Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 21. juni 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Særlige forhold: Hvidovre Stadion Spisning foregår i restauranten kl. 18.30. Udvalgsmødet foregår i mødelokalet samme sted kl. 19.00
Mødested: Hvidovre Stadion

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Sara Benzon ()
 • Susanne Wad Leth ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()
 • Kim Helmersen ()
 • Lise Fjerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Rene Langhorn ()
 • Yasir Iqbal ()

Bemærkninger

Mikkel Dencker er deltagende i stedet for Rene Langhorn. Niels Ulsing er deltagende i stedet for Arne Bech. Tina Nordahl Jensen er deltagende i stedet for Kim Helmersen Hanne Fjerskov Sørensen er deltagende i stedet for Lise Fjerskov Sørensen

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ajourført oversigt af afviste foreningsansøgninger
 • Referat af brugerrådsmøde på Sønderkær
 • Artikel fra Fritid og Samfund
 • Referat af brugerrådsmøde på Hvidovre Stadion

2. Godkendelse af regnskab for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2017

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2017 på baggrund af den udarbejdede fordelingsnøgle.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2017 udregnet på baggrund af fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I 2017 har 11 foreninger modtaget tilskud til henholdsvis:

 • Undervisning (herunder 10%-puljen (tilskud til debatskabende aktiviteter)
 • Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (PEA)
 • Nedsat deltagerbetaling for studerende på SU (Statens Uddannelsesstøtte), der deltager i aftenskoleundervisning i Hvidovre (SU-tilskud)
 • Uddannelses og Undervisningsmidler

3 regionalskoler har modtaget PEA-tilskud.

Ved ikke forbrugte 10%-pulje tilskud kan der i henhold til de gældende regler maks. overføres 5.000 kr. til næste års pulje.

Byens Aftenskole (VOF) ønsker at overføre ikke forbrugte 10%pulje tilskud fra regnskabsår 2017 til regnskabsår 2018 med 3.228,50 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 176.799,06 kr. for regnskabsår 2017.

Center for Kultur og Fritid anbefaler, at restmidlerne fordels efter fordelingsnøglen som tilskud til undervisning.

Uddybet regnskab samt oversigt over fordelingsnøglen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 4 og 8.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 176.799,06 kr.

Hvis de ubrugte 10%-puljemidler fra 2017 overføres til 2018, udgør restbeløbet:

Et mindreforbrug på 176.799,06 kr. – 3228,50 kr. (Byens Aftenskole) = 173.570,56 kr.


3. Beslutning om deltagelse i den Fælleskommunal Idrætspulje

Beslutningstema

I Hvidovre Kommune findes der på nuværende tidspunkt kun enkelte kultur-, fritids- og idrætstilbud for borgere med handicap. Dette er eksempelvis tennis og svømning, men også der er omfanget af tilbud begrænset.
Center for Handicap og Psykiatri indstiller til Folkeoplysningsudvalget at tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal tilmelde sig Den Fælleskommunale Idrætspulje, på lige fod Hvidovres nabokommuner.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til om Hvidovre Kommune skal deltage i Den Fælleskommunale Idrætspulje

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018

Det anbefales, at Hvidovre Kommune tilslutter sig puljen og indstiller den til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, idet Folkeoplysningsudvalget ikke kan finansiere aktiviteten.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Handicapråd oplever generelt, at der findes for få kultur-, fritids- og idrætstilbud til borgere med handicap i Hvidovre Kommune. Derudover oplever de handicappede, at der er for lidt information om de eksisterende tilbud, hvorfor det er vanskeligt at opsøge viden herom.

Handicaprådet er bekymret for, om kommunens frivillige foreninger har tilstrækkelig viden om hvordan man etablerer handicapegnede kultur- og fritidstilbud, og at denne manglende viden kan afholde dem fra at opstarte tilbud.

Handicaprådet har et ønske om, at flere borgere med handicap i Hvidovre Kommune får bedre mulighed for at deltage i kultur- fritids- og idrætstilbud. Dette drejer sig dels om at inkludere dem i almindelige foreningshold og dels om at etablere nye tilbud, der alene er målrettet borgere med handicap.

Som deltager i Den Fælleskommunale Idrætspulje opnås adgang til puljens tilbud. Dette drejer sig bl.a. om deltagelse af idrætsdage og Sportsskole for målgruppen. Derudover kan foreninger og/eller forældre ansøge puljen om projekter, som får børn og unge med handicap ind i almene idrætsforeninger.

Puljen stiller desuden instruktører til rådighed i opstartsfasen af handicapegnede hold. Idrætspuljen arrangerer endvidere et årligt kontaktpersonsmøde om forskellige relevante emner indenfor handicapidræt. Dette kan f.eks. være oplæg om projekter, der arbejder for lettere adgang til idræt for borgere med handicap eller erfaringsdeling om etablering af forskellige typer af tilbud for målgruppen.

Center for Handicap og Psykiatri bakker op om Handicaprådets forslag. Center for Handicap og Psykiatri vil anse deltagelse i Den Fælleskommunale Idrætspulje som en styrkelse af forholdene for borgere med handicap i Hvidovre Kommune. At kunne deltage aktivt i samfundslivets kultur-, fritids- og idrætstilbud er vigtigt for alle borgere, med og uden handicap. Deltagelse i sådanne tilbud kan bidrage til en øget livskvalitet og kan samtidig have et habiliterende – og rehabiliterende sigte, da det styrker borgerne både fysisk og psykisk. Deltagelse i puljen vil desuden være i tråd med målsætningerne i kommunens Handicappolitik, som bl.a. er, at borgere med handicap, ligesom kommunens øvrige borgere, skal have mulighed for at benytte kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for deltagelse er 0,50 kr. pr. borger pr. år. Hvilket svarer til ca. 26.500 kr. årligt for Hvidovre Kommune.
Pris for indmeldelse pr. 01/07-18 og året ud er 13.250 kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.


4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - FOF Hvidovre

Beslutningstema

Folkeligt Oplysningsforbund Hvidovre søger om godkendelse som folkeoplysende forening.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra FOF Hvidovre
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kapitel 4 (den folkeoplysende voksenundervisning)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018

Ad 1. og 2. godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra FOF Hvidovre om godkendelse som folkeoplysende forening.

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal følgende krav være overholdt:

 • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen
 • Foreningen skal have en bestyrelse og være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle som tilslutter sig foreningens formål samt være hjemhørende i Hvidovre Kommune
 • Foreningen skal være almennyttig, kontinuerlig og må ikke drives kommercielt.
 • Folkeoplysende voksenundervisning skal fremme demokratiforståelse og et aktivt medborgerskab, samt fremme de deltagendes løst til at engagere sig i samfundslivet i Hvidovre Kommune.

Formål:

Det er foreningens formål, gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelige humanistiske kulturtradition, at fremmekundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske og samfundsliv.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav som er beskrevet i folkeoplysningslovens kapitel 4.

Medlemmer:

Foreningen har i alt 8 medlemmer, som alle har bopæl i Hvidovre Kommune. Foreningen har ingen medlemmer under 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 7 personer, som alle har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at etablere sig i Hvidovre Kommune.

Center for Kultur og Fritid kan på baggrund af ansøgningen se, at FOF Hvidovre overholder de gældende krav for godkendelse, og anbefaler derfor Folkeoplysningsudvalget at godkende foreningen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018

Der opfordres til at drøfte samarbejdet mellem foreninger og ungdomsskole.


6. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til, hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018

Alle.