Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 6. december 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 6. december 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Mødested: Frihedens Idrætscenter i Fællesklublokalet

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • Hanne Jæger ()
 • Kim Helmersen ()
 • Maria Durhuus ()

Bemærkninger

Tina Nordahl Jensen deltog for Kim Helmersen. Husk at mødetidspunktet er kl. 18.30. Vi starter med mødet denne gang.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Notat af 28.11.2018 om tilforordnede i Ungdomsskolebestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget er omdelt.

 

Orientering fra Ungdomsskolebestyrelsen medtages som fast punkt under meddelelser.

 

René Langhorn stiller forslag om at administrationen nummererer bilag.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Orientering om aktive ansøgninger på folkeoplysningsområdet.
 2. Orientering om Folkeoplysningsteamets foreningsaften.
 3. Orientering om afgodkendelse af Københavns Vestegns Karateskole som værende en folkeoplysende forening.
 4. Oversigt over budgetansøgninger for korte lejemål.
 5. Oversigt over budgetansøgninger for permanente lejemål.
 6. Orientering om at Aftenskolen Risbjergsangerne lukkes pr. 29/10-18. Administrationen har modtaget regnskaber for 2018 m. henblik på ophør.
 7. Orientering om arrangementet SKOD-fortællinger.
 8. Invitation til Røgfri Generation i 2030.
 9. Orientering om puljesammenlægning. Besluttet endeligt i Kommunalbestyrelsen d. 27/11-18.

2. Forslag til oprettelse af opstartspulje til nye folkeoplysende foreninger

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte om de ønsker oprettelse af en pulje, som en økonomisk håndsrækning til nye godkendte foreninger der ikke kan nå at søge tilskud rettidigt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at drøfte om muligheden for at oprette en opstartspulje til nye foreninger
 2. at drøfte hvorfra midler til denne pulje skal hentes

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Ad 1.

Det besluttes at oprette en opstartspulje hvor der også kan bevilliges tilskud til lønninger og omkostningsgodtgørelser.

De bevilligede penge indskrives i oversigten over foreningsansøgninger og henvendelser.

 

Ad 2.

Midlerne tages fra puljen ’Tilskud til uddannelse og undervisningsmidler’ på aftenskoleområdet og fra puljen ’Aktivitetstilskud’ på foreningsområdet, og gældende fra 2019.

Ordningen offentliggøres på foreningsportalen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede i forbindelse med pkt. 2 på deres møde den 11. oktober 2018, at der skulle udarbejdes et forslag til en opstartspulje til nye folkeoplysende foreninger, der ikke har mulighed for at nå at søge de eksisterende puljer rettidigt.

 

Center for Kultur og Fritid foreslår en oprettelse af opstartspulje der styres administrativt uden yderligere godkendelse fra Folkeoplysningsudvalget. Derved kan nye godkendte folkeoplysende foreninger hurtigere og nemmere hjælpes i gang økonomisk.

 

Følgende kriterier foreslås som kriterier for puljen:

 

 • Der kan søges om et opstartstilskud til indkøb af nødvendige aktivitetsmaterialer for foreningen til brug af medlemmerne.
 • Opstartstilskud bevilges kun, såfremt foreningen ikke selv har midler nok til anskaffelsen af det/de ønskede aktivitetsmaterialer.

 

Administrationens forslag til økonomien til puljen:

 

Administrationen skønner ikke at puljen behøver at overstige 20.000 kr. Administrationen foreslår at midlerne kunne organiseres således:

 

 • Aftenskoleområdet bidrager med 10.000 kr. fra eksisterende puljer.
 • Foreningsområdet bidrager med 10.000 kr. fra eksisterende puljer. Her vurderer administrationen at pengene skal findes i puljen til aktivitetstilskud, da det ellers typisk ville være her at nye foreninger ville søge om tilskud fra.

 

Ved nye foreningsansøgninger kan administrationen yde tilskud på op til 2.000 kr. pr. forening og ml. 5.000-10.000 kr. pr. ny aftenskole årligt.

 

Begrundelsen på forskellen i tilskudsstørrelse er at der årligt åbner langt flere nye foreninger end nye aftenskoler. Aftenskoler kan have behov for lidt flere midler til opstart.
Administrationen vil stå for de konkrete vurderinger og blot orientere udvalget ved udbetalte tilskud i løbet af et år.
 

Administrationen foreslår at ordningen kan evalueres efter 2 år.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der skal findes midler på folkeoplysningsområdet til at dække oprettelsen af den foreslåede pulje.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


3. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019 - Tilskud til lærer- og lederløn

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids forslag om fordeling af tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2019 som beregnet via fordelingsnøglen.

 

Derudover skal udvalget tage stilling til FOF Hvidovres ansøgning om tilskud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til FOF Hvidovres ansøgning om tilskud til lærer- og lederløn.
 2. at godkende Center for Kultur og Fritids forslag om fordeling af tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2019 som beregnet via fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Ad 1.

Notat af den 06.12.2018 vedr. ændring af tekst på skema: Fordeling af tilskud til undervisning 2019 er omdelt på mødet.

 

Der reserveres et beløb på maks. 15.000 kr., som kan udmøntes når deres endelige regnskab for 2018 foreligger, og ud fra de præsterede undervisningstimer. Jf. uddelt (Bilag A) af d. 06-12-18 – Fordeling af tilskud til undervisning 2019.

 

For: Susanne Wad Leth, Leila Munk, John Berling, Tina Nordahl Jensen, Ole Bested, Yasir Iqbal.

 

Imod: Arne Bech, Rene Langhorn med henvisning til egne forslag.

 

Undlader at stemme: Gerhard Grubb Waaentz, Erik Petersen, Martin Lewinsky.

 

Forslaget vedtages.

 

Ad 2.

 

Der udbetales acontobeløb svarende til den foreslåede fordelingsnøgle jf. (Bilag A) med halvdelen udbetalt aconto.

Aftenskolerådet bemyndiges til at fremsende forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om en ændret placering af den vedtagende besparelse på 500.000 kr. på aftenskoleområdet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Der er modtaget ansøgninger fra 6 aftenskoler om tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning i 2019, jf. vedhæftede bilag.

 

FOF Hvidovre har for 1. gang søgt om tilskud. Udvalget skal tage stilling til, om de vil godkende det ansøgte beløb, eller om de vil fastsætte størrelsen af beløbet.

 

Administrationens forslag til fordeling af tilskud er for de resterende 5 aftenskoler beregnet vha. fordelingsnøglen, og er en procentvis fordeling af de årlige fordelingstilskud.

 

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles udbetalte tilskud i 2017 (a) i forhold til den samlede udbetaling på området i 2017 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nye tilskud.

 

I bilaget er der to skemaer. Det ene viser en fordeling, hvori FOF Hvidovres ansøgning er indregnet. Det andet viser et 0, som udvalget kan beslutte, hvad skal være.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat 2.632.806 kr. hvis FOF Hvidovres ansøgte beløb på 196.789 kr. fratrækkes er der i alt 2.436.017 kr. som procentvis er fordelt til de resterende 5 aftenskoler.

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens §8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. §§ 1 og 7.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019 - PEA- og SU-tilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2019.

 

Derudover skal udvalget tage stilling til FOF Hvidovres ansøgning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til FOF Hvidovres ansøgning om tilskud til PEA- og SU-tilskud for 2019
 2. at tage stilling til fordelingen af PEA- og SU-tilskud for 2019

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Ad 1.

Der bevilges 5.800 kr. i tilskud til PEA- og SU-tilskud for 2019.

 

Ad 2.

Fordeles efter bilag af d. 06-12-18 PEA- og SU-tilskud satsberegning for 2019 som er omdelt på mødet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Der er modtaget ansøgninger fra 9 foreninger til PEA- og SU-tilskud (tilskud til nedsat deltagerbetaling til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende)

 

3 af ansøgninger kommer fra regionalskoler, der tilbyder handicapundervisning. Disse skoler søger kun om PEA-tilskud.

 

Center for Kultur og Fritids fordelingsforslag er beregnet på baggrund af de enkelte foreningernes afholdte PEA og/eller SU-deltagertimer i 2017.

 

FOF Hvidovre har ikke søgt om et beløb, men vil lade folkeoplysningsudvalget tage et individuelt skøn jf. ansøgningsskemaet hvorpå der står ”For nyetablerede foreninger foretager folkeoplysningsudvalget et individuelt skøn.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat 1.450.658 kr. til PEA- og SU-tilskud.

 

Fordelingen af det afsatte beløb beregnes på baggrund af foreningernes faktiske afholdte deltagertimer i 2017 til henholdsvis undervisning, handicap- og instrumentalundervisning samt antal deltagere ved foredrag.

 

SU-tilskud ydes ikke til regionalskolerne.

 

Center for Kultur og Fritid foreslår, at taksterne for 2018 bibeholdes i 2019.

Retsgrundlag

Jf. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til følgende formål jf. § 6, stk. 2:

 

 1. Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.
 2. Undervisning m.v. der forudsætter små hold.
 3. Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019 - Kulturelle arrangementer

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud til kulturelle arrangementer 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud til kulturelle arrangementer 2019.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

3 aftenskoler har søgt om tilskud til afvikling af kulturelle arrangementer i 2019.

 

Fordelingen af puljen til kulturelle arrangementer fordeles ved at den enkelte aftenskoles samlede undervisningstimer i 2017 (a) sættes i forhold til det samlede antal undervisningstimer de ansøgende aftenskoler udgør i 2017 (b) x 100. Dette giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

 

a/b x 100 = fordelingsprocenten

 

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2018.

 

Forslaget til fordelingen er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgninger udgør et samlede beløb på 101.000 kr.

 

Der er for 2019 afsat 63.152 kr. til kulturelle arrangementer. Fordelingen af beløbet er vedlagt som bilag.

 

For at opnå en jævn fordeling anbefaler Center for Kultur og Fritid, at SAFOLI tildeles 3.000 kr. i 2019 som i 2018.

 

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019 - Lokaletilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende administrationens forslag til fordeling af lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2019, samt godkende at det forventede merforbrug på 12.286,38 kr. bliver dækket af mindreforbrug for de forventede PEA- og SU-tilskud for 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende administrationens fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019.
 2. at godkende at merforbruget 12.286,38 kr. til lokaletilskud bliver dækket af mindreforbrug til PEA- og SU-tilskud for 2019.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Ad 1. og 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Der er modtaget ansøgninger fra 3 foreninger om lokaletilskud ift. folkeoplysende voksenundervisning 2019., jf. vedhæftede bilag. Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 75 % af foreningernes lejeudgifter.

 

De forventede udgifter til lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udviser et merforbrug på 12.286,38 kr.

De forventede udgifter til PEA- og SU-tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udviser et mindreforbrug på 480.576,13 kr.

Det betyder, at det forventede merforbrug kan dækkes fuldt ud.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2019 til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning udgør i alt 199.310 kr. 

 

Ansøgningerne udgør i alt 211.896,98,- kr.

 

Der søges dermed for 12.286,38 kr. mere end budgetteret.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 23, 24, 27 og 28.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019 - Uddannelse og undervisningsmidler

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordelingen af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenområdet for 2019 som er beregnet via fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Godkendt. Minus 10.000 kr. fra vedtaget ’Opstartspulje’ jf. pkt. 2.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Center for Kultur og Fritid har modtaget ansøgninger fra 5 aftenskoler.

 

Det foreslås, at budgetbeløbet for tilskud til uddannelse og undervisningsmidler fordeles forholdsmæssigt mellem de 5 aftenskoler på grundlag af de faktisk afregnede undervisningstimer for aftenskolerne.

 

Tilskuddet fordeles ikke til regionalskolerne.

 

Center for Kultur og Fritids forslag til fordelingen af tilskuddet er beregnet ved hjælp af fordelingsnøglen, og er den procentvis fordeling af de årlige aftenskoletilskud.

 

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkeltes aftenskoles samlede undervisningstimer i 2017 (a) i forhold til det samlede antal undervisningstimer på området i 2017 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

 

a/b x 100 = fordelingsprocenten

 

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 er der afsat 111.531 kr. til tilskud til uddannelse og undervisningsmidler.

 

Budgettet fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de faktiske afregnede undervisningstimer i den enkelte aftaleskole (dog ikke regionalskolerne).

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Valg af medlemmer til fordelingsudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Finn Blohm og John Berling udpeges som medlemmer til Fordelingsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 18. december 2012 de gældende fordelingsregler vedr. træningstid i kommunens indendørs idrætsfaciliteter. Af fordelingsreglerne fremgår det, at der skal udpeges et centralt fordelingsudvalg bestående af 5 medlemmer, 2 medlemmer udpeges fra folkeoplysningsudvalget, 1 medlem fra idrætsrådet og 2 personer fra forvaltningen.

 

Center for Kultur og Fritid bruger igen i år Hvidovre Foreningsportal (kommunens bookings system) til at håndtere ansøgningsprocessen omkring tildeling af timer.

Alle foreninger bliver inviteret til elektronisk at søge træningstiderne.

 

Det Centrale Fordelingsudvalg behandler herefter alle de indkomne ønsker. Det endelige forslag til fordelingen fremsendes som hidtil til høring i foreningerne, med efterfølgende godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

De gældende fordelingsregler er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


9. Evaluering af temamøder i 2018

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte form og indhold af årets temamøder, samt byde ind med idéer til temamøderne i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte årets temamøder
 2. at drøfte idéer til temamøder i 2019

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Ad 1. Drøftet.

 

Ad. 2. Der forsøges at afholdes 2 temamøder i 2019.

Det foreslås at foreninger og aftenskoler kan byde ind med emner/temaer som forelægges udvalget.

 

Temaer kunne eksempelvis være fundraising, samskabelse, GDPR o.l.

 

Det foreslås endvidere at der forsøges afholdt et møde for udvalgsmedlemmer og suppleanter, med en anden kommunes folkeoplysningsudvalg, eksempelvis Holbæk Kommunes.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Folkeoplysningsudvalget har i 2018 afholdt to temamøder i hhv. juni og september.
Temaerne og formen på disse møder har været nye og anderledes end tidligere temamøder i udvalget. Temamøderne kan sætte fokus på udvalgets arbejdsform, arrangeres som minikonferencer for foreningerne eller blot være et forum for aktuelle emner der skal diskuteres uden for de formelle møder.

Med dette års erfaringer kan udvalget byde ind med kvalificerede bud på temaer eller anderledes mødeformer for mødeåret 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Folkeoplysningsudvalgets mødeplan 2019

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte placeringen af mødedatoer for udvalgsmøder i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende mødedatoer for udvalgets møder i 2019

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte mødedatoer for arbejdet i Folkeoplysningsudvalget i 2019.

 

Forslag til mødedatoer i 2019:

 • Torsdag d. 07/02
 • Torsdag d. 25/04
 • Torsdag d. 06/06
 • Torsdag d. 15/08
 • Torsdag d. 10/10
 • Torsdag d. 05/12

 

Foruden de ovenstående mødedatoer skal udvalget tage stilling til afholdelse af to temamøder.

Forslag til datoer for temamøder i 2019:

 

 • Torsdag d. 23/05
 • Torsdag d. 26/09

 

Center for Kultur og Fritid foreslår udvalget at afholde temamøde om strategisk arbejde med folkeoplysningsområdet i kommunen. Dette kan eventuelt gøres i samarbejde med andre § 35, stk. 2-udvalg (Folkeoplysningsudvalg) i omegnskommunerne eller det øvrige Sjælland. Idéer til det andet temamøde i 2019 skal forelægges administrationen i god tid inden.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden og vedtægter § 8 stk. 2 skal udvalget afholde møde mindst 1 gang i kvartalet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


11. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. attage stilling til, hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Dagsordenen.

Sagsfremstilling

 

 


12. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-12-2018

Ole Bested stiller forslag om at rykke mødetidspunktet til kl. 18.00. Aktuelle mødetidspunkt fastholdes.