. 17:30 – 22:00 – indstilles til 18:00 – 22:00 (Volleyball 16:00 – 18:00)

Torsdage kl. 18:00 – 22:00 – indstilles ikke (HIF Håndbold 16:00 – 19:00 – AIF Håndbold 19:00 – 22:00)

Fredage kl. 16:00 – 19:00 – indstilles til 16:00 – 19:00

 

Frydenhøjhallen

 

Mandage kl. 16:00 – 21:30 – indstilles til 16:00 – 21:30 – havde i nuværende sæson 20:00 – 21:30 hver anden mandag, indstilles nu til hver mandag.

Tirsdage kl. 16:30 – 21:30 – indstilles til 16:00 – 21:30

Onsdage kl. 16:00 – 22:00 – indstilles til 16:00 – 22:00

Torsdage kl. 20:00 – 22:30 – indstilles til 20:00 – 22:30

Fredage kl. 16:30 – 20:00 – indstilles til 16:30 – 18:00 (AIF Fodbold 18:00 – 20:00, Floorball kan benytte tiden i perioden i ugerne 32 – 42 og 15 – 26).

 

Copenhagen Crusaders

 

Copenhagen Crusaders gør indsigelse i fordelingen af Ny-ishal. Foreningen havde ikke søgt til tiden. Begrundelsen er, at der er sket en teknisk fejl ved ansøgningen.

 

Copenhagen Crusaders søger følgende:

 

Mandag kl. 19:15 – 21:00 i perioden fra isen lægges (uge 31), til offentligt skøjteløb starter (uge 40). Dette er også søgt af Hvidovre Skøjteklub. I nuværende sæson havde Skøjteklubben tiden 18:30 – 19:00 og Copenhagen Crusaders 19:15 – 21:00. 

Fredag kl. 21:30 – 23:00 som de har i nuværende sæson. Tiden er ikke søgt af andre.

Søndag kl. 08:00 – 09:30. Tiden er tildelt Skøjteklubben.

 

Hvidovre Langbue Laug

 

Hvidovre Langbue Laug gør indsigelse mod Det Centrale Fordelingsudvalgs forslag om at rykke foreningen fra gymnastiksal 1 på Frydenhøjskolen til gymnastiksal 1+2 på Avedøre Skole. Foreningen havde selv søgt Avedøre Skole, da de dermed håbede på at kunne blive tildelt mere træningstid end de har på Frydenhøjskolen.

 

Et argument for at flytte foreningen var desuden, at der skal laves nyt gulv i gymnastiksalene på Frydenhøjskolen, og dermed er det ikke hensigtsmæssigt at foreningens udstyr trækkes hen over gulvet ved brug. Dette arbejde er dog pt. sat på standby, da man har fokus på hal-gulvet.

 

Efter nærmere dialog med Avedøre Skole, har foreningen dog fundet ud af, at der ingen opbevaringsmulighed er hvilket er altafgørende for foreningens virke.

 

Foreningen anmoder nu om at få tildelt gymnastiksal 1 på Frydenhøjskolen som hidtil. De er villige til at sætte gummifødder på deres udstyr, så det ligner de andre foreningers udstyr og dermed ikke beskadiger gulvet.

 

Foreningen havde følgende tider i gymnastiksal 1 på Frydenhøjskolen i forrige sæson:

 

Mandage kl. 20:00 – 22:00 Ingen andre har søgt denne tid.

Onsdage kl. 20:00 – 22:00 Ingen andre har søgt denne tid.

Fredage kl. 16:00 – 20:00 Ingen andre har søgt denne tid.

Søndage kl. 11:00 – 15:00 Ingen andre har søgt denne tid.

 

Administrationen indstiller at foreningen tildeles deres tidligere tider i gymnastiksal 1 på Frydenhøjskolen, mod at de påsætter gummifødder på deres udstyr.

 

Hvidovre Badminton Club HBC

 

Hvidovre Badminton Club gør indsigelse over fordelingen af HBC-hallen. Foreningen have søgt om at benytte hallen frem til kl. 22:00 om onsdagen og hele søndagen.

 

De nye ønsker fra HBC skyldes at foreningen har stor tilgang af især ungdomsspillere, men også tilgang af seniormedlemmer.

 

Hvidovre Badminton Club har i alt 76 timer i HBC hallen, i denne tid afholder de desuden holdkampe og stævner.

 

Det Centrale Fordelingsudvalgt har på de nævnte tidspunkter valgt at bibeholde den nuværende fordeling som er følgende:

 

Onsdage kl. 21:00 – 23:00 Lejerbo Boldklub Badminton. (Har ikke andre tider end denne)

Søndage kl. 09:00 – 11:00 Shuttlers Badminton (afbookes ved holdkampe). (Shuttlers Badminton har desuden tiden 20:00 – 22:00 om fredagen i Præstemosehallen)

 

HBC nævner i deres indsigelse at Lejerbo Boldklub Badminton og Shuttlers Badminton, kan tilbydes tid i andre haller i kommunen. Dette er dog ikke tilfælde.

 

Hvidovre Karateskole

 

Hvidovre Karateskole gør indsigelse mod fordelingen af gymnastiksal 1 på Strandmarkens Fritidscenter om torsdagen kl. 16:00 – 18:00. Tiden er tildelt Boldklubben Friheden. Hvidovre Karateskole har i indeværende sæson brugt tiden, da Boldklubben Friheden ikke har benyttet sig af denne.

Hvidovre Karateskole er meget interesseret i tiden, da de ellers ser sig nødsaget til at lukke det hold, de har på tidspunktet.

 

Administrationen har til orientering været i dialog med Boldklubben Friheden vedrørende manglende brug af tider i nuværende sæson. Her afgav de tiden, men søger tiden til næste sæson.  

 

Hvidovre Volleyball Klub

 

Hvidovre Volleyball Klub er ligesom mange andre foreninger presset i forhold til træningstid.

I tråd med Idrætsrådets nylige tildeling og prioritering af elitetræning, beder Hvidovre Volleyball Klub udvalget om at drøfte udnyttelse af haltider i alle eksisterende anlæg og om man eksempelvis i en højere grad kunne give bøder for ’ubenyttet tid’ samt evt. fratagelse af disse.

 

Hvidovre Volleyball Klub har i alt 34,5 timer til træning i hal om ugen. Tider til kame og stævner i weekenderne er ikke talt med.

 

Hvidovre Volleyball Klub nævner desuden i deres indsigelse at der skal være en klar prioritering mellem træning og turneringsaktiviteter i weekenderne, hvilket der til orientering allerede er. Hvis der er fast træning i en hal, afbookes denne når der skal være kamp/stævneafvikling.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget nedsatte på mødet den 6. december 2018 Det Centrale Fordelingsudvalg til behandling af ønsker for tider i kommunens anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 21 og 22, som beskriver kommunalbestyrelsens ansvar for; i prioriteret rækkefølge, at anvise egnede lokaler og udendørsanlæg til folkeoplysende foreninger.

Høring

Der er ingen hørringspligt i denne sag.


4. Beslutning om fordeling af Engangspuljen for 2019

Supplerende beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til den, på sidste udvalgsmødes, nedsatte arbejdsgruppes oplæg til fordeling af Engangspuljen. Udvalget skal endvidere beslutte om de kan godkende arbejdsgruppens oplæg til justeringer af ansøgningskriterierne for Engangspuljen.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende arbejdsgruppens forslag til fordeling af Engangspuljen blandt de ansøgende foreninger
 2. at beslutte om arbejdsgruppens forslag til justeringer af kriterierne for Engangspuljen kan følges, og om de fremadrettet skal være gældende
 3. at beslutte om administrationens forslag, om der årligt skal nedsættes en arbejdsgruppe til indstilling af fordeling af puljemidlerne

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 25-04-2019

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt. Martin Lewinsky vælges til arbejdsgruppen.

Supplerende sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 7. februar 2019, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formanden og næstformanden for Folkeoplysningsudvalget samt et medlem af udvalget. Administrationen har bistået arbejdsgruppen i behandlingen af ansøgningerne, og har på denne baggrund indstillet forslag til fordeling af Engangspuljen for 2019. Arbejdsgruppemødet fandt sted den 28. februar 2019 og gruppens forslag er vedlagt som supplerende bilag.

 

Arbejdsgruppens bemærkninger i forhold til fremtidige ansøgninger til Engangspuljen, som Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til:

 • Prioritering af det ansøgte i ansøgningen skal udgå som bedømmelsesfaktor.
 • Fokus på foreninger med medlemmer under 25 år.
 • Fokus på hovedaktiviteten i foreningen.
 • Indretningsmæssige ændringer eller anskaffelser skal specificeres. Inventar skal beskrives nærmere og ikke være byggetekniske forbedringer.
 • Der gives kun tilskud til elektronisk udstyr og hårde hvidevarer hvis udstyret relaterer sig til foreningens formål.

 

Administrationens forslag til fremtidige ansøgninger til engangspuljen:

 • Der nedsættes, på årlig basis, en arbejdsgruppe bestående af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem fra Folkeoplysningsudvalget, som kan bistå administrationen i fordelingen af Engangspuljen.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Ingen supplerende økonomiske konsekvenser.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskud fra Engangspuljen 2019, hvorfra godkendte foreninger bl.a. kan ansøge om tilskud til aktivitetsudstyr eller

indretningsmæssige ændringer. Puljens budget er på 165.297 kr., og der er i alt indkommet 20 ansøgninger for sammenlagt 794.744 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at beslutte hvordan midlerne fra Engangspuljen 2019 skal fordeles blandt de ansøgende foreninger

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-02-2019

Der afholdes et formøde forud for fordelingen af engangspuljen med udgangspunkt i administrationens forbehandling af ansøgningerne. 

 

Der bør drøftes opbevaringsløsninger, prioriteringer, beløbsstørrelser og kriterier i en arbejdsgruppe nedsat af udvalget.

 

Det besluttes at der nedsættes en arbejdsgruppe til fordeling af engangspuljen for 2019 bestående af:

 

Martin Lewinsky

Erik Petersen

Ole Bested

 

Arbejdsgruppen vil komme med et oplæg til fordeling af puljen op næst indkommende Folkeoplysningsudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

De tidligere puljer ’Indretning af kommunale lokaler (foreninger)’ og ’Engangspuljen’ er blevet slået sammen i den nye og større ’Engangspuljen’, som Folkeoplysningsudvalget har fået kompetence til at forvalte. Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud frapuljen til følgende formål:

 

 • Aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.
 • Indretningsmæssige ændringer (f.eks. borde, stole, lamper o.l.)

 

Hvidovre Kommune yder tilskud med maks. 2/3 af det ansøgte beløb, og foreningen skal som

minimum selv finansiere den sidste 1/3.

 

Administrationen har i alt modtaget 20 ansøgninger fra foreninger via Foreningsportalen. Samtlige ansøgninger er vedlagt som bilag i form af oversigtsark. Der kan maksimalt ydes tilskud svarende til 2/3 af det ansøgte beløb. Der er indkommet 20 ansøgninger til puljen for i alt 794.744 kr. Visse ansøgninger er fratrukket grundet uoverensstemmelser med puljekriterier e.l., hvorfor der reelt foreligger ansøgninger for 423.868 kr., hvoraf 2/3 af dette beløb svarer til 282.579 kr.

 

Forslag til fordeling
Administrationen har i dialog med Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand udarbejdet et oplæg, som kan danne grundlag for fordelingen af midlerne fra Engangspuljen 2019. I oplægget er de ansøgende foreningers højest prioriterede ønsker blevet udvalgt til fordeling. Oplægget er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationen bemærker, at de respektive ansøgningers beløbsstørrelse varierer betydeligt. Administrationen bemærker desuden, at fordelingen i oplægget svarer til en samlet tilskudsbevilling på 188.053 kr. Der er i 2019 afsat 165.297 kr. til Engangspuljen, hvilket svarer til en difference på 22.756 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 27. november 2018 at sammenlægge de to tidligere puljer ”Indretning af kommunale lokaler (foreninger)” og ”Engangspuljen”. Den nye pulje fik tildelt navnet ”Engangspuljen”. Kompetencen til at forvalte puljen blev tildelt Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2019 afsat 165.297 kr. på Folkeoplysningsudvalgets ramme til

Engangspuljen 2019.

Der kan maksimalt ydes tilskud svarende til 2/3 af det ansøgte beløb. Der er indkommet 20 ansøgninger til puljen for i alt 794.744 kr. Visse ansøgninger er fratrukket grundet uoverensstemmelser med puljekriterier e.l., hvorfor der reelt foreligger ansøgninger for 423.868 kr., hvoraf 2/3 af dette beløb svarer til 282.579 kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag bag dette dagsordenspunkt, da kriterierne bag puljeoprettelsen er lokalt forankrede og godkendte i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 25-04-2019

Intet.


6. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til, hvilke sager der er skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 25-04-2019

Alle.