Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 11. august 2016

Mødefakta

Dato: Torsdag den 11. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der er spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.
Mødested: Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Niels Ulsing ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Ole Bested ()

Bemærkninger

Kristina E. Young deltog i stedet for Arne Bech.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkt

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-08-2016

Taget til efterretning.

Finn Blohm fortalte, at der i sommerperioden har været en del unge mennesker på Sønderkærskolen, som opholder sig uden ærinde og skaber utryghed. Både HVG 37 og Kultur- og Fritidsafdelingen har henvendt sig til politiet om sagen.

Sagsfremstilling

 • Referat fra brugerrådet på Avedøre Stadion
 • Brev fra Samrådet til Økonomiudvalget i Hvidovre Kommune
 • Oversigt over udbetalte tilskud til egne og lejede lokaler - 2015

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


2. Budget 2017-2020 - Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Budget 2017

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget budgetbehandling

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-08-2016

Tiltrådt med følgende bemærkninger:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Aftenskolesamrådet omdelte høringssvar af 11. august 2016 (vedlagt), som udvalget besluttede at oversende til KFU. På foreningsområdet besluttede udvalget at få taget til protokol, at den foreslåede besparelse på i alt 18% (Direktionens katalog med 0,5 mill kr. , samt allerede gennemført besparelse i budgetforliget i 2016 på 300.000 kr. i 2016 med yderligere virkning på 700.000 kr. i 2017 og årene fremover) er dybt uacceptabelt. Folkeoplysningsudvalget anmoder om, såfremt der alligevel bliver besluttet besparelser på foreningsområdet, at udvalget selv får lov at pege på, hvor besparelsen skal afholdes indenfor egen ramme.

Ad 3. Ingen kommentarer.

Ad 4. Godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017.

Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre.

Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017.

Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr.

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra § 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg – med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område.

Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april.

Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale.

Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner.

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget:

·Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen ”Økonomisk ramme”) og i () fremgår områdets lønsum

·Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen ”økonomisk potentiale”)

·Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne ”Vurdering 2017” og ”Vurdering 2018-2020”). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i ().

·Bemærkninger til de enkelte områder.

·Konsekvenser, herunder personalemæssige – her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion.

For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter – og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.


3. Stillingtagen til fremtid for hockeybanen på Sønderkærskolen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget bevilgede for år tilbage et tilskud til opførelse af en asfalt hockeybane ved Sønderkærskolen. Kultur- og Fritidsafdelingen beder Folkeoplysningsudvalget tage stilling til banens fremtid.   

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at hockeybanen på Sønderkærskolen nedrives.
 2. at udgiften på 10.000 kr. afholdes på fælleskonto for vedligeholdelse af foreningsejendomme.     

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-08-2016

Godkendte indstillingerne, idet udvalget anerkender behovet for yderligere omklædning på Sønderkærskolen og dermed støtter Rosenhøjs BKs intention om at opføre om en omklædningspavillon på stedet. 

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget bevilgede for år tilbage et tilskud til opførelse af en asfalt hockeybane ved Sønderkærskolen. Sådan en bane har en begrænset levetid og trænger nu til en renovering.

Ejendomsafdelingen har indhentet tilbud på renoveringen af banen, hvilket vil koste 68.500 kr.

Kultur- og Fritidsafdelingen har henvendt sig bredt til brugerne af Sønderkærskolen – HVG37, Rosenhøj Boldklub, samt boligforeningen Rosenhøj – for at undersøge hvor meget banen bruges. Ingen af de spurgte brugere anvender selv banen, og de kan kun fortælle at de har observeret sporadisk brug.

Sammenholder man den begrænsede brug af banen med udgifterne til renovering, forslår Kultur- og Fritidsafdelingen at banen nedlægges. En nedlæggelse af banen bil koste 10.000 kr., hvilket kan finansieres via fælleskontoen for vedligeholdelse af foreningsejendomme.

Ved at nedlægge banen frigøres endvidere plads til at Rosenhøj Boldklub vil kunne opstille omklædningspavillioner, som foreningen vil kunne få stillet til rådighed af en sponsor. Dette vil være en klar fordel for både Rosenhøj Boldklub og HVG37, da fodbold vil kunne samle alle omklædende spillere tæt ved klubhuset, og da HVG37 kan disponere over omklædningsrummene i forbindelse med det kommende spring og motorikcenter.   

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

En nedrivning vil koste 10.000 kr., som kan finansieres fra Fælleskontoen for vedligeholdelse af foreningsejendomme.


4. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-08-2016

Alle.