Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 14. december 2017

Mødefakta

Dato: Torsdag den 14. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Særlige forhold: OBS: Mødet starter 18.30, hvorefter der er julemiddag for udvalgets medlemmer kl.19.30.
Mødested: Frihedens Idrætscenter, Fællesklublokalet

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Bemærkninger

Kristina Young deltog for Arne Bech Susanne Wad Leth deltog fra Anne Skjødsholm

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelsespunkter - December 2017

Beslutningstema

Meddelelsespunkter

Sagen er udarbejdet af center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at få udsendt forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

 1. Korte lejemål 2018 (budgetansøgninger) – Bilag 1.
 2. Permanente lejemål 2018 (budgetansøgninger) – Bilag 2.
 3. Referat brugerråd Standmarkens Fritidscenter – Bilag 3.
 4. Referat brugerråd Avedøre Stadion – Bilag 4. og 5.
 5. Referat brugerråd Avedøre Idrætscenter – bilag 6.
 6. Valg til folkeoplysningsudvalget 2018-2021 – 25. januar i Værestedet.
 7. Første møde i 2018 – 1. marts kl. 18.30. 

2. Regnskabsaflæggelse for tilskud til voksenundervisning 2016

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2016. Derudover skal udvalget tage stilling til, hvordan restbeløbet på 746.521,96 kr. skal anvendes og fordeles.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2016.
 2. at godkende at der reserveres 78.088 kr. til AOF og FORA til dækning af lærerløn for overtagede hold fra FOF.
 3. at resterende restbeløbet fordeles på baggrund af fordelingsnøglen som tilskud til undervisning til anvendelse i tilskudsårene 2017 og 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt, idet udvalget besluttede at restbeløbet kan anvendes indenfor alle eksisterende tilskudsformer indenfor voksenundervisningsområdet i 2017 og 2018. 

Sagsfremstilling

I 2016 har 8 foreninger modtaget tilskud til henholdsvis:

 • Undervisning (herunder 10%-puljen (tilskud til debatskabende aktiviteter)
 • Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (PEA)
 • Nedsat deltagerbetaling for studerende på SU (Statens Uddannelsesstøtte), der deltager i aftenskoleundervisning i Hvidovre (SU-tilskud)
 • Uddannelse og undervisningsmidler

3 regionalskoler har modtaget PEA-tilskud.

Ved ikke forbrugte 10%-pulje tilskud kan der i henhold til de gældende regler max. overføres 5.000,- kr. til næste års pulje.

AOF og Joyful Nation ønsker at overføre ikke forbrugte 10%-pulje-tilskud fra regnskabsår 2016 til regnskabsår 2017 med henholdsvis 4.076,- kr. og 1.460,- kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 746.521,96,- kr. for regnskabsår 2016. Folkeoplysningsudvalget besluttede i juni 2017, at AOF og FORA skulle kompenseres for at overtage hold fra FOF, som er lukket pr. 1. juli 2017. Der reserveres derfor 78.088 kr.  til dette formål jf. opgørelser fra AOF og FORA. 

De resterende 668.433 kr. foreslås fordelt efter fordelingsnøglen. Da afregningen sker så sent på året, at skolerne kan have svært ved at anvende midlerne i 2017, foreslås det endvidere, at skolerne ekstraordinært kan anvende midlerne i tilskudsårene 2017 og 2018. 

Uddybet regnskab samt oversigt over fordelingsnøglen er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for 2016 viste et mindreforbrug på 746.521,96 kr.

Da afregningen sker så sent på året, at skolerne kan have svært ved at anvende midlerne i 2017, foreslås det endvidere, at skolerne ekstraordinært kan anvende midlerne i tilskudsårene 2017 og 2018.


3. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018 - Tilskud til lærer- og lederløn

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids forslag om fordeling af tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2018 som beregnet via fordelingsnøglen.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Center for Kultur og Fritids forslag om fordeling af tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2018 som beregnet via fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 7 aftenskoler om tilskud til lærer- og lederløn til folkeoplysende voksenundervisning i 2018, jf. vedhæftede bilag.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 15. juni 2017, at tildelingsmodellen til fordeling til leder- og lærerløn ændres, så fordelingsnøglen udregnes på baggrund af det senest afsluttede regnskabsår frem for afholdte undervisningstimer i det umiddelbart foregående kalenderår.

Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud er beregnet vha. fordelingsnøglen, og er en procentvis fordeling af de årlige fordelingstilskud.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles udbetalte tilskud i 2016 (a) i forhold til den samlede udbetaling på området i 2016 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens § 8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. §§ 1 og 7.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 er der afsat 3.060.576 kr. Beløbet er procentvis fordelt til de godkendte foreninger via beregninger baseret på fordelingsnøglen.


4. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018 - PEA- og SU-tilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2018.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Center for Kultur og Fritids fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2018.
 2. at mindreforbruget fordeles til lærer- og lederløn efter fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 10 foreninger til PEA- og SU-tilskud (tilskud til nedsat deltagerbetaling til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende).

3 af ansøgningerne kommer fra regionalskoler, der tilbyder handicapundervisning. Disse skoler søger kun om PEA-tilskud.

Center for Kultur og Fritids fordelingsforslag er beregnet på baggrund af de enkelte foreningers afholdte PEA og/eller SU-deltagertimer i 2016.

Retsgrundlag

Jfr. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til følgende formål jfr. § 6, stk. 2:

 1. Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.
 2. Undervisning m.v. der forudsætter små hold.
 3. Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkret opgaver.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 er der afsat 1.417.212,- kr. til PEA- og SU-tilskud.

Fordelingen af det afsatte beløb beregnes på grundlag af foreningens faktiske afholdte deltagertimer i 2016 til henholdsvis undervisning, handicap- og instrumentalundervisning samt antal deltagere ved foredrag.

SU-tilskud ydes ikke til regionalskolerne.

Center for Kultur og Fritid foreslår, at satserne for 2017 bibeholdes i 2018.


5. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018 - Lokaletilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende et nyt lejemål, samt Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af lokaletilskud til folkeoplysende undervisning 2018. Derudover skal udvalget godkende at det forventede merforbrug på 26.123,46,- kr. bliver dækket af mindreforbruget for de forventede PEA- og SU-tilskud for 2018.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende lejemålet for varmtvandsbassin på Hvidovre Hospital til afholdelse af undervisning i VOF Hvidovre.
 2. at godkende Center for Kultur og Fritids fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018.
 3. at godkende at merforbruget 26.123,46,- kr. til lokaletilskud bliver dækket af mindreforbruget til PEA- og SU-tilskud for 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

VOF Hvidovre ansøger om lokaletilskud til leje af varmtvandsbassin på Hvidovre Hospital. De har ikke modtaget tilskud til dette før. Ifølge ansøgningen forventer VOF Hvidovre at afholde 120 undervisningstimer i 2018.

Forslag til fordeling af lokaletilskud

Der er med VOF Hvidovre’s ansøgning modtaget ansøgninger fra i alt 4 foreninger om lokaletilskud ift. Folkeoplysende voksenundervisning 2018 jf. vedhæftede bilag. Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 75% af foreningernes lejeudgifter.

Forslag til dækning af merforbrug

De forventede udgifter til lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udviser et merforbrug på 26.123,46,- kr.

De forventede udgifter til PEA- og SU-tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udviser et merforbrug på 390.324,13 kr.

Det betyder, at det forventede merforbrug kan dækkes fuldt ud.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§23+24+27+28

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2018 til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning udgør i alt 194.715,- kr.

Ansøgningerne udgør i alt 220.838,46,- Kr.

Der søges dermed for 26.123,46,- kr. mere end budgetteret.


6. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018 - Kulturelle arrangementer

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud til kulturelle arrangementer 2018.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud til kulturelle arrangementer.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

3 aftenskoler har søgt om tilskud til afvikling af kulturelle arrangementer i 2018.

Fordelingen af puljen til kulturelle arrangementer fordeles ved at den enkelte aftenskoles samlede undervisningstimer i 2016 (a) sættes i forhold til det samlede antal undervisningstimer de ansøgende aftenskoler udgør i 2016 (b) x 100. Dette giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2017.

Forslaget til fordelingen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgninger udgør et samlede beløb på 81.000 kr.

Der er for 2018 afsat 61.696 kr. til kulturelle arrangementer. Fordelingen af beløbet er vedlagt som bilag.

For at opnå en jævn fordeling anbefaler Center for Kultur og Fritid, at SAFOLI tildeles 3.000 kr. i 2018 som i 2017.


7. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018 - Uddannelse og undervisningstimer

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet 2018.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Center for Kultur og Fritids forslag til fordelingen af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenområdet for 2018 som er beregnet via fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har modtaget ansøgninger fra 7 aftenskoler.

Det foreslås, at budgetbeløbet for tilskud til uddannelse og undervisningsmidler fordeles forholdsmæssigt mellem de 7 aftenskoler på grundlag af de faktisk afregnede undervisningstimer for aftenskolerne.

Tilskuddet fordeles ikke til regionalskolerne.

Center for Kultur og Fritids forslag til fordelingen af tilskuddet er beregnet ved hjælp af fordelingsnøglen, og er den procentvis fordeling af de årlige aftenskoletilskud.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkeltes aftenskoles samlede undervisningstimer i 2016 (a) i forhold til det samlede antal undervisningstimer på området i 2016 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2017.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

I 2018 er der afsat 108.960 kr. til tilskud til uddannelse og undervisningsmidler.

Budgettet fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de faktiske afregnede undervisningstimer i den enkelte aftaleskole (dog ikke regionalskolerne).


8. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Alternativet Hvidovre

Beslutningstema

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Alternativet Hvidovre har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Alternativet Hvidovre som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten politisk arbejde.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Alternativet Hvidovre har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at tilbyde politisk arbejde til sine medlemmer og lave opstillinger til lokal- og regionsvalg.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 16 medlemmer. Foreningen har 2 medlemmer under 25 år. Alle foreningens medlemmer har bopæl i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at blive godkendt, da der kræves en godkendelse at for få tildelt permanent lokale.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


9. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Cirkus Arcus

Beslutningstema

Circus Arcus har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Cirkus Arcus som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten cirkus.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Cirkus Arcus har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne muligheden for at lave cirkusforestillinger, at lave workshops og forestillinger for foreninger, butikscentre, daginstitutioner m.fl. og at lave aktiviteter for afdelingens medlemmer med udgangspunkt i og med fokus på cirkus

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 8 medlemmer. Foreningen har 1 medlemr under 25 år. Det er ikke angivet hvor mange af foreningens medlemmer, der har bopæl i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Cirkus Arcus har tidligere været drevet af DUI Hvidovre. Men aktiviteten har vokset sig så stor, at DUI har valgt at oprette en selvstændig forening til aktiviteten.

Foreningen forventer mellem 80-100 medlemmer.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.


10. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Københavns Vestegns Karateskole

Beslutningstema

Københavns Vestegns Karateskole har søgt om godkendelse om folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Københavns Vestegns Karateskole som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten karate.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Maria Durhuus deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 1. Godkendt under forudsætning af, at foreningen har mindst fem medlemmer og at der fremsendes en oversigt over antallet af medlemmer henholdsvis over og under 25 år til Center for Kultur og Fritid. 

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Københavns Vestegns karateskole  har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune gennem foreningsportalen.

Formål:

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne muligheden for at dyrke karate på konkurrenceniveau i et forpligtende fællesskab.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har ikke opgivet medlemstal.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen udspringer af Vestegnens Karateskole Hvidovre, som fungerer som en virksomhed. Med en foreningsdannelse ønsker foreningen at lave en konkurrenceafdeling, der kan konkurrerer under Danmarks Idrætsforbunds specialforbund i karate.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


11. Sager til pressen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte hvilke sager, der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Alle.


12. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-12-2017

Inger Lise Jansson takker for 27 gode år i Folkeoplysningsudvalget og takker mange gange for et godt samarbejde med alle parter, og håber at det gode samarbejde i udvalget fortsætter.