Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 19. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fjerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()

Bemærkninger

Niels Ulsing deltager i stedet for Arne Bech

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelsespunkter - April 2018

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-04-2018

Meddelelser taget til efterretning.

Der ønskes dato på afviste foreningsansøgninger.

Formanden gjorde opmærksom på at brugerrådsreferatet fra Sønderkærhallen bør udsendes igen.

Sagsfremstilling

 1. Referat fra brugerrådsmøde i Frydenhøjhallen
 2. Referat fra brugerrådsmøde i Dansborghallen
 3. Referat fra brugerrådsmøde på Hvidovre Stadion
 4. Referat fra brugerrådsmøde i Avedøre Idrætscenter
 5. Referat fra møde med Handicaprådet
 6. Oversigt over afviste foreningsansøgninger
 7. Invitation til Temaaften med Torben Stenstrup
 8. Referat af brugerrådsmøde Avedøre Stadion

2. Aktivitetstilskud 2018

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2018.

Indstilling

Center for Kultur og Fritid indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-04-2018

Model 2 valgt.

Sagsfremstilling

De frivillige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge om aktivitetstilskud til brug for udgifter til foreningens medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan f.eks. dække træner- og instruktørgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, aktivitetsmaterialer, deltagelse i turneringer, administration, weekend- og sommerlejre (ekskl. hytteleje), arrangementer/stævner m.m.

Aktivitetstilskuddene for 2018 udregnes på baggrund af de faktuelle medlems- og regnskabstal for 2017, og består af en fastsat procentdel af foreningernes udgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan dog ikke overstige egenbetalingen fra medlemmerne under 25 år (kontingenter og øvrig deltagerbetaling).

I 2017 fastsatte Folkeoplysningsudvalget aktivitetstilskuddet til 31 pct. samt en øvre tilskudsgrænse på 710 kr. pr. medlem under 25 år.

53 foreninger modtog aktivitetstilskud i 2017.

Der er to foreninger som ikke har valgt at søge ift. 2017. Disse er DDS. 4. Hvidovre Søspejdergruppe og Foreningen Dialog.

Hvidovre Judo & Jiu-Jitsu Klub er ny ansøger ift. 2017.

Forslag til beregningsmodeller for 2018

I 2018 er der i alt 52 foreninger, som har søgt om aktivitetstilskud på baggrund af deres regnskab for 2017. Fristen for regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud i 2017 var 18. marts 2018.

Kultur- og Fritidsafdelingen har på baggrund af de indkomne regnskabsaflæggelser - og budgetrammen for 2018 - udarbejdet et skema med 3 beregningsmodeller. Skemaet findes som bilag.

 • Beregningsmodel 1 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 28 og et maks. beløb på 750 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 2 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 30 og et maks. beløb på 680 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 3 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 33 og et maks. beløb på 630 kr. pr. medlem.

I vedlagte skema findes 3 kolonner med foreningernes tilskud for 2015, 2016 og 2017 som sammenligningsgrundlag med beregningsmodellerne for 2018.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget fastsatte i 2017 aktivitetstilskuddet til 31 pct. med en øvre tilskudsgrænse på 710 kr. pr. medlem under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5.203.849 kr. på budgettet til aktivitetstilskud 2018.

Ved model 1 er der et forbrug på 5.204.299 kr.

Ved model 2 er der et forbrug på 5.202.310 kr.

Ved model 3 er der et forbrug på 5.212.853 kr.


3. Valg af repræsentanter til arbejdsgruppe vedrørende aktivitetstilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal udpege repræsentanter til en ny arbejdsgruppe der skal udtænke en ny model for aktivitetstilskud. Arbejdsgruppens mål er at finde en egnet fordelingsmodel ift. aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

Arbejdsgruppens arbejde skal opdeles i to faser, hvor den første fokuserer på kriterier, mens selve økonomien først drøftes i anden fase.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at beslutte hvilke repræsentanter der skal være i arbejdsgruppen der skal beslutte nye retningslinjer for fordeling af aktivitetstilskud

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-04-2018

Forslag til sammensætning af arbejdsgruppe godkendt, dog indtræder formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i arbejdsgruppen.

Fra Folkeoplysningsudvalget udpeges Maria Durhuus, Finn Blohm og Gerhard Grubb Waaentz.

Arbejdsgruppens arbejde i forhold til udarbejdelse af kriterier skal foreligges Folkeoplysningsudvalget på dets møde i oktober 2018.

Arbejdsgruppen udarbejder et kommissorie for arbejdet.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har tidligere haft nedsat en arbejdsgruppe med det formål for øje, at se nærmere på at ændre i retningslinjerne for fordeling af aktivitetstilskud.

Center for Kultur og Fritid har på denne baggrund udarbejdet nedenstående forslag til arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsgrundlag:

Center for Kultur og Fritid foreslår, at der skal vælges repræsentanter som følgende:

- 1 repræsentant fra Idrætsrådet

- 1 repræsentant fra Samrådet

- 2 repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget (Eventuelt en fra Aftenskoleområdet eller fra spejderbevægelsen)

Arbejdsgruppen skal kigge nærmere på en ny fordelingsmodel vedr. aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

Modellen har først og fremmest til hensigt at synliggøre kommende års aktivitetstilskud overfor foreningerne, således at disse kan indsætte beløbet i deres budget. Modellen skal samtidig gøre administrationsbyrden mindre tung.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den seneste arbejdsgruppe nedsatte Folkeoplysningsudvalget på deres møde den 23. april 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5.203.849 kr. til aktivitetstilskud i 2018.


4. Fordeling af træningstider for indendørsfaciliteter for sæson 2018/2019

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af træningstider for indendørsfaciliteter for sæson 2018/2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til fordelingen af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2018/2019

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-04-2018

Fordelingsudvalgets forslag godkendes med følgende bemærkninger:

Det undersøges om der kan tilbydes alternative træningstider til HBC.

Indsigelse fra Hvidovre Attack Floorball godkendt.

Indsigelse vedrørende fra Egevolden Idrætsklub afvises.

Indsigelse fra Motionistforeningen Giesegaard afvises.

Indsigelse fra Frihedens Badminton Club afvises.

Indsigelse fra Hvidovre Gymnastikforening afvises.

Aftalen mellem AIF Veteran og Hvidovre Taekwondoklub godkendes. Indsigelsen om torsdagstiden afvises. Forenings forsøges tilgodeset i forbindelse med etableringen af kampsportssal i Avedøre Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Det Centrale Fordelingsudvalg havde tirsdag den 6. marts 2018 møde om fordeling af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2018/2019.

Fordelingsudvalget fordelte tiderne på baggrund af foreningernes ansøgte tider, samt en oversigt over foreningernes medlemsantal.

Forslagene til fordelinger i de enkelte anlæg er vedlagt som bilag.

Fordelingsudvalget valgte at indkalde brugerne af Spring- og Motorikcentret på Sønderkær til et dialogmøde vedr. fordelingen.

Indsigelser og Kommentarer

Efter modtagelse af fordelingsforslagene havde foreningerne en indsigelsesfrist på 14 dage. Følgende indsigelser er modtaget og vedlagt som bilag.

Indsigelse fra HBC

HBC søger om træningstid i en hal udenfor HBC hallen, nærmere betegnet om onsdagen i tidsrummet 17:00 – 19:00. tiden skal bruges til klubbens yngste elitespillere. Der søges om tid i en anden hal, så klubbens andre kontingentbetalende motionister ikke bliver berørte. Klubben har mange dygtige elitespillere og for at holde på disse, er de nødt til at udvide deres træningsmuligheder.

Indsigelse fra Hvidovre Attack Floorball Club

Hvidovre Attack Floorball har i de seneste år oplevet 20% vækst, og har nu mere end 277 medlemmer. Foreningen har i 3-4 sæsoner erfaret, at Bredalparkens Fritidscenter ikke udnytter deres tid mandage ml. kl. 20:00 og 21:30 optimalt. Floorball har et forslag om at tiden deles mellem dem og Bredalparkens Fritidscenter således at Floorball får tiden i lige uger, og Bredalparkens Fritidscenter får tiden i ulige uger.

Indsigelse fra Egevoldens Idræts Club, Gymnastikafdeling (EIC Gymnastik)

Det centrale fordelingsudvalg har i den næste sæson lagt op til, at EIC Gymnastik får Frydenhøjhallen fra kl. 17:00 – 20:00, hvilket de gør indsigelse imod. De ønsker at få den tid de hidtil har haft nemlig fra kl. 18:00 – 21:00.

Derudover gør EIC Gymnastik indsigelse mod tiden om mandagen i gymnastiksal 1. Her har foreningen fået tildelt tiden 16:00 - 20:00, svarende til den tid de har i indeværende sæson. Foreningen ønsker tiden fra 17:00 – 20:30. De frigiver derved tiden fra 16:00 – 17:00.

Indsigelse fra Motionsforeningen Giesegaard

Det Centrale Fordelingsudvalg har i den næste sæson lagt op til, at Motionsforeningen Giesegaard får tildelt boldhallen i Avedøre Idrætscenter mandag kl. 15:00 – 16:00. Foreningen har i indeværende sæson tiden fra kl. 15:00 – 16:30. De ønsker at bibeholde dette i næste sæson også.

Frihedens Badminton Club

Det Centrale Fordelingsudvalg har i den næste sæson lagt op til at Frihedens Badminton Club får tildelt gymnastiksal 1 på Strandmarkens Fritidscenter tirsdage fra kl. 19:00 – 21:00. I indeværende sæson har de haft tiden fra kl. 17:00 – 19:00. De ønsker at bibeholde dette i næste sæson også.

Indsigelse fra Hvidovre Gymnastikforening

Det Centrale Fordelingsudvalg har i den næste sæson lagt op til at Hvidovre Gymnastikforening får tildelt onsdage i opvarmningssalen i Frihedens Idrætscenter fra kl. 19:30 – 20:30. Foreningen har i indeværende sæson tiden fra kl. 19:00 – 20:00. Fordelingsudvalget valgte at give tiden fra kl. 19:00 – 19:30 til Wushu Kung Fu Klub.

Hvidovre Gymnastikforening anmoder om at få omstødt dette, så de igen får tiden fra kl. 19:00 – 20:00.

Indsigelse fra Hvidovre Taekwondoklub

Det Centrale Fordelingsudvalg har i den næste sæson lagt op til at Hvidovre Taekwondoklub får tildelt gymnastiksal 1+2 på Avedøre Skole tirsdage kl. 17:00 – 20:00 og torsdage fra kl. 18:00 – 21:00.

Hvidovre Taekwondoklub og AIF Veteran har lavet en aftale efter materialet har været sendt i høring. Hvidovre Taekwondo får tiden om tirsdagen fra kl. 17:00 – 21:00, og AIF får tiden om torsdagen kl. 19:00 – 21:00 (De havde fået tiden fra kl. 21:00 – 23:00). Hvidovre Taekwondoklub får tiden i tumlesalen fra kl. 19:00 – 21:00.

Hvidovre Taekwondo gør indsigelse mod tiden om torsdagen fra kl. 17:00 – 18:00. Denne havde de søgt, og vil gerne stadig have denne, så de har tiden fra kl. 17:00 – 19:00.

I indeværende sæson har Hvidovre Taekwondoklub haft tider i tumlesalen.

Dialogmøde med brugerne af Spring- og Motorikcentret på Sønderkær

Tirsdag den 10. april havde Det Centrale Fordelingsudvalg indkaldt til et dialogmøde mellem brugerne af Spring- og Motorikcentret vedr. fordelingen af hallen.

På mødet blev der besluttet en fordeling, alle kunne stå inde for. Fordelingen er vedlagt som bilag i det samlede materiale.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 21 og 22.


5. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Shuttlers Badminton Club

Beslutningstema

Shuttlers Badminton Klub har søgt om godkendelse om folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Shuttlers Badminton Klub som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten badminton.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-04-2018

Ad 1. og 2. Godkendt.

For: Ole Bedsted, Niels Ulsing, Erik Petersen, Gerhard Grubb Waaentz, Yasir Iqbal, Laila Munk, Susanne Wad Leth, Finn Blohm, Kim Helmersen og Martin Lewinsky.

Imod: Maria Durhuus, Rene Langhorn og John Berling.

Sagsfremstilling

Shuttlers Badminton Klub har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

At samle folk med fælles interesse for at dyrke og/eller fremme motions- og konkurrencesport indenfor badminton.

At fremme og udvikle færdigheder for at spille badminton.

At tilbyde coaching og mulighed for deltagelse i konkurrencer i badminton.

At stille badminton undervisning miljø til rådighed for børne.

At sikre at alle medlemmer af klubben bliver behandlet ligeværdigt og med respekt.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har i alt 51 medlemmer. 12 af medlemmerne er under 25 og 39 over 25. 21 af medlemmerne bor i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 8 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at benytte kommunens træningsfaciliteter som motionsklub, og har derfor ikke behov for trænere mm. De forsøger at holde omkostninger på et minimum.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 3.

Politiske beslutninger og aftaler

I lighed med beslutningen fra 01.03.18, ang. MKA Cricket, har Center for Kultur og Fritid opfordret Shuttlers Badminton Klub til at tage kontakt til de eksisterende badmintonklubber i Hvidovre Kommune. Dette har de afslået, da de ikke mener at deres klubprofil er den samme som de eksisterende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-04-2018

Formanden henstiller til at der bliver set på kriterierne for indretning af kommunale lokaler og engangspuljen i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget.

Formanden ønsker at se på en it-løsning for udvalget.

Ungdomsskolens repræsentation i udvalget og Folkeoplysningsudvalgets repræsentation i ungdomsskolebestyrelsen vurderes. Tages op på kommende møde.

Formanden foreslår at udvalget afholder kommende møder på kommunens øvrige adresser og hos foreningerne.

Finn Blohm opfordrer til at der afholdes kurser for foreningernes kasserere. Der bør desuden overvejes kurser i den nye persondataforordning.


7. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til, hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-04-2018

Alle.