Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 14. april 2016

Mødefakta

Dato: Torsdag den 14. april 2016
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der var spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.
Mødested: Salen i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Niels Ulsing ()
 • Rene Langhorn ()

Bemærkninger

For Arne Bech mødte Annette Sjøbeck. For René Langhorn mødte Ivan Fogtmann. For John Berling mødte Birgit Riedel.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Taget til efterretning.

Foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget laver en henvendelse til Kommunalbestyrelsen og relevante fagudvalg om mulig alternativ finansiering af eliteidrætsklassen.

Sagsfremstilling

 1. Notat om finansiering af eliteidrætsklassen
 2. Brugerrådsmøde Avedøre Idrætscenter 10. februar 2016
 3. Brugerrådsmøde Hvidovre Stadion 3. februar 2016
 4. Brugerrådsmøde Avedøre Stadion 29. februar
 5. Status på foreningsgodkendelser
 6. Kultur- og Fritidsafdelingens foreningstilsyn
 7. Regnskab 2015
 8. Lukning af Vestkommunernes Idrætsklinik (bilag omdelt på mødet)

2. Udpegning af ny formand

Beslutningstema

Den hidtidige formand for Folkeoplysningsudvalget ønsker at stoppe som følge af travlhed i sit civile arbejde.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udpege en formand og en næstformand blandt medlemmerne pr. dags dato.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Godkendte indstillingen. Erik Petersen blev valgt som formand og Ole Bested som næstformand.

Sagsfremstilling

Den hidtidige formand for Folkeoplysningsudvalget Ole Bested har bedt om at få lov til at fratræde sin post som formand for folkeoplysningsudvalget på førstkommende møde grundet arbejdspres i sit civile arbejde. Førstkommende møde er mødet 14. april 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Fordeling af puljen "Indretning af kommunale lokaler, foreninger" 2016.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2016

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at fordele puljen ”indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2016
 2. at mindreforbruget overføres til aktivitetstilskudspuljen 2016

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Godkendte indstillingerne.

Sagsfremstilling

Foreninger der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud hertil via puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger”.

Tilskud dækker kun nye indretningsmæssige forbedringer, der ikke er foretaget eller indkøbt ved ansøgningstidspunktet.

Kommunens Tilskuds- og regnskabsfolder 2016 beskriver hvilke krav, ansøgningen skal indeholde, samt hvad tilskuddet kan dække. Her nævnes f.eks.: nyt inventar (borde, stole, lamper m.m.), persienner/gardiner, hårde hvidevarer, kopimaskine/printer, køkken mm.

Ansøgningsfristen var den 1. marts 2016, og forvaltningen har modtaget 5 ansøgninger, som i alt udgør 52.411 kr. ekskl. moms.

Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet en oversigt over de ansøgende foreninger; oplysning om medlemstal under/over 25 år, hvilke materialer foreningerne søger om tilskud til samt priser på det ansøgte.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 95.605 kr. ekskl. moms. på Folkeoplysningsudvalgets ramme til puljen for tilskud til indretning af kommunale lokaler, foreninger 2016.

Der er indkommet 5 ansøgninger, som udgør i alt 52.411 kr. ekskl. moms.

Der vil restere et beløb på 43.194 kr. på puljen, såfremt udvalget vælger at fordele det totale ansøgte.


4. Aktivitetstilskud 2016

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2016.
 2. at evt. tilskud til foreningen Dialog tilbageholdes indtil forvaltningen har færdiggjort dialog med foreningen omkring foreningens formål og aktiviteter.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Godkendte indstillingerne. Udvalget valgte model 2.

Sagsfremstilling

De frivillige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge om aktivitetstilskud til brug for udgifter til foreningens medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan f.eks. dække træner- og instruktørgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, aktivitetsmaterialer, deltagelse i turneringer, administration, weekend- og sommerlejre (excl. hytteleje), arrangementer/stævner m.m.

Aktivitetstilskuddene for 2016 udregnes på baggrund af de faktuelle medlems- og regnskabstal for 2015, og består af en fastsat procentdel af foreningernes udgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan dog ikke overstige egenbetalingen fra medlemmerne under 25 år (kontingenter og øvrig deltagerbetaling).

I 2015 fastsatte Folkeoplysningsudvalget aktivitetstilskuddet til 35 pct. samt en øvre tilskudsgrænse på 710 kr. pr. medlem under 25 år.

57 foreninger modtog aktivitetstilskud i 2015.

Følgende 4 foreninger er nye ansøgere i forhold til 2015: Dan ITF, Foreningen Dialog, Lejerbo Boldklub og NSO Family Union Scandinavia/Europe. Foreningen Dialog er godkendt til aktiviteten fodbold, men det er uklart af ansøgningen om der rent faktisk foregår fodbold i foreningen. Forvaltningen har rettet henvendelse til foreningen mhp. at udrede dette.  

Følgende 6 foreninger har fravalgt at søge i 2016 i forhold til 2015: Egevoldens I.C. Fodboldafd., Hvidovre Cykle Klub, Hvidovre Sejlklub Suset, New City/Hvidovre, The Heather Pipes & Drums og Urdu Kulturforståelse. 

Ved udregningen af de vedlagte 3 beregningsmodeller, var der 3 foreninger hvor der blev rundet ned til deres egenbetalingsbeløb ved model 1, 2 forening ved model 2 og 1 forening ved model 3.

Derudover var der 8 foreninger hvor der blev rundet op til 100 kr. pr. medlem ved model 1, 7 foreninger ved model 2 og 7 foreninger ved model 3. Der var 13 foreninger hvor der blev rundet ned til max. beløb pr. medlem ved model 1, 16 foreninger ved model 2 og 22 foreninger ved model 3.

Forslag til beregningsmodeller for 2016

I 2016 er der i alt 55 foreninger, som har søgt om aktivitetstilskud på baggrund af deres regnskab for 2015. Fristen for regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud i 2015 var 18. marts 2016.

Kultur- og Fritidsafdelingen har på baggrund af de indkomne regnskabsaflæggelser - og budgetrammen for 2016 - udarbejdet et skema med 3 beregningsmodeller. Skemaet findes som bilag.

 • Beregningsmodel 1 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 28 % og et max beløb på 780 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 2 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 30 % og et max beløb på 705 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 3 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 32 % og et max. beløb på 650 kr. pr. medlem.

I vedlagte skema findes 3 kolonner med foreningernes tilskud for 2013, 2014 og 2015 som sammenligningsgrundlag med beregningsmodellerne for 2016.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget fastsatte i 2015 aktivitetstilskuddet til 35 pct. med en øvre tilskudsgrænse på 710 kr. pr. medlem under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 4.861.509 kr. på budgettet til aktivitetstilskud 2015.

Ved model 1 er der et forbrug på 4.860.263 kr.

Ved model 2 er der et forbrug på 4.862.795 kr.

Ved model 3 er der et forbrug på 4.864.424 kr.


5. Fordeling af træningstider for indendørsfaciliteter for sæson 2016/2017

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af træningstider for indendørsfaciliteterne for sæson 2016/2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til fordelingen af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2016/2017
 2. at fordele den ledige tid i Holmegårdshallen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Godkendte indstillingerne. Udvalget godkendte den foreslåede fordeling. Den ledige tid i Holmegårdshallen fordeles ligeligt mellem Hvidovre Basket og Hvidovre Volleyball. Hvidovre Volleyball tilbydes den ønskede tid i Frihedens Idrætscenter i den periode, hvor der ikke er indendørs fodbold.

Sagsfremstilling

Det Centrale Fordelingsudvalg havde mandag den 7. marts 2016 møde omkring fordelingen af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2016/2017.

Fordelingsudvalget fordelte træningstiderne på baggrund af forvaltningens udarbejdede oversigter over foreningernes ansøgte tider, samt en oversigt over foreningernes medlemsantal (foruden medlemmer under 25 år).

Forslagene til fordelinger i de enkelte anlæg er vedlagt som bilag.

Indsigelser og kommentarer

Efter modtagelse af fordelingsforslagene, havde foreningerne en indsigelsesfrist på 14 dage. Følgende indsigelser er modtaget og vedlagt som bilag:

Indsigelse fra Hvidovre Karate Klub

Hvidovre Karateklub har altid haft træningstider i Sønderkærhallen, lille del.Pga. det nye Spring- og Motorikcenter har Det Centrale Fordelingsudvalgt lagt op til, at Hvidovre Karateklub flyttes til gymnastiksalen på Holmegårdsskolen.

Dette er Hvidovre Karateklub ikke tilfredse med, og ønsker at bibeholde deres træningstider i Sønderkærhallen, også efter etableringen af Spring- og Motorikcentret.

De mener desuden ikke, at der på noget tidspunkt har været tale om en evt. permanent flytning af foreningen

Indsigelse fra Rosenhøj Boldklub

Rosenhøj Boldklub har på nuværende tidspunkt træningstider i den store del af Sønderkærhallen. Derudover har de træningstider i en gymnastiksal på Gungehusskolen og på Præstemoseskolen.

I den nye fordeling er der lagt op til, at halvdelen af deres træningstider bliver flyttet til henholdsvis Holmegårdshallen og en gymnastiksal på Præstemoseskolen hvor de i forvejen har træningstider.

Dette gør Rosenhøj indsigelse imod, da de mener at der på orienteringsmøderne omkring etableringen af Spring- og Motorikcentret blev lovet, at de kunne bibeholde deres nuværende træningstider i Sønderkærhallen dog med en lidt mindre bane.

Indsigelse fra Hvidovre Volleyball Klub

Hvidovre Volleyball Klub gør indsigelse mod fordelingen i Frihedens Idrætscenter i boldhallen.

Hvidovre Volleyball Klub ønsker at få tildelt tiden om fredagen i boldhallen fra kl. 18:00 – 19:00. Hvidovre Volleyball Klub har på nuværende tidspunkt tiden fra kl. 16:00 – 18:00 om fredagen, og ønsker dermed at forlænge deres træningstid fra kl. 16:00 – 19:00.

Begrundelsen for dette er, at de har brug for flere træningstider til deres liga hold. Det er i forvejen svært for spillerne at komme kl. 16:00 pga. arbejde og skole mm. Derfor vil en forlængelse af deres tid til kl. 18:30 eller kl. 19:00 være ideelt.

Om fredagen i tidsrummet 18:00 – 20:00 spiller Avedøre If Fodbold. Deres indendørssæson løber fra uge 43 til uge 14.

Ønske om ledig tid i Holmegårdshallen

Onsdage i Holmegårdshallen i tidsrummet 16:00 – 18:00 er ifølge fordelingen ledig.

Her ønsker både Hvidovre Volleyball Klub og Hvidovre Basket at gøre brug af tiden.

Hvidovre Volleyball ønsker tiden, så de kan starte deres ”Fritter Volley” projekt op i Hvidovre Nord. Dette skal komme de yngste spiller i alderen 6-10 år til gode. Der er allerede stor tilslutning til projektet.

Hvidovre Basket ønsker at gøre brug af tiden, da de har fået en del flere børn i alderen U10 og U12. Derudover ønsker de, at oprette et handicaphold. Et handicaphold kræver, at de kan være i den store hal alene.

Hvidovre Basket ønsker derudover at gøre brug af den resterende ledige tid, som er i gymnastiksalen på Holmegårdsskolen.

Mandage fra kl. 16:00 – 18:00

Onsdage fra kl. 16:00 – 17:00

Lørdage fra kl. 09:00 – 12:00

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Forslag til Temamøde maj 2016

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal vælge indhold og format for temamødet 19. maj.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at temamødet 19. maj kommer til at handle om rammen for foreningsgodkendelser
 2. at suppleanter, kommunalbestyrelsen samt samråd inviteres til mødet
 3. temaet om offentlighed i udvalgets arbejde behandles ved at der udarbejdes et notat til rundsendelse til medlemmerne og gøres til genstand for drøftelse på mødet i juni.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Godkendte indstillingerne.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har flere gange drøftet hvilke muligheder udvalget har i forbindelse med godkendelse af foreninger. Forvaltningen foreslår derfor et temamøde, hvor udvalget gennem et oplæg fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og den efterfølgende debat, kan blive klogere på dette tema.

Forvaltningen foreslår følgende program:

18.00  Oplæg om afgrænsning af folkeoplysningen ved National Chef for DUF Bente Ryberg, samt en konsulent.

19.00  Pause

19.15  Fælles drøftelse og debat faciliteter af DUF

20.00  Afrunding.

Forvaltningen foreslår at suppleanter, kommunalbestyrelsen samt samråd i Hvidovre Kommune inviteres til at deltage i mødet, da spørgsmål om foreninger har en bredere interesse.

Ved Folkeoplysningsudvalgsmødet 11. februar blev det endvidere besluttet at temaet offentlighed skulle drøftet ved næstkommende temamøde. Forvaltningen foreslår at der udarbejdes et juridisk notat om emnet, som sendes til udvalget, da det vil blive forceret at behandle begge foreslåede emner på det samme møde. Notatet foreslås drøftes ved mødet i juni.       

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


7. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Vestkommunernes Idrætsklinik lukker. Ubrugte midler er ført tilbage til kommunerne.

Finn fortalte at HVG afholder gymnastikopvisning i Dansborghallen søndag den. 17. april.


8. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-04-2016

Alle.