Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 11. oktober 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 11. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Aulaen i Enghøjhuset

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • Sara Benzon ()

Bemærkninger

Inge Lindqvist er deltagende i stedet for Connie Wilhjelm Jens Bak er deltagende i stedet for Leila Munk

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser - Oktober 2018

Beslutningstema

Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Orientering om budget
 2. Ajourført oversigt af afviste foreningsansøgninger
 3. Referat af brugerrådsmøde Hvidovre Stadion
 4. Referat af brugerrådsmøde Avedøre Stadion
 5. Orientering om første møde i arbejdsgruppen for ny aktivitetstilskudsmodel
 6. Orientering om indstilling af kandidater til Sundhedsprisen

2. Beslutning om tildeling af rammebevilling til FOF Hvidovre

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om de vil tildele en rammebevilling til den nyoprettede aftenskole FOF Hvidovre og dermed dispensere for ansøgningsfristen. FOF Hvidovre søger om tilskud på ca. 10.000 kr. til at dække udgifter til 1/3 af lærerlønnen og lederhonorarerne for 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at beslutte om FOF Hvidovre skal tildeles ansøgte beløb på trods af overskridelse af ansøgningsfristen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

For at bevilge tilskud: Gerhard GrubbWaaentz.

 

Imod: Rene Langhorn, Susanne Wad Leth, Kim Helmersen, Arne Bech, Ole Bested, Martin Lewinsky, Yasir Iqbal, Maria Durhuus og Jens Bak. Stemmer imod at der bevilges tilskud med begrundelsen at ansøgningsfristen ikke er overholdt.

 

Undlader at stemme: Finn Blohm, John Berling.

 

Der bevilges ikke tilskud.

 

Udvalget ønsker at der udarbejdes et forslag til en opstartspulje til nye folkeoplysende foreninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sagsfremstilling.

 

FOF Hvidovre der blev godkendt på folkeoplysningsudvalgsmødet i juni 2018, søger om en rammebevilling på 10.008,41 kr. til at dække udgifter i forbindelse med 1/3 af lærerlønnen og lederhonoraret. FOF Hvidovre har igangsat 1 yogahold, 4 kreative kurser og 3 foredrag for 2018.

 

Ansøgningsfristen for tilskud til voksenundervisning for 2018 var den 3. oktober 2017.

Tilskuddet for 2018 blev udbetalt 1. januar 2018 (1. rate) og 1. juli 2018 (2. rate – afregning for 2017).

 

Puljen for tilskud til voksenundervisning rummer et restbeløb på 14.439 kr. og er dermed stor nok til at dække udgiften til FOF Hvidovres ansøgning.

 

Udvalget skal tage beslutning om de vil give dispensation til FOF Hvidovres for sene ansøgning. Ved at tildele tilskuddet, eller ved at holde fast i ansøgningsfristen kan følgende to scenarier opridses:

 

 1. Ved at give dispensation kan fremtidige ansøgere få indtryk af at fristerne er underordnede.
 2. Ved ikke at give dispensation og administrativt afvise ansøgningen med begrundelsen om at ansøgningsfristen er overskredet risikerer udvalget at efterlade et indtryk af at være lukket og ikke inkluderende for nye ansøgere på voksenundervisningsområdet, hvor der senest er åbnet et nyt tilbud i 2012.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget traf beslutning om fordelingen af tilskud for 2018 den 14. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

FOF Hvidovre søger om en rammebevilling på i alt 10.008,41 kr.

 

Der er pr. september 2018 i alt 14.439,00 kr. tilbage på puljen – Tilskud til undervisning.

 

Alle tilskud for 2018 er udbetalte.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 7, §8.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


3. Sammenlægning af puljerne Indretning af kommunale lokaler, foreninger og Engangspuljen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvordan puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen” kan sammenlægges til én ny større pulje med nye kriterier.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en sammenlægning af puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen” med virkning pr. 1. januar 2019.
 2. at godkende de nye kriterier for den nye fælles pulje ”Engangspuljen”.
 3. at godkende at Folkeoplysningsudvalget tildeles kompetencen til at administrere denne nye pulje.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 1. marts 2018 i behandlingen af ansøgningerne til puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” (skal ikke forveksles med ”Indretning af kommunale lokaler, aftenskoler”), at Center for Kultur og Fritid skal se på sammenspillet og regelsættet mellem puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen”.

 

Det kunne konstateres, at der ofte er et sammenfald i ansøgningerne til puljerne i ansøgningerne fra foreningerne, samt at der ofte var ansøgninger til de to puljer som var urealistiske ift. puljernes forholdsvis beskedne budgetter.

 

Aktuelt har Folkeoplysningsudvalget kompetencen til at udbetale via puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” imens at det er Kultur og Fritidsudvalget som har kompetencen til udbetalinger via puljen ”Engangspuljen”.

 

Center for Kultur og Fritid afholdte d. 17. september 2018 et fælles dialogmøde med henholdsvis formanden for Kultur og Fritidsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget.

På mødet blev var der konsensus omkring at indstille til, at de to puljer bliver slået sammen til en ny fællespulje, der overtager navnet ”Engangspuljen”. Denne pulje placeres i Folkeoplysningsudvalgets regi. Der var ligeledes enighed om, at der ved ansøgninger til puljen, skal være mindst 1/3 egenbetaling på anskaffelsen. Der var ligeledes enighed om at sammenlægningen tilgodeser en bredere ansøgerskare.

 

Ved anskaffelsen af aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, skal det ansøgte skal have relation til foreningens formålsparagraf.

Det er ikke muligt at søge om tilskud, hvis det ansøgte allerede er indkøbt.

Det er tilladt for foreningerne at slå sig sammen om ansøgninger til den nye pulje.

 

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at foreninger der modtager lokaletilskud til permanente lejemål, som foreningerne selv ejer eller lejer, ikke kan søge om tilskud til indretningsmæssige ændringer af deres bygning via Engangspuljen. Dette hører til lokaletilskudspuljen.

Foreningerne der modtager lokaletilskud kan fortsætte med, at vedligeholde deres bygning når behovet opstår og opnå delvist tilskud til dette via lokaletilskud.

 

Gældende kriterier for de to puljer:

 

Indretning af kommunale lokaler, foreninger:

Foreninger der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud til indretning af kommunale lokaler.

Der kan søges om tilskud til f.eks.:

 • Nyt inventar (borde, stole, lamper o.l.)
 • Persienner/gardiner
 • Hårde hvidevarer
 • Kopimaskine/printer
 • Køkken

 

Engangspuljen:

Der kan søges om tilskud til aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, som den enkelte forening har et stort behov for at få anskaffet. Det ansøgte aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf, og det er ikke muligt at søge om tilskud til udstyr, der allerede er indkøbt.

 

Forslag til nye kriterier for den nye og fælles pulje ”Engangspulje”:

Der kan søges om tilskud til:

-         Aktivitetsudstyr eller opbevaringsløsninger af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.

-         Indretningsmæssige ændringer (borde, stole, lamper o.l.)

-         Ansøgninger på 500 kr. eller derunder er under bagatelgrænsen.

-         Ansøgninger kan normalt maksimum være på 30.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 1. marts 2018 at Center for Kultur og Fritid skal gennemse regelsættet for puljerne: ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen”.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 og overslagsårene 2020-2022 afsat følgende beløb til de to puljer:

 • Indretning af kommunale lokaler 0,1 mio. kr. (97.297 kr.)
 • Engangspuljen 0,075 mio. kr. (74.975 kr.)


Ved en sammenlægning af puljerne vil det samlede beløb udgør ca. 0,175 mio. kr. (172.272 kr.)

Som følge af den endelige vedtagelse af kommunens budget 2019 er det muligt, at ovenstående beløb er reduceret jf. Forslag om at reducere puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

En reduktion på 3 % af puljebeløbende vil samlet udgøre ca. 5.300 kr., således at den nye Engangspulje vil udgøre 166.972 kr.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens (LBK nr. 1115 af 31/08/2018) § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg (Folkeoplysningsudvalget), hvortil den kan henlægge sine opgaver efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget kan i forlængelse heraf administrere den nye pulje, forudsat at de aktiviteter, der ydes tilskud til, er tilskudsberettigede aktiviteter efter folkeoplysningsloven.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag


4. Beslutning om ny godkendelsespraksis for foreningsansøgninger på folkeoplysningsområdet

Beslutningstema

Udvalget skal med udgangspunkt i ’kommunekataloget’ orientere sig i hvordan andre kommuner organiserer og godkender indkommende foreningsansøgninger. Med erfaringer skal udvalget tage stilling til Center for Kultur og Fritids indstilling, om en ny godkendelsespraksis samt beslutte hvordan folkeoplysende foreninger fremtidigt godkendes i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage udarbejdede katalog til efterretning
 2. at beslutte om Center for Kultur og Fritids indstilling, om en ny godkendelsespraksis, kan godkendes
 3. at give Center for Kultur og Fritid mandat til at forvalte nye foreningsansøgninger på folkeoplysningsområdet

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

 

Der ønskes en midtvejsevaluering efter et år.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Folkeoplysningsudvalget har på seneste møde drøftet godkendelseskriterierne for nye folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningslovens bestemmelser for foreningsgodkendelser blev gennemgået af kommunens jurister, og udvalget havde her mulighed for at stille opklarende spørgsmål om generelle krav.

Udvalget besluttede at se nærmere på godkendelsespraksis fra andre kommuner, som en kilde til inspiration. Derfor har Center for Kultur og Fritid udarbejdet et katalog med inspiration fra kommuner, som Hvidovre Kommune ofte sammenligner sig med qua. deres størrelse, geografi, befolkningssammensætning.

Udvalget skal tage kataloget til efterretning.

Udvalget skal derefter beslutte om indstillingen fra Center for Kultur og Fritid om nye retningslinjer for administrativ godkendelse af nye foreninger kan godkendes.

De nye retningslinjer er beskrevet nedenfor.

 

Forslag til nye retningslinjer hvor Center for Kultur og Fritid godkender nye foreninger:

 

 • Udvalget skal holdes ajour med godkendte og afviste foreningsansøgninger på hvert møde
 • Ved tvivl eller ved undtagelser skal beslutning om godkendelse som ny forening, ske på et udvalgsmøde
 • Ved klager bringes foreningsgodkendelsen op på et udvalgsmøde
 • Eksisterende godkendelseskrav (de 8 punkter fra Folkeoplysningsloven og seneste lokale tilretning) fastholdes.

 

Ved at frigive foreningsgodkendelser til Center for Kultur og Fritid vil der som konsekvens heraf være mere tid til udvalgets øvrige arbejde. Sagsbehandlingstiden vil blive reduceret, og det vil være hurtigt og nemmere for foreningerne at få afklaring på deres ansøgning.

 

Udvalget kan evaluere ordningen efter 2 år. Udvalget kan til enhver tid tilbagekalde Center for Kultur og Fritids mandat til at godkende nye foreninger.

Politiske beslutninger og aftaler

De gældende krav blev vedtaget på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 8. november 2010.

Folkeoplysningsudvalget har d. 16 august 2018 drøftet de aktuelle godkendelseskriterier.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 1-2, §§ 3-5 og §§ 7 og 14

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag


5. Drøftelse af samarbejdet med Ungdomsskolebestyrelsen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte samarbejdet med Ungdomsskolebestyrelsen. Udvalget skal drøfte hvordan Ungdomsskolebestyrelsesrepræsentanten på bedst vis kan informere Folkeoplysningsudvalget om Ungdomsskolens folkeoplysende arbejde med bl.a. demokratiundervisning og som løftestang til at få flere unge ud i foreningslivet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte samarbejdet med Ungdomsskolebestyrelsen
 2. at bibeholde aktuelle forretningsorden, men styrke den gensidige kommunikation imellem udvalg og bestyrelse.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Udskydes for nærmere undersøgelse.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sagsfremstilling.

 

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte samarbejdet med Ungdomsskolebestyrelsen, herunder fælles projekter og visioner for unges fritidsliv, og for den demokratiske dannelse af ungdommen i Hvidovre.

 

Sammenfaldet mellem formålet med Ungdomsskolebestyrelsen og formålet med Folkeoplysningsudvalget er meget lig hinanden ved at fokusere på aktivitet, medborgerskab og demokrati.

Ungdomsskolen understøtter foreningens-kulturen igennem en række aktiviteter for unge, som har brug for fritidsinteresser. Mange som har deltaget aktiviteter på Ungdomsskolen melder sig ind i frivillige foreninger efterfølgende. Med et alsidigt katalog med fritidstilbud, kan Ungdomsskolen favne meget bredt og ramme alle grupper af unge der søger fællesskaber og interesser.

 

Ungdomsskolen prioriterer demokratiske projekter, og giver de unge rig mulighed for at involvere sig i skolens virke. Dette sker gennem elevråd og fælleselevråd.

 

Ungdomsskolens bestyrelse, repræsentantens rolle i Folkeoplysningsudvalget, kan beskrives som at være understøttede, informere og give en status på aktuelle projekter der tjener et folkeoplysende formål.

Repræsentantens rolle er ikke beskrevet i Ungdomsskolebestyrelsens vedtægter, og derfor kan udvalget med fordel drøfte repræsentantens rolle og opgaver.

 

Når rollerne ikke er beskrevet tydeligere i både Ungdomsskolebestyrelsens og Folkeoplysningsudvalgets vedtægter, giver det rum for at opgaverne kan tilpasses den aktuelle person, og det aktuelle udvalg hvori repræsentanten sidder

Konsekvensen ved at ændre på disse vedtægter kan resultere i at disse skal op til revision oftere end hidtil.

Kommunikationen, information og vidensdeling imellem udvalg og bestyrelse er en forudsætning for et godt samarbejde. Derfor indstiller Center for Kultur og Fritid at styrke dette.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget valgte d. 01 marts 2018 Martin Lewinsky som tilforordnet, og Finn Blohm som suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen valgte d. 05 december 2017 tre repræsentanter fra kommunens organisationer, heriblandt AOF.

 

I Folkeoplysningsudvalgets gældende vedtægter, § 3, stk. 2, beskrives der at udvalget stiller med én tilforordnet uden stemmeret i Ungdomsskolebestyrelsen. Vedtægterne beskriver ikke dennes rolle.

 

Styrelsesvedtægten for Hvidovre Ungdomsskole beskriver at én repræsentant og én tilforordnet vælges til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder. Styrelsesvedtægten beskriver ikke dennes rolle.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I Ungdomsskoleloven står der i beskrevet i § 7 stk. 1 at: I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for:

1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, 2) medarbejderne ved ungdomsskolen, 3) eleverne ved ungdomsskolen.


6. Beslutning om fordeling af græs, grus og kunstgræsbanetider for sæson 2018/2019

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af træningstider for udendørssæsonen 2018/2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til fordelingen af græs-, grus- og kunstgræsbanerne for sæson 2018/2019.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Tirsdag den 4. september 2018 afholdteCenter for Kultur og Fritid det årlige møde vedr. fordeling af græs-, grus- og kunstgræsbaner sammen med repræsentanter fra Idrætsrådet, Hvidovre Stadion og brugerne af banerne.

 

Træningstiderne til græs- og grusbaner blev fordelt af Center for Kultur og Fritid på baggrund af foreningernes ansøgninger.

 

Træningstider til kunstgræsbaner blev fordelt af styregruppen for kunstgræsbanerne på baggrund af foreningernes ansøgninger. Styregruppen fordelte træningstiderne på de tre kunstgræsbaner ud fra en beregningsmodel som er vedtaget i styregruppen.

 

Samtlige fordelingstider blev diskuteret på mødet, og er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag.

 

Kommunens foreninger havde 14-dages indsigelsesfrist efter modtagelse af referatet fra fordelingsmødet. Center For Kultur og Fritid har ikke modtaget nogen indsigelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokale fordelingsprincipper besluttet i Folkeoplysningsudvalget.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag


7. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Alle.


8. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Der foreslås et besøg hos Folkeoplysningsudvalg i Gladsaxe-, Slagelse- og Næstved Kommune.

 

At gøre kommunens foreninger bekendt med Træner- og lederuddannelsen på kommunens 10-klassescenter.

 

Finn Blom orienterer om at han først igen kan deltage i udvalgsmøder i Marts 2019. Suppleant indkaldes i perioden. Administrationen sørger for dette.