Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 16. juni 2016

Mødefakta

Dato: Torsdag den 16. juni 2016
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der var spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.
Mødested: Fællesklublokalet

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Maria Durhuus ()

Bemærkninger

Kristina E. Young mødte for Arne Bech

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne bliver taget til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Taget til efterretning, idet Inge Lise Jansson ønsker at tage sagen om besparelse på aktivitetstilskud op til budgetmødet 8. august.

Derudover ønsker hun, at minde om at det tidligere er besluttet, at afholde kursus for kasserere.

Sagsfremstilling

 • Brugerråd Avedøre Idrætscenter (bilag 1.)
 • Ændring af ansøgningsfrist for puljen ”indretning af kommunale lokaler” (bilag 2.)
 • Forlig om ændring af folkeoplysningslov (bilag 3.)
 • Nyt bookingsystem
 • Tidsskriftet ”Kultur & Fritid” omdeles på mødet.

2. Regnskabsaflæggelse for tilskud til voksenundervisning 2015

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2015, udregnet på baggrund af fordelingsnøglen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget:

1)at AOFs ansøgte overførsel på 10 %-puljen på 17.900 kr. godkendes

2)at godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2015, og at restbeløbet på 236.656 kr. fordeles på baggrund af fordelingsnøglen som tilskud til undervisning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Sagsfremstilling

I 2015 har 8 foreninger modtaget tilskud til henholdsvis:

 • Undervisning (herunder 10%-puljen (tilskud til debatskabende aktiviteter)
 • Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (PEA)
 • Nedsat deltagerbetaling for studerende på SU (Statens Uddannelsesstøtte), der deltager i aftenskoleundervisning i Hvidovre (SU-tilskud)
 • Uddannelse og undervisningsmidler

3 regionalskoler har modtaget PEA-tilskud.

Ved ikke forbrugte 10%-pulje tilskud kan der i henhold til de gældende regler max. overføres 5.000,- kr. til næste års pulje.

AOF og Strandmark Kirkens Gospelkor (Joyful Nation) ønsker at overføre ikke forbrugte 10%-pulje-tilskud fra regnskabsår 2015 til regnskabsår 2016 med henholdsvis 17.900,- kr. og 1.497,- kr. Ansøgning fra AOF vedlægges.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 223.859,- kr. for regnskabsår 2015. Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler, at restmidlerne fordeles efter den nye fordelingsnøgle som tilskud til undervisning.

AOF har revideret deres regnskab for 2014, og er kommet frem til, at de skal tilbagebetale 32.194,- kr. i tilskud til voksenundervisning.  

Uddybet regnskab samt oversigt over fordelingsnøglen er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på 223.859,- kr.

Hvis de uforbrugte 10%-pulje midler fra 2015 overføres til 2016, udgør restbeløbet:

223.859,- kr. – 19.397,- kr. (17.900,- kr. + 1.497,- kr.) = 204.462,- kr.

Hertil skal AOF tilbagebetale 32.194,- kr.

Mindreforbruget udgør herefter 236.656,- kr.


3. Ansøgning fra FORA om brug af unndannelse og undervisningsmidler til indkøb af ny keramikovn

Beslutningstema

FORA’s keramikovn er blevet forældet, og de har stigende udgifter hertil. Ovnen skal udskiftes, og FORA ansøger derfor Folkeoplysningsudvalget om muligheden for at bruge noget af deres tilskud til undervisning og uddannelse til medfinansiering af en ny ovn.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til FORA’s ansøgning om brug af 2.867 kr. af deres bevilget tilskud til uddannelse og undervisningsmidler til medfinansiering af en ny keramikovn

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

FORA’s keramikovn, som er placeret i Enghøjhuset, er ca. 40 år gammel. De har stigende udgifter til reparation heraf, og firmaet som servicerer ovnen, har vurderet, at ovnen er slidt op i løbet af dette å, og skal derfor udskiftes.

FORA skal derfor ud og købe en ny ovn. En ny ovn koster 22.780,- kr.

FORA har søgt puljen indretning af kommunale lokaler. Her er der efter en fast fordelingsnøgle tilfaldet 11.913,- kr. til dem.

Derudover har FORA søgt deres landsforbund om 8.000,- kr.

I alt mangler der dermed 2.867,- kr. og disse ansøger FORA hermed om at kunne tage fra deres bevilgede tilskud til undervisning og uddannelse.

I ansøgningen fra FORA, som er vedlagt som bilag, står der at de ansøger om at bruge 6.000,- kr. Kultur- og Fritidsafdelingen er kommet frem til, at FORAs behov kun udgør 2.867,- kr.


4. Udpegning af medlemmer til styregruppe for den kommende Eliteidrætspolitik

Beslutningstema

I forbindelse med udarbejdelsen af en kommende eliteidrætspolitik for Hvidovre Kommune, skal folkeoplysningsudvalget udpege to repræsentanter til styregruppen.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udpege to repræsentanter til styregruppen for Eliteidrætspolitikken.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Folkeoplysningsudvalget valgte Erik Petersen og John Berling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af en kommende eliteidrætspolitik for Hvidovre Kommune er der udarbejdet en procesplan frem mod en forventet godkendelse i kommunalbestyrelsen d. 20. december 2016.

Til udarbejde politikken foreslår Kultur- og Fritidsafdelingen, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to repræsentanter fra Kultur- og fritidsafdelingen, to repræsentanter for Idrætsrådet og to repræsentanter valgt af Folkeoplysningsudvalget.

Repræsentanter forventes at deltage i planlægningsmøder i august, workshops med foreningerne i september, samt i møder omkring udarbejdelsen af den færdige politik.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 8. juni en procesplan for udarbejdelse af en ny eliteidrætspolitik.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Ansøgning om godkendelse af folkeoplysende forening- Rocket League

Beslutningstema

Foreningen Rocket League har ansøgt om at blive en godkendt folkeoplysende forening.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Rocket League som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten futsal
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Rocket League har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til futsal i et forpligtende fællesskab.  

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 10 medlemmer, alle med bopæl i Hvidovre kommune. Foreningen har 8 medlemmer under 25 år og 2 over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af tre personer, alle med bopæl i Hvidovre kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Kultur- og Fritidsafdelingen har i gennem længere tid været i dialog med foreningen omkring en godkendelse. Foreningen ønsker at få adgang til ydertid og ledig tid i haller beregnet til futsal. Foreningen ønsker at skabe et fleksibelt futsaltilbud til sine medlemmer hele året. 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Ansøgning om godkendelse af folkeoplysende forening - Hvidovre Taekwondoklub

Beslutningstema

Hvidovre Taekwondoklub har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Hvidovre Taekwondoklub som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten taekwondo
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Sagsfremstilling

Rocket League har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til taekwondo, særligt for børn og unge i et forpligtende fællesskab. 

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 7 medlemmer, alle med bopæl i Hvidovre kommune. Foreningen har 5 medlemmer under 25 år og 2 over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, heraf 4 med bopæl i Hvidovre kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at opstarte et taekwondotilbud til særligt børn og unge i Hvidovre kommune. Foreningen ønsker at oprette hold til børn, unge, voksne og et motionshold til både træning og konkurrence.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


7. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Rosenhøj Boldklub holder 50 års jubilæum lørdag den 18. juni på Sønderkærskolen.


8. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-06-2016

Som dagsordenen.